תוילאוטסקטרטניאה :םיפדרנ םיטסקט
"םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" רישב

זועמ הקברארוקה לש היצטנרואסידו תוילאוטסקטרטניא .1
םיתמועמה םיטסקטב תויצטונוק תפישחו תוילאוטסקטרטניא .2
טסקטה ןויאו תוילאוטסקטרטניא .3
רסמה אוה םוידמה .4
תיטמרד הינוריאו תוילאוטסקטרטניא .5"The text is an intertextual construct, comprehensible only in terms
of other texts which it prolongs, completes, transforms and
sublimates".
Jonathan Culler
The Pursuit of Sings, p. 108

ךא ,תויתיצמתב עיבמה יסאלק רישל םינשה ךשמב ךפה "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" רישה
1תוילאוטסקטרטניאה תעפות לע תוקחתהל הסנא הז ירמאמב .האושה תוארומ תא ,הבר המצועב
םיטסקטה לש תירוקמ הריחב התואמ רקיעב עבונ ידוחייה ויפואש יל הארנ ןכש ,רישב
תשקבמ ינא ןוידה ךרוצל .םהיניב תומיעה ידכ ךות תרצונש הקימנידהמו וב םירכזואמה
ומכ ,רתאלו תוהזל ןתינש םייפיצפס םיטסקט קר אל תללוכ ינא "טסקט" גשומבש ריהבהל
ןכא אוהש תוריבס הנשיש רעושמ טסקט םג אוה טסקט אלא ;לבהו ןיק לע יארקמה רופיסה
סיגפ ןד ףאש הארנ .תוומ-תבכר ריק לע תבותכ :ןוגכ ,ותוא רתאלו תוהזל רשפאשו םייק
1983 תנשב ותא ךרענש ןויארב .רישב םירכזואמה םיטסקטה ינשל המוד דמעמ סחיימ ומצע
טעמכ ןנגוסמ בותכה היה םימדוק םירפסב" :ןייצמ אוה ,"תופדרנ םילמ" - ורפס תאצ םע
לע תננגוסמה ,תשטולמה ,הקוחרה הביתכה .לבהו ןיק ,הוחו םדא לש םייגולותימ םיקחרממ
תונמדזהב .2"םותח ןורק לע ןורפיעב תובותכ תויגולותימ םיילוש תורעה ןיעמ ...לבהו ןיק
תונורקב םיעסומה לש (.מ.ר ?טובריש ל"צ) טוטריש ,הביתכ לע ססובמ" רישהש ,ריבסה תרחא
.3"םייח םהש םהידידילו םהיבורקל עידוהל ידכ .תונורקה תונפד לע ץיוושואב תוומה

קפס ןיא ךא ,וב םירכזואמה םידיחיה םיטסקטה ינש הלא ןיאש הלגמ רישה לש הריהז האירק
ןמ ןכל .רישה תועמשמ תא הנובה רתויב בושחה טקפאה תא רצויש אוה םהיניב תומיעהש
.ןוידה תא וב ליחתהל יוארה

םותחה ןורקב ןורפעב בותכ
הזה חולשמב ןאכ 1
הוח ינא 2
ינב לבה םע 3
לודגה ינב תא וארת םא 4
םדא ןב ןיק 5
ינאש ול ודיגת 6

ארוקה לש היצטנרואסידו תוילאוטסקטרטניא .1 

The poetic text is produced in the complex movement of simultaneous
affirmation and negation of another text.
Julia Kristeva,Semiotike, p. 257.
סחיב הגירח תרתוכה .דימ טלוב "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" תרתוכה לש ןפודה-אצוי היפוא
4ותליחתמ רכינ קחרמב המוקימ .הלש לולצמהו סומתירה תניחבמ ןהו הכרוא תניחבמ ןה רישל
לש עפש הליכמ איה .הילא בלה תמושת תא דקממו הדוחיי תא רתוי דוע שיגדמ
ושארבש טסקטה ביט יבגל ארוקה תא ךירדהל האבה 5חוויד לש ןושלב תינקדקד היצמרופניא
רישה תא ההזי האושה תורפס לע ןומאה ארוקה .בתכנ אוה ןהב תוביסנה יבגלו העיפומ איה
הביתככ - וב תראותמה תמייוסמה תילאירה היצאוטיסה תאו ,דועיתהו תודעה רנא'זל ךיישכ
ןיבל תרתוכה ןיבש לודגה חוורה .הדמשהה תונחמ לא עסמ תעשב םותחה ןורקה ריק לע
לש הנושאר הרושה .6ןמזבו ללחב התוא םקמלו הנומתה תא ןיימדל תוהש קינעמ רישה תליחת
תשוחת תא השיגדמו היצמרופניאה תא המילשמ איה .ונבנש תוחנהה תא תששאמ ןכא רישה
תוחנה תרערעמו הינשה הרושה האב זאו ."הזה"ו "ןאכ" :םילמה תרזעב חווידה לש תוידיימה
תמדקומ הארתה אללו תויפיצל דוגינב :העתפהה תא םיצעמ ףצרב המוקימ .ןיטולחל הלא
הב תיתימה הריפסב ,רחא ןדיעב ומצע אצומו - ןמזה-תנוכמב עסמב ומכ - ארוקה חנוצ
.םדאו ןיקו לבהו הוח ןה תולעופה תושפנה

