קינטצ .קל "ןועשה"ב ןויע

ןיצ תירונתורפסל הרומ לש םיטבל
הארוה ךרדל העצה
הארוהה ךרדל תיללכ תוסחייתה
הרדשה-בוחרב הלחתה
הרדשה בוחרב ףוס
גוליפא - ןורחאה קרפה חותינ :םימוליש
יגולונורכה ףצרה לש תיללכ הייארו הריציה הנבמ
"ןועשה"ב רפסמה תלאשל
ץיוושוא תטנאלפ


תורפסל הרומ לש םיטבל 
?תרחאה הטנלפב םש ,ץיוושוא ימי לש העווזה תמיא תא םילמב ראתל רשפא םאה
לוחכמב םירייצמש ,קינטצ .ק לש וירפסב הייארהו ;רשפא םג רשפא השעמל ,רשפא יא הרואכל
,םתומ ינפל ,ץיוושואב םתויהב ווח ונמע ינבש ,וללה םיארונה םיעגרה תא תונועט םילמ לש
.ודרשש ולא ,ודרשש ירחא םיבר םימיו םתומב

םימיב יטסינמוה ךכ-לכ עוצקמ ?תורפס המ ליבשב ,ונידימלת ונתוא םילאוש םימעפ הברה
תוקד תא ריבעהל :תתל הלוכי תורפסהש המל המגוד הנהו .םייגולונכט ,םיירמוח ךכ-לכ
הנומת םוש .המידק המידק רהודה ןמזה םרזב איהה האושה תא ואיפקהש ,תונומתב העווזה
שיגרהש המ תא ולאכ תויוקדל טורפל לוכי וניא טרס םוש ,ץיוושואל לויט םוש ,תדעותמ
.דרשו םש היהש ימ ,הווחש המ תאו

חומהש המ תא ,םש ונייה אלש ,וננעמל תרייצמו םש תלייטמ דוע ושפנ ךא ,ופוגב ןכ - ?דרש
.ותעדב תולעהל לוכי וניא ישונאה

יתעדות לע רפס ןמ תומרוז שיח שיחו בושו בוש קינטצ .קל "ןועשה" רפסה תא תארוק ינאו
לע חל ךסמל ,דרוי וניאו הלוע וניאש ,ןורגב קיעמ שוגל םיכפוהה םיעטק םיעטק ,תונומתה
לש ותחפשמ ינב םהש ,וללה תונברקה רכזל םודל חתמנה ףוגב רוקל ,קחמיהל ברסמה ,ןיעה
.םלוכ וניתוחפשמ ינב םגו יתחפשמ ינב םגו ,קינטצ .ק

םאה ?דמלל רשפא םאה ?תאזה תורפסה תא םידמלמ ךיא ,ךיא ,ימצע תא תלאושו הבש ינאו
תאו הינוריאה תא ,תורופאטמה תאו םייומידה תא םייתורפס תומשב תונכלו חתנל רשפא
?םויסהו םיבלשהו החיתפה ,הנבמה תא ,םידוגינה

המיאתמה העשב ומצע םע ומצעל רפסה תא חקי דימלת לכש ,רתוי בוט אל םאה ?המ ליבשבו
?הזב יל ידו תודבועה תא ריכיו תושוחתה תא שוחיו ארקיו בושיו ארקיו ול

?ידימלת לבא ,יתומצעב אוהו רפסה תא יתיווח תישילשו היינשו הנושאר האירקב ינא .יד יל
,שדחה ןדיעה םע האלה ומרזי םירחא םיבר ךא ,שיגרה ארוקה ,ךומכו ינומכ ושעי םידדוב
.קדצב אלש וא קדצב םהילע הסימעמ ונתרבחש ,םינושה םיצוליאבו םוימויה ייחב םידורט

תיתימא תורבחתה אלל ,האירק אלל ףדמה לע םתס חוני רפסהש ,הצור ינניאש םושמ ,ןכ לעו
.ידימלת לא ותוא איבהל םיכרדה תא תשפחמ ינא ,ויתולמ תועמשמ לאו וילא

תווחלו ,וקלח תא תוחפל ,רפסה תא לוקב אורקל ,"רופיס תעש" :האירקה איה הנושארה הטישה
ינאו םהש שוחל ,טסקטה תולמ םע םרוז םידימלתה בלש ,שוחלו התיכבש הקדה הממדה תא דחי
.םילמב הרוצעה המיאה תא םישח

הצרי םא ,ובלבש המ רמאי דחא לכו ונארקש המ לע רבדל םג יאדכ ,האירקב יד ןיא לבא
.רמול

דועית וא תורפס וז םאה ?הז המ םיניבמ דימת אל םה ,תולאש םילאוש םידימלת לבא
?תמ רבכש ימ וא יחש ימ ?רופיסה תא רפסמ ימ ,הרק המ ?וללה םיבלשה רשפ המ ?ירוטסיה
.הנהכו הנהכ תולאש דועו

םיחתנמה למזיא תא תחקל יוצר םגו יאדכ ,תולאשנ ןניאשו תולאשנה תולאשה לע תונעל ידכ
ךותמ .םייתורפסהו םיינכותה היביכרמ תא ,הפוגל הריציה תא ןוחבלו ונלש יתורפסה
בלב תדקויו הכישממ אלא ,תכעוד הניאש קר אל הריציהו חילצמ חותינה ,ןויסינה
.םידימלתה

הארוה ךרדל העצה 
בושח ,יתעדל .הרומבו םידימלתב ןבומכ היולת הבושתה ?התיכב "ןועשה" תא דמלל דציכ
הריתומו תיתייווח איה לוקב האירקש םושמ ,התיכב הריציה לש םירכינ םיקלח אורקל דואמ
ךותמ םילועה םינוש םיאשונ לע םידימלתה םע ןודל שי האירקה דצל .םידימלתה לע םשור
.הריציה תא םינייפאמה בוציע יעצמאו תועמשמו ןכות-יאשונ :טסקטה

.הריציה תארוהל םיקרפ-ישאר לש העצה ןלהל
.התיכב "הרדשה-בוחרב הלחתה" החיתפה קרפ תאירק .א
.קרפב םיילידיאה תודוסיה
.1
.םוקמהו ןמזה ירואית
.2
.םהיתובוגתו הרדשה-בוחרב םישנאה רואית
.3
.תברקתמה האושה תא םימירטמה םיזמרהו הגרדהה
.4
.םייתונמא םיבצעמכ קרפב םידוגינה
.5
.ינוריא ,דיתעה תא עדוי - עמתשמה רבחמהו דעה-רפסמה
.6
.קרפה הנבמ
.7
.התיכב (79 'מע) הרדשה בוחרב ףוס" קרפה תאירק .ב
."הרדשה בוחרב ףוס"ב ןמזו םוקמ ,היצאוטיסה
.1
.םויסה קרפל החיתפה קרפ ןיב האוושה
.2
.תייוגה הביבסה תבוגת
.3
.קינטצאקה תעדותב םיגזמתמ הווהו רבע - רבעה ןמ םילועה תונורכזה
.4
.(82 'מע) "לוחכה רהנה תולוצמב םרוזה ןמזה" - ןמזה תועמשמ
.5
.רפסה לש תרתוכה תועמשמ
.6
.הריציה הנבמב ומוקמ - התיכב (83 'מע) "םימוליש" קרפה תאירק .ג
.יגולונורכה ףצרה לש תיללכ הייארו הריציה הנבמ .ד
"ןועשה"ב רפסמה .ה
.תרחאה הטנאלפה לש תואיצמה םע תודדומתהה .ו
.תרחאה הטנאלפב ןהיתויועמשמו תולאש
.1
.תרחאה הטנאלפב תוומהו םייחה
.2
.תרחאה הטנאלפב יוגה תומד
.3
.תרחאה הטנאלפב תיטסילאירוסה תואיצמה
.4
.רפסב םתועמשמו םייומיד
.5
.םוקמהו ןמזה ירואית
.6
.הריציב ותועמשמו ותעפוה ,עבטה
.7
."ןועשה"ב התעפוה יכרדו הינוריא לש םיטביה
.8
."ןועשה"ב םימרז תוגזמתה - םזילרוטנו םזילאירוס ,םזילאיר .ז

:הארוהה ךרדל תיללכ תוסחייתה 
רשפא ,רמולכ ."תיתדוקנ" הייארו הריציה לש "בחור" תייאר בולישב "ןועשה" תא דמלל ןתינ
תונוש תויגוסב קוסעל םג רשפאו ,("תיתדוקנ" הייאר) קרפ יחא קרפ הריציה תא דמלל
."בחור תייאר" תוגציימו הריציה לש הכרואל תוחתפתמה

ינפב גיצהל יאדכ תאז תורמל ךא ,םינמוימו םיבוט םידימלת םע קר תרשפאתמ בחורה תייאר
וינפ תא םנמא הנשמה רפסמה תומד תא לשמל .רפסה לש תללוכה הייארה תא םלוכ םידימלתה
,רוביג-רפסמ אוה רבד לש ותימאל ךא ,"עדוי-לכ" רפסמ גוס ירוחאמ םיתיעל "אבחתמ"ו
.הלבונה לש גוליפאה קרפב תפשחנ ותוהמש

.הבושח תיפוסוליפ הייגוס איהש ,הריציה לכ ךשמב תוומלו םייחל תוסחייתהה ,לשמל וא
לש תוללעתההמו םירוסייהמ תעבונה ההימכ וילא שי ,"ןועשה"ב תיהולא תושייל ךפוה תוומה
רסמ אוהו ,הריציהמ עבונ םייחה שודיקו ,םייחל ההימכ שי תאז םע דחי ,ץיוושואב םינמרגה
.ונידימלתל בושח

ןאכמו ;גוליפאה קרפ תא תארוק ,ןורחאהו ןושארה :םיקרפה ינש תא תדמלמ ינא יתתיכב
ךרואל ךשמתמה דחא ביטומ וא אשונ רוחבל ,רפסה לכ תא אורקל םידימלתה תא תשקבמ
.הדובע וילע בותכלו הריציה

הדימלה תכפוה ךכו ,םהירבח ינפב םהיתודובע תא גיצהל םידימלתה םישקבתמ הדימלה ךשמהב
הליעפ םידימלתה לש תופתתשהה אלא ,םיבתוכ םידימלתו הצרמ הרומ קר ןיא הב ,היווחל
.בטיה תמנפומ הדימלהו

