לש באכ'הו האושה - ןומראה תלעב
'תודלומה יתש

דלוגנייפ ימע-ןב 'פורפבל-תמושתל ותעשב הכזו 1955 תנשב ירמאקה ןורטאיתב גצוה ןומראה תלעב הזחמה
םרופיס תא גיצמ הזחמה .האושה אשונ לע םיירוקמהו םיבושחה תוזחמה דחאכ הבר הכרעהלו
םידוהי םידלי תשפחמה' ,לגניר הרוד ,'רעונה תיילע' תדבוע :לארשי-ץראמ םיחילש ינש לש
תוידוהיה תוירפסה ןמ ולזגנש םירפס שפחמה' ,ןרפס ,דנאז לאכימו ,'האושה ילוצינ ,ודרשש
רירגס לילב םיעלקנ םה ,טלקמ םשפחב .'םילשוריב תימואלה הירפסל םריבעהל ידכ ,הינמרגב
רטשמה ידי לע ,רבתסמש יפכ ,םאלוהש ןומרא ,הפוריא-חרזמ תוצראמ תחאב ,קיתע ןומראל
,רבעב היהש ,תיתרוסמה הלוצאה שיא ,יקסדורבאז ןזורה ,יחכונה ןומראה רמוש . 1 שדחה
םיחילשה ינש תא לבקמ ,תיצאנ-יטנאה תרתחמל עייס ףאו ןומראה לעב ,המחלמה ינפל
ונומראב ריתסהו ליצה ותעשב :שממ לש תוביס ךכל ול שי .ןגפומ ןוצר-יאב לבא ,סומינב
ךישמהו תמאה תא הנממ םילעה המחלמה םויס םע לבא ,הנל םשב הידוהי הרענ םיצאנה ינפמ
דנאז םילגמ הרקמב יד .רבד הנתשה אל וליאכ ,ונומראב התוא - אולכל השעמל - הריתסהל
,הרוד יניעב רקיעבו ,םהיניעב יקסדורבאז תא דימעמה יוליגה ןמ םיעתפומו ,הנל תא הרודו
לע ,ןומראה תא הפידעמ איה .ןומיא-יאו דשח םהיפלכ הנל השח הליחתב .ילילש רואב
תואיצמל תלגתסמ איה הגרדהב םלוא .הרואכל ,הל קינעמ אוהש ישפנהו ינחורה ןוחטיבה
תענכתשמ הנל .רחא םלוע םייק ןומראל ץוחמ יכו המייתסה ןכא המחלמהש הדבועלו השדחה
םיפשחנ הזחמה ךלהמב .םישדח םייחב ליחתהל ידכ לארשי-ץראל םיחילשה םע תאצל ףוסבל
בכרומה ינחורהו ישפנה רשקה ביטו ויעינמו ותוישיא ןכו יקסדורבאז ןזורה לש ותומד
ןומראב הנל לש התוחכונל קוקז יקסדורבאז .לוצינה ןיבל ליצמה ןיבש תידדהה תולתהו
תדר םע .המחלמה תפוקתב ותוחכונלו ותוסחל הקוקז איה התיהשמ תוחפ אל ,המחלמה רחאל
.תודידבלו הנקזל ןודנ ,הווקתו דיתע אלל ,סבומו דדוב רתונ אוה ךסמה

,ליצמה לש תיתייפכה תורשקתהה .םימידקת ול שיש ירוטסיה רופיס אוה הנל לש הרופיס
םיתעלו ןודז וא תויכונא ךותמ םיתעל ,תונוכנה רסוחו לוצינה לא ,'םלועה תומוא דיסח'
וליצה םהש תונושה 'תונל'המ המחלמה רחאל קתניהל ,הקומע תינחורו תישפנ הקיז ךותמ
,תומוד תוביסמו םתניחבמ ובריסש םילוצינ םג ויה הדימ התואב .האושה ימיב שפנ ףוריחב
,םיתעל ,ופידעהו תירוקמה-תידוהיה םתוהז לא רוזחלו ,םהיבורק לא וא םהיתוחפשמ לא בושל
םשב ,םידלי רופיסב ,רחא םוקמב הגיצמ ףא גרבדלוג האל . 2 םהיליצמ ברקב םישדח םייח
הלצינ איהו םיצאנה ידי לע גרוהל ואצוה הירוהש ,הניגר לש הרופיס תא "הנטקה אבש תכלמ"
םילפוטמה םיבוט םישנא לש ינע תיבב הירצונ הדליכ הכנוח איה" .תינלופ החפשמ ידי לע
. 3 "הדודל המחלמה םותכ התוא ורסמ ןוצר-יאבו םהל תבל הובשחו דאמ הובהאש ,םינבב
ףא ,תינלופה החפשמה לא העגעגתה הליחת" .'רעונה תיילע' םע לארשי-ץראל העיגמ הניגר
םייחל תלגתסמ איה טאל טאל ."םהמ הדמלש תוירצונה תוליפתה תא רתסב תללפתמ התיה
לע רתוול הנכומ איה ןיא לבא ,תרמוא איה ,"ילש תיבה הז לארשי-ץראש תעדוי ינא" .םישדחה
ובהא רשא םישנא יל וארק ךכ" .םיירבע תומשב ורחבש םירחא םידלי תמגוד ,הניגר םשה
"ןהייח תא ינעמל ונכיסשו תיבב התיהש הנורחא םחל תסורפ יל ונתנש ,תרמוא התיה ,יתוא
.(םש)

