לשו ןורכיזה לש םיריסא ונחנא"
קניפ הדיא םע החיש "ןמזה

ןמטלב לאינדלש לג ותוא ףפא .ARBEIT MACHT FREI תבותכה םע רעשה תא רבעו הנחמהמ ררחוש אוה
אוה .קירו חוטש טלפסא שיבכ קפואה דע ערתשה רעשל רבעמ .וימימ עדי אל והומכש רשוא
םירוויחה םיימשב .ףנוכמ טעמכ ,לק דעצב קירה טלפסאה שיבכ לע ךלהמ היהו ךרדל אצי
קר ,תומדה ימ שחינ דימ אל .ורבעל הצר תומד קחרה האר םואתפ עתפל .תרוויח שמש הריאה
רדיב חורה ,וינפ תא ליבקהל הצר איה .בהאש הרוחב הב ריכה םהיניב קחרמה םצמטצהשכ
"?הירגיס ךל שי" .תכייחמו תנרוק ,ויתועורז ןיב לא הלפנ איהו בר ןמז רבע אל .הרעש תא
לע ,הנחמב תוירגיסה תא חכש יכ רכזנ אוה .ובל לא בצענ אוה .הצירהמ ףשנתמ לוקב הלאש
רוזחל חרכומ אוה ,בהוא אוהש הרוחבה לש התשקב רחא אלמל הצור אוה םאש ןיבהו ,שגרדה
תורוקל םימושיר" רפסה ןמ ,"אשונ לע תויליל תויצאירו" רופיסה ךותמ) .רזח אוהו .הנחמל
.(1995 ,דבוע םע .דלפנייו דוד םוגרתב ,קניפ הדיא תאמ "םייח

ינלופ עקרכ ךלש ישיאה יתוברתה עקרה תא תראתמ תייה .הדיא ,ךלש עקרב ליחתנ .ש
?המחלמה ינפל דוע
הריווא התיה יתלדג ובש תיבב .שארב'ז םשב הנטק הרייעמ ,היצילגמ ,ןילופ חרזממ ינא .ת
ינא .הניוומ התיה אמא .תידוהי התיה ונלש הרורבה תוהזה ךא ,תינמרגו תינלופ תיתוברת
דומלל ליחתהל יתקפסה דוע ךכ-רחא .ןוכיתה ללוכ ,םיינלופ רפס יתבב יתכנוחו יתלדג
.בובלב ןוירוטברסנוקב הקיסומ
.תידוהי הריווא התיה תיבב לבא .ש
.דימת .ת
?תיתרוסמ ש
םיידוהיה םיגחה .זוחא האמב םידוהי ונחנאש ךכל םיעדומ ונייה דימת לבא .תינוליח ,אל .ת
תרוצל האלמ תידוהי הריווא ןתנ הז לכ .םתוברתב םידוהי דואמ ויה אתבסו אבסו ,וניוצ
.תיבב םייחה
?המחלמה הצרפשכ תייה המכ תב .ש
םיסורה תטילש תחת התיה ריעה .יסורה לובגהמ קוחר אל ,יתדלוה ריעב יתייח .18 תב .ת
םש יתייה 1942 ףוס דעו ,1941 ץיקב וסנכנ םינמרגה .1941 ינוי דעו המחלמה ץורפ זאמ
תודובעל ,היינלופ רותב םיירא תוריינ םע הינמרגל יתחרב ךכ-רחא .ינמרגה שוביכה תחת
.הייפכ
?דבל .ש
.יתוחא םע .ת
?תיבב הראשנ החפשמה ראשו .ש
דואמ היה וטגה .הינמרגל החירבה ינפל ,וטגב ונייח הבש הפוקתב ונתא דחי רתתסה אבא .ת
החפשמה ראש לכ .יצאנה שוביכה ןמזב הרטפנ איה יכ םייחב התייה אל רבכ אמאו ,םצמוצמ
.אובחמב הלצינ ,תחא הדוד קר קויד רתיל ,ןטק קלחו ,ץ'זלבב התפסנ
?תררחוש הפיא .ש
.ההורסלראקמ קוחר אל ,ןדאבב ,ןטק רפכב םצעב ,הנטק הרייעב ,הינמרגב יתררחוש .ת
לש תוהז תחת ןמזה לכ תייה המחלמה ףוס דעו 1942 ףוסמש תרמוא תאז .ש