הרדשה-בוחרב הלחתה .א 
,שפוח לש הריווא .המחלמ תישאר לש םלועל םידימלתה תא הסינכמ דחא ףצרב קרפה תאירק
תחמש ,חתפב תדמועה המחלמ לש םירורב יתלב םידה לשו ,"הרדשה בוחרב שמש" לש ,הרגש לש
.יופצה ןמ םומע דחפב הלוהמ ןורכיש

אוה .ןמזלו םוקמל הבורק טבמ תדוקנמ ורופיס תא ךל רפסמו ארוקה ךילא הנופ רפסמה
הוואר תונולח ךירוחאמ ,הרדשה ךינפל ,ילופורטמ ריעה לש רכיכה ןרקב ךתוא דימעמ
השענה תא רקוסו וטבמ לא ךתוא דימצמ אוה ךליאו ןאכמ .לודג בוחר-ןועשו םיצצונתמ
'מע) "עשת העשה" דעו (7 'מע) "עשת ינפל תוקד שמח" העשמ .תוקד שמח ךשמב הרדשה בוחרב
.(10

קרפה םג ךכ .יגארטה ץבור החתפ לעו ,םוקמ לש יווה הגיצמה תיריש הריצי איה הילידיאה
לש החתפ לעו תירויצ הילאיר ,תיטויפ הזורפ ,ילידיא קרפ ונינפל :"ןועשה" לש ןושארה
.תיגארטה האושה תבצינ הילידיאה

ןנובתמכ רפסמה תא הדימעמו היפ לע הילידיאה תא תכפוה הילידיאבש יגארטה תסיפת
הקעזה באכל עיגת איה .היומס םייתניב הינוריאה .ןאכ תשחרתמה םייחה תייווה לע ינוריא
.הריציה ךשמב

ןייטצמ ,ארוקה ינפל תשרפנה ,ריעה לש רואיתה ,ילופורטמ םשב ריע אצמנב ןיא םא םג
םיצע תורדש ,ןועש ,הוואר תונולח :ימיספ רופיסל תימיטפוא החיתפ .תיטסילאיר תואלמב
לש התספרמ ,טפשמה-תיב ןיינבו ראודה ןיינב ,תובהזומ םיצע תורמצ ,םירוט ינשב םיבצינה
ורקובב םייח תקקוש ריע לש םוקמ רואיתל םיפרטצמ דחי םלוכ ,האבסמה ,ןוסיאול 'רד 'בגה
.םוי לש

לש םיצעה תרדשב רומאכ ,םוקמה .ןמזבו םוקמב תלבגומ יסאלק הזחמב ומכ החיתפה תושחרתה
החיתפה לכ .רקובב עשת ינפל תוקד שמח - העשה ,1939 טסוגואב 29 - ןמזה ,ילופורטמ
.הז יוותס רקוב לש תוקד שמח ךשמב תשחרתמ

יניעל תולגתמה תויומדה רואיתל ומצע תא ליבגמ ,שחרתהל דמועה תא םג עדויה ,רפסמה
.תחא טבמ תדוקנמ דעה-רפסמה

?האור אוה המו
תשגרומ המחלמ תריווא .הזה רקובה תויושחרתהל תונוש תויוסחייתה םירדשמ םינוש םישנא
קרש ,ראודה ןיינבמ םיאצויה לש תוריהבה רסוח תוסחב בטיה תיווסומ איה ךא ,ריוואב
לש ותומימת תוסחבו ,(8 'מע) "אבצה ידי-לע תוסופת תובכרה ...הלילשב םשאר תא םיעינמ"
'בגש לע המת ינומ .וינפוא לע ץצורתמו םות דע ותשפוח תא תוצמל שקבמה רענה ,ינומ
תדרטומ ןוסיאול 'רד 'בג .םושלש לומת ומכ דלוקוש וידיל החירפמ הניא ןוסיאול רוטקוד
,הסונמ ידגב ,עסמ ידגב רבכ השובל איה .ראודה תיבמ ואצי התע הזש ,םירחוסהמ רתוי
המחלמש עדוי ךניאה" ,ול הריבסמ איה ,"תיבב תבשל בטומ םויה" :ותיבל ינומ תא תחלושו
.(8 'מע) "?תולובגב

...םימלא ףעז-יטבמ םיפילצמ" םה .םיבשו םירבועה לש םחורל הניא רוטקוד 'בגה לש התבוגת
9 'מע) "לובגה-תורמשמ ןיב תאז איה הנושאר תושגנתה אל ןה !אוש תלהב םיררועמ םדא ינב
.(

םירבועה ידי-לע הקחדהב ,םירחוסה ידי-לע שפנ ןויווישב תלבקתמ חתפב תדמועה המחלמה
.ןוסיאול רוטקוד 'בגה ידי-לע הלהבבו ,ריעצה ינומ ידי-לע תומלעתהב ,םיבשו

.האבסמהמ אצויה רוכישה לייחה ירבדב םהיתותוא םינתונ חתפב תדמועה המחלמה ידה
.ןילרבל םיירהצב עיגהל לחיימה ,ןוחצינ ריש רמזמ אוהו ונוחטב תא קזחמ לוהוכלאה

תריש עמשמל הוואג אלמתמה רצלמה ידי-לע גצוימ הז רוביצ .רוביצה תביחל הכוז לייחה
תא קבוח רוכישה לייחהו "העונצה" הלוליהל ףרטצמ ינלופ ןיצק םג .ןייה תפוטש הרובגה
...רלטיהל ונצרא תא ורכמ םידוהיה" :ריוואב תוימשיטנא תורימא רזפמה ,ןיצקה םכש
"!דוע היהת אל המחלמו ,דימשהל ךירצ הלא לכ תא ...!רלטיה דגנ המחלמ םיניכמ םינודוהיה
.(10 'מע)

,רלטיהל ןילופ תא ורכמ םידוהיה :םידוגינו תוריתס שי םינלופה לש תוימשיטנאה ירבדב
שרודה ינלופה ןיצקה לש םכסמה טפשמב םג ךכ .רלטיה דגנ המחלמ םיניכמ םידוהיה תמועל
?המחלמ הניא הדמשה םאהו ,המחלמ עונמל ידכ ,הדמשה

הביטחכ יונב ומצע אוה ךא ,ולוכ רפסה לש החיתפה קרפ אוה "הרדשה-בוחרב הלחתה" קרפה
,תינוריא המינו םידוגינ ,הגרדה .המצע ינפב תדמועה תיתונמא הניחבמ בטיה תשבוגמ
.החיתפה תא םינייפאמ ,היינש האירקב רתוי בוט תרהבתמה

הנה ,השוחתה לע ביעמ דחא ששח קרו ,בלה תא הנינרמ שמשה :תוימיטפואב החיתפה תישאר
לש תוחור תורדוח הגרדהב טא טא ."ךתדובע םוקמ לש םילתכה ןיב בוש עלבית" טעמ דוע
םיסעוכ םישנא ,רתוי תדרחנ ןוסיאול 'בגה ,םשאר םידינמ קר םירחוסה .רופיסל המחלמ-םורט
םייניע ןתוא ,"אווש תלהב םיררועמ םישנא" םייניע יטבמב קר םיביגמ םה ,התבוגת לע
ףוס תארקלו ,הגרדהב תפטפטמ המחלמה תריווא .רוכישה לש ודובכל "הביח ימרז" תוחלוש
םה םהו םיחולש םירצי ירפ םהש ,םידגונמ תונויער .םיימשיטנאה תונויערה םילוע קרפה
.הב טלוש רציה קרו ןויגה הל ןיאש ,ןימוי תקיתע תוימשיטנא לש גוסל עקרקה


:חתפב תדמועה האושה תריווא תא קזחמה ףסונ יתונמא יעצמא םה םידוגינה
תמועל הנינרמ שמש .תיגארטה המחלמה תמיא תא הבוחב הריתסמה תילידיאה הריוואה .א
.האנש תשחור תואיצמ
.םינוש םישנא דצמ תברקתמה המחלמל תודגונמה תובוגתה .ב
דמגתמ ידוהיה .(9 'מע) וילא ברקתמה ןיצקה לומ ומצע ךותב סנוכמ בוחרב רבועה ידוהיה .ג
.םשה-רסח םייפגמה לעב לומ
דמועה תא עדויה רפסמל דוגינב דמוע םות דע ותשפוח תא תוצמל שקבמה םימתה ינומ .ד
.קופיא הלגמ ךא ,שחרתהל
...האור הניא ,קדצ טילשהל הרומא ,קדצה תלילא .ה
.םידגונמה םיימשיטנאה םידגיהה .ו
םינומהה תקושת ןיבל ("ךתסירע הדמע ןאכ") םוקמל הבהאהו תוכיישה תשוחת ןיב דוגינה .ז
.ךדימשהל

,תוינוריא תורעה ןימטמ ךא ,בר קופיאב גהונ ,תושחרתהה ףוס תא שארמ עדויה ,רפסמה
,תילידיאה הנומתה םצעמ הנושארו שארב תרצונ הינוריאה .ולוכ רפסה תנבה םע תולגתמה
.רפות תאזה הוולשהו רצק ןמז רובעי אלש ,עדוי ןה רפסמהו ,היפ לע תכפהתמה

חמש" :וינפוא לע בכורה רענה ינומל רפסמה לש ותוסחייתה תועצמאב תשגדומ הינוריאה
םה דוע לכ וחמשיש םידליל םירמואה םירגובמ ךרדכ ,ינומל הנופ אוה (8 'מע) "דלי ,ךתעשב
ותעש יכ חומשל ול רמוא רפסמהש ,הלגמ תפסונ תוננובתה ךא .תוגאד םהל ןיאו םיריעצ
.ברקתמו ךלוה ןוסאה יכ ,הרצק

ובוחב ןמוט ,טפשמה-תיב לש הסינכה לעמ תבצינה ,קדצה-תלילא לש ילידיאה רואיתה םג
,קדצבש ןורוויעה תא קדצה לספ םלגמ ךכו ,תולוער היניע ,איה .תינוריאכ תרבתסמה תומימת
לש ןבלה ורוא" תליקשב תקסוע םייניעה תמוצע קדצה תלילא .ערל בוט ןיב ןיחבמ וניאש
.קדצ לוקשל םוקמב "םויה

עדוי רכיכב ןאכ דמועה התאו ,םהינועש ןוויכב םיקסוע םישנא ,תוטוזב הקוסע קדצה תלילא
םהב םג ,וללה םידירפמה םיווקה ינשו ,"- - ךתסירע הדמע ןאכ" יכ ,הז םוקמל רושק התאש
ותוא קתנל תדמוע חתפב תדמועה האושה ךא ,ותדלומ םוקמל רושק םדא :הינוריא המולג
.הזה רקיה םוקמהמ