בכרומהו דחוימה ישונאה ןויסינה תא תימעפ-דחו תקתרמ ךרדב הלעמ ןומראה תלעב הזחמה
ךילהת .הזחמה לע תונושה תוכרעהב ךרוצה יד שגדוה אלש טקפסא ,לוצינ-ליצמ ירשק לש
עגרמ ,הרוביגה לש ,זחמומ אלה ,ימינפה המלועב רקיעב שחרתמה ,תרבוע הנלש תולגתסהה
לאו םוקמה לא יתייפכה רשקהמ קותינהו הערכהה עגרל דעו ןושארה העתפההו המהדתה
,תתשעתמ איהש ינפל ,ןושארה בלשב .בכרומ ,יתגרדה ךילהתכ ,בלש בלש הזחמב ראותמ ,שיאה
ליצמה לא קזח ישגר רשקו תובייוחמ הנל השח ,המחלמה ימי לש תיתיילשאה תואיצמב ןיידע
בהואה םלועב דיחיה אוה .םידליה תאו אמא תאו אבא תא וחצר םה ?ימ לא ?ךלא ןאל"...
הידוהיכ התווחש הדרחהו המיאה תושוחת לע תרפסמ איה ןלהל .(70 :1955 גרבדלוג) "יתוא
יתרשו רעיב יתצר ךכו ,ךשוחה ינפמו םיצאנה ינפמ יתדחפ ינא .הלילב ידבל יתצר"... .תפדרנ
םייחלו שפוחל ההימכה .תואיצמה םע שדחמ הנל תרשקתמ טאל טאל (87 ,םש) "ךומנ לוקב
דחא איהש ,הנפמה תדוקנל העיגמ איהש דע ,התעדותל תרדוחו תכלוה וקחדוהו ואכודש
:הזחמב אישה יעגרמ

היהי רתומש יתמלח םינש המכ !ובישקה ,קועצל רתומ !המחלמ ןיאו חרי ליל ץוחב םש
ירחא המדאה חיר ...הזה ריוואה... םיצאנ ןיא ,וישכע רתומ הז !לוקב ורבד ,םתא םג וקעצ
םיפנעבו םילעב עגא ינא .ןולחה תא חתפא ינאו הזכ עגר אוביש יתמלח דימת . םשגה
,ץורל הצור ינא ,ריווא הצור ינא . יתורעש תא וביטריו ישאר לע ודרי גגה ןמ תופיטהו
!ילא - ,הצור ינא ...תכלל
(88 ,םש)

םתא .בוט היה םכל" .התחפשמ לעו הילע רבעש ארונה ןויסינה תועמשמל בטיה תעדומ הנל
םתא המ - וניע אל ,וגרה אל ,ופדר אל םכתא" ,דנאזו הרוד ינפב החיטמ איה ,"!םתלצינ
הניא איה .התוא וריקפהש החפשמ יבורק יפלכ תלבוק איה .(85 ,םש) "?ונילע םיעדוי
וליפא !םש םייח םה ,םשפנ תא וליצה םה ,ללכ יל תפכיא אל" .םתא שדוחמ רשקב תניינועמ
.(88 ,םש) "יתוא ושפיח אל

םעו ומצע םע קבאנה לוצינה לש המארדה לע ,האושה לע הזחמ קר וניא ןומראה תלעב םלוא
תויגוס תנחובה 'תואידיא לש המארד' יהוז .םשל ןאכ ןיבש הקיזהו רשקה לע הביבסה
,יטסילאיר הזחמ והז םנמא" .תוברתו הירוטסיה לשו תימואלו תישיא תוהז לש תוינורקע
האל תרמוא ,"ונכותבו ונתיא םייחה םישנאב ,ונרודב םישחרתמה םיילאיר םירבדב קסועה
תולאש ךותב יטוזקאו דדובמ יא ,יתעדל ,הניא ונלש םיידוהיה םייחה תוהמ" לבא ,גרבדלוג
האושה אוה הזחמה לש עקרהש ןבומ" .(א1955 גרבדלוג) "הזה רודב םדאה םויק
."ןהב תבלתשמו תורחא תולאשל תפסונ איה תידוהיה הלאשה לבא" ,הפיסומ איה ",לארשי-ץראו
לדו) "שדחל ןשי ןיב יחצנ חוכיוו ותוא ,תוברתה ךשמה תויעב" ,הירבדל ,ןרקיעש תולאש
הריחב לש הלאש קר הניא ,לארשי-ץרא וא ןומראה :הינפב תדמוע הנלש המלידה .(1955
ןשיה םלועה תא םיגציימ ולש ןומראהו ןזורה .הפוקת לשו רוד לש המליד םג אלא ,תישיא
ילוצינ' לש רוד יביטקלוקה ןבומב אוהש ,ונרודש ,תיטסינאמוהה תירצונה תשרומה תאו
םלועה תמחלמ לש רמה ןויסינה ךותמ ןהו ,תינויצה הכפהמה תובקעב ןה ,הנממ קתונ ,'האוש
ואצומל ףסונ ,הרקמב אל .תירסומו תינחור לגר-תטישפ ידיל ןשיה םלועה תא איבהש ,הינשה
סוחייו םישרוש ילעב ,םינמשחו םינומגה תחפשמל רצנ םג אוה יקסדורבאז ,יטארקוטסיראה
םירפסה םע ,םידבכה תואליווהו תוקיתעה תונומתה םע ןומראהו היירפסה םלוא .םיירצונ
תופקתשה םג אלא ,עקר וא הרואפת קר םניא ,ויתובאמ שריש תוקומעה תואסרוכהו םיקיתעה
םידסוממ תוברת יסופדו הפוקת ,ןמז לש תרוסמו םיכרע םלועל תימינוטמ ,תיגוציי
ןכומ וניאו תיתד טעמכ תוקבד ךותמ קיתעה ונומראל דמצנה ,יקסדורבאז .םינייפואמו
תשוחת" הנכמ דקש ןושרגש המ תא אטבמ ,שדחה םלועה לש תויתילכתהו תוישעמה םע רשפתהל
:1956 דקש) "שדחה םלועב םוקמ םהל ןיא בוש רשא ,תילכת תרסח תיטתסא תוקפרתהו יפוי
אוה (5 ,םש) "םירוגמל אל ךא ,דאמ םיפי םה םיקיתע תונומרא"ש הרוד תנעט לומ . 4 (189
םג ."תרוסמ תאז המ ןיבהל ןיידע םילגוסמה םלועב םידיחיה םה"ש םידוהיה לע אקווד עיבצמ
.(36 ,םש) "םירוגמל אל ךא דאמ הפי הז לכ"... ןעוט אוה ,הרואכל ,רמול ןתינ םילשורי לע
,"תורוד הז חירא יבג לע ךבדנ ונינב"ש רבעה תוברת לכ וליאכ הנעטה תא החוד יקסדורבאז
תוברת-יכרע ןיב הנחבאה רסוחל םיכסמ וניאו "םיכושחה םיניבה מי" לש םידירש אלא הניא
,תונשוימ תוידמעמו תויתרבח םלוע-תוסיפת ןיבל ,קיתעה םלועהמ השוריב ונלביקש אמייק-ינב
.(43 ,םש) רבעה תלחנ םהש ,תוינויצקאיר

