:םילוצינ םיררושמ לש האושה תריש
תימויק המיאל תיטרקנוק המיא ןיב

*זועי הנח 'פורפסיגפ ירישב "יחה תמה"
יתימה לא יטרקנוקה ןמ :טסק-זועי
תימויק המיאל תיטרקנוק המיאמ :רסב
"לצה ידלי"ו הלופכה תוהזה :רמות


,האוש ילוצינ םיררושמ לש םתרישמ הנושארבו שארב תבכרומ "הנידמה רוד" לש האושה תריש
תישארב וא '40-ה תונש ףוסב ץראל ולעו םהירוענבו םתודליב המיאה תויווח תא ורבעש
תמחלמ תא ורבע רסב בקעיו טסק-זועי רמתיא ,סיגפ ןד תמגודכ םיררושמ .'50-ה תונש
.םתריציב וידחי ורבח תימואלה המוארטהו תישיאה המוארטהו ,םתודליב היינשה םלועה

תונש תישארב ץראב םסרפתהל הלחה םתרישש ,האושה ילוצינ םיררושמה לש תטלובה הייטנה
תורשפאמה בוציע יכרד לא תונפלו םירישי םירואיתמו-רתי תויתרימאמ קחרתהל איה ,'60-ה
החוכ תבאוש "םינפצה ןושל" .(םידוק) "םינפצ ןושל" תריציב תודקמתה ךות ,הזימרו הפיקע
;המודכו חולשמ ,ןורק ,םייפגמ ,ןשע ןוגכ ,תוומהו זוכירה תונחמ םלועל םיכיישה םיגשוממ
ומכ - יפוריאה ףונה לש םיגציימו ;הדיקע ,ויחאו ףסוי ,לבהו ןיק ןוגכ ,םייכ"נת םיפיטיכרא
קבאמ לע דעימ "םילוצינה םיררושמה" לש םתרישב יזכרמה וקה .המודכו תופוע ,תורהנ ,גלש
תוסחייתהה ."תרחאה הטנלפה" יעוריא לש היצזיתימ ןיבל המיאה לש היצזיטרקנוק ןיב
שומיש ךות ,ילאירה דבורל תוסחייתה ךותמ האושה ימיא תא שיחמהל תפאוש תיטרקנוקה
הדגאה ךרד לע בוציעל הנופה השיגה ,תאז תמועל .תואיצמ יגציימ םהש םירואיתבו םיבצמב
המיא ינועט םינפצ לעו דחא דצמ םייגולותימו םייכ"נת םיפיטיכרא לע היונב סותימהו
.ינש דצמ תוומהו זוכירה תונחמ םלועמ

המיא ירואיתל תיטרקנוק המיא לש םירואיתמ םירבעמב בלושמ יטרקנוקל יתימה ןיב קבאמה
תייווה ךותל תרדוח רבעה תואיצמ ."לוצינה תנומסת" לש םיטלובה הינמיסמ איהש ,תימויק
לש תוליפכו םישרוש לש תוליפכ - "הלופכה תוהזה" תלאש תא תרצויו האוש-רתב לש םלועה
רמתיא חסונב) "שרוש-וד" וא (סיגפ ןד חסונב) "יחה תמה" לש סותימל הקלחב תכפוהה ,תושממ
.(טסק-זועי

תומרונה לע תתשומ הנידמה רוד תרישב "םילוצינה םיררושמה" לש יטאופה ףתושמה הנכמה
הנבמ ,הזירחה ,לקשמה ימוחתב) םיירישה המיחתה יעצמאב יוניש רמולכ ,"שדחה רישה" לש
,האושה אשונב "הריעצה הריש"ב םהיתותוא םינתונ הלא לכ - (ירישה קוספה הנבמו תיבה
.האושה ילוצינ םיררושמה לש םתרישב דחוימבו

תומחלמ ינפמ םידחפ :תימויק המיא הדילוה הדמשההו זוכירה תונחמ לש תיטרקנוקה המיאה
וז העפות .האוש-רתב לש םלועה םע לוצינה לש ותודדומתה תעב םיכלוהו םירבגתמה ,תוומו
האוש ילוצינ םהש םיררושמ .םיקבאמו תומחלמ הפוצרה ,תילארשיה תואיצמב דחוימב תטלוב
,תימויק המיא םיבצעמה ,םייומידו תונומת ,תורופאטמ לש שדח ךרעמ םהירישב םירצוי
."שרוש-וד"ה ביטומ וא "יחה תמה" תנומת ןוגכ ,ידוחיי יביטומ ךרעמ םילעמו

סיגפ ירישב "יחה תמה" 
ידכל העיגמה ,"יחה תמה" תנומת איה םילוצינה תריש תא תונייפאמה תונומתה תחא
ותחפשמ םע הלגוה ,1930 דילי ,האוש לוצינ) סיגפ ןד ררושמה לש ויתוריציב תויטננימוד
המאופב הנושארל העיפומ וז הנומת .(1987-ב רטפנ ,1947-ב ץראל הלע ,הירטסינדסנרטל
,תועט יתייה תמא" :םייחב רתונו חכשנ יכ עדי אלש ,תמה שיאה תנומת - "תובקע" ולש
.(1979 הדסמ ,"לוגלג" רפסה ךותמ) "רורצ םייחה רורצב / יפוג ,םותחה ןורקב / יתחכשנ
הנומתה .רתוי םירחואמה םירישה יצבוק לכב םינוש םילוגלגב תחתפתמו תכלוה וז הנומת
ןיעמ ,העדות לעבו רע אוה םלוא ,המדאל תחתמ ,רבקב יוצמה םדא לש איה רתויב תחוורה
ןודנש ימכ שיגרמ םלוא המדאה ינפ לע ךלהמה ,יחה שיאה סיגפ ירישב םייק ליבקמב .יח-תמ
.דבלב הרקמב םייחב רתונו תוומל

ןיק וליאו ,יח-תמל ךפוה לבה ."לבהו ןיק" לש תויומדב יפיטיכרא שובל ול אצומ הז ביטומ
בותכ" רישב עיפומ "לבהו ןיק" לש הז יפיטיכרא ןפוצ .המדאה ינפ לע תועטב רתונש אוה
ינב תא וארת םא / ינב לבה םע / הוח ינא / הזה חולשמב ןאכ" :"םותחה ןורקב ןורפיעב
זוכירה תונחמ לש םיגשומה םלועמ ןפוצה תולימ ."ינאש ול ודיגת / םדא-ןב ןיק / לודגה
.םייכ"נתה םיפיטיכראה םע ונינפלש רישב בטיה תובלתשמ - "חולשמ"ו "םותח ןורק" - תוומהו
ותוא הנכמ איהו ,ןיק ,חצורה ןבל אקווד רסמ ריבעהל הסנמה ,"הוח" איה רישב תרבודה
היינשה תועמשמב ןהו ,יארקמה רופיסה לש תינושארה תועמשמב ןה :הלופכ תועמשמב "םדא-ןב"
םירפסב סיגפ לש וירישב תרזוח וז הסיפת .ישונא ועמשמ "םדא-ןב" הבש ,תרבודמה הפשה לש
טלחהב םה ,אל ,אל" :"תודע" רישב לשמל ומכ ,(1959 ,םילעופ תיירפס) "לצה ןועש"ו "לוגלג"
."םלצב וארבנ םה ריבסהל ךיא / םייפגמ םידמ :םדא-ינב ויה /

תכפוהו סיגפ ןד לש רתוי םירחואמה וירפסב עיפוהל הכישממ "לבהו ןיק" לש הנומתה
תחתמ םייקתהל ךישממ לבה וליאו ,המדאה לעמ הברתמו ךלוה ןיק :"יחה-תמה" לש הנומתל
"חומ" רפסב "םיחא" רישב .וילא םיפרטצמ םיתמה ןכש ,הברתמו ךלוה אוה ףאו ,המדאל
לכב ותומ תא ומע אשונ אוהשכ ,המדאה ינפ לע ענ ןיק ,(15 'מע ,1981 ,דחואמה ץוביקה)
,תיגאמ תושיל םיכפוה וידחי םהינשו ,המדאל תחתמ תויחל ךישממ תמה לבה וליאו ,עוני רשא
,חצונמל חצנמ ןיב ,לוצינל ןברוק ןיב ,חצרנל חצור ןיב ןילמוגה יסחי .םויק-וד ןיעמ
תמה והימ הלאשה .(39 'מע ,"חומ") "םד לש םיבולש םילכ" ןיעמל ,תבכרומ תכרעמל םיכפוה
יתש .תוברתמו תוכלוה ,תופלחתמ תויוהזה םיתעל .תועמשמ תלעב הניא בוש םייחב רתונ ימו
םיפוצרפ העשתו םיעשת" :םיאצומ ונא ןכמ רחאלו ,"םינפ רשע-םינש"ל תוכפוה תויושיה
.(38 'מע ,םש) "ינזוא ןיב הז תא הז םיפדור

,סיגפ לש רתוי םירחואמה וירפסב ףא העיפומ תוכסמ קחשמו םינפ יוביר לש העפותה
םלוע :תיפרגויבה תוילאודה תשגדומ םיתעל .םויקו םייח לומ ןדבואו תוומ לש םירשקהב
םירזוחה םיביטומהו ,םיריהמ םה םייונישה .רגובמה לש ומלוע לומ האושה ינפלש תודליה
היילע ."תובקע" המאופה לש תינבתהמ ןוזינ הליפנה רואית .הליפנו הסיט םה סיגפ ירישב
תוינבת ךותב תשחרתמ הליפנו ףוחיר לש תוליפכה .ץראל הרזחב הליפנו ,םיימשל ,הלעמל
תייעב לע אוה שגדה .ףוגה ןיבל ףחרמה חומה ןיבש רשקב "חומ" רפסב העיפומו "ינא"ה
.האושה תורפסב תיזכרמ היעב איהש ,החכשהו ןורכיזה תלאש לע םג לבא ,תוהזה

ןיבל "ףוג"ה ןיב הדרפהב םרוקמ סיגפ תרישב תוהזה ישופיחו תוכסמה עפש יכ רמול ןתינ
ידיל םיאב םהש יפכ ,הדמשהה תונויסינ עקר לע תובוגתה תא תנייפאמה הדרפה ,"ינא"ה
םויקה תסיפת .("לוגלג" ץבוקה ךותמ) "םותחה ןורקב" רודמה ירישבו "תובקע" המאופב יוטיב
ןיבל "ינא"ה ןיב קחרמ ,הכימתו יוניש לש תכרעמ תרצוי יחה-תמה לש לוגלגכ האושה רחאלש
וא תחא ןמז תדיחיב םילח םייונישהו ,היינשל תחא תוהז ןיב ,תוומ ןיבל הדיל ןיב ,ופוג
.תונתשמ תודיחיב

יתימה לא יטרקנוקה ןמ :טסק-זועי 
תיתימה השיגה ןיב קבאמה ןמיסב תדמוע האושה אשונב טסק-זועי רמתיא לש ותריצי
,עשת ןב ותויהב ןזלב ןגרב זוכירה הנחמל תירגנוה הדש ריעמ חלשנש ,ררושמה .תיטרקנוקל
ב ץראב םסריפש ,"ןשעב ףונ" תירילה המאופה זכרמב האושב תודלי לש אשונה תא ביצה
הלעמ היציזופסקאה ."הכיא" ,"שאה עסמ" ,"ןגה" :םיקרפ השולשמ תבכרומ המאופה .1961-
קרפה .האוש-םורט לש םלועב תינדע-ןגה תודליה םלוע לש הילידיאה תא םירצק ריש יקרפב
תודיחימ יונב הז הריש קרפ .תוומהו זוכירה תונחמ םלועל סחייתמ - "שאה עסמ" - יזכרמה
תרשקנה ,תינוציח וא תימינפ היצאוטיסב תזכרתמ ןהמ תחא לכש ,תויטמרהו דואמ תורצק ריש
.ומצע ןזלב ןגרב הנחמב תויושחרתהל םייסופיט םיבצמלו זוכירה הנחמ לא תונורקה עסמל
םימותר הילאש הלגעב םילבומ וא עקרקה לע םיטומש םיתמ ,היירי לוק :םה םיזמרנה םיבצמה
.המודכו הנחמה יריסא

יריש הנבמ יוצמ וז ןיעמ תיריש הדיחי לכב םלוא ,תויטרקנוק ןה תוזמרנה תויצאוטיסה
תונללוכל תיטרקנוקה היצאוטיסה ןמ רבעמ רצויו "רגובמה ינאה" ברעתמ ובש ,ףסונ
עבמב עייתסמ הללכה לש ןושלל רבעמה .הלאשהו יומיד תועצמאב ללכ-ךרדב ,הטשפהלו
/ המיא / לצ" :אוה קוספה ,דחפ שח דליה רשאכ .ול לגוסמ וניא ןטק דלי רשא ,ירופאטמ
טוקשי לבל יחה קעצי" :איה ןטקה ירילה רישה תא תרגוסה הרושה םלוא ."עברא לע העירכב
םיירישה םיקוספה ינש ."ףונה קעצי שא תונושל םיעבשב" רמאנ אבה ירישה עטקב ."תמכ
הקירופאטמב עייתסמ הללכהה ךילהתו ,רגובמ "ינא" לש תואר תדוקנ ךותמ םינתינ ונינפלש
איהו ,ירופאטמה בוציעה תועצמאב טשפומה לא ישחומה ןמ הליבומ הלילכמה השיגה .הרישע
שובל" :"שאה עסמ" לש ירישה קרפה םויסב ,"רוחש שובל" הנוכמה ירילה עטקב האישל העיגמ
ןיא רצח / ףיצהש םשגב ,הפוג ומכ / טש םיימשה לצ / ףירצה ןתפמ לע ברעה בשי / רוחש
תשנאה ."םוקל רחיא ינימשו / העבש בשי םוקיה ןתפמ לע ברעה / רוחש שובל / הרטמ -
.רגובמ לש הייאר לע םידיעמ הלא לכ - ("םוקיה") טשפומה לא יטרקנוקה ןמ טסיהה ,לבאה

תרתוכה תחת (1982 ,דקע) '80-ה תונשב המסרופ האושה אשונב טסק-זועי לש היינשה המאופה
רחאל הבתכנ וז המאופ ."רלטיה לש ופוג ביבס עסמה ריש" :הנשמה תרתוכ ."הינמרג לומ"
ןזלב ןגרב לא הירגנוהב תודליה ריעמ היצטרופדה תובקעב רגובמה ררושמה לש ועסמ
סחייתמה ,"רגובמ ינא" לש איה רתוי תרחואמה המאופב תיפצתה תדוקנ .הינמרג ןופצבש
דוגינב .תוומהו זוכירה הנחמ םע תשדוחמה השיגפה תעב וב ורצונש תושוחתלו תוארמל
היצזיתימל התנפו '60-ה תונש תישארב רוא התארש ,"ןזלב ןגרב יקרפ - ןשעב ףונ" המאופל
"הינמרג לומ" המאופה ירה - יריל קופיא לע הדפקה ךות תוומהו זוכירה תונחמ םלוע לש
.תורופאטמו םילמס דצב םיידגיה םיטפשמ תבלשמ

הינמרג"ב המדאל תחתמ חנה ,"רלטיה לש ופוג" אוה רתוי תרחואמה המאופב קמועה למס
,הפהפי קראפ ןיעמל ךפה "הינמרג לומ"ב ראותמה הנחמה ."השדחה הינמרג" תא ןיזמו "תרחאה
רישב ספתנ הנחמה .הנחמה-ןגה תמדאל תחתמ םירובקה םיתמה ןמ םינוזינ םיחרפה םלוא
,תללוקמ הלחמ ןיעמכ ספתנ האושה אשונ לע הביתכה םצע .ללוקמ םוקמ אוהו ,"םלועה עצפ"כ
ןתינ .(1975 ,ןדומ ,"תומיעה" ,קינטצ .ק :האר) תירבעה האושה תורפסב לבוקמ ביטומ הזו
,םזיאזורפל הטונ חוסינה ,החכותו םעז ריש הרקיעש ,המאופ איה "הינמרג לומ" יכ רמול
וילמסש סותימל היינפ הרקיע ,ונינפלש המאופב היצזיתימה .הדבמל הדבועמ ענ בוציעהו
.המיא לע םיתתשומ

.האושה אשונ לש םינוש םיטקפסאל תסחייתמה ,תירופאטמ תכרעמ הרצונ טסק-זועי לש וירישב
תנומסת"ל סחייתמ רתוי רחואמ לגעמ וליאו ,"האושה תודלי" לש םלועל סחייתמ דחא קלח
לארשי תומחלמ עקר לע האישל העיגמ וז הדרח .תימויק הדרחב יוטיב ידיל האבה ,"לוצינה
תובוגתל סחייתמ (1974 ,דקע) "ףרועה ןמ םיריש 13" םירישה רוזחמ .'70-הו '60-ה תונשב
םירופיכה םוי תמחלמבו םימיה תשש תמחלמב תונולחה תקבדה .םירופיכה םוי תמחלמ לע
לש םלועהו "ןאכ" לש םלועה ."הקיבדמ איה המחלמ לע המחלמ וליאכ" :יומיד תועצמאב תספתנ
תיפוריאה תודליב דחא שרוש :"שרוש-וד" לש ביטומה רצונ ךכו ,גולאיד םהיניב םימייקמ "םש"
.תיוושכעה תילארשיה היווהב ינש שרושו ,המחלמה לצב

רפסה ירישב רקיעב יוטיב ידיל האבש ,"תישרוש-וד ןושל" רוציל הסינ ףא טסק-זועי
ןמ תעבונה תוילמסל ררושמה סחייתמ ,לשמל ,"ןשיה םשה" רישב .(1976 ,דקע) "שרוש-וד"
,ילארשי םשב ףלחוה ,ןיוורא-רטפ ,רפסה תיבבו תיבב ותודליב ול וארקש םשה יכ הדבועה
םג / רהנ יתיאר בוחרה עצמאב" :ביבא-לת ריעה בלב עתפל עיפומ תודליה רהנ ףא .רמתיא
רזה ךלילה לצבו / ןוכיתה םיה ףוחל / םדא יח / - ריעה עצמאב / ןומעפ לש לוק יתעמש
לע םג רבדל ןתינ תמיוסמ הניחבמ ."רהנ ףוחל ול בשוי ךא / םיה ףוחל םינש בשוי /
,יגולותימ ןמז רצונ .הווהה לע הנירקמה תושייכ רבעל תסחייתמה "תיסיפאטמ תוישרוש-וד"
.םילמסו תורופאטמ לע תנעשנה "םולחה ןושל"ב יריש יוטיב אצומה

תובא לש םהירבקבו זוכירה הנחמב רוקיבה ,תודליה ריעל תורזחה ,"תישרוש-וד"ה הסיפתה
'90-ה תונשב ויריש .תינומא-תיתד הסיפתל '80-ה תונש ףוסב ררושמה תא הליבוה - החפשמה
יוליג"ל "םינפ רתסה" ןיב לדבהה לע אוה שגדה רשאכ - האושו הנומא - שדח דממל םיסחייתמ
.האושה יעוריא לומ "ונתרחב התא" לש הדיחה תא חנעפל ןויסינב ,"םינפ

תימויק המיאל תיטרקנוק המיאמ :רסב 
וירוה םע דדנש ,(1934 ,ןילופ דילי) רסב בקעי לש וירישב המיאה ירואיתל ףתושמה הנכמה
תוסיפתל הייטנה רדעהו םזילאירל הייטנה אוה - ינמרגה אבצהמ החירבב היסור יקמעמל
ולש הנושארה המאופה ."האושב תודלי" לע אלו "המחלמב תודלי" לע אוה שגדה .תויסיפאטמ
,דקע) '60-ה תונש לש לארשיב רוא התארש ,"...ו םיעברא תואמ עשת ףלא ףרוח" ,אשונב
.םייגוציי םיבצמל םיכפוהש םיישיא תונורכיז תראתמה םיבצמ תרדס לע היונב ,(1965
םילמה .םי'גאמיאו תורופאטמ תרזעב תרשעומו ;תרבודמו תיתרימא איה תירישה ןושלה
תמחלמב תודלי לע אוה שגדהו ,ללכ תועיפומ ןניא המודכו "םידוהי" ,"םיצאנ" ,"םינמרג"
,הניפב םש יא חכשנש ןטק ןובוד תועצמאב גצוימ תודליה תיבמ קוליסה .היינשה םלועה
...ץורפ םע / הזה רפאב דוע הרמתשה / ולש תיכוכזה ןיע קר / תיבה לכ םע ותוא ותיצהו"
."היינשה

/ םישרושה ןיב יתוא ונמט המחלמה הצרפ רשאכ" :םישרושה תנומת איה תיזכרמה הנומתה
."ץע"ה תנומתמ קלח איה רסב לש וירישב םישרושה תנומת .(םש) "אוהה תיבה ףתרמ ךותב קומע
.יללכ ןפואב "ץע" ךכ-רחאו ,ןומרע וא הזוגא ץע תובורק םיתעל עיפומ םינושארה וירישב
םירשקתמ םישרושה ,םינשה ךשמב .ליעפו ימניד חוכ ילעבכ וירישב דימת םיעיפומ "םישרוש"ה
'60-ה תונשב לארשי לש היתומחלמב תוסנתהה ירפ ,תמה לייחה ,תמה שיאה :השדח הנומתל
.וזב וז תובלתשמ תונושה תומחלמהו ,"אשד יליעמ" םישבול תוברקב ולפנש םישנאה .'70-הו
םג תועיפומ - הרוחש ץוב תמדאו תוברוח ,אופק רהנ - המחלמב תודליה םלועמ תונומת
"רשה ינאה" תא ףודרל ךישממ לרוגה .סרהו המחלמ ינפמ אוה ירקיעה דחפה .הווהה יטויסב
ירוחאמ") "הליל ןיאו םוי ןיאו / רואמ קיר / רשבמ הקיר ןיע" :ימויק דחפל ךפוהו
.(56 'מע ,1982 ,םילעופ תיירפס ,"תוסירהה

תונייפאמ םייתימ םינוויכ השיגדמה הסיפת לכמ תוקחרתההו יטרקנוקה לא תירישה היינפה
ה תונשב - םימדקומה ויריש ירפסב ןה העיפומ וז הביתכ ךרד .רסב לש ותביתכ לולכמ תא
,"הכמהו לקמה" רישב .'90-הו '80-ה תונשב ,רתוי םירחואמה ויריש ירפסב ןהו - '60-
ץוב תמדא" :המגודל .יטסילרוטנ-םזילאיר לע אוה שגדה ,'80-ה תונש תישארב םסרופש
סכור / בוהצ בכוכ / ברוצ ןתשב / חדוקו הזר והשימ / ךלכולמ גלש לש םיאלט / הרוחש
."עסמל ףרטצמו ויסנכמ

םדוק הנש 20 המסרופש ,"...ו םיעברא תואמ עשת ףלא ףרוח" המאופה םע הז ריש תאוושה
לש םירישה .םירושע ינש ךשמב ררושמה לש הקיטאופ-סראב ולחש םייונישה תא השיגדמ ,ןכל
רתוי םירחואמה םירישה וליאו ,םי'גאמיאב תוברהל הרורב הייטנ לע םידיעמ '60-ה תונש
רחואמה רישב ,היינפה .רישה לש תללוכה תינבתה תאו תונומתה תא םצמצל הייטנ לע םידיעמ
לע עיבצהל ןתינ םלוא .ךלכולמ גלש ,םייסנכמ תסיכר ,ןתש :"ךומנה יטמימ"ה לא איה ,רתוי
היינב ךות המיא לש םלוע תגצה :המחלמהו האושה אשונ לע רסב לש ותביתכב ףתושמ הנכמ
.המיאה לש היצזיטרקנוק - םיימוימויו םינטק םיבצממ תובכרומה ,תונומת תכרעמ לש

"לצה ידלי"ו הלופכה תוהזה :רמות 
.היסורל וירוה םע דדנ המחלמה ימיב .ןילבול רוזיא ,1928 דילי) רמות ןויצ-ןב ררושמה
"לצה ידלי" הרופאטמה תועצמאב רצי (1943-ב ץראל עיגהו "ןארהט ידלי"ל ףרוצ ךכ-רחא
,1959 -ב םסרופ רישה .םש אשונה הזחמב ךכ-רחאו וירישב הליחת עיפומה ,שדח המיא-ןפוצ
,האושב ופסנש םידלי םה רישב םיעיפומה "לצה ידלי" .1963-ב "המיבה"ב גצוה הזחמה
הז ןורכיז יכ ,רמול ןתינ .םרכז תא דימת ומע אשונו םייחב רתונש לוצינה אוה "רשה ינא"הו
,טקשב םיכלהמה / ,םיפר תולוק םתוא / :יניע תא יתמצע" .האושב תודליה לש "לצה" אוה
/ ןורק תקיתש התוא ,דימת ,דימת / .ןורכיזה יכרחב ובנגתי / ,ואובי ליל םע" ."םייברגב
."םחה לבה / .םחפמ ומכ וידלימ ןקורתנש

םשב ריעצ רוחב וזכרמבו ,רורחשה תמחלמ רחאל לארשי-ץראב שחרתמ "לצה ידלי" הזחמה
םקלחו '40-ה תונשב ץראל ועיגהש ןארהט ידלימ אוהו ,ה'לסוי ומש היה הלוגב .םרוי
קבאמה תאו הלופכה תוהזה תא למסמ "ה'לסוי-םרוי" לופכה םשה .רורחשה תמחלמל וסייגתה
הזחמב תלעופה היינשה תומדה .ילארשיה-ירבצה דוסיה ןיבל יתולגה-ידוהיה דוסיה ןיב
עיגהש תורמל .םיטויסה אלמ רבעב םייקתהל ךישממה ,רבעשל טארנדוי שיא - טנומגיז הנוכמ
טנומגיז ,הלילעה תודחא ךרוצל .ותוא ףודרל ךישממ רבעהו ,ומש תא ףילחה אל לארשי-ץראל
םשא ישגר לוכא טנומגיז .םהינש תא "לצ"כ הוולמ המשאה תלאשו ;ה'לסוי-םרוי לש וסיג אוה
םינשב ץראב היהש לע םשא שיגרמ ה'לסוי-םרויו ,םינמרגה תונוטלשה םע הלועפ ףתישש לע
.המחלמה לש רתויב תושקה

ידלי" רישה ןוגכ) רמות .צ.ב לש םיריש םיצבושמ ובש ,יריש הזחמ אוה "לצה ידלי" הזחמה
לע בצינה יאלפ ץע לא רבחתמ אוהו ,ול לוכי וניא תוומהש "לוחה ףוע" לע רישה וא "לצה
וריש תא ריכזמ רישה .התמדא לע חונל ,לארשי-ץראל םיפע ץעה ןמ ודרשש םילעה .ךרדה םא
,םילמסה ןושלב ורקיעו הזחמב רכינ ירילה בוציעה .(..."דמע ץע ךרדה םא לע" רגנאמ לש
,םהיתומולחבו םירוביגה ירבדב תובורק םיתעל עיפומו טנומגיז לש ורישב זמרנה ,"םיה" ומכ
תמקוממ הלוכ הזחמה תלילע ."םש"ל "ןאכ" ןיב ,הפוריא ןיבל לארשי-ץרא ןיב רשקמה אוה םיה
םימה ךות לא" :םולחב וילא תארוק התמה ותשאו ,םיה ךותמ הלוע טנומגיז .םיה דיל
ךרד לע ןבורב תובצועמ תויומדה םג .המודכו "ןיבלמה רפאה" טש ובש םי והז ."טנומגיז
ספתנה ,"םינולבה רכומ" וא "םשא שגר" הנוכמה תומדה ומכ - יטסילאיר ןפואב אלו למסה
תא ,ןדעה ןגמ שוריגה תא הב תוהזל ןתינש ,הרישע תיתורפס תיתשת ונינפל .תוילשא רכומכ
.ריפסקייש לש "טלמה"ל םיזמר וליפאו ,ושי ירוסיי

תומרה .הזחמה ירוביג לש רובידה תפשב םג יוטיב ידיל אב ירילה לא ילאירהמ רבעמה
רובידה תפשב "םילארשיצרא"ה וירבח םע רבדמ םרוי .תיתמגמ השיג תופקשמ םתפש לש תונושה
לש ונושל .תיריש ןושלל תכפוהו ההיבגמ-ותפש םיימינפה םיגולונומב םלוא ,תיאזורפה
םירישהו תירישה ןושלה .רתוי ההובג ןושל שארמ איה ,הזחמב לאוטקלטניאה אוהש ,טנומגיז
הזחמב הרישה תפש .אלמל הלוכי תרבודמה ןושלה ןיאש ,היצקנופ םיאלממ ויפב םש רבחמהש
םשאה שגרבו ויסקנפבו ויתומישרב קוסעה ,טנומגיז .החכשל ןורכיזה ןיב קבאמה תא תגציימ
.ןורכיזה אשונ אוה ,וב ןנקמה ארונה

ךרד" - רמות לש ורפסב עיפומה ,תיריש הזורפ לש עטק לע ךמתסהל ןתינ ןורכיזה תלאשב
:רפסה תפיטע לע עיפומה גציימ עטקכ ררושמה רחב וב רשאו (1978 ,לימרת תיירפס) "חלמ
וב ספטמ ינא .שאב וילגרו םימב ושארש ,םלוסל לושמ ןוימדה .ןוימדה קלדנ ןורכיזה תובכב"
שא-ןמז-םימ-ןמז יקמעמב תאזה הכילהב וישכע .דעומו ,ינא היה םינפלש ימ לא עיגהל ליבשב
,הפ ריעז ,םימתכה לע עסופ ינא ...םיקוחמ םימתכ איה המחלמש ,הנושארל ןיבמ ינא ,םייובכ
אוה ינורכיז .ונניאל רכז ,חכשנ טירפ ידיבו ללוצ ינא ,ןוחרקב ומכ ,קדס רעפנ ,םש ריעז
."רפאו םימ הב םרוזה לכו ,םלועה תוומל םינולח-םינולח היבקנש ,הרבכ

םיילוש תרעה
ךוניחל רפסה תיבב האושה תורפס רקחל "רדלג-ןאו-לאס זכרמ" תא תלהנמ זועי הנח 'פורפ  *
תרישב תורוד השולש"ו "הנידמה רוד תרישב האושה" :הירפסמ .ןליא-רב תטיסרבינוא לש
."תירבעב האושה

.11-15 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב :ךותמ