הרדשה בוחרב ףוס .ב 
אצי ונממ םוקמה לא ,וריע לע ץיוושואמ בשה תא ריזחמ םייחה לגעמ .ףוס שי הלחתה לכל
.1945 ףרוחב ףוסה ,1939 ץיק ףוסב התייה הלחתהה .הריציה תישארב

,םוקמבו ןמזב רפסמה ךתוא דימעה החיתפב םא ."אוהה םלועה ןמ רזוח ,דמע טצאקה-יאולבב"
לע ישילש ףוגב ךל רפסמ אוה התע ,חכונ ןושלב תישיא ךילא הנפו ,הריוואה תא שוחתש ידכ
?תרחאה הטנאלפהמ בשש ,םש ילב ןב ,קינטצאקה אוה ימ .וריעל בשה קינטצאקה

ומצע הלבונה רבחמ .ודרשש םיטעמה ןיבמ דחא אוהש השיגדמ םש רסחכ ישילש ףוגב ותגצה
ויה אל" ץיוושוא הטנאלפה יבשותלש ךכב תאז קמנמ אוה .קינטצ .ק יתורפס םשב שמתשמ
לכ םש .םירחא עבט-יקוח יפל ומשנ םה .ותמ אלו ויח אל ;ודילוה אלו ודלונ אל םה ,תומש
לש תוהז .(הפיטעה בג) "...רפסמ דלש ,קינטצ .ק :םהיתומשו ,רחא ןמז ילגלג לע בבס עגר-רבש
.תומד התוא ונינפלש תזמרמ המחלמה םויס םע ריעה רכיכב תבצייתמה תומדה םע רבחמה

קרפב .םילבשה ו"טב רפסה ףוגב םיארוק ונא ,תרחאה הטנאלפב ופלחש ,םינשה תורוק לע
.וריעל רזחו "רפאה ןמ םק"ש ימב םיננובתמ ונא ןורחאה

הרדשה בוחרב טיבה זא ."רכינ-יבכוכמ ליפנכ" וישכע ,"ישפוח ,קומע ריווא-םשנכ" םש דמע ,זא
תא הארו המש טיבה אוה - הרדשה בוחר לא רשייה" טיבמו בש אוה התע ,הלחתהה תא הארו
.(80 ''מע) "ומלוע לש המחה-ייוקילב ןמזה

.הרדשב םישנא הברה ויה אל אוהה ץיקה ףוסב :האוושה לש טבמ תדוקנמ בותכ ןורחאה קרפה
המייתסה המחלמה וישכע ,םוקמ לכמ ?המחלמה ששחמ םהיתבב ורגתסהש וא םיקוסע ויה םאה
ולאל ,ןאכ םישנאה ןיב דוגינל זמר ,(80 'מע) "לאמשמ םגו ,ןימימ םכרד םישוע" םהו
.תוומלו םייחל ,לאמשלו ןימיל ודרפוהש ,תרחאה הטנאלפבש

היה זא .(80 'מע) שמש התוא .הרדשה בוחרב שמש וישכע םג ,הרדשה בוחרב שמש התייה זא
;תצצונ גלש-תקבא םירדופמו םימורע םה התע ,תכלשב םיצעה ודמע זא ,ףרוח וישכע ,ותס
...תופלחתמ הנשה תונוע קר ,גהונ וגהנמכ םלוע

,תוטימה ,וראשנ םיתבה ;ולש גניקומסה תפילח תא ןיידע שבול האבסמה חתפב רצלמה
םלוכש ,ןועשה ןבומכו ,תידי התוא הראשנ תלדה תידי וליפא ,םהבש םיצפחהו תונוראה
.םהינועש תא ויפ לע םינווכמ

ךא ,ויהשכ וראשנ םיממודה ,םימרוז םישנאה ,תופלחתמ הנשה תונוע ,םרוז יגולונורכה ןמזה
ףונה עקר לע אקווד .וריעל בשה קינטצאק לש ומלוע הנתשה ,תינוציחה תועיבקה תורמל
,םלועהו יחכונה םלועה ,תומלועה ינש .וב לחש יונישה שגדומ ,הנתשה אלש ,ישונאהו יעבטה
.(80 'מע) "וייח לש המחה-יוקיל" תא םירצויו םישגנתמ ,ומיע אשונ אוהש

םייניש-לגלג לע בבוס והירהו ,וימוחתמ גרח" הז ןמז ,יביטקייבוס ,ישגר ןמז אוה ולש ןמזה
.(םש) "רחא םלוע לש

םימלעתמ שי .תרכנתמ הרבח גיצמ הרדשה בוחרב הלגתמה םלועה לש יטסילאירה רואיתה
ואר ץיוושואמ רזוח" יכ לע ההימת תועיבמו תלדה תא תופיגמה ,םישנה ומכ םידחפנו
ותיבב הרגה הרזה השיאה ומכ וא ,(םש) "םש ופרש םלוכ תא יכ ,ורפיס", ירהו ,"!ןהיניע
רבד םיעדוי םניאש ולאכ םג םנשי .חירבו לוענמ לע התוא תלעונו וינפב תלדה תא החיטמו
דליה ומכ ,שוריגה רחאל ודלונש ,םיריעצה םידליה םה ולא ,ץיוושוא לש רחאה םלועה לע
'מע) "-?הזלה והימ-" ויבא תא לאושה דליה ומכ וא ,ינומ לש ויקילחמ לע ףעיב קילחמה
באה ומכ ,תיעבט העפותכ קינטצאקה תעפוה תא םילבקמה ,שפנ-יווש םיבר םג םנשי .(82
.ףסונ רבד ריבסמ וא טרפמ וניאו "-קינטצאק-" תחא הלמב ונבל הנועה

דצל האור אוה תרחאה הטנאלפהמ בשה לש המחה-יוקיל חכונלו םורזל ךישממה םלועה חכונל
הזוח אוה םיבשהו םירבועה דצלו ,רבעהמ תונומת ,תופסונ תונומת תויטסילאירה תונומתה
קילחמה ,דליה םג .('ג בלשו 'ב בלש האר) םידליה-תכולהתבו םינקזה-תדעצב וחור יניעב בוש
ינומש ןיבמ אוה דואמ רהמ .ינומ םנמא והזש ול המדנ עגרלו ,ינומ תא ול ריכזמ ,גלשה לע
לש םה םייקילחמהש ,תולגל תויושע םייקילחמה ילושב תותורחה תויתוא יתש קרו ,רבכ ונניא
.ינומ

ותוא אוה םוקמה ךא ,םייחה ןיב רבכ ןניא וייח לש תובר תויומדש ,עדוי ותדלומ ריעל בשה
.דוע ןניאו ןאכ ויהש תויומדה לע םולחל אלו ,רבעה תא רוכזל אלש רשפא יאו םוקמ
ןיבש בוברעה םצעמ תויטסילאירוס טעמכ תונומת ,רבעה לש תונומתב תוכסמנ הווהה תונומת
.רחאה םלועה רחאל תויטסילאירמ תויטסילאיר רתוי ןה לבא ,הווהל רבע

יפל םינווכתמ םישנא .יטסילאירה ,יגולונורכה ןמזה תא גציימ ילופורטמ לש ילמשחה ןועשה
והז ,ועורזב עובט קינטצאק לש ונועש לבא .(82 'מע) "רבד הנתשנ אל" םלצא יכ ,הזה ןמזה
ןמז לש ןועש ימינפ ןועש ,רחא ןועש ולש תורפסה שש תועצמאב גיצמ אוה ,יטסילאירוס ןועש
.רהנה תולוצמבש םייחה לא ליבומה ןועש ,רחא םוקמ לשו רחא

ןיב ,תודגה יתש ןיב רשקמה רשגה איה וז ועורזש ,שח תדלוהה ריע לומ דמועה קינטצאקה
.ןאכ םורזל ךישממה םלועה ןיבו תרחאה הטנאלפה לש םלועה

וניאו היה - היהש המ "--ךתסירע הבצינ" וב םוקמהמ הדירפה השק ךא ,רבד עבות אוה ןיא
.הווהש המ דוע

םימוליש .ג 
ויבאל ,ותוחאל ,ומיאל הנופה ,רוביג-רפסמ ,ןושאר ףוגה רפסמ ףשוח רפסה לש ןורחאה קרפה
תלשממלו) םלועל היינפה ,תימיטניא היינפ איה החפשמה ינבל היינפה .ולוכ םלועלו
ימוליש תלאשל הבושח איהש ,האירק .בישהל רבכ רשפא יאש המ תבשהל האירק איה (?הינמרג
.םישימחה תונשב הינמרגמ םייוציפה

תילרדפה הקילבופרהש ,םתוא עדייל יאדכו ,םימוליש םהמ םיעדוי םניא םיבר םידימלת
תוצראבו הינמרגב םידוהיה שוכר דוש לע םייוציפ 1965-1953 םינשב המליש תינמרגה
םלועב םיידוהי םידוגיאל ,לארשי תנידמל ומלוש םימולישה .םיצאנה ןוטלש ימיב השבכש
.םיצאנה יפדרנלו

ודגנתה םילוצינהמ םיבר .ילארשיה רוביצב הפירח תקולחמו סומלופ הררוע םימולישה תלאש
,תונווע תרפכו הטרחל היגיצנו הינמרג תנווכ ןיאש ,רתיה ןיב ,ונעט םה .םימולישה ימכסהל
םירחא םיבר .תימלועהו יפוריאה הליהקה לא הבילש יטילופ יעצמאכ ןתמו אשמ לוצינל אלא
םכסה םתחנ רבד לש ופוסב .םע-תדמשה לע יפסכ םולשת תעדה לע תולעהל ללכ ןיאש ,ונעט
.םייוציפ תלבקל השקב שיגהל וברסש ,ויה םיבר ךא ,הינמרג םע םימולישה

.הלוכ הריציה לש גוליפא תניחבב אוהו םיקרפ העבראמ יונב ולוכ קרפה

:תושחרתהה ןמז .הלבונה ךשמה אוה ךא ,תדרפנ המלש הריציכ ומצע ינפב דומעל לוכי קרפה
"...םימוליש ייוציפ םלשל םינמרגה ולחה הב הפוקתב" וא "...תובר םינש ץקמ"