תאמ ישיווב תירקתב גרב-ןופ ירטסואה ליצאה תמגוד .ט"יה האמה שיא אוה יקסדורבאז
הנבומב תיטארקוטסיראה תרוסמה תאו תילאוטקלטניאה הטילאה תא גציימ אוה ,רלימ רותרא
קר אלו ,םיכרעל תונמאנהו םיחפוקמהו םיפדרנה יפלכ תירסומה תוביוחמה :יבויחה 'יליצא'ה
לש התוררופתה םע ,הנושארה םלועה תמחלמ .חוכ-תדמעו ידמעמ-סוטאטס לש יוטיבכ הלוצא
םישדח םינמז ינפבו השדח תואיצמ ינפב ותוא הדימעה ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה
וניתונומרא לכ םע ,ונלש םיראתה לכ םע ונחנא ימו ונחנא המו ,דוע התיה אל תורסיקה"...
ןיא - תועמשמ ןיאבו תועמשמ דוע ול התיה אל ?הז םלועב דוע תושעל ינא יתלוכי המ...
לש השדח תוברת ,"םילאבינאק לש השדח תד" אוה םזיצאנה ויניעב .(38-37 ;םש) "םייח
הלעמל איה ,תיתימאה תוברתה ,הקיתעה תרוסמה רשא ,'ישונאה ןימה תאלח' ,'םיריזח יעור'
.(41 ,םש) ."התגשהמ

הדילסה - תוזחמבו םינמורב חוורה יסופיט יוליג ןזורב ןוסמרבא 'ג האור הניחב התואמ
םלוע םע םילשהלו שדח רדס לבקל תלוכיה רסוחו םינומהה תוברתו ןומהה ינפמ תוגייתסההו
ןומהמ קלח וויהש םושמ םג אלא ,תוילאטורבה לשב קר אל םיצאנה תא אנוש" ןזורה .הנתשמ
.(121 :1979) "תיתוברתה ותשרומ תא תיחשהש רוויע

הלצה ןגוע וליבשב הווהמה רגוסמו דדובמ ישיא ןומרא קר וניא ןזורה לש ונומרא םלוא
הנקיזה ינפמ הלצהו טלפמ םג אלא ,םיללוחמ םישדחה םינמזהש יתוברתה ףחסה חכונ ןורחא
תורגתסהה .(100 ,םש) ,"לכה תא דבאל ןקז םדא לש ודחפ" ,תימויק הקוצמכ ,תודידבהו
הנושארה םלועה תמחלמ ,ירוטסיהה ןמזה ןמ קר אל םלעתהל אווש-ןויסנ ןיעמ איה ןומראב
ןמזה ןמ םג אלא ,ורוד לשו רוביגה לש היפארגויבה תניחבמ ןהיתורומת לע ,הינשהו
םולח לש םלועב תועקתשה ידי לע ,תיגארט ,תיביטקייבוא תויקוח יפ לע םרוזה ,יגולונורכה
"תינסרה"ה ,תירזכאה תואדווה ןמ תמלעתמה ,תינמז לע ,תיתימ ןמז תסיפת ךותמ ,היסאטנאפו
הנומאה תא הנלבו ומצעב חפטמ ןזורה .ןולדיחו תוומ לש ,(73-72 :1955 ,ףוהריימ ירבדכ)
תוומה" וליאו ,"םייחה ןיב לא הרזח ךרד ןיא" בוש ובש ןוזחבו .תוומה רחאלש חצנ-ייחב
ירוטסיהה עקרה לא רוזחל םא . 5 (98 ,םש) "תיעיברה תוכלמה רעש - בלש אלא וניא ,יזיפה
,הנכמ לקנארפ רוטקיווש המ תא ,םיוסמ ןבומב הנלל קינעמ יקסדורבאז יכ הארנ ,הנחמה לש
לש תועמשמה בויחלו דיתעל הווקתה ,םייחה רשפ ,הדמשה הנחמב ריסאכ ונויסנ עקר לע
ארונה ןויסינה עקר לע ,תוומה לאו שואיה לא ךילומה ימויקה קירה תמועל ,ישונאה םויקה
ןתנ זא , תומאש יתעדי רשאכ" ,הנל תרמוא ",הווקת דוע התיה אל רשאכ" . 6 םהה םימיה לש
יתימיר" ,ןזורה הדוותמ ,ןכאו .(90 ,םש) "ילש םולחה היה הזו ,הזה םולחה תא ןזורה יל
קר רשא ,הזה םלועה תא - ונליבשב - ךליבשב רומשל יתיצר ... היפכב ךתוא יתרזחה ... ךתוא
תמא םולח לבא ,יתשלוחב אטח ךל יתאטח ,הנל לודג אטוח ינא" .(104 ,םש) "ונייח ונינש
:הייזה ךותמב קפס ,תעד תולילצ ךותמ קפס ,ףיסומ אוהו ,(119 ,םש) "ךל יתתנ ינא

ירוענ ימי ורזח וליאכ היהו - ילא האב איה דחא םוי .המש היה הנל .םולח יתמלח ינא םג
ויה אל ,םיתמו םייח ויה אל :האובנה המייקתנ... םהה םימיבכ לכה היה הזה ןומראבו...
.םולח התיה תואיצמה יכ תואיצמל ןאכ ויה דוע םבישהל ןיאש םייח ... םינקזו םיריעצ דוע
.ונמלח ונלוכ
(115-114 ,םש)