?היינלופ
יתרבע יתדלומ ריעב .הלק אל התיה המחלמה תפוקת .רפכ תבכ ,היינלופ תוהזב יתייה ,ןכ .ת
.ריעב הדימלת יתייהשכ ,בובלל וסנכנ םהשכ םינמרג יתיאר הנושארה םעפב .תויצקא עברא
דחי םיניארקואה וכרעש םורגופ לש םימי השולש ;לודגה ןושארה םורגופה תא יתרבע םג םש
ףאו ,תויצקא המכ ,וטגה םקוהש ינפל דוע ,םש יתרבע .התיבה יתרזח ךכ-רחא .םינמרגה םע
.הלואש תוהזב הינמרגל יתחרב ,רומאכ ,1942-ב קר .הייפכ תודובעל יתחלשנ
ןילופב דוע הלחה וזה העפותה .םינטחסל ןברוק ונלפנ ,ונעסנשכ ,םינושארה םימיב רבכ
ונל התיה אל .וניתומש תא םיימעפ וניניש ,הינמרגב ונתויהב .ךרדה לכ ךרואל הכשמנו
תולילב ךלנ" תירבעב ארקנש ,ינשה ירפסב .הדובע תונחממ םימעפ המכ ונחרב יכ ,הרירב
םצעב ויה םייחה .הלאה םיעוריאה תא תראתמ ינא - "עסמה" ומש תינלופב - "םימיב ןשינ
.הינמרגב םג ךשמנ הזו ,תוקסופ יתלב תוחירב לש הרדס
.ןילופל רוזחל תטלחה המחלמה ירחא .ש
יתוחאל ,ונל היה רורב .רוזחל ונטלחה זא ,ותיא המ ונעדי אלו ןילופב היה אבא יכ ,ןכ .ת
.ותוא ונאצמו - אבא תא אוצמל תוצור לכ םדוק ונחנאש ,ילו
.1957 דע ןילופב תראשנ .ש
םע ,1949 תנשב האיצי רתיה ונשקיב הנושארה םעפב .תאצל ונל תתל ובריסש רחאמ ,ןכ .ת
.רתיה ונלביק 1956 ירחא קר .ונלביק אלו ,הנידמה םוק
?המחלמה ירחא ,ןילופב רבכ הליחתה ךלש תיתורפסה הדובעה .ש
ללכ ינא .רדוסמ ךכ-לכ ןפואב היה אל הז .המחלמה ינפל וליפא הליחתה איה םצעב .ןכ .ת
.םירוענ לש הביתכ התיה וז .יניצר ךכ-לכ היה אל הז זא לבא ,רדוסמ הז םויהש החוטב אל
תובוט םינש המכ לבא ,הרקש המ לע בותכא ינאש יתעדי המחלמה ירחא .בותכל יתיצר לבא
.תעגל ,הלמב הלמ הזל תשגל ךיא יתעדי אל .יתלוכי אל .יתבתכ אל ,רבד םוש יתישע אל
אל לבא ,םירופיס ינש יתבתכ '50-ה תונש תליחתב .'50-ה תונשב בותכל יתלחתה םצעב
המכ רובעכ קר יתלחתה יניצר ןפואב בותכל .תרדוסמ תיתורפס הביתכ ללכב הזב יתיאר
ךכ-רחאו ,םיבותכ םירופיס המכ םע רבכ ןאכל יתאב .לארשיל יתעגהש ינפל רצק ןמז ,םינש
.ןאכ בותכל יתכשמה
םינשה ןתואב ומלועו טרפה ,ןורכיזה ,האושהש בותכל תלחתהש זאמ ךל רורב היהו .ש
?בותכל הצור תא םהילעש םיאשונה םה -
ינפמ ,רחא והשמ לע תבתוכ יתייה האושה תא תרבוע יתייה אל םאש תבשוח ינא .ןכ ,ןכ .ת
אל הז .רחא אשונ לע רבד םוש המחלמה ירחא יתבתכ אל לבא ;יב היה בותכל ןוצרהו ףחדהש
.דיגהל הצור ינאש יתשגרה טושפ .ףחד שממ היה
,ידוהיה ,יחה םדאה תא שפחל ןויסינה דחא דצמ םה ךתריציב םיטלוב םיטביה ינש .ש