דציכ ,לאושו ופסנש ותחפשמ ינבל הנופה ,האוש לוצינ לש תיריל טבמ תדוקנ גיצמ קרפה
םינטק םיטירפ אלא ,רבד שקבמ וניא אוה .תוחאו חא ,םירוהלש ןדבא ףסכב ךירעהל ןתינ
לש תויליגלגהמ רובש לגלג ,אבא ילענמ תחא לענ ,ותוחא לש בהזה ילתלתמ תחא הרעש ומכ
.(87 'מע) ומיא בג לע חנש ,דחא קיקבא קרו טקה ויחא

תאש ,ןויערלו ולוכ םלועל יעיברה ,אבאל ישילשה ,תוחאל ינשה ,אמאל שדקומ ןושארה קרפה
.ןוממב תוצפל רשפא יא הילע ,בישהל רשפא יא תיתימאה הדבאה

:ותחפשמ ינב תא וז תוטבלתהב ףתשמ רפסמהו ,תימינפ תוטבלתה לש םידה םילוע קרפב
,(84 'מע) "הפורש םא תרומת םימלשמ םיינמרג םיקרמ םוכס המ עדוי יניא ןיידע ...אמא"
"ףורשה ךנטק תרומת ףסכ תחקול תייה אל תאש ,אמא ,תמאה" :התמה ומאל רמוא אוה ךשמהבו
.(85 'מע) "ךילתלת םיווש םיינמרג םיקרמ המכ" :ההותו הנופ אוה ותוחא לא םג .(84 'מע)
"?תנוטנטקה ךתב לש םיבוהזה הילתלתל יבקית ריחמ המ ,אמא ,אמא" :ומיאל הלאשב בש אוה
,ינב ,ונשי" :ויבא ול בישמ היהש ,הבושתה תא עדוי רבכ אוה ,לאוש וניא אוה ויבא תא .(םש)
"...ךורדל םדא ךירצ וילע ךלכולמ דצ םג

םייחהמ תורכזמ ירבש ,תורכזמ קר ,םימוליש שקבמ אוה ןיא .קרפה םויסב םיטבלה םויס
.םניאו ויהש

.תיתחפשמ הינומרה לש הנומת תרייטצמו הלוע ,םוימוי לש םיעטק ,תונורכז ירבש תועצמאב
תא תעלוק איהש העשב ,התבל תררמזמה םא ;ער השעמ השע םא םג ,הנב לע תננוגמה םא
תוילוס תא חצחצש רחאל םג ,םעונב םייחה תרות תא ונב תא דמלמה בא ;תובוהזה היתומצ
.וילענ

לש םימולישה תעצה םע םיבשו םילוע םהו ,וראשנ תונורכז ירבש קר ,הרבשנ הינומרהה
הפיה התייה ירה איה ?ומא תא ראתי ךיא .תונורכזה ירבש תא ףסוא רפסמה ."השדחה" הינמרג
בוהז רעיש ומכ םינטק םיטרפ תועצמאב ?ויבא תאו ותוחא תא ראתי ךיאו ,לבת תוהמאב
.רשי לענ ךרדמו

,םייחה תא דמלי ונבש ,עדי אבא ."לודג ינא וישכע" :ול רמואו ויבאל הנופ אוה 'ג קרפבו
,השק הכ ךרדב םייחה לע דומלל ךרטצי ונבש םלח אל ,דומילה ךרד היהת וזש םלח אל ךא
לענ ,קונית לענ :הדימלה ךרדב ומרענ םיילענ לש תומרע .דמל ןכא יכ ,ויבאל רפסמ ןבהו
.תבתות-לענ תלוענ ץע-לגרו םירה ספטמ לענ ,תירבג הדובע לענ ,הגונע תרבג

,הילעב לע תדמלמ (הגוז-ןב אלל) לענ לכ .הדימלה רואיתל ףיקע יעצמא אוה םיילענה רואית
םלוכ לדבה אלל ,םינוש םידיקפת ילעב ,םינוש םיליגב םישנא לש המרונפ .הנממ ערקנש
.(67 'מע) "רפסמ ןיא םיילענ" .המרעב ומרענ םהילענו םתומ תא ואצמ

הריאמ איה ןבל ;חורזל הכישממ שמשה .שמשה תא םג האורו םיילענה תא האור דמלש ןבהו
,ץראה לע תחרוז שמשה יכ ,האור קוניתה לענ .שמשה לא תוציצמ םיילענה לכו ,סיכ-סנפכ קר
,חצרנש הילעב םוקמ תא תאלממ םירהה ספטמ לענ ,שמשה לומ תצצונ הגונעה תרבגה לענ
...ףונה לע האתשמ

לש הינוריאה תועמשמ תא ןבה ןיבה ךכו ,חורזל הכישממ שמשהו ,שמשל תולוגמ םיילענה
...םהישעמ לע םלשל םינמרגה םיצור וישכעו .םלועה

רושק אוה ךא ,תמלשומ הריציכ ןגרואמו רוגס ,ומצע ינפב דמוע םנמא "םימוליש" קרפה
:הלוכ הריציה לא םיינונגסו םיינכות םירשקב
,1939 טסוגוא ףוסב ליחתמ רפסה לש ןושארה קרפה :רפוסמה ןמז תניחבמ
הווהה ןמ ףיקשמ םישימחה תונשמ גוליפאה וליאו ,1945 ףרוחב ןורחאה קרפה
.רבעה לא
.1
אב אל םואמ ,אל" :םילמב םייתסמה ,"הרדשה-בוחרב ףוס" ,הז קרפל םדוקה קרפה
,רבד עבת אל ילופורטמב ותיבל רזחו תפותה ןמ אצישכ .(62 'מע) "עובתל ןאכ
ול תתל רשפא-יא עבות אוהש המ תא .רבד עבות אוה ןיא םינש ץקמ התע םגו
.לבקל לגוסמ וניא אוה (םימוליש) ול םיעיצמש המ תאו
.2
,תויריש טעמכ תורזח ,תיטויפ הזורפ טוקנל גוליפאה ךישממ תינונגס הניחבמ
תורזח ונאצמ םימדוקה םיקרפב םג .דבאש םלועה לע תישירח הייכבכ תועמשנה
ןה .ול דחוימה אשונה תא קרפ לכב תושיגדמ ,םילגעמ תורגוס תורזחה .תובר
.תינונגס הניחבמ הריציה יקלח תא תודחאמו הלבוה לש ןויפיאה יעצמא
.3
טוריפ .הלוכ הלבונה לש ינונגס ןויפא יעצמא םה ףא היינמהו טוריפה
,םיילענה טוריפ הז קרפב .סורהה םלשה תא םיגציימה םידדוב םיטרפ ,ימינוטמ
'מע) םיראווצ לש טוריפ ,(14 'מע) םירבג-ילגר לש טוריפ םירחא םיקרפב ךכו
.(52 'מע) תורדקו תוירעק טוריפ ,(35 'מע) םייניע לש טוריפ ,(30
.4
םנמא .םימדוקה םיקרפבו הז קרפב העיפומ יתורפס יעצמאכ היינפה :היינפה
.םיקרפה ןיב דחאמ אוה םג היינפה ןונגס ךא ,םינתשמ היינפה יאשומ
.5
אוה םימדוקה םיקרפב .רוביג-רפסמ אוה "םימוליש" קרפב רפסמה :רפסמה תומד
לע םיתיעל השקמ םירפסמה בוליש .עדוי-לכ-רפסמלו דע-רפסמל רוביג-רפסממ ענ
הנושארל ףשוח "םימוליש" קרפה .הלבונב תישארה תומדה לש המוקמ יוהיז
עלבוהש רפסמ ,ןושאר ףוגב רפסמ ,רוביג רפסמ - הלבונה רפסמ תא תואלמב
.עדוי-לכ רפסמ לש ותוסח תחת ףא םיתיעלו דע-רפסמ תוסח תחת
.6
דילי .רבחמה-רפסמה לש ותומד איה הלילעה לש תיזכרמה תומדה :הלילעה-רוביג
ףוסבלו תונושה תויצקאב ,וטגב ריעה ידוהי תופפוטצהב הזחש ,ילופורטמ ריעה
תדוקנמ םיראותמ ץיוושואב םייחה .ץיוושואל ןורחאה חולשמב אוה ףא אצי
םגו ותדלוה ריעל רזח ,ץיוושואמ אצי רפסמה .תרחא הטנאלפ לע םייחכ וטבמ
.(םימולישה אשונב תוטבלתהה) ץראל עיגה
.7
תויומדב הפ רפוסמ יכ המדנו ,םיתיעל עתעתמ םינושה םירפסמה בוליש
רפסמה תייאר-תיווז תא הפילחמה תחא תומד :אוה ןכ אל ךא ,תונוש תויזכרמ
לש יגולונורכ ףצר לע תרמושו ופוסל דעו רופיסה תישארמ ןאכ תמייק
.םיעוריאה
"הרדשה בוחרב ףוס" קרפב ךפוה דע-רוביג-רפסמכ רפסה תישארב דמעש ימ
לכ תא ורשב לע הזחש אוה אוה ךא ,עדוי-לכה-רפסמה לש ותוננובתה אשומל
וריעל בשש ,חוכשל אלו רפסל חיטבהש ,לוחה ףועכ רפאהמ רענתהש ,םימיאה
.םימולישה תא לבקל לגוסמ וניאו לארשיל אציו העיבת אלל
:הלילעה תא תודחאמה תויומדכ החפשמה ינב תויומד
.8
ויחאל הנפ םירחא םיקרפב .ויבאלו ותוחאל ,ומאל רפסמה הנופ "םימוליש" קרפב
הנפ םלוכ ותחפשמ ינבל ;(8 'מע) "דלי ,ךתעשב חמש" :דע-רפסמ לש הווסמ תחת
'מע) "םכירחא וישכע אב ינא - יבוהא םכלוכ םתכלה וז ךרדב" :ץיוושואל וכרדב
תוחא איה ןיאה ,םש תדעוצה ,וז" :הלאש תועצמאב הנפ ותוחאלו ומאל ;(59
תא הארש ומאל רפסמ אוה םימולישה קרפב (59 'מע) "?הבוהא ?אמא ?ךלש
.(84 'מע) ןוירוטאמירקל וכרדב הנקויד
הריצי ותויהל ףסונבו ,"ןועשה" הריציל גוליפא הווהמ "םימוליש" קרפה ,םוכיסל
לש הפישחה תרזעב הלבונה תא םילשמו םילגעמ רגוס אוה ,המצע ינפב תמלשומ
.הלוכ הריציה לש תיתלילעה תודחאה תרזעבו ,רפסמה