ןמ אל ,תיטאמגארפ ,תיתילכת ,תישעמ ,הרוד לש התומד תא תיאזחמה הדימעמ ןזורה לומ
ינואיזומ רומישב תניינועמ הנניאו לארשי-ץראל םתוא הלעמו םידלי הליצמ איה ."םימלוח"ה
- הנש האמ דועב דיתעב םג ולו" ,תרמוא איה ,"התעשב אובת אוב תוברתה" .תוברת-יכרע לש
.(44 ,םש) "!לוכאל המ םישנאל היהי וישכעש דבלבו תוכחל יאנפ שי יל !יל תפכיא אל
תא דירטמ וניא ,'ןומראה תלעב'כ ,'לצ תדלי'כ המיע תאשונ הנלש ישגרהו יפארגויבה עקשמה
,ךליג ינב לש הרבחל ךתוא סינכנ םש" ,קלחו דח הל תרמוא איה ",הצרא ונתיא ילעת" .הרוד
איה הרוד .(72 ,םש) "םיריעצה םישנאה לכ ומכ ,הזילעו הישפוח ,האירב ייהת ,ידבעת ,ייחת
תודמעה ךותמ אלא ,קוחרה רבעב וא ,הווהב ,תלוזה תא ןיבהל תלגוסמ הניא ,החושק ,הרישי
הסנמ אוה םהבש ,ןזורה לש םישגרנה וייודיוו תא החוד איה .הלש תויטאמגודהו תויטקארפה
ךייח תודלותב וישכע םינינועמ ונניא"... .ולש תומולחה ןמו תוקוצמה ןמ והשמ ףושחל
איה ךיא .(101 ,םש) טקאט רסוחבו תופיקתב ול תרמוא איה ,"ימיטניאה ךמלוע חותינבו
,תירצונה הייסנכה תובאו הרומכה ישנא ולכי ךיא ,'תעבורמ'ה התומיטאב ,ןיבהל תלגוסמ
ויהש םיקיתע םיירבע םירפס וליפא .(43 ,םש) "רקחמו עדמ םע תדה תא דחאל" ,םתעשב
תוקוחמ תויתוא" ,םיחוד תונורכז םע םיררופתמ םיליווג אלא הליבשב ויה אל היבא תיבב
.(35 ,םש) "תודבכ תוכירכו הצחמל

לש ותרדגהכ ,"םיקמעמ תלוטנ" ,"תיטאקאלפ תומד"כ תוגייתסה ךותמ הזחמב תגצומ הרוד
דקש 'ג . 7 םיסרוג שיש יפכ ,תיריטאס תומדכ ,געל ךותמ וליפא ,(188 :1970) רוג לארשי
,תויתילכת ,תוסג ...השיאה לש היצאפיצנמאה לש תוילילשה תואצותה לכ תא" הב האור
עקר לע םניבהל שיש ,םייבויח םיווק םג וז תומדב שי תאז םע .(188 :1956) "תונתלעותו
אלל ,ריחמ לכב הלצה :תוחילשה יפואו םלועה תמחלמ רחאל - 1947 תנש - םוקמהו ןמזה
הדיחיה תומדה איה .הידמימו התמיא לכב התלגתנ בורקמ הזש ,האושה עקר לע ,םיטנמיטנס
,רומאכ .םירחאה םירוביגה לש ,תבכרומה ,תיכרע-ודה םלועה תייארב תבלתשמ הניאש הזחמב
תא היח איה .הביבסה לש תוילשאה קחשמ תא 'תקחשמ' הניא הרוד ,"םימלוח"ה ןמ איה ןיא
קר אל ,תילאנויצאר ,תיטאמגרפ ,תאזכ תויהל תבייח הרוד .תיוושכעה ,תיטרקנוקה תואיצמה
יפוא תונוכת ןיב טקילפנוקהו חתמה דוסי תא ,המארדכ ,המארדל קינעהל ידכ
,תויטקרטסבא תוללכהל םעפ אל ףאושה ,הזחמה תא דימעהל ידכ םג אלא - םיסרטניא-ידוגינו
הניג וא ,בוכ'צ לש "םינבדבודה ןג"ב ןיחאפול ומכ .תיצראה ,תישונאה תואיצמה עקרק לע
הנוב איה ןיא ,םינושה תומלועה ןיבש קוחירהו ינושה תורמל ,ןסביא תאמ "ארפה זוורב"ב
תא ריזחהל הסנמו תיטרקנוק היצאוטיסב ,תירוטסיה תואיצמב היח הרוד .ריוואב םילדגמ
הרוד רבד לש ומוכיסב .היופשה ,תישעמה תואיצמה עקרק לא התביבסבש םינושה 'םימלוח'ה
החילצמש וז איה .רשפתמה ,ינססהה דנאז אלו ,הישותבו חור-רוקב הנל תא תצלחמה וז איה
אקווד ,האור לגניר הרוד .הכותבש 'ןומרא'המ התוא ררחשלו המצע לא הנל תא ריזחהל
תוברת יפלכ הלש תונדשחהו היטאפיטנאה ללגב אקוודו ,הרישיהו תיטאמגארפה התשיג תוכזב
תדחפמ ינא" .תוברת התוא לש ינוציחה יופיצל דעבמ ונל תוברואה תונכסה תא ,ברעמה
וילא הבורק יתייה" ,דנאזל תרמוא איה ",הזה עקושה םלועה לכ יבגל תילאטנמיטנס תויהל
הקינעהש 'עבורמ'ה יפואה ףרח .(49 ,םש) "ויתונכס ופלח אל דועש תעדוי ינאו ךממ רתוי
אלהו - תעלוקה הפירחה היציאוטניאב תוארל לגניר הרוד הקימעמ ,תיאזחמה הל
רואל ,התונדשח .ברעמה תוברת לש התיתשתב חנומה לפאה דבורה תא - הלש תילאוטלקטניא
המ לע הל שי - הז ןויסינ אטבמ אלה עקרהו הפוקתה תניחבמ הזחמהו - ירוטסיהה ןויסינה
ץבצבמ הלש חורה-תוסגל דעבמ .הדמח-תויכשבו םינואיזומב התוא תומרל ןיא .ךומסל
ספתנ וניאש ילאנויצארה לוקישהו ,תונויצה לש התוהמ תיצמת ,ידוהיה םויקה טקניטסניא
.ילאטנמיטנס ,יטתסא םזילאוטקלטניאל הזית-יטנאה תא תגציימ איה .היגלאטסונלו הקיטסימל
ךל חונ" .םירחאה םירוביגה לש ,תיפוטואה ,תיטנאמורה היארה תא ןזאמה בטוקה איה הרוד
ךירחא םיכלוה םהו םתוא זרוא התא !ךלש םיתמה םירפסה םע" ,דנאז ינפב החיטמ איה ",רבדל
דציכ תיאר וליא - םירזנמב ,תורז תוחפשמ יתבב םירתתסמה םידליב םוי םוי תלקתנ וליאו ,
.(49 ,םש) "!םירחא םירבד רבדמ ילוא תייה זא , םיינרופצב םתוא קיזחמ דוע הזה 'יפוי'ה