המ םע לוצינה לש ותודדומתה - ןורכיזה םע תודדומתהה ינש דצמו ,האושה תפוקתב
?ךלש הביתכב םידקומה ינש תמאב הלא .וילע רבעש
בותכל .תיביטיאוטניאו תינאטנופס יד הריחב התיה וז ,המרגורפ התיה אל תאז .ןוכנ ,ןכ .ת
ןב לבא .הז תא תושעל ךיא יתעדי אל .הלוכי יתייה אל - האושה ללכ לע רמולכ - הז לע
.בותכל יתלוכי הז לע - האוש לש תואיצמה םע ותודדומתה ,ולרוג ,האושה ןמזב טושפ םדא
.ירמגל תיביטיאוטניא הטלחה התיה וז .הלודג תיללכ הנומת וזיא לע אל
ול םימוד ויהש ,וירחא ואבש םירופיסה לכ ומכ אוה יתבתכש ןושארה רופיסה ,וז הניחבמ
לבא ,םילודגה םיעוריאה לכ לש םיילושב תצק שחרתמ אוה ."הזלא" ארקנ אוהה רופיסה .דואמ
םדאה ליבשב בושח דואמו עבוק דואמ אוה ומצע עוריאה יכ ,תולופכ תואכרמב "םיילוש"
תובוגתה לכו ,האושה ןמזב ןברוח לש םיימוימוי םייח :ןכמ רחאל ראשנ הז ךכ .ותוא רבועש
ךיא ,רשפאש - והשמ רשפא תאז לכבש הווקתהו םינואה רסוח ,שואיה לומ לא דיחיה לש
.הז דגנ םחליהל ,םירמוא
?ךלש םירופיסב ידמל םיירונימ םה ,םיעצבמה ,םינמרגהש ירקמ אל הז .ש
רושימב אל םה .םימייק אל טעמכ וא - םימייק אל םהש אלא ,םיירונימ םהש תבשוח ינניא .ת
םדאה איה הביתכב ילש אצומה תדוקנ .תבשוח ינא ,הקזח םתוחכונ לבא ,עקרב אלא ןושארה
.תירזכא תואיצמב וייחו ותודדומתה יכרדו ולרוגו ידוהיה טרפה ,ידוהיה
ישיאה ךרופיס ןיב תבלשמ תא ,הנורחאב אציש ,"םייח תורוקל םימושיר" ךרפסב .ש
היפרגויבוטוא טעמכ וז .האושה תא ורבעש םירחא םידוהי לש םהירופיס ןיבו
.םיילסרבינוא םיבצמ ירואית רפסב שי ,הז דצל .ךכ הזל אורקל רשפא םא ,תיתורפס
ךתיבל ,דבלב זמורמב אל וליפא ,שממ םיעגונש םירופיס שי ?לובגה וק רבוע הפיא
.םיירוגלא וא םיטשפומ רתוי הברה םהש םירחא שיו ,יטרפה ךלרוגלו
לכל .תויטנתואו תמא םה הזה אשונה לע הביתכב רתויב םיבושחה םירבדה ,יליבשב .ת
לש ןבומב היצקיפ אל לבא ,היצקיפ אוה דוביעה .יטנתוא ןיערג שי יתבתכש םירבדה
הלמ ילוא .יגולוכיספו ימינפ ףונ אלא יפרגואיג ףונ קר אל ,ףונה הז ,הריוואה וז .תושילת
אוה לובגה .תטלחומ היצקיפ ןאכ ןיא .ישפנ ףונ ."ישפנ" איה "יגולוכיספ"מ תקיודמ רתוי
ינפמ ,תויזטנפ םוש ןאכ ןיאש תבשוח ינא .רבוע אוה הפיא ןיחבהל השקו ,לפרועמ דואמ
לבא ;יפרגויבוטוא דימת אל םא םג ,יתימא דימת אוה עוריאה .ילש הרייעה תא תראתמ ינאש
לש רופיס וא החפשמ לש הרופיס ,היפרגויב וזיאמ עטק ,טנמגרפ הזיא תויהל לוכי אוה
,יפרגויבוטוא דואמ אוה .טשפומ אל אוהש ,ילש ףונב םייק אוהו ,יתרכה וא יתעמשש םירבח