יגולונורכה ףצרה לש תיללכ הייארו הריציה הנבמ .ד 
ו"ט .םיקרפ ח"י ינפ לע תכשמתמה הלבונ הלעמ "ןועשה" לש יתלילעהו ינבמה ףצרה תניחב
,("הרדשה בוחרב ףוס"ו "הרדשה-בוחרב הלחתה") ףוסו הלחתה לש לגעמב םירוגס םיבלש
תא דימ הריגסמ הניא "ןועשה" לש הנושאר האירק ."םימוליש" ,גוליפא ,ףסונ קרפ םפוסבו
,ומצע ינפב דמועה רצק רופיס אוה בלש לכש המוד ;םינושה םיבלשה לש יגולונורכה ףצרה
דחא לרוגש ,תובר תויומד לש יביטקלוק רואית וא םייתש וא תחא תיזכרמ תומד ול שיש
לכל .םהלש תוומה-תנוכמ תא םיליעפמה ,םיינמרגה םיצאנה תוללעתה לומ לא םהיניב דחאמ
תקזחתמ וז השוחת .תיאמצע הריציכ ומצע ינפב דומעל לוכי קרפ לכ ,םויסו הלחתה קרפ
.םיתיעל הנתשמה רפסמה לש תיפצתה תדוקנ תועצמאב

תכשמתמה תחא הלבונ ונינפל - ומצע ינפב רופיסכ דומעל יושע בלש לכש ,הדבועה תורמל
קרפב םישימחה תונש לא תצפוקו 1945 ףרוח דע 1939 רבמטפסמ) דחא ןמז קרפ לע
וריעמ דרפנו הלבונה תישארב וריעב ןנובתמש ימ :דחא אוה הלבונה רוביג םג .(םימולישה
.הפוסב םימלועלו היינשה םעפב

.םיינטשה היקוח לע תרחאה הטנאלפה תאו ומצע תא גיצמה ,דחא קינטצאק אוה רוביגה
המשנ דוע לכ רפאלו םיציגל וכפהש ,ויריקי תא חיצנהל עבשנו רפאה ןמ םקש ,דחא קינטצאק
לע ץיוושוא לש הארונה הדמשהה תייווח תא הווחש רוד ;רוד לש גיצנו דחא אוה .ופאב
.םינושמהו םינושה היטביה
.המחלמה ברע התרפה תאו תילידיאה הריוואה תא גיצמה קרפ אוה "הרדשה-בוחרב הלחתה"
.וריעל בש קינטצאקה .םייסמה קרפה אוה "הרדשה בוחרב ףוס"
אשונ םע טבלתמו תרשואמ תודלי לש תונורכז הנושארל הלעמה גוליפא אוה "םימוליש"
.םימולישה
:תרחאה הטנאלפב הדמשהה ךילהת תא יגולונורכ ןפואב םיגיצמ םיבלשה ו"ט
תייצקא ,םינקזה תייצקא - 'ד בלש דע 'ב בלש .םינמרגה תוללעתהו וטגה תריצי - 'א בלש
םידליה םהירחא ,ץיוושואל וטגהמ םינושאר םילבומ םינקזה .ןורחאה חולשמהו םידליה
.רופיסה רוביג ףוסבלו
ינש םה 'ו בלשו 'ה בלש .ץיוושוא ייחב תונוש תונומת תועיפומ םיבלשה ףוס דעו 'ה בלשמ
ךא .וירעשב אבו תוומה "תייווח" תא רפסמה הווח "ןיעב ןיע" .תוומה םע תורכיהב םיבלש
תא ומיע איבמ 'ז בלש .ץיוושואב םיבר םייח-אל-םייח ימי ול ורתונ דועו לק וניא תוומה
לש תפרוטמ הרגיש ךליאו ןאכמ .ץיוושוא לש םידחוימה םייחה ףד תא חתופ ,ץיוושואב רחשה
,ןוירוטאמירקל תודעצ ,םידקפימ ,קרמה תחלצל הקושת ,םייחה דירש לע קבאמ ,םיקולב-רצוע
.רורחשו ןורחא חוכיו ,הבוהאל ההימכו םיקפואמ תונורכז

"ןועשה"ב רפסמה תלאשל .ה 
.רוביג-רפסמו דע-רפסמ ,עדוי-לכ רפסמ :תרופיסה תרותב ונל םירכומ םירפסמ יגוס השולש
.ןיגוריסל םיבלתשמו םיפלחתמ ,"ןועשה"ב םייוצמ ולא םירפסמ השולש

רפסמה גוסב רחוב רפוסה .הריציה לש ןכותה ןיבל רבחמה ןיב ךוותמה אוה תרופיסב רפסמה
.רסמה תא הריבעמה תומדכ

תומוקמב דבב דב םישחרתמה ,םינוש םיעוריא לע רפסל לגוסמה רפסמ אוה עדוי-לכה רפסמה
תא עדויו םינוש םישנא לש םתעדותל רדוח אוהו הבחר ולש תיפצתה תדוקנ .םינוש
תאו רבעה תא עדוי עדוי-לכה רפסמה .םהידחפו םהיתובהא ,םהיטבל ,םהיתושגרה ,םהיתובשחמ
.ולש תיפצתה תדוקנ תא תונשל תע לכב לוכיו וירוביג תורוק לשו הלילעה לש דיתעה

יפ-לע תויומד לעו םיעוריא לע חוודמ אוה .תושחרתהל בורק יוצמה רפסמ אוה דעה-רפסמה
אלא ,תורחא תויומד בלב שחרתמה תא עדוי וניא דעה-רפסמה .םיינזוא עמשמו םייניע הארמ
ןמזבו םוקמב יוצמו הלילעב הטעמ וא הבר הדימב ברועמ אוה .ךכ-לע ול ורפיס ןכ םא
.םיימוימויה םייחב דע ומכ ויניע דגנל שחרתמל תישיא הקיז לש סחי הלגמ אוה .םיראותמה
םייביטקייבוס וא םייביטקייבוא תושגר תולגל יושע אוהו הבורק ולש תיפצתה תדוקנ
.ותריחב יפ לע שחרתמל

,ומצע לע חוודמ אוה .רופיסה זכרמב ותומד תא דימעמה ,דע-רפסמ םצעב אוה רוביג-רפסמה
תויומד לע .םיישיא תושגר עיבמו יביטקייבוס אוה ועבטמ .ויתושגר לעו וייח תלילע לע
.דע-רפסמכ חוודמ אוה וביבס תויוצמה תורחא

לש הנושארה הקסיפב הלגתמ רפסמה תומד .הריציה ךשמב תפשחנה תומד אוה "ןועשה"ב רפסמה
םיתיעל גוסנ הז רפסמ .דע-רפסמ לש תיפצת תדמעל גוסנ אוה דימ ךא ,רוביג-רפסמכ הלבונה
גוליפאב קר .רוביגה וא דעה תדמעל םיתיעל רזוחו בש אוהש ךות עדוי-לכ רפסמ לש הדמעל
.טלחומו רורב ןפואב רוביג-רפסמכ ףשחנ אוה הריציה לש

תא ריבעהל שקבמה בלושמ רפסמ אוה "ןועשה" לש ףשחנה רפסמהש ,ארוק ןיבמ האירקה םויסב
.עלבומה רבחמה לש רסמה

ימצע תא האור ינניא ,יתורפס םש הז ןיא"ש ומצע לע דיעמה רבחמ ,קינטצ .ק אוה רבחמה
ויה אל היבשותל רשא ,ץיוושוא הטנאלפה ךותמ הקינורכ וז .תורפס ירבד בתוכה רפוסכ
"...רפסמ דלש ,קינטצ .ק :םהיתומשו ...תומש

תרצוי (82 'מע) "הרדשה בוחרב ףוס" קרפב המשב הלגתמה תומדה םע רבחמה לש םשה תוהז
.הלבונה לש תיזכרמה תומדה ןיבו יפארגויבה רבחמה תומד ןיב רשקה תא

ונא ל"ז גרבנדלוג והילא לש ותודעמ .הברה וילע םיעדוי ונא ןיא ?רפסה רבחמ תמאב והימ
תא ,םירופס וימיש השגרה ךותמ ,בתכ םש .םילוח-תיבב הילטיאב ותוא שגפ יכ ,םידמול
המ ל"ז גרבנדלוג והילא ותוא לאששכ .("הרדנמלס, לש יעיברה ךרכה אוה "ןועשה") "הרדנמלס"
םה !ןוירוטמרקה לא וכלהש םה .הלאה םיפדה תא ובתכ םה !םה" :הנע ?רבחמה םש
םש לבקתה ךכו "!בותכ !בותכ ,קינטצ .ק בותכ !הזה רפסה לש םירבחמה םה !םיקינטצאקה
.וירפס לכ לע רבחמה םשכ ססונתמה קינטצ .ק רבחמה

ןיב הבר תוהז תמייק ."ןועשה"ב םינוש םירפסמה לש בולישה רשפ תא הריהבמ וז תודע
איה תיזכרמה תומדה .הלבונה לש תיזכרמה תומדה ןיבו רפסה לש יפארגויבה בתוכה
אלש םיקינטצאקה לכ תא תגציימ םג איה ךא ,קינטצ .ק רבחמה תא תגציימ איה ,קינטצאק
.ץיוושוא םוניהיגמ תאצל וכז

םהינועש תא םינווכמ לוכה ונריעב" :רוביג רפסמכ ורופיס תא ליחתמ "ןועשה" לש רפסמה
תכלשה רות ,יביבח :תואדווב רמול רשפא רבכ ןילופב ונלצא" וא ;"ילמשחה הז ןועש יפל
.(8 'מע) "...עיגה

םש רתונ אוה ךא ,המבה ילוש לא רבועו ןושאר ףוגב רבודה לש ולוק םלענ הרהמ דע
ריעב םוי לש ורקובב תוקד שמח לש תויושחרתהה תא ךינפל שרופה רפסמ .דע-רפסמכ
.ילופורטמ

רוביג-רפסמ אל םאש ,שחה ,ארוקה ןיבל רפסמה ןיב רשקה תא תקזחמ ינש ףוגב היינפה
ירהו ;קפואמו יטנטוא ,ןמיהמ ורואיתו תושחרתהה בלב םש יוצמ דע-רפסמ תוחפל וינפל
םינווכמ לוכה ונריעב" :ןושאר ףוגב בוש ,החיתפה קרפ םויס .רוביג-רפסמ אוה דע-רפסמ
.(10 'מע) "ילמשחה ןועשה יפל םהינועש