לכותה"... רמ ימוי םוי ןויסינ ירפ םג אלא ,יפוא לש הנוכת קר הניא הרוד לש התוחישק
ידיב םיזחאנ םיתמה .תדמתמ המחלמ ?םוי םוי ילע רבוע המ" ,דנאזל תרמוא איה ,"רעשל
ילארשיה איה הרוד .(םש) "רבק רובל םתוא םיכשומו םייחו םיריעצ םישנאב םהלש םידלשה
יתש לש באכ"ה תא הווח איה ןיא .ולש יפארגויבהו ינחורה רבעהמ ותוא הקתינ תונויצהש
הדלונ הב הפוריא התואב הרז המצע השח איהו ,םשו ןאכ לש הלופכה תוכיישה תא ,"תודלומה
!ילש תיבה לא ,התיבה הצור ינא" . 8 "םירוגמל אל ךא הפי" ןומרא ותואבו ,היתובא ויח הבו
תרמוא איה ."תאזה השרפה לכב תחא הנחת קר אוה הזה ןומראה !ןיסמחל !םוחל !ץראל
,םירעה !רז ,רז ,רז ,יתואיצמ יתלב הז לכ םואתפו ןאכ יתלדג ינא ,ןאכ יתדלונ ינא" דנאזל
ףרח .(17 ,םש) "!ץראב ,םש ילש תיבה !דוע יליבשב תושממ םהל ןיא ,םירזנמה ,םירפכה
איה ,םישוח-תוהק לש םזגומ יוטיבכ ,הרואכל ,הארנה ,הלש ילאטנמיטנסה קופיאה
הדמלש 'רעונה תיילע' לש החילש אלא ,תררושמ איה ןיאש אלא ,הכרדב תילאטנמיטנס
יותיפה רחא ררגיהל אלש ,תיביטקייבואו הלוקש הכרעהב ,אופיא ,יאדכו ,לועפלו ,גילבהל
דצה לע םג עיבצהל יוארה ןמ .הרוטאקיראק ידכ דע תומדה תכמנה לש ,וילאמ שקבתמה ,לקה
,הלש תילאנויצארהו תיטאמגארפה תוארה תדוקנמ אקווד עבונה ,הרוביגבש יבויחה
תא ונילע הלקה אל תיאזחמהש תורמל ,תאזו ,תגציימ איהש 'אירב'ה ימויקה טקניטסניאהמו
םג ,בגא ,ןמתסהש ןוויכ) הרוביגה לש ,תוקד תרדענו תיפיטוארטס תומד הדימעהב הכאלמה
אל התוא הריכמ ינא" .(וידר-תיכסת ,היזיוולט-הזחמ ,ןורטאית ,הזחמה לש תונושה תוקפהב
לדו) "הינפל הלודג דובכ תארי יל שיו" ,סופיטה לגניר הרוד לע גרבדלוג האל תרמוא ",טעמ
תנבהלו תומדה תנבהל חתפמכ ,דובכ תארי לש וז תנזואמ תואר-תדוקנ ץמאל ןתינ .(1955
.הזחמה ךלהמב היפלכ תטקונ תיאזחמהש יטנלאוויבמאה סחיה

םחול ,יאלקח ,הרומ ,'קבאמ'ה רודב 'ןגרואמה בושי'ה שיא לש קהבומה סופיטה ,דנאז לאכימ
דוגינב לבא ,ןומראה 'יבש'מ הנל תא ץלחל הצור אוה םג .הרוד לש הכופיה אוה ,חור-שיאו
יבש הזיא"... וכותב יובש ומצע האורו ,ןומראה-ימסקל ספתנ אוה .הנלמ והשמ וב שי ,הרודל
,הלאה םירפסה םע .םיבר םישדוח וזה היירפסב ןאכ תוהשל יתייה ןוכנ ...רמוא אוה ,רדהנ
וניאש ילארשיה אוה .ינלבוס ,קפואמ ,ןותמ אוה ,הרודל דוגינב ,דנאז .(7 ,םש) "תונומתה םע
יפלכ היחדו הביא לש ץייח דימעהל האושה תפוקת לש יפארגויבהו ירוטסיהה ןויסינל ןתונ
.וב יח אוה .ולש רבעה והז" .יסאלקה ,יברעמה םיכרעה םלוע יפלכו 'רז'ה יאפוריאה דוסיה
סחיה .הרודל רמוא אוה ,"רחא םוקמבו רחא ןמזב רבכ ונחנא .ול יחינה ... ותוא בהוא אוה
טילחנ הזה רבעה ןמ תחקל המ" .ירוגטק אל ,יביטקלס אוה םיכרעה םלועלו הירוטסיהל ולש
םג .(48 ,םש) "אנוש אוה רשא תא אונשלו בהוא אוה רשא תא בוהאל תוכזה ול" לבא ,"ונחנא
ראשנ ,המחלמה רחאל ןומראב התאילכ ,הנל יפלכ ןזורה לש האנוהה השעמ הלגתמש רחאל
התוא לש הנולשכל תכתוח החכוה ..."עשופ" אוה ,וילאמ ןבומכ ,הרוד יניעב .ינלבוס דנאז
אמגוד דוע אלא אוה ןיא היניעב ."םלועה ןמ ורבעו ולטבש שפנ יליצא לש תנדועמ תוברת
רשאכ" ,בורקמ הז וב הלקתנש ,"דחא רענו רזנמ שאר םע המוד השעמ" תמגוד ,חרסש 'ליצמ' לש
.תרחא תיווזמ םירבדה תא האור ,התמועל ,דנאז ."םהלש תדה חורב רענ ךנחל םיצור םישנא
ינא ותשלוח תא לבא" ,השעמה תא קידצמ אוה ןיא ."ומלוע לכ וילע ברחנש םדא" אוה ןזורה
אוה ובש שק הנק קר הז ... הריעצ הרענל ןקז שיא תבהא קר וז ןיא ... ןיבהל הצורו לוכי
תלעב איה אלה - וליבשב םתס הרענ אל - איה אלה .לכמ ול רקיה המודמ םלועב זחאנ
תוחורה לכל" :םיינשה ןיבש דוגינה תא שדחמ השיגדמ הז דמעמב הרוד לש התבושת ."ןומראה
קר םירבדה תא תוארל הצורו תלגוסמ ינא ,וינפב החיטמ איה !ךלש תאזה היפוסוליפה לכ םע
.(81-80 ,םש) "םהש ומכ