יפכ לבא .יתדלונש ןכיה ,ילש הרייעה ,ילש תיבה רקיעב םה ,תיבה ,רהנה ,ןגה ,הרייעה יכ
.רבוע אוה ןכיה רורב אלש לובג הז ,יתרמאש
םיתמה תייחת" אוה ןורחאה ךרפסב דחוימב זע םשור ילע וריאשהש םירופיסה דחא .ש
רודה ינב - ונחנאש היגוסב ןאכ תעגונ תאש בשוח ינא ."הפואה לש תינשנו תרזוחה
םידדומתמ - םילוצינ םע תוחישמ וא םירפסמ הילע דמול קרו האושה תא רבע אלש
ןורכיזה םעו תקיודמה תירוטסיהה תמאה םע דדומתהל ןויסינל יתנווכ .תובר התיא
אל ,םיטרפה םיבושח חרכהב אלש תרמוא םצעב תא .עוריאה תועמשמ לש יביטקלוקה
הבחרה תועמשמה וז בושחש המ ;םיעוריאה לש תיטפשמה תונקדקדה הבושח חרכהב
.םהלש
םיטפשמ :תיטפשמ הרודצורפ וז הזה רופיסל עקרה .תמייק דימת ,תירוטסיה ,תיללכ תמא .ת
תייעבב קסוע אוה ."ןחלושה" ארקנש ,ןטק הזחמ יתבתכ םינש ינפל .םיצאנ םיעשופ לש
לבא ,ןפואה ותואב הרקש רבד םירכוז םלוכ אל .טפשמה יתבב םילוצינ-םידע לש הריקחה
םה ךא ,םיקיודמ םה םיינכט םיטרפ םא בושח אל הז .םייק ירוטסיהה טביהה םלוכ לצא
.םינמרג םינטפשמל קר םיבושח םה .םיבושח אל תמאב םהו .הזכ טפשמב םייחרכה
לש תוריקחב םילוקוטורפ יתמשרו תמגרתמ המ ןמז יתייהש רחאל "ןחלושה" תא יתבתכ ינא
םידעמ ושרד םה הבש הרוצה יתוא הממוק ארונ .הינמרגמ טפשמ ישנא ליבשב לארשימ םידע
,ידרוסבא היה הז .תובישח ירסח םיבצמ םיטרפ יטרפל רוכזלו םיינשמ ירמגל םיטרפב קיידל
זכרמל םואתפ וכז םיבושח אל םיינכט םיטרפ .םיילושל ומצע עוריאה תא ריבעה הזש ינפמ
.בלה תמושתו תובישחה
.תירקיע תועמשמ ולביק .ש
הזחמב לבא ,טלוב ךכ-לכ אל הז תרכזהש רופיסב .רבודמ המב ללכב םיחכוש .ןכ ,תירקיע .ת
לש קיודמה ומש היה המ תעדלו רוכזל םישרדנ םידעהש אוה דרוסבאה .קזח רתוי הברה הז
לש הרקמב םידעמ םישרוד ללכ-ךרדבש ,םיטרפ דועו הריש ינמרגה דמע הפיא ,חצרנש םדא ןב
,תינטפשמ אל ינא .הבינג לש הרקמב רבודמ וליאכ .םע חצר לש עשפ אל - ילאיווירט טפשמ
.יתוא םמוק ןיינעה ךא
.תקיודמה תמאל עיגהל םיכירצ םה םג .םינוירוטסיה לש היעב םג םצעב תאז .ש
ןמזב ליפורפב וא ןאכ דמע סא-סאה שיא םא .בושחה רבדה הנניא תקיודמה תמאה לבא ,ןכ .ת
אל רבכ הז וישכע .הטיש התיה וזש תבשוח ינא ?בושחש המ הז ,הלאכ תולאש דועו ,חצרש
םמוק דואמ הז םינש ינפל לבא ,המחלמ יעשופ דגנ םיטפשמ רתוי ןיא יכ ,ילאוטקא ךכ-לכ
.יתוא
ומלועב תקסוע תא ,ןורחאה ךרפסב עיפומה ,"אשונ לע תויליל תויצאירו" רופיסב .ש
קסופ יתלבה רוזחשב ,וילע רבעש הממ תמאב ררחתשהל תלוכיה רסוחב ,לוצינה לש