לש ינויגה חותיפ אוה רישב תושחרתהה ךשמה ירה ?ללכ רחא ןדיע הז ןיא אמש וא
- הנב לבהו הוח אלא ,תרחא הריפסל רבעוהש הז אוה ארוקה אל .תרתוכבש היציזופסכאה
.תומה תונחמל םידעומ וינפש םותחה ןורקב םייורש םה תעכו םשמ וחיגהש םה םה - יחה-תמה
הלטלטהו ,תינמז-וב רישב םימייקש םינוש םינמזו םינוש תומלוע ןיב ארוקה לטלטימ ךכו
לש תיטויס-תיטסילאירוסה היווחה ןמ ןהב שי האירק ידכ ךות םיווחנה היצטנרואסידהו
.המצע האושה

רבעה רושימבו האושה לש הווהה רושימב .םירושימ ינשב ידוחייו רזומ ןויגיהב חתפתמ רישה
רופיסהו האושה רופיסו םישטשוטמ בחרמהו 7ןמזה ימוחת .לבהו ןיק רופיס לש יתימה
לש יתחפשמה םסוחיי טוריפ ,לשמל ךכ .הז ךותב הזו הז דצב הז םימייקתמ יארקמה
אוה דחא דצמ - םירושימה ינשב הפי רבתסמ הז רצק רישב דבכנ קלח ספותה ,םירוביגה
םיעיפומה םישיאה לש היגולאינגה תא רוסמל גהונש יארקמה טסקטה לש תרוסמה תא םאות
האושה לש תודעהו דועיתה תורפס לש טסקטנוקה תונוכת םע בשיתמ אוה :ךדיאמו ,וב
.האושה לש תונברוקה לע םיהזמ םיטרפ רוסמל הדיפקמה

לש טקפאה םגו דאמ תבשוחמו דאמ תינבומ ןכ-םא איה םיטסקטה ינש ןיב היצקארטניאה
רבכש יפכ ,שיגדמו רזוח ומצע סיגפ ןד .תקדקודמ ריש תכאלמ לש הירפ אוה היצטנרואסיד
.הז רישבש שוטילהו ןונגיסה תא ,וניאר

םיתמועמה םיטסקטב תויצטונוק תפישחו תוילאוטסקטרטניא .2 
םרוג ,םותחה ןורקה ןמ תויומדכ ןהו ארקמה ןמ תויומדכ ןה ,םירוביגה לש לופכה םדוקפית
םיילאוטסקט-ןיב םירושיק תיינבל ארוקה םתרינ תינושארה היצטנרואסידה בלש רחאלש ךכל
.רישב הלא תומש לש םתעפוה רשפ תא ןיבהל תנמ-לע ,לבהו ןיק לש יארקמה רופיסה םע
זמרמה טסקטב ןה - תושדח תויצטונוק תופשחנ םיטסקטה ינש ןיב הז תומיע לש הקימנידב
תומשב שומישה חנעפתמ ןושאר בלשב .8(יארקמה רופיסה) זמורמה טסקטב ןהו (רישה)
תושונאה-תודלותב ןושארה חצרה עצבמ - ןיק :םייגולאנא םירושיק תריצי תרזעב םייכ"נתה
,ךא .תוומה תונחמל םותחה ןורקב לבומ ןברוקה ,לבה ;ןורקל ץוחמ אצמנה חצורה אוה
לע רישב הזירכמ ףא הוח .ויחא לבה תא חצור אוה ,אדירג חצור וניא יארקמה ןיק ,עודיכ
תיצאנה הירואיתבש דרוסבאה תא לבהו ןיק רופיסל היזולאה השיגדמ ךכו .הינב לעכ םהינש
.םידוהיה לש םתותיחנו יראה עזגה לש תונוילעהו רהוטה רבדב

רפסבש וזל ההז הניא רישב היצאוטיסהש רבתסמ ,םייגולאנאה םירושיקה עוציב ךשמהב
םא - הוח םג לבה לש ודיצל הייוצמ םתומ תארקל ויעסונ תא ליבומה םותחה ןורקב :תישארב
לש תינומידה התועמשמ אולמ תא ףשוח זמורמה טסקטהו זמרמה טסקטה ןיב הז תומיע .יח לכ
והז םעפה יכ .ןושארה חצרה ןמ רתוי בעותמו םויא ךורע-ןיאל אוהש חצר הצובמ הב האושה
ךא רשפאתמ רישב האושה לש וז תדחוימ היצטונוק רותיא .הלוכ תושונאה חצר ,ילאטוט חצר
.הלעמל ראותמכ םייגולאנאה םירושיקה תלעפהל תודוה קרו

טסקטה ןויאו תוילאוטסקטרטניא .3 
,ינויגהו טושפ הליחת הארנש םייכ"נתה םירוביגהו רישה ירוביג ןיב יגולאנאה רושיקה
רישה לש ותוסחייתה ותוא הדימעמ דחא דצמ .ידרוסבא וליפאו יתייעבכ ךשמהב הלגתמ
רפוסהש םוקמב - ביחרהל ףאושהו תיארקמ היצאוטיס הייחמה רישכ ,לבהו ןיק רופיסל
ידי-לע הנב חצר לש יתמוארטה עוראל הוח לש התבוגת תא רוסמל ידכ - טריפ אל יארקמה
ןורקב הבתכנש תבותכ לש טוטיצ אוה "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" :רישה ,ךדיאמ .ויחא
םע תבותכ התוא לש הנעמנכ רישב עיפומה ,ןיק יוהיז ךא .תונברוקה יבורקל הנווכשו הדמשה
הוח תיינפ לש ןהו תבותכה תביתכ לש ןה - ןפקות תא םרקיעמ עיקפמ ,ארקמבש חצורה ןיק
םמויקש רבתסמ וז תוילאוטסקטרטניא תמוצ תדוקנב .םייקסטורגל םתוא ךפוהו ,הנב לא
?הוח לש הנב ןיק ?םינעמנה םצעב םהימ .ירשפא-יתלב אוה הז דצב הז םינעמנה לש ינמז-ובה
תא תלטבמ םינעמנה דחא לש ומויק תחנה ?םינמרגה ?האושה תונברוק לש החפשמה יבורק
םינעמנה ןויא .םלוכ םינעמנה לש םנויאל תמרוג רבד לש ופוסבו ,רחאה לש ומויק תורשפא
ולוכ בותכה ,רישהש הדבועל יקלח רבסה ןומט ךכבש ןכתי .טסקטה ןויאל םג ויתובקעב םרוג
תורשפאמ תושאוויהה .הקיתשב םייתסמ ,המ רבד דיגהל קחוד ךרוצ לשו תופיחד לש ןמיסב
המלוע" :רנייטש 'גרו'ג לש יתיצמתה וחוסנב וא ,הקיתשה תא הדילומ רסמו ןעמנ לש םויקה
.9"ןויגהל רבעמ אוהש יפל הפשל רבעמ יורש ץיושוא לש

רסמה אוה םוידמה .4 
ינשה וקלחש יאנת-טפשמ לש יריבחתה הנבמב שומישה ידי-לע םצעומה עוטקה םויסה טקפא
ול םרוגו האירקה ףצרמ ארוקה תא איצומ ."ינאש ול ודיגת ...תא וארת םא" :עוטק
םירוביגה לש תימואתפה םתעפוה הרקמב ומכ ,םעפה םג .החונמ רסוחו היצטנרואסיד
ןושארה ףחדה .תועמשמ רוציל ,תויטנרהוק רוציל םיכרד שקבל ארוקה עבתנ ,רישב םיי"כנתה
בותכ" רישה .תראותמה תילאירה היצאוטיסה םוחתב עוטקה םויסל רבסהה תא שפחל אוה
הירבד תא המייס אל הוחש ןכתי .םותח ןורקב םימיא עסמ ךות שחרתמ "םותחה ןורקב ןורפעב
תקסומ וז הנורחא תורשפא .11הכותב התפסנ איהש ןויכמ וא ,10הדעיל העיגה תבכרהש ןויכמ
לע םג תזמרמ תרתוכה ךא .םותח ןורקה :רישה תרתוכב הרסמנש היצמרופניאה ןמ םצעב
טקאה לכל הקינעמש הדבוע - ןורפעב הבתכנ תבותכה :רישה עוטיק תביסל תפסונ תורשפא
.וקחמנ בותכה ירבד אמש וא ,רבשנ ,לפנ ןורפעהש ןכתי ןה ;תויערא לש םעט

ריכזמ הז זורח .ןורקב - ןורפיעב :תרתוכבש ימינפה זורחל בל םישל ןיינעמ הז רשקהב
- ןורפיע :תונורכזה םובלאב הביתכהו תודליה ימימ ונלוכל עודיה רחא זורח ולולצמב
:ןורכיז
יתבשי ןולחה לע
יתבתכ ...ל ןורכיזו
(רבשינ :רחא חסונ) ןורפיעה לפנ םואתפ
.ןורכיזה ףוס הזו
תודעה תורפס רנא'זל יוקיחכ בותכ אוהש ,"םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" טסקטה ןיב תומיעה
רואב דועיתה טקא תא הריאמ ,תונורכזה םובלאמ טסקטה ןיבל ,12האושה לש דועיתהו
ןורכזה תביתכ לש לאוטירה תא עצבלו ףדה תא אלמל ודעונ םייסנסנונה םיזורחה .ינוריא
תומיעה ךכו .יהשלכ הרימאמ תוקמחתהו ץורית םצעב אוה םנכות .בותכל המ ןיאשכ םג
ןויסנה לכ תא ךיחגמ תונורכזה םובלאמ םיזורחה ןיבל רישה ןיב ילאוטסקטרטניאה
רתי .תועמשמ-רסחו ילאנב ,ילאיווירטל ותוא ךפוהו האושה לש ןורכזה תורפס לש ילאסולוקה
תיסיסבה החנהל דוגינב תדמוע ,קחמיהל רבד לש ופוסב הלולעש ,ןורפיעב הביתכה ,ןכ לע
ויתודוסי תחת רישה רתוח םצעב ךכבו .דעתלו רמשל ןתינ םנמאש דועיתהו תודעה תורפס לש
.אוה

.סותאפה ירבדל תינוריא הרעהכ םג תשרפתמ - ןורפיעב - תירונימה ,תיעראה הביתכה
םינזיטרפה ריש"ב םיאטובמה ודועיבו רישה תויחצנב הנומאהו תיאוריהה תוימיטפואה
:עודיה "םידוהיה
הנורחאה יכרד הנה :רמאת אנ לא
- - - - -
,רואה אובל רחאי ,הלילח םא ךא
.רודל רודמ רישה אהי המסיס ומכ

בתכנ אוה תרפועהו םדה בתכב
.בחרמהו רורדה תריש אל אוה
- - - - -
אוביו לעי דוע ול ונפסכנ םוי הז
:םיערי דוע ונידעצמו
הפ ונחנא
שידייב םג אלא תירבעב קר אל םייקה "תרפוע"ו "ןורפיע" םילמה ןיב רשקל בל םישל ןינעמ
םג דקפתמ "ןורפיע"ב סיגפ לש ושומישש ןכ-םא ןכתיי ."םידוהיה םינזיטרפה ריש" בתכנ הב -
סותאפה תא הכימנמה ךא ,המוד לילצ תלעב ,שרוש ותואמ הלמב "תרפוע" הלמה לש הרמהכ
.רוקמבש

תיטמרד הינוריאו תוילאוטסקטרטניא .5 
ונחנא" :ףקותב זירכמו הנורחאה וכרד וז ןיאש ןימאמה "םידוהיה םינזיטרפה ריש" לש ובתוכ
שריה ,שידייב בתכ" :סופדב הז ריש לש םימוסריפב ללכ ךרדב ןייוצמ ךכ .האושב הפסינ ,"הפ
היצמרופניא ".ולפונב 22 ןב .זוכיר הנחממ חרבש רחאל תורעיב הפסינ .קילג
.יטתאפל ותביתכ טקא תא תכפוהו ולוכ רישל תינוריא הרעהכ תארקנ וז תיפרגוילביב-ויב

ןורפעב בותכ" תרתוכה .המוד העפות הלעמ סיגפ ןד לש וריש םע ילאוטסקטרטניא תומיע
תענומה הוח ידי-לע הבתכנ המצע תבותכה .סופדל איבמה לש הרעה םצעב איה "םותחה ןורקב
הכרדב תאצמנ איה ףא ;הייח יבגל התועמשמו הלימה ףקותב הנומא ידי-לע קילג שריה ומכ
הריאמ "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" הרעה/תרתוכה ."ןאכ ינא" :הזירכמ איה םג ךא ,הנורחאה
.ידיתעה הלרוג לע השעמ רחאלש היצמרופניא תועצמאב - הווח לש טקאה תא ינוריא רואב
י"ע ,זמורמב ארוקל תרסמנ - קילג שריה לע תיפארגויבה הרעהב ומכ אלש - וז היצמרופניא
.תרתוכה תולימ ךותב היובחה היזולאב םכחותמ שומש

תירטמיס תרגסמכ - תרתוכה לש תווצקה ינשב "םותח"ו "בותכ" :םילמה לש ןמוקימ תועצמאב
ךשומ (a-u) ןהיניבש ילילצה ןוימדה תרזעבו - "ןורקב" - "ןורפעב" :תוזרחתמה םילמה גוזל
איבמ הז רושיק .ןהיניב רושיק דדועמו הלא םילימ יתשל ארוקה בל-תמושת תא ררושמה
שונא תולרוג תצירח לע תרבדמה הנשה שאר לש "ףקות הנתנו" תליפתל היזולאה תפישחל
רישה תרתוכב םילמה תועיפומ , הליפתב םייקה הווקתה-חתפ תמועל ךא ,תומלו םייחל
.ץרחנ אוה ,"םותחו בותכ" הוח לש הלרוג :המלשוהש הלועפ לע הרומה לועפ ינוניבב

ילוא איה תקהבומ המגוד .האושה לע תובר תוריציב תיטמרד הינוריא היוצמ ,םירבדה עבטמ
וליבויש תובכרל םירוביגה םילוע המויסבש ,דלפלפא ןרהא תאמ "39 םייהנדב" הלבונה
ללוחתהל דמוע המ ללכ םיספות םה ןיאש ךכ-לע הדיעמ םתוגהנתה לכ ךא ,ןילופל םתוא
ידי-לע גשומ "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" רישב תיטמרדה הינוריאה לש הדוחיי .םהייחב
רצויה םיפתתשמ וב קחשמ איה תוילאוטסקטרטניאה .תוילאוטסקטרטניאב ריהזמה קחשמה
תא רתאל ןויסינה ידי-לע ,ארוקהו םכחותמה הנבמה תיינב ידי-לע - רצויה .תחאכ םיארוקהו
.םהיניבש םיבכרומה םירושיקה תא אוצמלו םירכזואמה םיטסקטה

הרגמ חותפה ףוסה .ותמלשה אוהו הז רישב ארוקל עצומה ףסונ קחשמ רוציקב ןאכ ריכזא
תא שפחל איה תרחא ךרד .ותוא רוגסל ךכבו ותליחתל בושל איה תחא ךרד .רישה תא םייסל
,הרואכל רדענ אוה ונממ םוחת ךותב םלענה רותיא לש הז ןפוא .רישה ךותב רישה םויס
ותיתחתבו "?..םלענ ןאל" :תרתוכ לעב רויצ :םידלי ינותיעב ץופנה ןועושעשה תא ריכזמ
,תחא הבושת קר ןכתית וב רויצה קחשמל דוגינב ךא .םלענה תא אוצמל ריעצה ארוקל היינפ
.13תובר תובושת ןנשי ,הוח הרמא המ :רמולכ ,רישה לש םויסה רותיא קחשמב

םילמ" ורפס תעפוה דע וירישבש קיחרמה ןונגסה לע ודמע ומצע סיגפ ןד ןכו םיבר םירקבמ
הקחרה רקיעב יהוזש ירה ,הקחרה םושמ תומכחותמ תוינבתב שומישב שי םא םג "תופדרנ
תוברועמ הלגמ ,קחשמב ףתתשהל ארקנה ,תאז-תמועל ,ארוקה .ומצע רצויה יבגל תלעופה
.תחאכ תישוגירו תילאוטקלטניא היווח ויבגל איה וז היווחו רישה תועמשמ תיינבב הליעפ

םייתסמה ריש אקוד :סיגפ לע םיבוהא הכש םיסקודראפה דחאל םידע ונא ןאכ ףאש ןכתיי
.ישיא-ןיב עגמו ילולימ עבמ דדועמ הקיתשב

םיילוש תורעה
-ב תוילאוטסקטרטניא לע טרופמ ןויד האר 
Culler Jonathan, "Presupposition and Intertextuality", The Pursuit of
Signs, Rutledge and Kegan Paul, London, 1983, pp. 100-118
'מע ,1985 ץיק ,(34) ,תורפסה ,תוילאוטסקט-ןיב ,הוויז תרופ-ןב :םג האר
"תופדרנ םילמ" ורפס תאצ לגרל ןמרקוצ הנליא םע תינופוידר החישב .179-123
םימעפל" :תואבה םילמב ראשה ןיב רישה דלונ דציכ סיגפ ןד ראת (1983)
וליפא ,ןותיעב העידי וליפא .שדח רואב םתוא םיאור םואתפש םינוש תורוקמ
קתונ טוטיצה .שממ ןומדק ריש לבא ,רישמ םג הרוש וא קודקדה רפסמ הרוש
זאו עינמ תויהל לוכי אוה םג - שדח ןוויכ לבקמו ולש טסקטנוקה ןמ ירמגל
לש םידגונמ םיבטק םה וליאכ ,םיחאתמ וליאכ ,םיעטק ינש םיפרטצמ םואתפ
."עגמב אובל םילוכי םה זאו םיקבדנ םה תחא תבבש טנגמ


.1
.1983 ראורבפ ,77 ןותע ,רסוניג הריאי םע ןויאר ."הדמע טוקנל םשב אורקל" 

.2
.29.3.81 ,א"משת ,ב רדאב ח"כ ,ראודה ,קרוי-וינב ררושמה םע השיגפ לע חוויד 

.3
.רפסב םירישה לכב תרזוח וז העפות 

.4
.בטיה יונבו בשוחמ יתונמוא השעמ םצעב איה תרתוכהש הארנ ךשמהב 

.5
םיריש ינש לע" :יתרפאה ףסוי 'ר ,האירקה ךילהתב יפארגה ללחה לש טקפאה לע 
,1972 ביבא-לת ,דבוע םע ,ותריצי לע םירמאמ עבלג רימא ,"עבלג רימא לש
.175 'מע

.6
רסוחל םרוגכ ןמזה דמימ בוציע" יבוקעי 'ת 'ר סיגפ ןד תרישב ןמזה לע 
.37-18 'מע (1976 לירפא) 22 תורפסה ,"סיגפ ןד ירישב םזילאיר

.7
:הז ןינעב 'ר 
Kronfeld Chana, "Allusion: An Israeli Perspective", Prooftexts, vol.
5,No. 2 (1985), p. 140

.8
Steiner George, "K", Language and Silence, Atheneum, New York,
1966, p. 12. 
:םג הז ןינעל 'ר
Alter R. After the Tradition, Dutton, New York, 1971, pp.151, 163
:ןכו
Langer L. Lawrence, "In the beginning was the silence", The Holocaust
and the Literary Imagination, New Haven and London,Yale UP 1977,
pp. 1-2
:ןכו
Ezrahi, S. D. "Introduction", By Words alone: The Holocaust in
Literature, Chicago, 1978.

.9
תשוחת תא המ תדימב הריכזמ ,האירקה ףצר עוטיק בקע ארוקה תשוחתש ןכתי 
.תימואתפה התריצע בקע תבכרב עסונה

.10
:הז ןינעב הוושה 
Smith Hernstein B. Poetic Closure: A Study of How Poems End,
Chicago UP, Chicago, 1986, p. 146.

.11
רישה ךייש הילא ,לוגלג רפסב "םותח ןורק" :הצובקבש םירישה ראש םג והומכ 
.ונינפלש

.12
.ךכב חכונ יאדו הז ריש דמילש ימ לכ 

.13

.1987 ילוי ,90 'סמ ,א"י הנש ,77 ןותע :ךותמ