ינש ףוגב היינפה ךא ,רוביג-רפסמה טעמכ םלענ ,"ילופורטמ ריעה לש םירבגה" ,'א בלשב
תוהדזה ארוקה לצא תרצוי ינש ףוגב היינפה .(הלבונה ךשמהב םג ומכ) ןאכ תמייק ןיידע
תעב ,המדאה לומ םש ודמועב דחפה תא שיגרמו האורש ,דע-רפסמה לש טבמה תדוקנ םע טלחומ
.וריע ינבמ םישנא תרובק תעבו ,הריפחה

.המדאה ךותמ ויריקי לש םייניעה וילא תוטבינשכ ,המיאה יעגרב ףשחנ רוביגה-רפסמה לוק
,הבוהא וא תוחא וא תבהוא אמא יניע :םיבהואה יניע ,תיבב םירתונה יניע ןה ולא םייניע
ךותמ ,המדאה ךותמ וילא ץרופ תויחל ןוצרה .(15 'מע) "!היחו רופח" :םינונחתב וילא הנופה
הנופ אוה ,הווצמ ינש ףוגב וילא הנופ םלוקש ,ולא ויבוהא לא .בהוא אוהש ולא לש ןורכיזה
.רוביג-רפסמכ ןושאר ףוגב ןמורה לש גוליפאב

ושע עודמ" :עמתשמה רבחמה לשו דעה-רפסמה לש ויתולאש םה קרפה ףוסב תולועה תולאשה
.ורבחמו רופיסה לש רפסמה םידחאתמ ךכו .(17 'מע) "?רתוי ישפוח תעכ ימ" וא "?תאז

קחרתמ ןאכ .םידליה תייצקאו םינקזה תייצקא :תויצקאה יבלש םה 'ג בלשו 'ב בלש
םהירה וז םתכילהב יכ :םיעדוי םה"ש ,עדוי אוה .עדוי-לכה רפסמה תועצמאב דעה-רפסמה
הלוכי הניא וז העידי (20 'מע) ."םהידלי :םיריעצה - וטגב םירתונה תא םייחל םיבתוכ
םג .העידי לש תוטלחומ אלא ,רובידל תודע ןאכ ןיא ןכש ,דע-רפסמ לש ותעידי תויהל
עודמ ,ךכ הנה ,ךכ דובעל םילגוסמה ,ונא םלואו" :גלשה יפרוג לש םביל ישחר תא ותעידי
.עדוי-לכה תעידי איה (21 'מע) ?ץיוושואל ונתוא םינמרגה וחלשי

ןנטיב לא תוצמאמה תוהמיאה" תא האור אוה .הייאר תיווז התוא לע רמוש אוה 'ג בלשב םג
הליבומה הכרב תננגה תא םג האורו (22 'מע) "תובא לש םהיבג ירוחאמ ןהידלי ישאר תא
אוה .קשה יפ ךות לא תוקונית םיליטמה םינמרגה תא םג האורו ,תיאשמה לא תוטועפה תא
םידבוע םהירוהש ,ונלשכ םדלי םלואו" :םירוהה לש בלה ישחר תא עדוי םגו לכה-האור
.(24 'מע) "!וחקי אל יאדווב הלאכ - המחלמל תועייסמה רוציי-תונדב

תא ןחובה ,עמתשמה-רבחמה לש ותייאר תננתסמ עדוי-לכה רפסמה לש הייארה תדוקנ לא
יאר"כ אוהש ,תוומה םע הבורק תורכיה ךותמ ,חתפב תדמועה המיאה תעידי ךותמ תוארמה
."רגסנ

חולשמל ותופרטצה םע .עסמל רפסמה ףתוש םעפה .תוומה לא עסמב ףסונ בלש אוה 'ד בלש
:ןושאר ףוגב ףשחנ אוה ןורחאה
- יבוהא ,םכלוכ םתכלה וז ךרדב"
.םכירחא וישכע אב ינא
.(26 'מע םילמ ןתואב טעמכו 25 'מע) ".תונורקה לא הליבומה ךרדה יהוז
- תומל וישכע" :רוביגה-רפסמה לש הבשחמ התע איה םייחה לעו תוומה לע רפסמה לש ותבשחמ
תא הכבמ רוביגה-רפסמה (25 'מע) ".תויחל - וישכע תורובגבש הרובג .איה הרובג אל
אוה .(םש) "?םע לש ותראפתו ודוה וז ךרדב וכלה הכיא" :הכיא רפס לש הניקה ןושלב ויבורק
ךא .(םש) "ומצע תוומה עדי אל והומכ רשא תוומ לא ,תוומה ינפמ החירבה וז" יכ עדוי
ףוס תא ותעידימ תעבונה העידי איה ,רוביגה-רפסמה לש ותעידי איה םא םג וז העידי
.עמתשמה רבחמה וא ,עדוי-לכה רפסמה לש לכה-תעידיכ הומכו םיעוריאה תולשלתשה

רפסמה .רפסמה גוסב םילחה םייונישה תניחבל האירקה ונתוא הליבומ םיאבה םיבלשב םג
םיתיעלו רוביג-רפסמ לש הבורק טבמ תדוקנמ םיתיעל ,ותביבס לעו ומצע לע דיעמ רוביגה
.ותוא םיבבוסה לש םביל תא עדויה ,עדוי-לכ רפסמ לש םידממ לבקמו קחרתמ אוה

ולו ,םועטל קקותשה ןוירוטאמירקל ךלי םרט" :ומכ ,ישילש ףוגב ןה גיצמ אוה לכה-תעידי תא
םושב .ץיוושואב דחא לכ לש ויפוסיכ םולח ...קרמ-תונמ יתש לש ןמעט תא ,הדיחיו תחא םעפ
לש ויתובשחמ תעידי) (51 'מע) "םשגומ-יתלב הז ומולח תא וירחא חינהל היה לוכי אל ןפוא
בוט המ" :ינש ףוגב היינפה תועצמאב ןהו ,(קרמ תונמ יתש תחקל ויעינמו הכוה התע הזש ימ
.(54 'מע) ".הצרא תחשית אל הנממ תחא הפיט ףא יע ,התא חטבומ םא ,ךל אלפנ המו ךל

שי" :ינש ףוג טקונ אוה ,רוביג-רפסמ וא דע-רפסמ לש טבמ תדוקנמ םירבדה תא ותריסמב םג
הרושב דמוע התא שפנ-ןוילכו םיעוגעג זוחא ;ברעה-דקפימ תעל םיפוסיכ ךילע םידרויו
.(56 'מע) "- הריפסל

.ארוקל רפסמה ךכו ,ול בורק םדאל רפסמה םדא לש ךרד םיתיעל איה ינש ףוגב היינפה ךרד
רפסמ עיפומש םירקמב היינפה תעפוה ךכו ,ינש ףוגב ומצע לע ומצע םע רבדמ םדא םיתיעל
םתוא תקצויו םירפסמה ינש תא תינונגס הניחבמ תדחאמ דע-רפסמ עיפומש םירקמבו עדוי-לכ
.עמתשמה רבחמה הלועו ץבצבמ הנממש ,תחא תושי ךותל

רפסמ לש טבמ תדוקנמ ומצעב ןנובתמו רוביגה-רפסמה קחרתמ וב בלש אוה רורחשה בלש
םיקפוא :ויניע אשנ אוה .דדב דמע אוה" :םילמב קרפה תא ליחתמו ןנובתמ אוה .עדוי-לכ
.(76 'מע) "- ביבס-ביבס ,םירק ,םינבל

ירחא םש שפחל הנפת לא" :ארוקל היינפ וז ןיא םעפה ,ינש ףוגב היינפה הבש הז קרפב םג
הלילו םמוי .םתוא תאצמ הפ הנה !רפאה רהב ,הפ !הפ !הפ םולכ אצמת אל .אצמת אל יכ .שיא
.םדי-לע דמוע התא בוש הנהו - םהילעמ ךתוא וערק .ךתווקת לכ ויה םה .םהילא ךשפנ התלכ
.(77 'מע) "רורחשה אב יכ ,םתוא תאצמ ,םלוכ ,םלוכ .םה הנה - ןיעב ןיע האור התא

םע רוביגה לש ימינפה-רובידה השעמל והזו ,ובצמ תא ורוביגל ריבסמ עדוי-לכה רפסמה
ורופיס תא ביצמו קחרתמ אוה זא וא ,ןושאר ףוגב תאשל לוכי רפסמה ןיאש םיגיגה שי .ומצע
רפסמה לא רזוח אוה בושו .היינפ ידגיהב ביצמ אוה םיקומעה תושגרה תא ךא ,עדוי-לכה יפב
.(78 'מע) ךרדב ותוחנהל וינפל ךלוהה רפאה-רה תאו ורפאמ םקה תא ראתמו עדוי-לכה

אוה ןושארה קרפבש דועב ךא ,"הרדשה-בוחרב הלחתה" קרפל רושק "הרדשה בוחרב ףוס" קרפה
רפסמ תדמעל רתוי דוע קחרתמ אוה ןאכ ,דע תדמעל קחרתמה רוביג לש הייאר תדוקנב בצינ
התע ,ותדלוה ריעל בשה ינפב תולועו תובש תונומת ןתוא "...דמע טצאקה יאולבב" :עדוי-לכ
.וילע רפסמו ומוקמ תא עדוי-לכה רפסמה אלממ ןכל ,ןושאר ףוגב רבדל דוע לגוסמ אוה ןיא
םימרוז ויפ-לע שדחה ןמזה תא ,וייח לש המחה יוקיל תא ןושאר ףוגב ריבסהל לוכי אוה ןיא
"ונממ קתינ ולש ונמז" ןה .ויתושוחתו ויתושגר תא ריבסמו ומשב רבדמ עדוי-לכ רפסמה .ויח
.(82 'מע)

לע) ."םימוליש" גוליפאה קרפב יריל-ןושאר ףוג טקונו תשעתמ אוה ,ךכ-רחא תובר םינש קר
.(םדוקה קרפב האר הריציה לכל הז קרפ ןיב םירשקה