,תוישיאב ביכרמל ךפוהה ,ארונ ןורכיז םע תיגארט תורבחתה ןאכ שי .ןורכיזה לש
?ןכ אלה
עטקה לכ .םולח הז :והמ ךל דיגא ינא .הזה רופיסל עקרה תא וספת םלוכ אל ,ןבומכ ,ןכ .ת
ירחא .תומולח ול ויה אל .םלח אל םעפ ףאש ,ילעב לש םולח הז .דחא םולח אוה הזה ןטקה
וא תאזכ הביסמ .זוכירה הנחממ ררחושמ אוהש ,דחא םולח קרו ךא טעמכ ול היה המחלמה
ויה .הנחמל רוזחל ץלאנ אוה ,תובר םימעפ רזחש הזה םולחב העיפוה דימת הביסהו ,תרחא
לש תודדומתב רבודמ טלחהב .םלוכב יתרכזנ אלש תרעטצמ קר ינאו ,הלאכ תומולח הברה
טעמ .ררחושו זוכיר תונחמ העבראב היה ילעב .הרקש המ םע המחלמה ירחא האושה לוצינ
םע ולש תודדומתהה .רתויב תירזכא הרוצב רזח הז םולחב לבא ,הז לע רביד אוה דואמ
.רוזחל םעפ לכ היה ךירצ אוה ,אוושל טעמכ התיה תולצניהה
.תוררחתשה תמאב ןיאש ,תיתיצמת דואמ הרוצב תרבוע השוחתה רופיסב .ש
.וייח לכ וכותב היה הזו ,תיתימא תוררחתשה ןיא ,ןכ .ת
.הנחמה רעש ירוחאמ ריאשהש םלועל ,המינפ ןמזה לכ םדאה תא ךשומש והשמ שי .ש
הז םולחב לבא .ללכב הז תא רבע אל וליאכ םשור השע אוה ץוח יפלכש תורמל ,ןוכנ .ת
.הקספה אלל רזוח
ויוטיב תא אצומ רבדהו ,םילוצינמה םיבר לצא תמייק וזה תוליפכהש בשוח ינא .ש
,דלפלפא ןרהא ומכ םילארשי םיררושמו םירפוס לצאו יול ומירפ לצא .תורפסב םג
וא רפוסה לש תלוכיה ,רמולכ .ךלצא םג .הרזח םיכשמנ םלוכ - םירחאו סיגפ ןד
?המיכסמ תא .השוע אוהש היצזיטקייורפה םצעב וז רבעה םע דדומתהל ררושמה
לש תילולימ הניחבמ ןמאנ דואמ רואית םה יתבתכש םירבדה .זוחא האמב המיכסמ ינא .ת
.היווחל םידומצ טלחהב .רפוסש יפכ ,םולחה
.המחלמה יעוריאל שדחמ םעפ לכב תרבחתמ השעמל תא ,תבתוכו תבשוי תא רשאכו .ש
ילצא םנמא .הז לע בותכל ךרוצה תא השיגרמ ינאשכ ,ינפל םג .תבתוכ ינאשכ קר אלו ,ןכ .ת
50-40 ירחאש תבשוח ינא ...ןמזהו ןורכיזה ,ןבומכ לבא ,םייטרפה םייחב יוטיב ךכל ןיא
םינשב רבכ תיתורפס הביתכ םנמא התיה .המחלמה רחאל דימ התיהש הממ הנוש הביתכה הנש
שי םויהו ,הכורא הקיתש התיה ךכ-רחא לבא .םיפסונ תומוקמבו תפרצב ,ןילופב ,תונושארה
רשק שי .ןורכיזל ןמזה ןיב סחיה םירפוסה לצא הנתשהש תבשוח ינא .הנוש תצק איהש הביתכ
,עוריאהמ ןמזב קחרתמ התא םא ,תאז םע דחי .קוחיר רצונ .ןורכיזל ןמזה ןיב קודה דואמ
.רחא טבמ הזיא רצונ טושפש תבשוח ינא .חכוש התאש רמוא אל הז
תפוקת תא ורבע שםירפוס ןיבל ךלש רודל םיכיישש םירפוס ןיב םילדבה האור תא .ש
?גרבנירג קירנה לשמל ומכ ,םינטק םידליכ המחלמה
םינשה תא ורבעש םירפוס לש הביתכ ןיב לדבה האור ינא .לדבהה תא האור שממ אל ינא .ת