ירוטסיהה טסקטנוקב ,יטרקנוקה ,יולגה דבורב .וללה םיבטקה ינש ןיב ,רומאכ ,תעלקנ הנל
קתניהל ןכומ וניאש ,לוצינה לש הלודגה הכובמה תא תגציימ איה ,האושה תורפס לש
ינפב תדמוע רשא הרוביגה איה ינויערה דבורב .ליצמה ול קינעמש היילשאהמו ןוחטיבהמ
,"טקייבוא" ,תיאזחמה ירבדכ ",איה" .דימעמ הזחמהש םייביטאנרטלאה תונורתפה ןיב הערכהה
וכותב אשונה ישונא םלוע אוה הנל לש רערועמה המלוע" ."ןמזה יציחל הרטמה" איה ,לוכיבכ
"הזחמב הפירשה דקומו אצומה תדוקנ איה .הווההו רבעה תשוחת לש תויורשפאה לכ תא
ךרוצה ןמ םג ,ןבומכ ,תעבונה ,תילאנויצאר ,תיגולוכיספ תואר תדוקנמ .(א1955 גרבדלוג)
ןכא ,הרתהו הנפמ תדוקנבו ןורתיפב םייתסהל תבייחה ,תינבומ תיטמארד הלילע דימעהל
םייח תויחל" בושת ,הרוד ירבדכו ,לארשי-ץראל הלעת איה .הרורב הערכה הנל תלבקמ
.הניעב המלידה תרתונ ינויערה רושימב .(101 ,םש) "הליג תונב תורענ לש םיילאמרונ
,תונוש תולאשה לע םינוע םניא ,ןומראה יבשמ הצוליחו ךסמה תדר םע הנל לש התאיצי
יל שי" ,תיאזחמה תרמוא ",ימצעלשכ ינא" .'תואידיא לש המארד'כ ,הזחמה דימעמש ,תוינורקעה
תתל ךא יתיצר ,להקה לע יתעד תא תופכל יתיצר אל לבא ,הזה ןינעב ילשמ העיד ןבומכ
לדו) "וללה תונושה תושיגה ןיב טקילפנוקה םצעב איה המארדה .תונושה תושיגל יוטיב
,שדחה םלועב םג ,גרבדלוג תאמ 'ןרוא' רישב תרבודה ומכ ,אופיא ,ךישמת הנל .(1955
,הפוריא דילי רגהמכ ילארשיה תיווח תא ,"תודלומה יתש לש באכ"ה תא תויחל ,לארשי-ץראב
.םשו ןאכ - "םינוש םיפונ ינש"ב וישרושש

הכישמה חוכמ ןה ררחתשהל התוא תבייחמ הנל תדמוע הינפבש הערכהה ,ןכ לע רתי
,יתייפכה חוכהמ הדימ התואב ןהו ,ןזורה לשו ןומראה לש ,עדומ יתלבהו עדומה ,יביטסגוסה
הערכהה לש ןבומ ותואב ,הערכה לבקל הילע .התע הז הל הלגנש שדחה םלועה לש ,ךשומה
תושחרתהכ ,המצע םע תרתונ איהשכ קר .רוחבל שפוחה תא המצעל ריזחהל :תימויק המלידכ
לבקל תלגוסמ היהת איה (ןסביא לש "םיה ןמ השאה"ב הדילא תמגודכ) תזחמומ אל ,תימינפ
וליפא הישפוח תא" ,דנאז רמוא ,"ךשפנל הישפוח תא" .הרוד תרמוא ,"טילחת איה" .הערכה
רחאל ,ריהבמ ןזורה וליאו .(76 ,םש) "ךנוצרכ יטילחה ... תוומב יצרת תאש תע לכב תומל
קרש ,הזכ ןפואב רגסנ הז םש , חתפמ יל ןיאש איה תמאה" ,אובחמה לא הרזחב תטלמנ הנלש
הלאש קר וז ןיא :תועמשמ לפכ םירבדל שי .(116 ,םש) "חותפל לוכי םינפב בשויה םדאה
.םיישפוח ןוצרו המזוי לש הלאש אלא ,דחא ןוויכמ קר םיחתפנה לוענמו תלד לש 'תינכט'
הרוד ינפב הנל החיטמ ,"שפוחה תא ינממ םיחקול םתא" .דבלב הנל לש םה הערכההו לוקישה
,םויסה םע ,םלוא .(76 ,םש) השדחה תואיצמה לא הלש תועדוותהה לש םדקומ בלשב ,דנאזו
תשבול איה ,תישיא הערכה לש טקאכ .התמזויב אובחמה ןמ תאצוי הנל .הלש הלוכ הערכהה
.םישדח םייחו השדח ךרד תארקל תאצויו ,'ןומראה תלעב' התויה םרטב ,םינשיה הידגב תא

יפואה תורמל ,תאז םע .היעב הגיצמה ,תואידיא לש המארד ,רומאכ ,איה ןומראה תלעב
קחשמב ,ןבומכ ,הנתומה ,קחושמ יתמיב גולאיד אוה גולאידה ,הזחמה לש והשמ 'יתורפס'ה
תועמשמ שי המבה ללח ךותב תילאוזיו תוחכונכ ןומראל .ןוכנה ןוטב םייובמו לוקש ,ןימא
המארדה לש יאידיאהו יגולוכיספה לאנויצארה תא תושחרתהלו גולאידל קינעמ אוה .תיזכרמ
תרוסמ יפ לע ,חתמ-הזחמ לש דלש לע יונבה ינויער הזחמ והז .וניניע דגנל תשחרתמה
םיאצומ ונא .החונעיפו המולעת לש ןורקיעה יפ לע תחתפתמ הלילעה .יתוגה תוהלבה-רופיס
לעב ידי לע האולכה הרענה ,הנל תא .'םיאפר תוחור' ףופאה ירותסימה ןומראה תא ןאכ
היובשה הרענה תא ץלחמה ,ובירי ,'רואנה ריבא'הו ,יקסדורבאז ,'ערה ףשכמ'ה ןומראה
העפשה ,קפס אלל ,עפשוה הזחמה .(187-186 :1956 דקש הוושהו) שפוחה לא התוא איצומו
לש דירשכ ,ןזורה יניעב ןומראה .תינרדומה המארדה םוחתמ תוטלוב תוריצי המכמ הפיקע
תא ריכזמ ,ירוטסיההו יגולונורכה ןמזה לש ותופיצר תא ,לוכיבכ ,שיחכמ ומויקש ןשי םלוע
אוה ןכ ומכ .תעקושה הלוצאה יגיצנ ,ביאגו בובויל יניעב בוכ'צ לש םינבדבדה-ןג לש ומוקמ
רתונ הזחמה םויס םע .ילאנויצקנופו יטתסא ,שדחו ןשי תודוא תומלידו תויגוס ןתוא ריכזמ
אוה וליאכ ,עונ ילב אסרוכב בשוי" אוהשכ ,בוכ'צ לש הזחמב תרשמה סריפכ ,ודבל ןזורה
גגה-תיילעכ והומכ ןזורה לש ןומראה 9 (120 ,םש) ."ןואיזומב םירומשה םיצפחה דחא
,תרחא תואיצמ םייח וירוביגו ,"תכלמ דמע ןמזה" ובש םוקמ ,ןסביא לש "ארפה זוורב"ב
,םיריכזמ הנל ןיבל ןזורה ןיב םיסחיה .לועפל לדחש "תויומד םע קנע ןועש" עקר לע ,היוזה
הדליה הריעצהו סנלוס ןקדזמהו קיתווה םיאנבה-בר יסחי תא ,םייללכ םיווקב תוחפל
תואיצמה ןמ תומלעתה ךות ,ותלוכיל רבעמש םידעי לאו םיהבג לא אירמהל ותוא הביהלמה
.ןמזה ןמו

לע הדהאב לבקתה ףאו הבר החלצהל הכזו ןורטאיתב ,רומאכ ,גצוה ןומראה תלעב הזחמה
,גולאידה לש ינויע-יאסמה יפואה לע תוגייתסה ךותמ ועיבצה םירקבמ המכ .תרוקיבה ידי
אוה הזחמה תאז םע .(124 :1979 ןוסמרבא ;1955 ןמסוז ןוגכ) הנושארה הכרעמב רקיעב
תורפסל ןורחאה רודב תירבעה המארדה לש תויזכרמהו תובושחה תומורתה ןמ ,קפס אלל
אוה יתימא רוביגה .תמייוסמה הנל קר הניא הזחמה תרוביג .ילארשיה ןורטאיתלו האושה
טעמכ ,םידקת אלל ירוטסיה ערואמ איה האושה .'האוש ילוצינ' לש יביטקלוק רוביצכ ,להקה
תודוסי חינמו ,תולבוקמו תויתרוסמ תודמעו תוסיפת לע רערעמה ,וידמימב יטפילאקופא
,יכרע סיסב דימעהל ןויסינ לכ לע רערעמ אוה הדימ התואב .הירוטסיהה תנבהל םישדח
ןוליחה יכילהת םג הדימ התואבו ,תונויצה .הווהב ,םויכ ונמצע תנבהל ,יביטאמרונ
הפוריא תוברתמ תוררחתשהו קותינ לש ענמנ-יתלב ךילהתכ ,תידוהיה הרוזפב תוללובתההו
תילארשי תושי רוציל ןויסינ ךותמ ,תיתרוסמה תידוהיה תוברתהמ םג הדימ התואבו תיסאלקה
תכרעמ תא שדחמ ןוחבלו בושל הבוחה ינפב יחכונה רודה תא םידימעמ ,השדח תידוהי וא
תחקל ונילע המ" .השדח הביטקפסרפ ךותמ הירוטסיהה לאו רבעה לא ןנובתהלו ולש םיכרעה
יד אל .תושעל שי חורהו שפנה ןובשח תא ."ונחנא טילחנ" ,דנאז רמואש יפכ ",הזה רבעה ןמ
,דנאז .החירבו 'םולח' לש םייוסמ גוס םה םגש ,'םיאירבו םישדח םייח' לא 'ןומרא'ה ןמ תאצל
שולשו םינפ שולש םג אלא ,הלצהו האוש אשונ לע הזחמ לש םירוביג קר םניא הרודו הנל
ןומראב תרגתסמה ,תיטסיפאקסאה ,תיטנאמורה השיגה - הירוטסיההו תוברתה תנבה לש םיכרד
,תבכרומה ,תנזואמה ךרדהו ,הרוד חסונ ,תינתרקה ,תיטאמגארפה השיגה .הנל חסונ תוילשא לש
.הרירבו הניחב ,שודיחו תרוסמ לש הלופכ הביטקפסרפ ךותמ םירבדה תא האורה ,דנאז חסונ
ןוחבל ,רגתא דימעמו תולאש גיצמ אוה .וללה תולאשל תובושת ,רומאכ ,קפסמ וניא הזחמה
תורעסש ונמאה" .ונייח תא ןהילע םינוב ונאש ,לוכיבכ תופקתה ,תומודמה תותימאה תא שדחמ
,"םליאה רהה" גרבדלוג האל לש הזחמ רוביג ,םארק ףסוי רמוא ,"ונוליפי אל תומחלמו
הרגש יפל ונייח תא ונינב .תותימא-יאצח , ונייח לש רישיה ךשמהה היה םירבדה רקיעב"
ונעדי אלו ,הליחת הבשחמב ,םיקצומ תודוסי לע םתוא ונינב הדפקהבש ונייה םיחוטבו
10 ."לוזה ליזב הזה ןוחטיבה תא ונינקש

היצאטניירוא לש שדח וק לע עיבצהלו הזה 'ןוחטיב'ה לע רערעל הסנמ ןומראה תלעב
תמייתסמ הניא ונרוד לש הייעבה .האושה תנבה לש הנושו תרחא הסיפת עיצמ אוה .תיתוברת
םיססובמ םיידוהי םייח םויק וא ,הטילפה תיראש תלצה ,הנידמה תמקה ,תיזיפה הלואגה םע
הניא 'םיילאמרונ םייח' תויחל ידכ םישדחה םייחה לא הנל לש התאיצי .החוורה תוצראב
.הליחתמ ךא היעבה - ןאכ .היעב תרתופו השרפ תמייסמ

םיילוש תורעה
הארבה-תיב תויהל ךפהש ,היכ'צב ןומראב רוקיב לע ןויארב תרפסמ גרבדלוג .ל
דוהא .(1955 לדו) הזחמה תביתכ תעב היניע דגנל דמע רשאו םירפוסל
ןואיזומ-ןומראב ,הגצהב רקיבש רחאל ,רכזנ ,גארפב רירגש היהש ימ ,לאירבא
.(1955 רשא) גרבנצראווש ןזורה םשב יקסדורבאז תמגוד תומדו המוד
.1
תוחתפתה לש םימוד םירקמ לע תידועיתה תורפסה ךותמ תובר תויודע ונידיב
הארו .םילוצינ םידלי ץוליחב םיישק לעו םילוצינל םיליצמ ןיב םירשק
,ב ;121-114 ,84-82 ,77-73 ,65 ,א 1963 לקד .113-80 :1978 רגנימואב
.651-645 ,636-631 ,506-494
.2
,ןולוח-ביבא-לת ,סולביב ,םילוע םידלי ייחמ רופיס - הנטקה אבש תכלמ האר
.19-18 'מע ,1956
.3
תוברתה" ןיב דוגינכ יקסדורבאז-הרוד טקילפנוקה תא גיצמ תרפע .ג
ןיב וא ,"תילאנויצקנופ יתלבה תוברתה" ןיבל "השדחה תילאנויצקנופה
.(112-111 ,105 :1975) "ירצונ"הו "יאפוריא"ה ןיבל "ילארשי"ה
.4
גשומה סחייתמ ןאכ .(גכ-בכ ,ח) לאינד רפסב תיעיברה תוכלמה לש המוקמ
.חצנ ייח אלא ,תוומ הב ןיאו אטח הב ןיאש םימש תוכלמ לש יחישמ דיתעל
סולואפ רשקה ותואב .21 ,זי ,סאקול ;3 ,ה והיתיתמ ;ה ןנחוי-ןוזח הוושהו
תווממ ונשפנ תא ליצה רשא"... ןזורה לש םשאה תעדותל םיזמרמה םירבד רמוא
לא) "ונתאטחל החילסו תודפ אצמנ ובו בהא רשא ונב תכלממב םוקמ ונל ןתיו
.(14-13 ,א םיסלוקה
.5
.130-128 ;122-119 ;101-98 ,1970 לקנארפ ןייע
.6
יופצה דיתעה לע ,"הזילעו הישפוח האירב" הנל לש הירבד רנביר 'ט לש ותעדל
לש תיווזמ םירבדה תא האורה ,ןוסמרבא 'ג .(154 :1980) הידוראפ םה הל
דיסחל התוא השוע רבעה יפלכ הלש היטאפיטנאה"ש הריעמ ,ילארשי-אל ידוהי
תייחד לע תססובמ הלש השידחה תוימואלה ,ילארשיה םייחה חרוא לש יעמשמ-דח
.(120 :1979) "דיתעה יפלכ תיעבט הפיאש לע רשאמ רתוי רבעה
.7
ואשונש 'ןרוא' גרבדלוג 'ל לש הרישב עיפומ "תודלומה יתש לש באכה" יוטיבה
,ילאוטקאה ףונלו ןאכמ 'הירכונ ץרא'ב תודליה ףונל הלופכה הקיזה
יצע לא רישב תרבודה הנופ ,"םימעפ יתלתשנ ינא םכתיא" .ןאכמ ,ילארשי-ץראה
רקבב קרב) "םינוש םיפונ ינשב ישרושו ,םינרוא ,יתחמצ ינא םכתא" ,ןרואה
.(39 ,1955
.8
התואמ .(1985 דלוגנייפ) 'םירוגמל אל ךא הפי ןומרא' ירמאמב הז ןינעב ןייעו
וקירנא ירבד .ולדנאריפ .ל לש ומלועל תמייוסמ הקיז לע עיבצהל יוצר הניחב
תלעב תרוביג הנל ירבד תא תצקמב םיריכזמ 'ונומרא'ב אולכה יעיברה
.ביבסמש םירבדב יתעגנ .םלוח וא רע ינא םא יתעדי אל הליחתב" ... ןומראה
חתפנ הנה !תוהלבה םולח םע קיפסמ וישכעו... !תוריהבב תוארל בוש יתלחתה
הכרעמ ,יעיברה וקירנא) "!הצוחה ןאכמ אצנ !םייחה תא בוש םושננו תונולחה תא
לש 'ילדנאריפ'ה יפואה לע ןוסמרבא 'ג לש היתורעה הניחב התואמ הוושהו ;'ג
.(122 :1979 ,ןזורה תומד
.9
:1979 ,ביבא-לת ,םילעופ .ס ,תוזחמ ךרכב ןובזיעה ןמ הזחמ ,םליאה רהה האר
דשחנ ,רגניז דרפ ,הזחמה ירוביגמ דחא .האושה אשונ רכזומ ןאכ םג .33-32
גציימה ,םארק ףסוי ,רחא רוביג .הדמשהה הנחמב םיצאנה םע הלועפ ףותישב
םיעדוי המו הדמשה הנחמב גהנתה םדא ךיא"... ההות ,ןופצמה לוק תא הזחמב
דומעי דימת" .(14 ,םש) "?םש ונייה ?םתוא ןודנש ונחנא ימ ?םש םיגהנתמ ךיא
רדגב ,הלאש ןמיסב התוא ריאשמה ,תמאה ןיבל וניניב ץיחכ 'םליא רה' הזיא
.(27 ,םש) "המולעת
.10

.45-54 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תירבעה המרדב האושה :ךותמ