הבושתה ?וז ותדמעמ קחרתמו ברקתמ אוה עודמ ,רוביג רפסמ אוה רפסמה םא :הלאשה תלאשנ
םיעוריאה תא רפסל דימת לגוסמ רוביגה-רפסמה ןיא ,תישאר .תוביס המכב יאדווב הצוענ
עדוי-לכ רפסמ .השק וז תופשחיהו ,תטלחומ תופשחיה שרוד ןושאר ףוג .ןושאר ףוגב םישקה
.ויתולאש תאו ויתושגר תא קוחדל ול רשפאמ

לש תובשחמו תוארמ רוסמל עדוי-לכה רפסמה תולובגל "החירב"ה ול תרשפאמ ךכ לע ףסונ
וכפהש ולא לכ ,ץיוושואב םידוהיה לכ תורוק תא רוסמל שקבמ אוה ןהו ,רתוי םיבר םישנא
.רפא לש רהל

,תרחאה הטנאלפהמ האיציה רחאל תישענ הביתכה .לכה-רחאלש הייאר שי ,תאז םע דחי
אוה ךא ,דע לש תיפצת תדוקנל םיתיעל דמצנ יגולונורכ ךילהת לע דיעהל שקבמה רוביגהו
רפסמ לש תיפצתה תדוקנל םיתיעל ותוא הריבעמ לולכמה תעידיו ,ףוסה תא רבכ עדוי ןה
.עמתשמה רבחמה תא עילבמה עדוי-לכ

לש בולישה .דחאכ םייללכו םיישיא םה ,"ןועשה"ב יוטיב ידיל םיאבה ,המהדתהו דחפה ,באכה
.תוישיאו תויללכ ,תונוש טבמ תודוקנמ םגיצהל יפארגואיבה רבחמל רשפאמ םירפסמ יגוס
ןיב תירב") רוביג-רפסמ לש הייאר תיווזל םיכוז רתויב םיישיאה םיעגרה יכ ,המוד
רפסמה תדמע לא גוסנ אוה ,ללכה תא תגציימו תיביטקלוק איה המיאהשכ .(לשמל "םירוריפה
.ינש ףוגב היינפה תועצמאב ומצע תא ףשוח אוה זא םג ךא ,עדוי-לכה

לא קחרתמ דעה-רפסמהו ,דעה-רפסמה תולובג לא קחרתמ רוביגה-רפסמהש ,רמולו םכסל רשפא
יפ-לע יגולונורכ ךלהמ רואית לש בוליש הלבונב שיש םושמ תאז ,עדוי-לכה רפסמה תולובג
דצמ ויתושגר תא קוחדל שקבמ רבחמהש םושמ תאזו ,לכה רחאל לש תרגוב הייארו םיבלש
אוהו רופיסה לש יתימאה רוביגה אוה אוה רבחמה .רחא דצמ ללכה תושגר תא עיבהלו דחא
רפסמ אוהשכ עמתשמ-רבחמ לש טבמ תדוקנמ ןהו דע-רוביג לש טבמ תדוקנמ ןה ףשחנ
.עדוי-לכ

ץיוושוא תטנאלפ .ו 
לצב םייחל הקושת לש םלוע ,םישדח םיקוח לש םלוע .רחא םלוע איה ץיוושוא תטנאלפ
יפ-לע םימרוז םידוהיהו תוומה לש ונימי די םה םינמרגה ,ץיוושוא-יהולא אוה תוומה .תוומה
.תוומה תונורדסמב םינמרגה תוארוה

?תומל וא תויחל :ףידע המ רורב אל תוומה ינפ חכונלו ,תובר תולאש הלעמ םייחל קבאמה
?יחה וא תמה (17 'מע) "?רתוי ישפח תעכ ימ" רורב אל

םיציגל וכפהנ ץיוושוא לש הנתפמ לע דימ רשא ,הלא ויה םירשואמ" תינויגה הניחבמ
הנויכ םה םייחה ,ןויגה לכ לע רבוג תויחל רציה ךא ,(32 'מע) "הנשעמה ךותמ םיחרופה
.הזחה-תיבב תויחל תרפרפמה

אוה ,המדאה ךותמ וילא תוטבינ תיבב םיראשנה יניע תא רפסמה האור ,םירבק רפוח ודועב
ךענמיש ,רבד השעת לא !בוהא" :םייחל האירק ,התאירק תא עמושו ותבוהא יניע תא םג האור
"...!ילא בושלמ

רירש הזה רשקה .םייחב ורתונש ולא לא רשקהמ תעבונ בבוסה תוומה תורמל תויחל הפיאשה
תא קזחמ ןוירוטאמירקה לא עסמ לכ .ןיעב ןיע החפשמה ינב תא םיאור ןיאשכ םג ,םייקו
'מע) "?הבוהא ?אמא ?ךלש תוחא איה ןיאה ,םש תדעוצה וז" :תולאשה תא הלעמו םיפוסיכה
אוהו ,רבגתמו ךלוה ישפנה רשקה ךא ,ןמזמ קתונ רבכ החפשמה ינב םע יסיפה רשקה .(59
רשפא ךיא יכ ,תינוריא טבמ תדוקנמ אוה םייחה לע טבמהו .םייחה חכ תא רפסמל קינעמש
?תאזה המיאה םע דדומתהל תרחא

עיבמו ותבוהא םע חחושמ אוה וב יגולונומ רופיס אוה (61 'מע) "םירוריפה ןיב תירב"
תעכ איה איה םחלה-תנמ .הלש םחלה-תנממ רוריפ ול תרמוש םש-יא והומכ איהש ,הווקת
תצנצנמ וז בלל-תעגונ תירב ירוחאמ .הניבל וניב ינחורה רשקה יעצמאו יסיפה םייחה-םס
,ויהולאל וניבא םהרבא ןיבש ,ןימוי תקיתע תירב םוקמב הנה :עמתשמ רבח לש הינוריא
תא קינעהל החוכבש ,תירב ,םיבהוא ןיב תירב ,תרחא השודק תירב תאזה תפותב ןאכ תמייקתמ
.םיללשנה םייחה

תוומה ןאכ .םיהולא הב הנושו םיקוחה הב םינוש ,תרחא הטנאלפ איה ץיוושוא לש הטנאלפה
םאש אלא .רתסנה לא הריתח היוצמ יופשה םלועב ומכ ןאכ ,הינוריאה הברמל .םיהולא אוה
תונרקס שי תרחאה הטנאלפב ןאכ ירה ,תיהולאה המכחה לא הריתחה תרכומ יופשה םלועב
.תוומה יהולא ,שדחה םיהולאה לש ותוהמ יבגל

תקנעהב ליעפ ףתוש עבטה .דוה יטוע םירודזורפב הכילה איה תוומה תארקל הכילהה
יטוע תונורדסמב םיכלוה םינקזה .םידליה תכולהתלו םינקזה תכולהתל תימינוטמ היצרוקד
.בוהצ רבדמ לש ןשע יננע ירוחאמ םימלענ םידליה ,ןבול

יבכוכ ,גלש יתותפ םידרוי לעממ ...םירוונס תנבל הסוכמ לוכה" םתומ לא םינקזה םידעוצשכ
םהילגרל שיבכה לע םידברתמ .םהישאר לע יתוכלמ דוהב םיחנו םיחנוצ ריינ-יפרפרכ ,ףסכ
טסקטבכ ןבל-לוגס רהוזב תושרבנה תוהגונ ,ךרדה ךרוא לכל ,הזמו הזמ .םימולהי-דברמכ
.יגיגח

.םהלש םימולהיה-תנותח
.(20 'מע) ".דחי אוהו איה .איהו אוה .הפוח תבצומ ךרדה לש הפוסב .עורז-יקובח םידעוצ םה

לש תירופאטמ ןושלב ךא .(19 'מע) "תוומה םהל הכחמו דמוע םש" ?ךרדה ףוסב םהל הכחמ המ
.םימולהי תנותח - תשדוחמ הפוח וא (םש) "- הרהנמה הצקב ןבל לגלגע ףוס" אוה רפסמה

לגלגעה ףוסה ,םיימשל ותולעב השמל הלגתמה ,ריפסה-תנבל תא הריכזמ םירוונסה תנבל
תזמרמ הפוחה ,(ןוטלפא) :הרהנמה הצקב רוא" יוטיבל הינוריאב זמרמ הרהנמה ףוסבש
.םימד-תנותחל הינוריאב

לכ ןכש ,גלשה תא ףורגלו תוצירחב דובעל םירהממה ,םייחה םיראותמ תוומל םידעוצה לומ
תצאומה הדובעה ךותמו .תויחל יוכיס ךל שי "תופוצר תועש הרשע-םיתש" דבוע התא דוע
.עתעתמה תוומה לצב םייחל הקושתה לע םידמול ונא ,תאזה

ךא .תויחל ךישמהל רשפא .םושנל רשפא .(24 'מע) "ראווצה ןמ וידי תא קליס תוומה"ש המדנ
אוה ,םינודינה ראווצ לע תוחנומה םיידי ול שי ,תישונא תושיי לעב אוה ,הפרמ וניא תוומה
.תונרקסו דחפ ררועמ אוה ,(27 'מע) "וידי ןיב ךייח תא זחוא"

הרובג אל - תומל וישכע" :הנקסמה תא הלעמ תוומה ןיבל םייחה ןיב תדמתמה תולטלטיה
.(25 'מע) "תויחל - וישכע תורובגבש הרובג .איה

וז" :תוומה לא ךרדה וזש עדוי רבודה .םייחה רצי תא הבלמ ,תוומה לא ךרדה וזש ,העידיה
.(םש) "ומצע תוומה עדי אל והומכ רשא תוומ לא ,תוומה ינפמ החירב

(26 'מע) "םהב ץוקל ךאיבי אל םואמ" :דגנכש העדותה תמייק תוומה תוישחומ תורמל ךא
.(םש) "הזחה סיכב קומע קומע היובחה הכז הנויכ" אשונ אוה וייח תא .םייחב

םהל קוחצלו םילבומב ללעתהל םיקקותשמ םינמרגה .הייופכ ךרד איה תוומה לא ךרדה
תוסרוק תויורי-תוצרה םיילגרה דציכ תוארל ,דרמל ,תוממוקתהל וישכע ויה םיוואתמ" .םתומב
רמוש קר ,רבד השוע תוומה ךרדב ךלוהה ןיא תויחל ןוצרה ללגב אקווד ךא ,(םש) "ןתחירבב
.וב רתונה םייחה קיז תא