םילדבה שי ןאכ .םירמואש יפכ יטסינרדומ טסופה ,ישילש וא ינש רוד לש הביתכה ןיבו ןהה
,םילוכי אל םהו ,םילגוסמ אל םה .ירמגל תרחא ךרדו תולודג תויורשפא םהל שי .םילודג
םהל ןיא ךא ,תורפסה ןמ ,םירוהה ןמ הז תא םיעדוי םה .ןורכיז םהל ןיא - ונומכ בותכל
ןיאש ינפמ ,םיישפוח רתוי םה ינש דצמו ,םילבגומ רתוי םה דחא דצמ .םמצע לשמ ןורכיז
םילוכי אל םהו ,םיעוריאל םינמאנ ךכ-לכ אל םה .םילוצינל שיש םירוצעמה לכ תא םהל
שי הזה הרקמב לבא ,בושחש דיחיה רבדה הזש תבשוח ינאש אל .תיטסילאיר הרוצב בותכל
ינאש ,םיילמרופ םייתורפס םייוסינ תושעל רבכ םילוכי םה ,ינש דצמ .המוצע תובישח הזל
ונחנא - ינומכ ,ןושאר רוד ינב .תושעל םילגוסמ האושה תא ורבעש םירפוסש תבשוח אל
.םיישפוח רבכ םה ישילשהו ינשה רודה ינב .ןמזה לשו ןורכיזה לש םיריסא
ילארשי רפוס ,ןפוד תאצוי העפות וז .תינלופ תבתוכ תא .הפשה ןיינע םג םייקו .ש
?תינלופב בתוכש
רבכ יתאבש ינפמ תינלופ תבתוכ ינא .תינלופב בותכל םיכישממש ץראב רתויב םיטעמ שי .ת
.יתניחבמ ירשפא יתלב היה הז .הפש לש םישרוש ילב ,תירבעה הפשה תעידי ילב ,לשב ליגב
.תיתורפס הפשל תרבודמ הפש ןיב לובגה תא רובעל יתחלצה אל
?תירבעל ורבעו םאה תפש תא ושטנ ?ינושלה רבעמה תא ושעש םירחא שי .ש
תבשוח ינא .תירבע בתוכש ,הקלצ ןד איה תטלוב המגוד .ינממ םיריעצ רתוי םה לבא ,ןכ .ת
ינניא ,םיישפנ וא םיישגר םירבד םג ילוא .יזכרמ דיקפת ןאכ קחשמ ליגה לש ןיינעהש
.תעדוי
תאש רחאל האושה לע תינלופב תבתוכה תיאלרשי תרפוסכ ,ךניב םילדבה האור תא .ש
ךישמהש ,יקצינדור םדא ומכ רפוס ןיבו ,לארשיב תישע תיתורפסה ךכרד תיברמ
תוברתל תוכייתשהה עיפשמ המכ ?ןורכיזה תסיפתב לדבה שי ?םש תינלופב בותכל
?הנממ קלח תויהל תכפהש תילארשיה
,שוביכה תפוקתב ןילופ לע ,ןהה םינשה לע תבתוכ ינא םאש ינפמ ,לדבה האור אל ינא .ת
.םש ירמגל ינא
,תיתפרצב ,תינלופב בתוכה לוצינה-רפוסה ןיב לדבה ןיא תאזה הניחבהמ ,רמולכ .ש
?תירבעב וא תילגנאב
ונורכיזמ אלש בתוכ והשימ םא .ורשב לע תאז רבעו אוהה ןמזב םש היה אוה םא ,ןיא ,אל .ת
לשמל ,םינוש תומוקמב ורצונש םימיוסמ םיאנתב םילדבה ילוא שי .לדבה שיש יאדו ,ישיאה
העפשה םהל שיש תבשוח אל ינא .םיירוטסיה ,םיידבוע םילדבה הלא לבא .ןילופ לומ תפרצ
.םילוצינה לש תיתורפסה הריציה לע
?ןילופל תרזוח תא .ש
.הבוטל יתעתפוה .הנש 40-כ ירחא הנושארה םעפב ןילופב עובש יתייה הנש ינפל .יתרזח .ת
.ןמז ןומה יל החקל עוסנל הטלחהה .יתוא שגיר דואמ הזו ,םש םיעודי ויה רבכ ילש םירפסה
