ירפסב תונויצבו האושב השיאה תומד
קינטצ .ק

רירש תירודללגב וגרהנ ןה ,םעה דובכו םשה שודיק לע ולפנו ומחלנ קינטצ .ק ירפסב תועיפומה םישנה
ןלוכ .השודקו הרוביג התייהו תודהיה חורב הלעפש היידוהיה השיאל המגוד ןלוכ .ןתודהי
.קינשלרפ יראה ,יזכרמה רוביגל תורושק
,קילג תיבל הילילג :תפסונ תישנ תומד אצמנ ,לארשיב ,קינטצ .ק לש רוביגה ייחב 'ב קלחב
.הייח תא ול השידקהו האוש לוצינ םע הלרוג תא הרשק רשא

ןארפש הנשוש
לש יוליעה ונב ,ןארפש רזעילאל האשינו תונויצה לש הירוטסיהל הרומ התייה ןארפש הנשוש
ידכ ,"ןילופ לש הנטקה הקירמא" תארקנש ,ילופורטמל רקע רשא ,ןילופ תורייעמ תחאב בר
.תירבעה התייה התיבב תרבודמה ןושלה ןכ-לע ,תירבעל הרומ התייה הנשוש .רחסמב קוסעל
ןיינבה לש תילכירדאה תינכתב וליפא הלגנ הלעבו הנשוש לש תירבעה ןושלה תבהא תא
תוירבע תויתוא לש םירוטכ ויתונולח ירוט תעבשו החותפ הרות תליגמכ יונב רשא ,ומיקהש
.(2 קרפ ,"הרדנמלס") .תועבורמ
תיתרבחה תיליעה ישנא םיאב הילא תיתורפס הביסמ התיבב תמייקמ הנשוש יעיבר םוי לכ
תחמוצו לארשיל היילעהו תונויצה לע תוחישה תומייקתמ תיבב הלצא .ןילופ יבחר לכמ
.ןילופל השילפה םע דימ םינמרגה ומירחה הזה תיבה תא .תיתדה תונויצה
המצע הריגסה ,המוקמב ןובריעכ ץיוושואל החלשנ המא יכ ,הרתתסהש ,הניריא תבה העמששכ
ליגרכ תויחל ךישמהל תלגוסמ התייה אלש םושמ ,הדובעה הנחמל חלשיהל ידכ םירנויצילימל
אל הז ץיוושואש הניריא תא ריהזמ יראה .תוומה-הנחמב תאצמנ המוקמ תא הספתש המא דועב
.המא ןעמל השפנ תא תרסומ איה .תשקעתמ איה ךא ,םירזוח ןיא םשמ ,ליגר הדובע-הנחמ
םדאהמ לוטיל רשפא יכ ,"תועמשמ שפחמ םדאה" ,ורפסב בתכ לקנרפ רוטקיו ר"ד גולוכיספה
,וכרד תא רוחבל ,ותדמע תא רוחבל - שונא תויוריחבש הנורחאה תא :דחא רבדמ ץוח רבד לכ
.תבה םוקמב המצע תא רוסמל - ןארפש הנשוש לש הטלחהה וזו
השעמו האושה ינפל תירבעה ןושלה רומישו תונויצה ןעמל ןארפש הנשוש לש היתולועפ
השיאה לש תינחורה הרובגה תא םימיגדמו היפוא לע רוא םיכפוש התב ןעמל שפנה תוריסמ
.םיאבה תורודה תא ךנחלו ךישמהל ונילע םהיכרב לעש ידוהיה ךוניחב םיכרעה תאו האושב

הינאס
הינאס .םיקוניפ ייחל הליגרו םירישע תיבב הלדג רשא ,הליכשמו הפי השיא .טדימש הינאס
םלואו .לארשי ץראל תולעל םיננכתמ םהו ,המחלמה תליחתב םיזופח םיאושינב יראהל תאשינ
םילגנאהש ץראב םיאנתה יכ ץראל ואובי אלש לארשי ץראמ הילא בתוכ הינאס לש היבא
היתוחוכב םינימאמ אל םה דחא דצמ .תקנופמה הינאסל םימיאתמ םניאו םישק הב םיטלוש
תאו ןילופב וירחא ריאשה אוהש לעפמה לוהינ תא הידיב דיקפה אוה ינש דצמו ץראב תויחל
םע דדומתהל תלגוסמ התייה טלחהב הינאס .ועט הירוהש ררבתמ .הריעצה התוחא לע הרימשה
קר אל יכו היישות תלעבו הדלפ לש יפוא תלעב איה יכ ררבתמ .ךשמהב הלגתמ הזו םיישק
.הגיהנמכ לועפלו םיברל רוזעל תלגוסמ ףא איהש אלא ,םיישקב דומעל תלגוסמ איהש
היישותו תונוכנ תומקרנ םהב רשא ,םימצועמ שפנ-ייחל הינסכא איה טדימש הינאס לש התומד
תאז תוארל ןתינ .הל םיבורקה םישנאה ןעמלו המע ןעמל ,הרבחה ןעמל השפנ תא רוסמל
:תואבה תואמגודב
אוהשכו .טארנדויה שארל רשי הנופ איה רסאנ יאנותיעה ןיקנחש טדימש הינאס העמששמ
ןיינעתמש ימ לכ יכ ,םדיל ךמצע ירסמת לאו תאזה הבוטה תא ופאטסגל ישעת לא :הל עידומ
ינודא ךילא יתאב אל :ול הנוע הינאס ךא .תוומ תנכסב ומצע דימעמ שפוחל םחולה ןיקנחב
ןיינע הז ןיא ידידל .ןיקנח לש וניינעב ךילא יתאב ,ייח תא ןכסמל יתוא ענמתש ידכ להנמה
ותואל תופצל םייואר ונחנא םא וב ןחביהל ונילעש ןחבמ ןיעמ אלא ,ילשמ ישיא וא יטרפ
הצור ינא !ךילא יתאב ךכ םשל .המחלמה רחאלש םימיה ונל איבהל םידיתעש הפיהו בוטה
ןיינעב תושעל טארנדויה להנמכ התא ןווכתמ המו הז ןיינעב עדוי התאש המ לכ תעדל
!טארנדויה להנמ ינודא ,ךניינע םג אלא ,ילש יניינע הז ןיא ?ןיקנח
הלש תונוכנה ,וטגב לוכי-לכ אוהש שיאל ,םישנא ייחב טלושש שיאל ,ךכ תונעל הלש הזעהה
אל הלולע איהש העידי ךות הכלה איה .םשה שודיק איה - תלוזה ןעמל הלש הייח תא ןכסל
.רוזחל
הדודה תחפשמו ןארפש תחפשמ ינב וחקלנש םוימ :הייח תא ןכסל בוש הנכומ איה ךשמהב
תוחא ידמ השבל איה .השפנל חונמ הינאס העדי אל ,ץיוושואל חלשיהל תנמ-לע ,רגסהל הזיל
תונכומו תורוצעה ,ןארפש הנשושו הניריא תא הרתיא ,יראה עול ךותל הסנכנו היינמחר
לש התומד לע רוא ךפוש הז השעמ .(79 'מע ,"הרדנמלס") ןתוא הליצהו ,ץיוושואל חולשמל
.תח אלל היושעה תיאורה תומדכ הינאס
שאר ,זורטאמ קאינומ םע רבדל הסנמ איה .תוומל חולשממ יראה תא םג תצלחמ איה ךשמהב
יארחאה ינמרגה ,רזיירדל תכלוה איה ףוסבלו ,התשקבל םוטא אוה ךא ,טארנדויה
ותוא .ולש הכאלמה-תיבל ץוחנ יראהש ותוא תענכשמ ,המחלמה תיישעתל לודגה הכאלמה-תיבל
בשוח םלוא רוזעל חיטבמ אוה .הנוצרל דבעושמל ךפהנש דע התשירדמ םומה הכ היה רזיירד
ותריכזמ איה וליאכ ולש קיתה תא תספות ,ותינוכמל וירחא תצפוק איה ךא ,הנממ רטפיהל
םיינמרגה רבעמה תונחמב יראה תא שפחל רארדניל רריפנאבמרוטשרבוא תא תשקבמו
.וטגב הכאלמה-תיבב שדח רודמל ינויחה החמומכ וריזחהלו
,תיכ"נתה תודיפל תשא הרובד ומכ ,תיאורה הרוביגכ הינאס לש התומד תא הארמ הזה רופיסה
.המצע לע התלעתה הינאס ךכבו
.ץיוושואל חולשמל וטגב סוניכה תדוקנב התמ המצע המישמ איהשכ םג תילגתמ הלש היישותה
דרמ ןגראל ידכ התע הז ועיגהש ,השרו וטגמ םימחול ינש תאצומ ,תודשה ךרד תחרוב איה
.םידוהיה לכ תא ואיצוה רבכש ןוויכ ,דעומה תא ורחיאו ילופורטמ וטגב
םינמרגהש דע הכחנ אל" .םימחולה ןיב התוגיהנמב הלגתמ איה השרו וטגל העיגמ הינאסשכ
םה הינאס תרמואש םירבדה "!קשנ :עגרה וצ" ."ברקב חתפנ ונחנא" ,תרמוא איה ,"ופיקתי
.וטגב ירמלו הרובגל למסכ התומד תנבהל חתפמ-יטפשמ
איהשכו ,םינזיטרפה תצובקל בויבה תולעת ךרד תחרוב איה ,תובהלב הלוע השרווב וטגהשכ
תעסונ המצע תא תאצומו "הינולופ" ןולמל תפרטצמ איה ץייוושל תאצויה תבכרה לע תעמוש
.תיפסנ איה םש ,ץיוושואל - ץייוושל םוקמב
ןוצרה הב תמ ,הבוהא יראה תמש הבשחשכ יכ ,הדרש אל הינאס ,התומדב קזוחה לכ תורמל
יכ - הדרש אל ,השרו וטג ידרומ ןיב המחלנשו םירחאב הלפיטש ,איה .הרבשנ איה .תויחל
.ךישמהל הלכי אל - הבל בוהא יראה לש תינחורה תנעשמה אלל
דגנל דימת דמעש ,יראה לש ותוישיא ןכו הלעפש יפכ לועפל הינאס תא העינהש איה הבהאה
."היניעל יראה לש ותומדו" :טפשמה רפסב רזוח תרתסנ הניגנמ ומכ .הילע עיפשהו היניע
.םייח הל ןיא וידעלבו ,קבאיהלו ךישמהל חוכ הל ןתונה אוה יראה
היידוהי השיא לש תומד איה טדימש הינאס ,התומבו הלש שפנה תוריסמב ,התרובגב ,הייחב
.ידוהיה םעה דובכ תא הממורו השדיקש

הלאינד
תונמא" :הרפסב גרבדלוג האל תרמוא ,"רוביגה לש ויפוא רואיתל חתפמ-תולימ שי רופיס לכב"
:היתורעש תועצמאב תנייפואמ איה תינוציח הניחבמ :הלאינד לש הרואיתב םג ךכ ."רופיסה
."םיירפסמ םהילע התלעה אל םלועמ ,קיתעה-בהזה ןיעכ םנוגו הל םיכורא רעש ילתלת"
קרפב ,"ןועשה" רפסב .תובר תוידוהי תורענ לרוג ,הלרוגל ןפוצ תלימ םה רעישה ילתלת
תחא הרעש יל וריזחה" :שקבמו הפורש םא ליבשב ריחמה והמ האושה לוצינ לאוש ,"םימוליש"
הינמרגל רעיש חולשמב וחלשנ ותוחא לש היתורעשש ךשמהב ראתמ אוה ."יתוחא ילתלתמ
.תוכר תואסרוכו דופיר ירצומ ,תוכימש דוביע םשל תשורחה-תיבב וקרפנו
תוליצאה למס איהש ,הרוברבה איה חתפמה תלימ ,הלאינד לש תימינפה תוהמה תניחבמ
.שפוחהו
הביתכ תורחתב ףתתשהל תדמוע איה .הביתכה ןורשכ - לא תתמ רפס-תיב תדימלתכ הלאינדל
םיהז םירוחצ םירוברב דמצ לע תמלוח התנשבו רוביחל החיתפ הנמויב תבתוכ ,םירוביח לש
אל ךא טלמיהל הסנמ הרוברבה .םיליפאמו םימידאמ םגאה ימ עתפל .עודי יתלבו רז םגאב
.יפוסה הלרוגל דעו הייח תשרפב התוא הוולמ םולחה .החילצמ
שפוחה :הל תורקל דמועש המ ינפמ תודרחל עדומה-תתב יוטיב ,הנמויכ ,אוהש ,טויס-םולח והז
.הארת איהש "םד לש םגא"ה ,הנממ ענמייש
קאדאט .רלדנסה הקואו לש ונב ,קאדאטל הלאינד לש התבהא תשרפ תראותמ "הרדנמלס" רפסב
ץראל םשמו יקבולסה לובגל םיקסבה תורעי ךרד חורבל הצור אוה וטגהמ .החפשמה בוהא היה
אוהש השיגרהש םושמ קאדאא לש ותינכתל המיכסה אל הלאינד .ספתנו חילצמ אל ךא ,לארשי
תיבל אובל רתוי תלגוסמ אל איה ,ספתנ קאדאטש רחאל .התלצה ןעמל ,הליבשב תאז השוע
,םינלופה םינזיטרפה ידיב חצרנש ,השנמ ונב תומ לע םחנתה םרט אוהש תעדוי איה יכ ויבא
.םיחצרמ דיב הפטקנש הרוהט הבהא איה קאדאטו הלאינד תבהא .קאדאט תומ םע םילשי אלו
תא קינטצ .ק ראתי ךיא .םשגוה אלש םולח .לארשי ץראל עיגהל - הלאינדל היה קוחר םולח
,היחא יראה לש םיימינפ םיגולונומ תועצמאב ?תונויצה םולח תא םישגהל הלאינד ןוצר
,הומכ רעיש תבוהזו הלאינד לש הליג-תב ,הינאס לש התוחא ,הקלילל היגולנא תועצמאב
.התדידי הלאפ םע וילא הריבעהש הנמוימ םיעטק תועצמאב
,השארל הליה םע הלגתמ איה .התומ תא םישיגדמה םיעבצב "ןפוצה" רפסב העיפומ הלאינד
םילייחה ידיב ןימ-תוחפש שמשל אל ידכ ,ןהייחל ץק ומשש "בקעי תיב" תורענ הביבסמשכ
."...תא ונתוחא" :םיכאלמ תריש הל תורש ןהו ,םינמרגה

םאה תומד
אל ינטק !אל :הרמא ימא" .ומא לש הינפ רתסלק תא האר םוירוטמרקל וכרדב קינשלרפ יראה
תוחותפה הידי-תופכ ןיב ישאר-יליפורפ ינש תא הבהאב הצחל איה ...הזה ערה רבדה תא השע
רבדה תא יתללוע ינא !ינא' :הרמואב ייניע ךותל וללצ היניע ,תוקושפ תוכוראה היתועבצאו
לכ השעא לבל ישפנל דואמ יתרמשנ תאז רחאל ...'!אוה ינא - ינטק ירהש ירהש ,הזה ערה
.("ןועשה" ךותב ,"םימוליש") ."ער רבד ללועת ימאש יתלוכי אל תאש יכ ...ער רבד
לע רומשל ותלוכי ,קינטצ .ק לצא שרשומה רסומה םע םאה תומד לש הדימה תומא הלא
.הלא םיכרע םיאבה תורודל ליחנהל ותפיאשו הירחאלו האושה תפוקתב רסומב הנומאה
הגרס ומאש םייברגה תרימש ידי-לע ץיוושואב תוחוכ ומצעל םירזה ,הרשע-תחא ןב דלי ,ינומ
"...אמ - תויחל הצור ינא" :םכות לא הכובו וינפ ךות לא םתוא ץחול היה אוה .וטגב ול
.תועמד תוגלוז ויניעו
לבוקמכ "ינא"ה תשוחת תא התהקה האושה יכ דלפלפא ןורהא ןעוט ,"יגרטל רבעמ לא" ורמאמב
דליה לש ומא קר הנניא קינטצ .ק לש םאה .יללכה לבסה ךותב החמנ "ינא"ה .םייחה תנבהל
.האושב םאה תומד אלא ,ינומ
ףסכ יל תתל םיצור וישכע ,אמא" :האושה לוצינ לאוש ,"םימוליש" קרפב ,"ןועשה" רפסב
,אמא ,תמאה ?הפורש םא תרומת םימלשמ םיינמרג םיקרמ םוכס המ עדוי ינניא ךא ,ךתרומת
."ףורשה ךנטק תרומת ףסכ תחקול תייה אל תאש
הלענהו תיפוסה הרטמה איה הבהאה יכ לקנרפ רוטקיו ר"ד בתוכ ,"תועמשמ שפחמ םדאה"ב
ידי-לע עשונ םדאה יכ הליג ץיוושואב ריסא היה ןהב תועשבו ,םדא ףאשי הילא רשא רתויב
.וילע הבוהאה שפנה תומד לא ותוננובתה ידי-לע ,הבהאה
.וילע ורבעש םיינפוגהו םיישפנה םירוסייה תורמל תויחל ינומ לש חוכה תא ריבסמ הז

.50-52 'מע ,1997 לירפא ,6 ןוילג ,א"ע ךרכ ,םינזאמ :ךותמ