םידליה ומלענשכ .ומוחת לא הסינכה איה יארה ךות לא הסינכה .יאר ומכ אוה תוומה
:הזה יארה לא רפסמה ברקתמ התע ,(24 'מע) "רגסנו יארה החאתנ" תויאשמב תוומל םילבומה
יא ןיידע ומצע תוומה תא ."ךיניע לומ לא ,לוגע יארכ ,וידי ןיב ךייח תא זחוא תוומה"
תוומה תא תוארל לכות - יארה חתפיה םע ךא ,יארה ירוחאמ םירתסומ וינפ ,תוארל רשפא
.(27 'מע) ףרועב ףשונ קר אוה םייתניב ,ומצעבו ודובכב

.ודובכבו וחירב ,ותמישנב שח וילא דעוצהו ,הכורא היימכשכ אוה תוומה

:ונארת ןיעב ןיעו ,םינפלו ינפל אובת דימ .ךלש תוומה לש םירודזורפב תועסופ ךילגר"
.(.צ.נ ילש תושגדה ,28 'מע) "ץיוושוא-לש-תוומ ,ךינודא ,ותוא

,םירעש םיחתפנ ,ץיוושואל הסינכה םע ,התעו ,םינקזה-תכולהתב דוע ורכזוה םירודזורפה
רחא םלועל ונתוא םיריבעמ "ונארת ןיעב ןיע"ו "םינפלו ינפל" ומכ םיגשומו םירעש םירגסנ
.רואיתה תיתשתב יוצמה

תוומה תדיח ךא .םינוש םינמזב םינוש םישנא יאדווב הקיסעמה הדיח איה תוומה תדיח
םש .םייחה רשאמ רתוי טעמכ ישחומו ישממ תוומה םש ,ץיוושואב תישחומ תויהל תכפוה
המוד תוומה לש ותוהמ יבגל הייהתה םשו ,םירחא םיקוח ,תרחא הטנאלפ שי ץיוושואב
.תיהולאה המכחה לש התוהמו םייחה לש םתוהמ לע ישפוחה םלועב םדאה לש הייהתל

,דוסה תרותמ םייומידו תונומת יוצימכ ארקיהל הלוכי "ןועשה"ב םייוטיבו תונומת תרוש
הייהנה תרטמ ונלש םלועב םא ,רבסוה רבכש יפכ ךא .גשומ יתלבה תגשהל ךרדה תא הגיצהב
שפתנה ,תוומה תומד לא וז תוסחייתה תקתעומ ,םיהולא ינפ תא שפחל איה תיפוסוליפה
.תינוריא תועמשמ תאשונו ,ץיוושוא-יהולאכ

תיתשתב תורוזשה תודגא יתש םה "םירעשה םישימח" תדגאו "סדרפל וסנכנש העברא" תדגא
.ץיוושואב תוומה םע שגפמה

השבתשנ - אמוז ןב .אביקע 'רו רחא ,יאזע ןב ,אמוז ןב :סדרפל העברא וסנכנ ,הדגאה יפ לע
רפכ ,תועיטנב ץציקו סנכנו אצי - (היובא-ןב עשילא) רחא ,תמו ץיצה - יאזע ןב ,ותעד
.('ב ,ד"י הגיגח) םולשב אציו סנכנ - אביקע 'ר ,תודהיה תודוסיב

,שרד ,זמר ,טשפל תובית ישארכ ס"דרפ ושריפ תופסותה ילעב :םינוש םישוריפל הכז סדרפה
גציימ סדרפה .תונוש תויוהמ תנבהל םישרדנ תונוש תומרב םישוריפש התייה םתנווכו ,דוס
וסנכנ ,סדרפל וסנכנש ולא .ונמלועל רבעמש תומלוע ,טושפה שוריפל רבעמש ,תומלועה תא
דחא לכ לע ועיפשה האיציהו הסינכה ךא ,םירבדל רבעמש ,םירבדה תא ןיבהל הפיאשה ךותמ
תיסרפב ,תפסונ תועמשמ סדרפ הלמל .םולשב תאצל חילצה אביקע 'ר קרו הנוש ךרדב םהמ
העבראהש ,הריהבמו הנושארה תא תקזחמ וז תפסונ תועמשמ .סיידאראפ :אבה םלוע ושוריפ
תטנאלפבו ,יזיפאטמה םלועה תועמשמ תאו תיהולאה המכחה תועמשמ תא ןיבהל ושקיב
.תוומה תוהמ תא ןיבהל ושקיב ץיוושוא

אל וכות לאש ,ונל תולגל רפסמה שקבמ ויזר תאש םלוע ,תרחא הטנאלפ אוה ץיוושוא םלוע
.םנוצר תורמל םישנא ינוילימ ץיוושואל ועיגה ,סדרפה לא ומכ אלש .עיגהל שיא קקותשה
םוחתב תושדח תולאש תרחאה הטנאלפה ירעשב םיאבה ינפב הדימעה ץיוושוא "סדרפ"ל העגהה
.םייחה אשונב תולאש םוקמב תוהמ אשונב תולאש ,יזיפאטמה

:הדגאה ןמ ס"דרפה ךות לא ואבש ולא לש םלרוגל המוד ץיוושוא ירעשב םיאבה לש םלרוג
ורפכו תועיטנב וצציקו ואציו וסנכנש ויה ,ותמו וציצהש ויה ,םתעד םהילע השבתשנש ויה
.םולשב ואציש םג ויהו ,םיהולא םויקב

וארבנש הניב ירעש 'נ" לע תרפסמ ('ב 'מע ,א"כ הנשה שאר תכסמ) "םישימחה רעש תדגא"
"םיקולאמ טעמ והרסחתו" :('ח םיליהת פ"ע) רמאנ הז לע ."דחא רסח השמל ונתינ ןלוכו םלועב
ינבל הנתינש העידיל רבעמש המ תא ףושחל םדאה תהימכ תא תאטבמ התמדוקכ וז הדגא םג
.תוארל הכז אל השמ וליפאש המ תא ,םדא

רפסמ ךותמ הלוע ץיוושואב תוומה תוהמלו ץיוושואל תוומה עסמל ולא תודגא יתש תכמסה
.ןושארה וקלחב דחוימב ,רפסב םירוזפה םייוטיב

;ריפסה-תנבל תא ,רומאכ ,הריכזמ גלשה תנבל ךותב ץיוושואל ךרדב םינקזה לש םתכילה
ןהכה תא ריכזמ "םינפלו ינפל" גשומה ,םישימחה רעש רבעל ךרדה תא םיריכזמ םירודזורפה
אוה "םינפלו ינפל" .תרוטקה תתחמ ודיבו םירופיכה םויב םישדוקה שדוקל סנכנה ,לודגה
םוקמה" :הבר הינוריאב הנהו ,שדוקה תרשל לוכי לודגה ןהכה קר ,םישדוקה שדוקל יוניכ
"םישדוקה דוק" לא םיסנכנה םה םיברו (29 'מע) "ךביבס םירקו םימורע םדא-יפוג .רצו ךלוה
.תוומה לש

.('כ ,ג"ל תומש) "יחו םדאה ינארי אל יכ ,ינפ תא תוארל לכות אל" :הריזג הרזגנ השמ לע
,לעממ בשוי אוה ,םינפ לא םינפ ,ונארתו טעמ דוע ,עיפוי הנה-הנה" :"םינפלו ינפל" קרפבו
,ןאכ אוה ידיחי" תוומה .םילוענ םירעשה .(29 'מע "- טעמ דוע ,םיפלזמה-תויבובקנ ךותב
,וינפ תא הלגמ ,ויפיעצמ לטרעתמ אוה ןאכ .ותיב ןאכ .ומצע םע אוה ,ולש ךותב אוה ןאכ
.(30 'מע) "ןיעב ןיע ותוא האור התא

'מע) "םדא תפש הלדח .הלמ ןאכ תוגהל ןיהמ וניא שיא .סה" ,יניס-רה דמעמב ומכ הז דמעמבו
.(28

ונתעדותב םירשקתמה םייוטיבב הוולמ איהש םושמ ,תינוריא איה תוומה לא תועדוויהה
רשפא-יא םישימחה רעש לאש םושמ ,תינוריא איה .תיהולאה המכחה תגספ לא תועדוויהל
םימרוז דועו דוע ,לילה ךות לא רועפ רעשה" :םיבר ועיגה ,תאז תמועל ,ןאכלו ,עיגהל
רעשל וליאו עיגהל השמל וליפא ןתינ אל םישימחה רעשל ."דועו דוע ...הגופה ילב המינפ
.דועו דוע וסנכנ ץיוושוא לש

לבא ,"...!םימ ורמאת לא ...שיש םיאורו המינפ םיאב םתאשכ" ,אביקע 'ר ריבסה ,הדגאה יפ-לע
'מע) ןולקצה זג םוקמב םיאצוי םימשכ !םימ !םימ םירמוא אקווד םלכ !ךופה םלוע ,ןאכ
.(31

...שישל דוגינב "םימ" רמא ןהו ,התייה םולשב אל ותאיצי
תאו ותויפש תא חיכומ אוה "םימוליש" קרפב אקווד ןכש !אל ?אמוז-ןבכ ותעד השבתשנ םאה
.בלל עגונה יתימאה ובאכ

,יאזע אוה םנמאה ךכ םא .אלש קיסהל ונילעו ,רפסב ךכ לע בותכ אל ?תועיטנב ץציק םאה
?תמו ץיצהש

םרוז ונמז"ו 135633 רפסמכ דלונ אוה .תמ ץיוושוא "סדרפ"ל סנכנשמ !ןכש ,יאדוול בורק
םיסנכנהמ םיבר לרוג .(82 'מע) "ועורז לעש טצאקה רפסמ לש לוחכה רהנה תולוצמב
,תמו ץיצה ,ץיוושואל סנכנש ,רפסמה םג ."ותמו וציצה" ,יאזע-ןב לש ולרוגכ היה ץיוושואל
.ק לש ותדלוה איה (רפסמו רפסמ) רפסמ דלשכ שדחמ ותדלוה .ינחור תוומ היה ותומ ךא
.קינטצ

אל - רפאה רהב םש וראשנש ,םיריקיל רשקה .באכב הרתפנ ,רחאה םלועה ,ץיוושוא תדיח
תויהלו תויחלו ךישמהל םתומב ותוא םינברדמ ,תויחל םהייחב ותוא ונברדש ,םתוא .קתינ
.(78 'מע) "ךרדה ותוחנל וינפל ךלוהה רפאה-רה" םה ,לוקל םהל

.קינטצ .ק ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ :ךותמ
.19-42 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת