קינטצ .ק תאמ "םירוריפה ןיב תירב"

ןיצ תירונ,לפיפ ,תובובה תיב ,הרדנמלס) םירפסה תשש ךותמ דחא אוהש "ןועשה" ךותמ חוקל רופיסה
ותאיצי רחאל (קינטצ .ק) רוניד לאיחי ידי לע ובתכנש (ןפוצה ,תומיעה ,ןועשה
20-ה האמב תידוהי החפשמ לש הקינורכ םיווהמ ולא םירפס .ץיוושוא הדמשהה-הנחממ
םלועה-תמחלמב הפוריא תודהי לש הדמשהה םוניהיגל תבאוכו השק תודע םהב הלגתמו
.היינשה

ףרוח דע 1939 רבמטפסמ תושחרתהה ךשמ .םיקרפ ח"י ינפ לע תכשמתמה הלבונ אוה "ןועשה"
ינפב םג דומעל יושע ךא ,יגולונורכ ףצרב םירחאה םיקרפל רשקתמ "ןועשה"מ קרפ לכ .1945
לש החוכ תא גיצמה ,רצרצק יטויפ רופיס אוה "םירוריפה ןיב תירב" קרפה .ומצע
.ץיוושואב טלושה תוומה תורמל םייחל הקושתה תאו הבהאה

תאש ,ותבוהאל ויעוגעג תאו ובל ישחר תא רפסמה ףשוח תרחואמ הליל תעשב ץיוושוא הנחמב
תא ותועצמאב שדחמ-קזחמו ,הנעמל רמשש ,םחל רוריפב ןנובתמ אוה .עדוי אוה ןיא הלרוג
שממתהל הלוכי הניאש הבהא ,רופיסה לש יזכרמה אשונה איה הבהאה .הניבל וניב תירבה
והומכ ,עיקרל תחתמו תישפנ הברק הלגתמ יסיפה קוחירה תורמל ךא .הקוחר הבוהאהש םושמ
תירבה השעמ .החטבה - תירבה םויסבו ,ותבוהא םע רפסמה תרוכש ,תירבה תשחרתמ ,הפוחכ
.ןוימדו הילאיר ילגעמ ןיב םיענ םהיביכרמ ךא ,תיטסילאיר הרוצב םיראותמ החטבההו
.ןוימדה םייקתמ - הרסחו הקיר תואיצמהש םוקמב

לכב םייחה םצעל ,המועזה ןוזמה תנמל הנושארבו שארב םדא היה דרח ,תרחאה הטנלפב ,םש
רוקמ תא למסמ םחלה רוריפ .("ןועשה"ב 50 'מע ,"ץיוושואב הליפת" קרפה ואר) עגרו עגר
ייח תא ףא למסמ רוריפה .ץיוושוא םוניהיגב תיסיפה תודרשיהה קבאמ תא ,ףסונ םויל םייחה
םוניהיגה תלוברעמ ךותבש הדבועה תא ,הבוהאל םיעוגעגה תאו םייחל הווקתה תא ,שפנה
לזגנ ומלצש ,םדאה חור תא םיקזחמה םה םהו הרוהט הבהא לש תושגר דוע םירמשנ תוומהו
.יצאנה ררוצה ידי לע קחשנו

שדוק-תאריב חנומ אוה .רקיו שדוקמ ןממסל ךפוהו הבהאה לכב הבוהאל שדקומ םחלה רוריפ
רפסמה לש ונוימדב המוד וז די ףכו ,הקזחה דיכ ,תכרבמה דיכ תלבוקמה ,ןימי די ףכ לע
ןיב תירבה .םחלה רוריפל הלדוגב הוושה ,העמד אשונ אוה היינשה דיה לע .חלודב תירעקל
לש ,תישפנה תושיגרה תיצמתו תודרשיהל ןוזמ לש ,תועמדו םחל לש תירב איה םיבהואה
.באכו םייח חוכ

םילדבהה תא תשטשטמו ןוימדל תואיצמ ןיב תרשגמ תוומה לצב הבהאלו םייחל הקושתה
קלח ןכא םה ותעמדו ותבוהאל הנופה רפסמה ,םחלה רוריפ ,ץיוושוא הנחמב הלילה .םהיניב
םחלה ירוריפ תאש רפסמה תווקתב יתואיצמה םלועל ןוימדה רדוח ןאכ ךא ,תואיצמהמ
רהוז" :םויסבש החטבהבו ("ךלש תא לכוא ינאו ,ילש תא ילכאת תא") ףילחהל םיינשה וחילצי
םה העמדו רהוז ילאירה םלועב ."שיבג הכפה רשא יתעמד קרבמ םלועל הבכי אל ךיינפ
רפסמה לש ירופטמה-ינוימדה םלועב ךא ,(רהוזה) שאה תא הבכמ העמדהו םידגונמ תודוסי
תא םלועל רומשל רבודה לכוי ךכו (רתויב הכזו הרקי תיכוכז ,חלודב) שיבגל העמדה תכפוה
.ותבוהא רכז

רופיסה םויסבש ,תינוימד-תירופטמה החצנהה תחטבה ?ותבוהא רכז תא רפסמה רומשי דציכ
קרפב רפסה ףוסב תעמשומה ,רפסמה לש ותעובש עקר לע ילאיר רשפ תלבקמו תרהבתמ ,הזה
,לוקל םכל תויהל עבשנ ינא ,יתועורזב קובחה ,םכרפאב" :ץיוושוא ירעשב ודמעב "רורחשה"
רוזעי הכ .הנורחאה יתמישנ תולכ דע םכב רפסלמ לדחא אל :לכואמהו םליאה טצאקלו םכל
איה איה ,שטולמ םולהיכ אוהש ,הז רופיס תביתכ הנהו .(78 'מע ,"ןועשה") "ןמא ,םיהולא יל
...שיבגל הכפהש העמדב ,החטבהה תושממתה

ענ רופיסה .הבורמה תא ליכמה טעמ ,רצרצק אוהש ךכמ עבונ שטולמ םולהיל רופיסה שוביג
ירוריפ תפלחהל האירקה ,העמדה תטשוה ,הבוהאל ותשדקה ךרד ,םחלה רוריפ תגצהמ תוריהמב
!ןורכיזל החטבההו תיגרטה תועדומה לא ףוסבל עיגמו ,תירבל תואכ םחלה

םינבאה ביטומ :םויסבו החיתפב םירזוחה ,םיביטומ ינש םימרות רופיסה לש ושוביגל
לש הטלעב" ..."םיבכו םיתצינ םיבכוכ") הטלעב רואה ביטומו ("שיבג" ..."חלודב") תובוטה
דוגינב םדאה לש ותוכזו וכרע תא שיגדמ "תובוטה םינבאה" ביטומ .("ץיוושוא ימש
רחא שופיחה תא שיחממ "הטלעב רואה" ביטומ .ץיוושוא "תרואמ"ב הגרדמה לפשב ותואצמיהל
תיתיילשא הווקתמ רבעמ הנובו ,ץיוושוא לש לפאה םוניהיגה תורמל ,שפנל תוזחאיה-תדוקנ
םה םיבכוכ אל") וב שחרתמה תמיא לש תבקונ תועדומל ("םיקולבה תוגג לעמ םיתצינ םיבכוכ")
ףוסבל הליבומ תועדומה .("ןוירטמירקה תנשעממ םה םיעות םיציג ,ונישארל לעמ םיצנצנמה
קרבמ םלועל הבכי אל ךיינפ רהוז" :תבכרומ תודחאב םיביטומה ינש תא תבלשמה ,החטבהל
."שיבג הכפה רשא יתעמד

ללכ ךרדב תרצונ הינוריא .בלל עגונהו םוגעה הבהאה רופיס תא םיוולמ הינוריא לש םיללצ
רעפל םידע ונא הז רופיסב .יח אוה הב תואיצמה ןיבל םדאה לש ותייפיצ ןיב רעפ ידי לע
םדא וב בצמה םצע .םיילמרונ םייחל "תילאיווירטה" הייפיצה ןיבל הארונה תואיצמה ןיב
המו איה ןכיה עדוי וניא ףא אוהו ודיל תאצמנ הניא ללכ איהו ,ותבוהא םע תירב תרוכ
.ולרוגל ןודא תויהל ותלוכי רסוח תאו ותוספא תא ,םדאה תונטק תא שיגדמ ,הלרוגב הלע

יא .ותנומאו ויהולא לומ םג ינוריא רואב םדאה תא דימעמ "םירוריפה ןיב תירב" ןויער
ןיב תירב"ב םא .(אכ-ט ,וט) תישארב רפסמ "םירתבה ןיב תירב" תא ןאכ רוכזל אלש רשפא
תראומ התע ,המדאה ינפ לע וערז תא הברי לאה יכ המואה יבא םהרבאל חטבוה "םירתבה
החטבהה .וינב תא לאה טיעממ וערז תא תוברהל םוקמב יכ ,הרירמ הינוריאב הקיתעה תירבה
יפלאו תואמ םידמשומ םוי םוי .םייקתמ הכופיה אלא ,תשמוממ הניאש קר אל ןימויה תקיתע
םיקהל םדאה ץלאנ ותחטבה תא םייקמ וניא םיהולאש םוקמבו .החטבהה הנתינ ול ,םעה ינב
.ומויקל סיסב ןתיתש ,השדח תירב

.140-141 'מע ,1993 ,תניר :ביבא-לת .הרומל ךירדמ ,'ח התיכל תורפס יקרפ :ךותמ