.םשל תועיסנב הברמ ינניא לבא ,תפסונ םעפ יתייה זאמ
לדגה ריעצה רודה םע ,ךתביתכ ךרד ,ךלש תורבחתהה תא םויכ האור תא ךיא .ש
?הז ןיינעב יוניש לחש תבשוח תא ?ץראב
וליפאו ,יתאבשכ ,'50-ה תונש ףוסבש ,ילש ישיא ןויסינמ תרכוז ינא .רחואמ דואמ אב הז .ת
תא ,עודיכ ,הניש ןמכייא טפשמ .עדי רסוח היהו הלודג תוניינעתה התיה אל ,'60-ה תונשב
ועמש םה טפשמבש הדבועה לשב קר הרק הזש תבשוח ינא .האושל םילארשיה לש םתועדומ
השש - יטקרטסבא רבד דוע היה אל הז םואתפ ,דיחיה לש ורופיסו ותודע תא הנושארל
םהל ויה אלו ,ריכה אל דחא ףאש םישנא ויה םירוביגה .תואמסיס דועו דרמ ,הרובג ,ןוילימ
.טשפומ דואמ ,יפיטואירטס דואמ היה לכהו ,ןוילימ השש ויה ,השראו וטג דרמ היה .תומש

ינב םע שגפיהל ינממ ושקיב .תונורחאה םינשב קר יתרבע םישגפמב ילש ישיאה ןויסינה תא
תורמל ,הבר תוניינעתה יתאצמ .תיבויח דואמ השיגפ התיה וז .םירומה םעו ןוכיתב רעונ
רשע ינפל .םיירוטסיה םיטרפ לש העידי וא הירוטסיהה לש האלמ הנבה םג התיה דימת אלש
לע תבתוכ אל תא המל :יתוא לאש םידימלתה דחאש תרכוז ינא .אל .תאז יתאצמ אל םינש
לודג ןוצר היה לבא ?רבדה ותוא דימת הז המל ,הזל תרזוח דימת תא המל ,רחא והשמ
רפס איצוהל םיישק יל ויה .םייק היה אל הז וליפא '60-ה תונשב .עומשל ,ריכהל ,ןיבהל
טרפ ,תוניינעתה םוש ררוע אל אוה לבא ,1975-ב אצי ץראב ילש ןושארה רפסה .ץראב
,םיבתכמ ,םינופלט תלבקמ ינא .ךופה בצמה וישכע .תורפסה ירקבמ לש דואמ הבוט תרוקיבל
.לודג לדבה השיגרמ ינא
.לארשיב האושה רחאל לדגש רודה ינב לש רתוי בחרה עדיב קר םניא םילדבהה .ש
.ךיארוק ינפב תשרופ תאש הלאה תומלועל הנוש תישגר תורבחתה םג שי
.היהש המ לכ תא ,לכה תא םיניבמ ,םיריעצה דחוימב ,םיארוקה םא החוטב ירמגל אל ינא .ת
תבשוח ינא תוניינעתה לבא .הביתכב הז תא ריבעהל השק ךכ-לכ םגו ,ןיבהל השק ךכ-לכ הז
.שיש
?םירחא םירבד לע םג תבתוכ ךמצע תא האור תא .ש
ינא .תעדוי אל ינא .םינטק םיטסקט המכ שי ןורחאה רפסב וליפא .תונויסינ תצק שי .ת
ינפל היהש המ לע רפסל ,תושעל ךרוצ השיגרמ ינאש תונויסינ שי .והשמ בותכא ןכש הווקמ
דואמ ןיידע אוה לבא ,יוניש הזיא ילש הביתכב שי ילוא .ןהירחא היהש המ לעו ןהה םינשה
אל ינא םא תבתוכ אל ינא .שממ יתחלצה אל וישכע דע ,חילצא םא תעדוי אל ינא .םנפומ
.תרחא הלוכי ינניא לבא ,תרדוסמ אל הביתכ וז ילוא .בותכל ףחד השיגרמ

.6-10 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב :ךותמ