הנירטאק לש תוחכפתהה עסמ

.'מע 132 ,1989 ,רתכ ,הנירטאק ,דלפלפא ןרהא

*ןירפלה הרשוגוויס ."הלבונ" ,רפסה רעשב רהצומכ ,אוה ,דלפלפא ןרהא לש רשע-השימחה ורפס ,הנירטאק
תודוה לבקתמ ,תרופיסב םויכ חוורה הז חנומ לש חותפה-בחרה ןבומב "ןמור"כ אלו "הלבונ"כ
.הלש הברה (שוגירו חתמ תוררוע) תויטאמארדלו וב תמלוגמה הלילעה לש סוחדה הנבמל

,הלבונכ םנמאו ."הלבונ" יתורפסה חנומה לש תוינולימה תורדגהל תומיאתמ ולא תולוגס
;(יתפרצה ,Larousse) "ןמורה ןמ רתוי יתיצמתו רצק אוהש הזורפב רופיס" איה הנירטאק
לעב םלוע תגציימ" איה ינקירמאה Fowler יפלו .(ירבעה ,ןשוש ןבא) "תוחיתמ-תבר הלילע"
,תחא תומדב תודקמתה ידי-לע תומלש לש השוחתו תודחא לש םשור ררועמה םצמוצמ ףקיה
ונתגרע תא תקפסמ תויטסמ תוענמיהו תוסיחד די-לעו ;דחא שוגירב וא דחא ערואמב
לע-תינבת" ,"ןויסינב תועמשמו תיטאמארד תינבת אוצמל ונתהימכ תא ,הרוצלו סקודאראפל
איה ,רמאמבש תואבומה רתיבו ,ןאכ המעטהה) "תודחא תננוכמה תיזכרמ הנומת תטלש הבש
.(ילש

יבא םגו יב המלה ימא") הירוה תיבב תחנ העבש אלש ,תינתור םירכיא תב - הנירטאק ,ןכאו
התריש םהבש ,םירחא תומוקמל הדדנו הרפכ תאו התיב תא הבזע ,(17 'מע ,"יפוג לע סח אל
ךרוא לכל תלעפנו-תלעופה ,"תחאה תומדה" הניה איה .הלבונה תרוביג איה - םידוהי יתבב
תליחתמ ייודיו גולונומב ךשמנ הרופיסש ,הריציב תרפסמה תומדה םג הניה איה .הריציה
הנשנו רזוחה רוכזיאב תנתינ וז תייודיו-תיגולונומ רפיס-ךרדל הקמנההו .ופוס דעו רפסה
ךרדמ היתויומשרתהמו םידוהיה יתבב היתורוקמ התרבחמב תמשור הנירטאקש תומישרה לש
,70 'מע) "םהב רכזיהלו בושל לכוא םויה אובבש ידכ" תמשור איהש תרפסמ איה .םהייח
לש רוא-אלמ םלועל" תרכזמ ושמשיש ידכו (127 'מע) "יתכשח תא וריאיש ידכ" ,(75 םג האר
דומעב םימעפ רשע תרזוח "תמשור" הלמהש ןיינעמ .םש) "דוע ונניאו דמשוהש םיבוט םידוהי
.(114 'מעב םג תומישרה תמישרל תוסחייתה האר .הז

םעו םידוהי םע הלש רישיה יתימאה שגפמה אוה הנירטאק לש הייחבש לודגה "דחאה ערואמה"
הייח תונחתב םיעוריא תרושב תכלוהו הלדג תועמשמ לבקמ הז רישי שגפמ .םהייח חרוא
,הסגה תורעבנה םיתמועמ הז עסמב .תוהזו תיב רחא שופיחה-עסמ לש לע-תינבתל םיפרטצמה
תונדמלה םע ,העש-ייח םייחה ,םיינתורה םירכיאה לש םירוצעמה-תרסח תוירציהו תוירזכאה
תשגופ איהש םידוהי םינייפאמה ,םלוע-ייחל הפיאשהו תוירבה לע םימחרה ,תנסרמו תנדעמה
רקשב תחכונ איה ,םתנומאו םהייח יפואו םייפוא לש תקמעתמו תררבתמ תורכיה ךותמ .הכרדב
,רפכבב הלדג ןהיכרב לעש ,םהיפלכ האנשהו םידוהיה לע תומודקה תועדה דוסיבש לודגה
.ןהמ תחכפתמ איה טאל-טאלו

םידוהיל הבהא אוהו ,קמעתמו רבגתמש קזח "דחא שוגיר" הנירטאקב תררוע וז תוחכפתה
עסמ (תיב - םייח יאנת רחא) הנירטאק לש יזיפה שופיחה-עסמל ליבקמ ךכ .םתא תוהדזהו
"תיזכרמה הנומתה" תא םג ןנוכמ הז לופכ שופיחו .(םייח תוכיא) תוהז שופיח - ישפנ
.הלבונה תיתשתבש

היצאוטיסה" םשב ("תרופיסה לש הקירוטרה" ורפסב) 'תוב ארוקש המ םג תפרטצמ וז הנומתל
הניצסה תננוכמ תאזה היצאוטיסה תא .(ןמורה וא הלבונה לש וא) רופיסה לש "תיפאה
הניבוקוב יבחרב הידודנמ הימי ףוסב הבוש רחאל הנירטאק לש הייח רואיתב הנורחאה
רפכבש היתובא תלחנל (היינשה םלועה תמחלמל דע תירגנוה-ורטסואה הכלממב ץרא-לבח)
הנבימה תא תרצוי ,הפוסב בוש תרזוחו הלבונה תא תחתופה ,וז הניצס .חדינה התדלומ
.הלבונה לש ילגעמה

םוקמל רוזחל םדא-לכ ףוסש ,ןויערב הלבונה תא ילגעמה הנבימה םתוח תיטאמית הניחבמ
לש סומתירה הוושמ תיניגנ הניחבמ .וחלצי אל ומצעמ חורבל ויתונויסנ לכש ;אב ונממ
תנגנתמ איה .הריציל ילאקיסומ יפוא ילולימה המקרימ לשו הלבונ לש ילגעמה הנבימה
ביטומ ותוא עמשנ ,הליחתב רבכ ןגונש ביטומ לע תרזוח איהש הרזחב רשא ,הינופמיסכ
לש תילובאראפה המוקעב םיכלוהו םירבגתמ וילילצש ,ןחלב ןגנתמ אוה .רתוי הלודג המצועב
ירזכאה חצורה יפלכ הנירטאק לש תינאטנופסה לומגתה-תבוגת - הריבשה תדוקנל דע הלילעה
תא ץצורש ,עשורמה ןוירבה תא תיתייפכה התגירהב .לוכמ רקי הל היהש ,ןטקה הנב לש
הרוג לש ףרוטה תא תפקותה היחכ הנירטאק הלגתמ ,הידימ ופטחש רחאל הנב לש ותלוגלוג
,הנירטאק לש הייח סומתיר הנתשמ הז עגרמ ."תויתוברת תובכע" אלל םיטפש וב השועו
התמקנב ,הנב לש וחצריה עגרב הב זחאש עוזעזה םלהב םיאפוקו תחא-תבב םיעקוש וילילצו
תומלעתהמ התמהדתבו "!תחצור" להקה תוגאש עמשל תובוחרב הליפשמה התובחסנ ,חצורב
.הל קסופ אוהש םלוע-רסאמ לש ןידה-קספב הנוסא לש תויארונה תוביסנה ןמ טפושה

םהלש ,םישנא יניעב הלפש תחצורכ התימדת ןיבל הנירטאק לש יתימאה היפוא ןיב דוגינה
ישעמבו םימורגופב םידוהיה לש םיחצורו םיערופ םהיניב) "חצור" יוניכה רתוי םיאתמ
הינוריא יהוז .הלבונבש ייודיווה גולונומה לכ תא הקד הינוריאב עבוצ ,(םינוש תוללעתה
יוארה רכשה ןיבו שמוממל רהצומה ןיב ,בשחנל םייקה ןיבש סקודאראפה תרכהמ תעבונה
.ולרוגו וקלח תנמבש "שנוע"ה ןיבל םדא לש יתימא ךרעל

.תוירבל ישונא סחיו םח בל תלעב תננוחו הבוט שפנכ הנירטאק העיפומ הלבונה ךרוא לכל
םהייח-חרוא תא תדמול ,תונמאנבו תוריסמב תתרשמ איה םתיבבש םידוהיל תרשקתמ איה
איה .םתברקב הפי תחתפתמ איה ,הטושפ םירכיא-תב התויה תורמל .םתוגהנתה יללכמ תמשרתמו
תא ,ינב תא לדגל הצור ינא" :הפילו בוטל תופיאש תחפטמו אירב לכש תחתפמ ,קד שגר הלגמ
תולוקמ ותוא קיחרהל הצור ינא" - התרבחמב תמשור איה - "טקשו יקנ תיב ךותב ,ןימינב
לש םתברקב היהי אלו ,םימ הברהו קרי הברה האריש הצור ינא .תישונא אל תוגהנתהמו םיסג
חצרנש ,התריש ותיבבש ידוהיה תיבה-לעב ,ןימינב םש לע ארקנ הנב .80 'מע) "םיסייסה
.(םיערופ ידיב

(10 'מע) התיב בלכ יפלכ התוביבח - םייח-ילעבלו םידליל הסחיב םג ףקתשמ הבל-בוט
.(16 'מע) הכרדב הל הרקנש ,בלכ לכ םע התודדיתהו

םייחה ןמ השכר התלכשה תרתי תאו ,רפכבש רפסה-תיבב הנירטאק הדמל התודלי ימיב
ידלי לש םתרזעב תינמרג אורקל הדמל ,לשמל ,ךכ .תונרעו תוחיתפ ךותמ הידודנ תומוקמב
,שדוקה יבתכב אורקל הלגרהב םידדועמ תונויערב המצע תא הליכשה ךכו ,ןימינבו הזור
.םיליהתה ירומזמב דחוימב

.היבא לש וזמ ההובג התיה התוישיא תמרש ,המאמ השרותב הלביק ךכל הנכהה תאש הארנ
,םאה יפתכ לע קשמל הגאדה לכ תא ליטה ,םירזממ דילומו םישנ ףדור רוכיש היהש ,באה
דבלב הנירטאק הל הרייתשנ םהמש ,םיכרה היללוע תריטפ לשב םג םימיה לכ הרסייתהש
:היתורצ לע הלעתמ התיה אחספה גחב קר .(13 'מע ,"םימייקו םייח םירזממהו םיתמ ילש")
וימימש ףטוש רהנ ומכ ,היניעב תכסמנ התיה הטקש הארי וזיאו תונתשמ הינפ ויה אחספב"
ןמ אלש תויתד וזיא .תיבה ינפ לע רוא יפיזרז תוציפמ הינפ ויה אחספה ימיב .ועגרנ
הלעב םע הדדומתה איה .הצימא הקזח השא המא התיה ךכל ףסונ .(10-9 'מע) "הזה םוקמה
שי" :הנעטו ,רמוכה תארוהכ רפסה-תיבל םתב תא חולשל תצרחנה ותודגנתה לשב חור-זועב
ןכ-ומכ .(12 'מע) "ךל אלו ,עומשל םיווצמ ונא ול באה אוהו ךלמה אוה ,םימשב םיהולא
.(םש) "ושפנ לע טלמיהל ץלאנ הלה"ש דע םקשמל רדחש םיסוסה בנוג םע החוכ לכב הקבאנ

ינב לכ ברקב וכליהש םידוהיל סחיב תומודקה תועדה ןמ םאה וליפא הלצינ אל תאז םע
סחיב תולפתה תונומאה תא התודלימ התדלומ רפכב הגפס הנירטאקו .הרפכ ישנאו התחפשמ
םידש ,םייח םידש" ,(15 'מע) "םידש" םה םידוהיהש - םירכיאה ןיב תוצופנה ,םידוהיל
תוחור ינימ ,הזה םלועה ןמ אל םירוצי" ,(19 'מע) "באוכ וניא םידשה לש םרשב םירבדמ
'מע) "ושי תא וחצר םה"ש ;(14 'מע) "םילוגרחכ" "תוקד םיילגר יבג לע םירכרכמה םירוחש
עברא :28 ,27 'מע) "םירורא" םה ןכלו ,(27 'מע) "וחישמ לעו לאה לע םדי ומירה"ו (15
,(32 'מע) "שרושה ןמ םתוא רוקעל שי ,םיתחשומ ,םיער םה םידוהיה" :רתומ םמדו (םימעפ
"םינדחפ" ,(25 'מע) "םילכונו םיאמר" םה ;(75 'מע) "שפנה תא םיתיחשמ לכה תא םישבשמ" םה
"ןובס לש חיר םהמ ףדונ" ;(25 'מע) "ךתומרל ידכ רבד לכב םילפלפמ ,םינטפטפ" ,(31 'מע)
.(32 'מע)

תא תונשלו םידוהיה לא ברקתהל ידכ הנירטאקמ ושרדנ םיליגר-יתלב תוחיתפו בל-ץמוא
.םתודוא תומודקה תועדה לכ תא תחאל תחא ומיזהש תודבועה רואל םהילע התבשחמ ילגרה
םה םגש ,(25 'מע) םידש םניא םידוהיהש ,בורקמ םתוא הריכהשכ ,הנירטאק תחכונ ךכ
,(29 ,15 םג ,43 ,31 'מע) םינדחפ םניא ;(26 'מע) שיגרו בוט םבלו (57 'מע) םדא-ינב
ןיא ךא ,הזה םלועה תואנהמ םירזנתמ אל" ;(68 'מע) "הקיתשב םיסעוכ אלא םיכמ םניא"
שי ;(25 'מע) "הרכשל ותשי אל םמצע םה ךא ,חזרמ יתב ילעב םה םידוהיה .תוטיהל םלצא
ךכ .הלילב רחואמ דע תומדקומה רקובה תועשמ םידמול םיטוטאזה") יריזנ והשמ םהייחב
םלצא תמייק" ,(24 'מע ."רזנמב ומכ םירפס אלמ תיבה" ;20 'מע ,"םיריזנו םינהוכ םירישכמ
םה" ;(26 'מע) "םיסקמו טקש חוכ הזיא םידוהיב שי" ,(25 'מע) "תולודגל הפיאש וזיא
םיחכשנ םינהוכ"כ םתלוז לע םימחרמו םמצע םע םירימחמ ,(32 ,25 'מע) "טעמ םירבדמ
אל לע בר לבס םילבוסה (126 'מע) "םירתסנ םיהולא ידבוע"כו ;(55 'מע) "םדובכ לע ולחמש
.םפכב לווע

,16 ,15 ,14 'מע) םידוהימ העיתרהו דחפה ,האנשה ןמ הנירטאק לש תוחכפתהה עסמ ךפוה ךכ
םהלש םיריאמה םייחה יכרע םעו םהמע תוהדזהל הייהנו הקזח הבריק תשוחתל (27 ,20
תירופיסה הלילעה ךרדב ,הנירטאק הלבונה תכפוה םג ךכ .(126 'מעב אישל העיגמה)
םירשקהב םירתסנהו םייולגה ויצימשמ ינפמ ידוהיה םעה לע הנגה-בתכל ,הב תמלוגמה
ינא"ה לש ץימאה יוליגה תא דלפלפא ןרהא םילשמ וז ךרדב .ולש םויקה-תמחלמ לש םינושה
,"המילב לע תוהזו תוללוה" ירמאמ ףוס האר) שא תפצר םדוקה ורפסב לחהש ,ולש "ןימאמ
תינתורה תיבה םא ,היראמ .(1989 ,סראמב 3 ,ט"משת ,'א רדאב ו"כ ,ז"י ןויליג ,ראודה
תא העימשמה ,הדילמ תידוהי-אלה ,"הנירטאק"ה איה ,שא תפצרב ראותמה ץיקה ןועמבש
.םתוילוגסו םידוהיה תוכזב םירבדה

סיבשבל דלפלפא ןיב
םיריאמה םידוהי םירפוס לש - תכלוהו תלדלדימה - הרושל דלפלפא ןרהא ףרטצמ הזב
הז אשונב םיקסועה םירפסה ןיבמ .םמע לש תירוקמה תישונאה תוברתבש יפויה תא םתריציב
רוא הארו גלפ םייח ידיב שידיאמ םגרות) סיבשב קחציל (טכענק רעד) דבעה ןמורה טלוב
םילדבהה תורמל ,ונינפלש הלבונה םע םיפתושמ םיביטומב (ח"כשת תנשב דבוע םע תאצוהב
.ולא תוריצי יתש ןיבש םילודגה םיידוסיה

ןילופ - סיבשב לש ןמורב :םינוש תוריציה יתשב תירופיסה הלילעה לש ןמזהו םוקמה
;םידבעל ורכמנ וא וחצרנש םידוהימ םירפכה תא ונקורש ,(1648) ח"ת תורזג תפוקתב
הרשע-עשתה האמב ןושארה םייצחש הנש םינומש ךשמב הניבוקוב - דלפלפא לש הלבונבו
הלילעל עקר-שמשמה-בצמה םלוא .היינשה םלועה תמחלמל דע םירשעה האמב ינשה םייצחו
;םהב תוירזכא תויוללעתהו םידוהיב םירעבנ םירכיא םיערופש תוערפ :המוד תוריציה יתשב
תיפושיכ-תידש תימדת לשב םידוהיה לש םמד םיריתמה םימודק םיטפשמו תולפת תונומא
אוה ,והולסחו ולע" ;29-ו 7 םג ,53 'מע ,דבעה ,"םישחל שחלמו ףשכמ אוה") םהל תקבדומה
וחצר םה אלה") םהל תסחוימה לאה חצר תמשא לשבו ,(25 'מע ,םש ,"ונלוכ לע ןוסא איבי
הרזח ינש דצמ ;(24 'מע םש ,"ושי לש וחצור אוה ידוהי" ;15 'מע ,םש ,"וניהולא תא
ודימשה םיעשרה") םהיקסעלו םיליגרה םהייחל דושהו תוערפה רחאל םידוהיה לש תדמתמ
םה לבא ,םהירחא םיפדור וא םתוא םיכמ ויה" ;77 'מע ,דבעה ,"ומיקהו ורזח םידוהיהו
.(15 'מע ,הנירטאק ,"ועיפוהו ורזח

,הידוהי-אל השא תבהאתמ תוריציה יתשב .םייתלילע תודוסי המכב ןוימיד םייק ןכ ומכ
,םימודקה םיטפשמבש רקשב תחכונ ;ידוהי רבגב ,הבל-בוטבו התונידעב היתורבחמ הנושה
,המא בלח םע הגפסש ,םידוהימ העיתרה ףרחו ;ידוהיה לש ותומד תא םיתוועמה הלא ללוכ
הצירעמ תוהדזהו ידוהיה שיאל הקומע הבהא ,םידוהי םע רישיה שגפמה רחאל הלצא םיחתפתמ
ארקנ אוה ןהיתשבו ,ןב ידוהיל תדלויה םירכיא תב איה וז השא תוריציה יתשב .ומלוע םע
.וירוהמ דבלב דחא ידי-לע ,(!) "ןימינב" םשב

'מע) דבעהב תורעבנב וא תועשרב תקבאנה השא יפמ תצרפתמ "םימשב םיהולא שי" האירקה
לע הרומה הלמל ךומסב "תוברוח" הלמה העיפומ תוריציה יתשבו ;(12 'מע) הנירטאקבו (53
,202 'מע ,"תוברוחה ,םישודקה תורבק" ,209 'מע ,"שודק לש הברוח" :דבעה) השודק
הלא תוברוח ויה יל" :הנירטאק ;201 'מע ,"םישודקה ירבק לע וחטתשהבו ,תוברוחב"
.(126 'מע ,"םישדקמכ

דבכנ םוקמ ,םיתמה םע תומלש "תוחיש"ו ,םימלענו םיעיפומה ,תוארמ םיספות תוריציה יתשב
,97 ,95 ,86 ,73 ,69 ,42 ,18 ,13 ,9 'מע ,הנירטאק ;201 ,173 'מע ,דבעה ,המגודל)
טפשמה דהדהמ (127 ,65 'מע) "םלועב םידוהי דוע ןיא וישכע" :הנירטאקבש טפשמב .(125
."םלוכ וחצרנ םידוהיה" :דבעהבש

לש הידוהי-אלה הרוביגה םש יאשונב תוליפכ איה תוריציה יתשל תפתושמ העפות דוע
תכלוהו ידוהיב תבהאתמה ,הצימאה השאה סיבשב לש דבעהב תוארקנ "הדנאו" םשב .הריציה
,(171 'מע) םיסג םישרפ לש םהיפ ילובינב בגא ךרד תרכזנה הרענ לש תידדצ תומדו ,וירחא
תחא ,תידדצ תומדו הריציב תישארה תומדה דלפלפא לש הנירטאקב תוארקנ "הנירטאק" םשבו
,105 'מע) תישארה הנירטאק האולכ ובש רהוסה תיבל םינשה ךשמב תפרטצמה תוריסאה
.(117

,ידוהי-אלה גזומה לש תואמרה ביטומ םג דיעמ סיבשב תריציל ללכב דלפלפא לש הקיזה לע
שא תפצר ,דלפלפא לש תמדוקה ותריצילו דבעהל ףתושמה ,םימב ויתואקשמ תא להומה
'מע ,םש) "םימב קאינוקה תא להומ אוה ונתוא המרמ ליסאו" טפשמבש יוליגה .(1988 ,רתכ)
הרוה '?המ ,םימב תבברעמ איהו'" :דבעהב חזרמה תיבבש הרצקה הניצסה תא ריכזמ ,(69
.(25 'מע ,דבעה) "'?הא ,םיתבה-ילעב תא המרמ תא' תגזומה לע קבו'זד

לודג ,תוריציה יתש יאשונל ףתושמה עקרה ןמ עבונ םקלחש ,הלא םיביטומב ףותישה דגנכ
,רפיסה-ךרד ,רנא'זה לש םילדבהב אטבתמ הז ינוש .םהיניבש ינושה ךורע-ןיאל אוה
.הריציה לש םלועה-תוסיפתו תויומד ןויפיא ,הלילע-הנבמ

ינויפיא ,תומוקמה ירואית הבו הבחר העירי לע שרפתמה ןמור אוה דבעה ,רנא'זה תניחבמ
הרצק התעיריש ,הלבונ איה הנירטאק תאז תמועל .תיתרבח תרוקיבו יווה תונומת ,תויומד
תוכורע היעוריא לש תרשרשה תוילוחו תיתיצמת התלילע ,לבגומ היתויומד רפסמו
.הבורמ תויביטקלסב

הז רפסמ .רסומ-לכו עדוי-לכ ישילש ףוגב רפסמ לש איה ןמורב רבידה לש תיפצתה-תדוקנ
רתס-תומוקמו תוריק עיקבמ ,תונוש תויומד לש תושגרו תובשחמ עדויו בלו תוילכ רדוח
אוה עדוי-לכ אוהש ןוויכמ .תחא-הנועבו-תעב םינוש תומוקמב םישענה תומיזמו םישעמ האורו
תרפוסמ הנירטאק תאז תמועל .תועטל ילבמ םתוא טופשלו םרידגהל ,םיבצמ םכסל םג לוכי
םגו הלילעב תלעפנו-תלעופ םג איהש ,תומד תעדות לש תלבגומ תיפצת-תדוקנמ ןושאר ףוגב
תמאה .תועט םגו תמא םג הירבדב שי ךכיפל .התוא םיללוחמה תוערואמה לע הפיקשמ-הדע
לש םעבט לע תפלוסמ העידימ ,קויד רתיב וא ,העידי-יאמ תיתגרדהה התוחכפתה רופיסב איה
הימי ףוסב הב תננקמה הבשחמב איה תועטהו .םכרעו םביט לש תנקותמ העידי לא םידוהיה
הנוק וז הבשחמ .(127 ,75 'מע) "םלועב םידוהי דוע ןיא"ש (היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב)
בקע םש תטלתשמה הריוואה ךמס לע רהוסה-תיבב (119 'מע) "תורוגסה םינשב" התעדב התיבש
תונתמ יווילב םש תולבקתמ הלא תועומש .םידוהיה לכ תגירה לע םשל תועיגמה ,תועומשה
אשמה תובכר לש םרוצה לילצה ךמס לע תורשאתמ ןהו ,םיתמה לש םשוכר ללשמ םיבורק
הז לילצבש הריעבה תשוחתב תוזמרנה ,תופרשמל ידוהיה תיראש תא תוליבומה תוכוראה
םיצמצמח תוחיר"בו (118 'מע "םיטהולמ םיעילקכ ,תודח וזיאב תורבוע ויה תובכרה")
הלאה םינמיסה לכ .(115 'מע) "םידוהי לש םתומ חיר תוומה חיר דצ לכמ ובשנש םיקותמ
,םירחוסל תוומ") םידוהיה לש רומגה םלוסיח לע החמש תואירקב תוריסאה ןיב םילבקתמ
םילדה םיעצמאב תממוקתמה הנירטאק לש הבל תניגמל (117 ,115 'מע ,"םידוהיל תוומ
.וז דיאל-החמש דגנ התושרבבש

איה םירכיאה תחפשמבש םינודאה תב דבעהב .תוריציה יתשב הנוש הלילעה-הנבמ םג
הנירטאקב וליאו .ןילופ ירפכב תוערפה ירחא היבא הנקש ידוהיה דבעב תבהאתמה
תיבב תינתורה תתרשמה איה ידוהיה תיבה-לעבב תבהאתמה הידוהי-אלה - תורצויה םיכפהתמ
הבהא ריזחמ ידוהיה דבעה .תידדה איה סיבשב לש ןמורב הבהאה ,תינש .םידוהיה הינודא
דוחיאבו םיפתושמה םהייחב תשממתמ םתבהאו ,ומע לא תחפתסמו וירחא תכלוהה וינודא תבל
םהייחב - םימיענהו םיבהאנה" :קוספב םרבק תבצמ לע ןייוצמכ ,םתומ ירחא יטאמארדולמ
איה הבהאה הנירטאקב תאז תמועל .(231 'מעב ןמורה תא םתוחה) "ודרפנ אל םתומבו
םידיעמש יפכ ,ישממ יוציפ לכ ילב רתסב תחפוטמש הרוסא הבהא יהוז .דבלב תירטס-דח
יתבהאל דוסיה תא תחנה התא" :הבל רתסב םיגהנה הנודא לע הנירטאק לש דפסהה ירבד
םא קפסש ,קוחרמ יתעמש ךיתוליפת תאש ,טיבהל יתזעה אל ךיניע לא וליפאש ,התא ,הלודגה
םיידוהיה םייחה דבעהב ,תישילש .(31 'מע) "בוהאל יתוא תדמיל התא ,םעפ ךתבשחמב יתילע
- לארשי ץראב הבישי-שאר אוה ןבה) דחי םג לארשי ץראבו הלוגב תוחיצרה ירחא םיכשמנ
תיב תלשוש יבא תא תדלויו לארשי םעל תחפסנה תור רופיס לש תיארקמה תינבתל היצאיראו
,הלודגה הדמשהה ירחא םירפכב םידוהיל רכז רתוי ןיא הנירטאקב תאז תמועל .(דוד
הנבמה תאש דועב ,תיעיבר .ובלב םרכז תא אשונה ןורחאה דירשל המצע תא תבשוח הנירטאקו
תלילע לש הנבמה ירה ,ופוסבש אישל הלועו םדקתמ וקכ ורקיעב תוארל רשפא דבעה לש
.ולש אצומה-תדוקנל רזוחה לגעמ אוה הנירטאק

רייצמ סיבשב לש ןמורה .תוריציה יתשב הנושה תויומדה-ןויפיא םג רבתסמ ליעל רומאה ןמ
וגיצמו ,וידליו ותשא לש םחצריה רחאל הבשינש ,םכח-דימלתכ ,וב תישארה תומדה ,דבעה תא
רציה םע ותמחלמב ולש ידוהיה רסומה תומרונלו ינחורה ונעטמל םימיאתמה םירויצב
תתרשמה ,דלפלפא לש הלבונה תרוביג ,הנירטאק תאז תמועל .וישעמ לש תימצעה תרוקיבבו
םידוהיה ייחבש רואמה תא הלגמ הלש יעבטה ירסומה שוחה יפ-לעש ,הטושפה תינתורה
איהו ידוהיה םעל תחפתסמה ניא ,המע ינב ייחבש תוסגהו תוימהבה תלפא תמועל םהיכרעו
הלש הייתשה ילגרה םידיעמ ךכ לע .(72 ,54 ,55 'מע) "םינתור תב תינתור" תראשנ
("יקרועב םימרוז םינייתש לש תורוד" :55 דחוימבו ,82 ,75 ,62 ,53 'מע) חזרמ-יתבב
םישמשמ ךכל תואמגוד .תונמאנב תתרשמ איה םהבש םיתבה ןמ וליפא ,הלש הבינגה תויטנו
אל ורוקמש) בונג בהז ידע ;(99 'מע) התביזע םויב ינה לש התיבמ הכישמב החקלש ,רלואה
תונחמ תיקש ךותל הפרגש תודלוקושו תוירגיסו ;(22 'מע) הזור לצא התוריש ןמזב ,(ןיוצ
.(52 'מע) ןולחה ךרד הילא הצרפש רחאל הרוגס תידוהי

סיבשב .םהיתוריציב דלפלפא לשו סיבשב לש םלועה-תוסיפת ןיבש לודגה לדבהה טלוב הזב
תליגמ) יארקמה רתימה לע טרופ אוה ךכבו ,הניכשה יפנכ תחת הסינכמו הירכונה תא דהיימ
תאז תמועל .ןמורה לש םידוהיה םיארוקה לש םשפנב ןגנתמה ,דבעה תלילע תיתשתבש (תור
ידוהי ,דחא לכ לש ךרוצה תא שיגדמ אוה ,תידוהי-תוירנויסימ לש ץמש לכמ קוחר דלפלפא
:האירקב םיידוהי-אלה ויארוקל הנופ אוה הזב .ולש תובאה תלחנל ,םישרושל רוזחל ,ירכונכ
םכיתומשנ תא דוכלל םיניינועמ םניא םידוהיה !םהמ וששחת לאו !םידוהיה תא ואנשת לא
ךא ,ומעלו ומצעל ןמאנ ראשיי דחא לכש םיניינועמ םה ,ךפיהל .םכדהייל םיצור םניאו
םעו םידוהי םע הרישי תורכיה לע ססובמה טפשמ - קדצ טפשמל םיכילומה ,תונכבו רשויב
תולפת תונומאמ תררחושמה הייאר ,םלועב 'ישונאה םבצמ' לש הנוכנ הייאר לעו םהייח חרוא
הלבונב הנירטאק תמלגמ וז השירד .תורודה ךשמב םתימדתל ולפטנש ,םיבזוכ םיטפשממו
לוועה דגנ םמוקתמה םלועה ןופצמל למס תגרדל התוא הלעמה הרוצב ,המש לע תארקנה
.ידוהיה םעל תישונאה הירוטסיהה הלוועש לודגה

תככוזמ הביתכ הב תרכינ .דלפלפא ןרהא לש תבשחמ-תכאלמ איה הנירטאק הלבונה ,םוכיסל
- רפסל רפסמ ולצא ךלוהו ללכתשמה - ולש דחוימה יתורפסה בוציעה ךרדב אצמש ,ןמא-בר לש
לע תתתשומ וז בוציע-ךרד .ומלוע תא םיאלממה תונומתהו תונויערה ןיב םיאתמה ןוזיאה תא
היונבה תיטרקנוק הלילעב ויתוריציב תמלוגמ וזו ,תואיצמל תיטסילאיר השיג
םייחה ןמ "תלדוממ"ה - רקנירב םחנמ לש וחונימב וא) תואיצמ-תסיפת הגיצמו תואיצמ-ירמוחמ
תואיצמה ןמ קלחכ תונויערה םיחמוצ וז תיטרקנוק הלילע תרגסמב .(םתוא "תלדממ"ו
הב םיעיפומה תויזההו תומולחה תא םג תנווכמ וזו ,הב תבצועמה תיגולוכסיפהו-תימויקה
.הלש ילארגטניא קלח שמל םתלוכי לש תורבתסהב םמויק תא הנתמו

םיילוש תרעה
הקיטאופה לע םירפס ינש המסרפ .לארשי םע תורפסל הקלחמב ןליא-רב 'נואב הריכב הצרמ * 
.המרדהו תורפסה ימוחתב םירמאמ האמכו וטסירא לש

.1989 רבוטקוא-רבמטפס ,1-2 ןוילג ,ד"ס ךרכ ,םינזאמ :ךותמ