ותאוושהו טכרביל / "םיתותה תדלי" רופיסה יפ לע םינמרג לש טביהמ האושה
קניפ .א לש / "הגרדב היילעה" רופיסל
הגנ ינינפו הנליא ,ילאירא

קניפ הדיא םע החיש 'ןורכזה לש םיריסא ונחנא'
.6-10 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב .לאינד ,ןמטלב

'תודלומה יתש לש באכ'הו האושה - ןומראה תלעב
.45-54 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תירבעה המרדב האושה .דלוגנייפ ימע-ןב

הגירהה איג לא הבישה - תובכרו םינומעפ
.65-74 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תירבעה המרדב האושה .דלוגנייפ ימע-ןב

הרדנמלס לע
ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ .לארשי ,בונימינב
.62-66 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .קינטצ .ק

הריעצה הרישב האושה אשונל
.74-85 ,71-72 'מע ,דקע :ביבא-לת .ונתרישב האושה אשונל .םהרבא ,ןירג

"ןועשה" לע
.ק ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ .םהרבא ,ןירג
.15-18 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .קינטצ

הנירטאק לש תוחכפתהה עסמ
.50-53 'מע ,1989 ,רבוטקוא-רבמטפס ,1-2 ןוילג ,ד"ס ךרכ ,םינזאמ .הרש ,ןירפלה

האושה תרופיסב הנפצה יכרד
.8-13 'מע ,1979 רבמצד-רבמבונ ,18 'סמ ,'ג הנש ,77 ןותע .הנח ,זועי

ריטלזיו ריאמ - הקסטורגכו ןוליחכ האחמה
.119-122 'מע ,1976 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה .הנח ,זועי

יטרקנוקל יתימה ןיב - טסק-זועי רמתיא לש תומיאופה
.29-37 'מע ,1976 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה .הנח ,זועי

רנביר היבוט - 'המישנ ןדבא לש הקיטאופ' - הניקה
.124-128 'מע ,1976 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה .הנח ,זועי

סיגפ ןד ירישב - יטרקנוקל יתימהמ
.37-42 'מע ,1976 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה .הנח ,זועי

ותארוה יכרדו תילארשיה הרישב האושה אשונ
.81-86 'מע ,1985 לירפא ,12 תרבוח ,האירק ילגעמ .הנח ,זועי

לארשיב - האושה תייווה יררושמ לש ישילשה רודל םיווק
.22-23 'מע ,1982 רבמצד-רבמבונ ,36 'סמ ,'ו הנש ,77 ןותע .הנח ,זועי

תימויק המיאל תיטרקנוק המיא ןיב :םילוצינ םיררושמ לש האושה תריש
.11-15 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב .הנח ,זועי

ץיוושוא לע אלו הלרדניס לע ורפסי ילש הדלילש הצור ינא
.26-29 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב .הנליא ,סנמ

'םותחה ןורקב ןורפעב בותכ' רישב תוילאוטסקטרטניאה - םיפדרנ םיטסקט
.22-23 'מע ,1987 ילוי ,90 'סמ ,א"י הנש ,77 ןותע .הקבר ,זועמ

ילנויצקנופה ןיבל יטתסאה ןיב - גרבדלוג האל :םיכרעה תלאשו הקיטנאמורה
.104-116 'מע ,1975 ,רבוקיר'צ :ביבא-לת .תילארשיה המארדה .ןועדג ,תרפע

הווהל רבע ןיב - לצה ידלי לש יטאופה םזילאירה
.91-103 'מע ,1975 ,רבוקיר'צ :ביבא-לת .תילארשיה המארדה .ןועדג ,תרפע

קינטצ .ק לש וירפסב תואיצמה ןוגרא
.האושה תורפס אשונב רמג תדובע .ילרוא ,ירפ

קינטצ .ק - םירוריפה ןיב תירב
.140-141 'מע ,1993 ,תניר :ביבא-לת .הרומל ךירדמ ,'ח התיכל תורפס יקרפ .תירונ ,ןיצ


רמות ןויצ-ןב תאמ "לצה ידלי"
.50-53 'מע ,1993 ,ןיצ :ןג-תמר .רמות ןויצ-ןב ,לצה ידלי .תירונ ,ןיצ

סיגפ ןדל "תודע"ו "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ"
.299-303 'מע ,1987 ,סכר :הדוהי-ןבא .תורגבה תניחבל ךלש חתפמה .תירונ ,ןיצ

קינטצ .קל "ןועשה"ב ןויע
.ק ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ .תירונ ,ןיצ
.19-42 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .קינטצ

דלפלפא ןורהא תאמ הסמ - "תכשמנו החנמ תחא השגרה" לע
.תירונ ,ןיצ

דגמ ןורהאל "םשו די"ב תילמס תועמשמ ילעבכ םיטרפ
.262-263 'מע ,1987 ,סכר :הדוהי-ןבא .תורגבה תניחבל ךלש חתפמה .תירונ ,ןיצ

הריציב עבטו ףונ ,הביבס ירואית דיקפת
.189 'מע ,1987 ,סכר :הדוהי-ןבא .תורגבה תניחבל ךלש חתפמה .תירונ ,ןיצ

הנירטאקב עבטה ירואית
.יש ,ןידור

סכלא ופאק
.18-19 'מע ,1997 יאמ ,7 ןוילג ,א"ע ךרכ ,םינזאמ .בד ,אריפש

קינטצ .ק ירפסב תונויצבו האושב השיאה תומד
.50-52 'מע ,1997 לירפא ,6 ןוילג ,א"ע ךרכ ,םינזאמ .תירוד ,רירש