"ןועשה" לע

(ךוניחה דרשמב יגוגדפה להנימה) ןירג-ינרוגה םהרבא ר"ד('י תותיכ ידימלתל יש-תנתמכ "ןועשה" רפסה תקולח תארקל)
הממ תיצמת לע האוש לוצינ לש תיטויפ תישיא תודע ונה (דחואמה ץוביקה תאצוהב) "ןועשה"
האור רפסמה ;הינשה םלועה תמחלמ ימיב םיצאנה ידימ םידוהיה וירבח לעו וילע רבעש
ולאו ,ץיוושואב םידוהיה ויח הטנלפ וזיאב ,םש היה אלש ימל תולגל םייח-תרטמכ ומצעל
הבותכה ,הלבונ ,תיתורפס הריצי יהוז ינש דצמ .רחא תכל-בכוכ ותואב וררש םיקוח
הריצי דימעהלו םיישיאה ויתושגרמ קתנתהל שקבמה ,ןמוימ רבחמ ידי-לע רק םזילאירב
האמה תיצחמב "יראבוב המא"ב רבולפ 'ג בותכל ליחתה הז ןונגסב .הפושחו הרק תיטסילאיר
,אקפק 'פ היה ,תושגרה לוטנ ,רקה ,ינינעה ןונגסה לש רתויב קהבומה וגיצנ .הרשע-עשתה
,הלוע אקפק לש רפסה ןמ .לבוקמה םלועה דצב םייקתמה םיללצ םלוע ףשח ולש "טפשמה"בש
םיקוחה תכרעממו וייח תרגשמ םואתפ עקפומ תויהל הנכסה תברוא םיחרזאה ןמ דחא לכלש
.המל תעדל ילבמ וייח תא דבאלו ,לוכיבכ ,הב טפשיהל ,תרחאה תכרעמל רסמיהלו תלבוקמה

,ןאכמ :רבחמה ינפב הדמעש השקה היעבה תא םיפקשמ ונינפלש הריציה לש םירכזנה הינפ ינש
תא עיקוהל ,וילע הרבעש הקוצמה תא תונתל ןוצרה ,ופסנש ויבוהא תא תוכבל ישיאה ךרוצה
ףיסומה םלש םלוע-ירדס רקבל םגו ,םתורכנתהו םינלופה תקיתש תאו םינמרגה םיחצרמה
לא עיגהל ידכש ,תינושלהו תיתונמאה הרכהה ןאכמו ;עריא אל םואמ וליאכ ,ולגרהכ להנתהל
לכ ףרח ,ןיידע םימייקתמ ובש םלועב ונייהד ,תרחא הטנלפב יחו לדגש ארוקה בל
,יתדבוע רמוח רקיעב גיצהל ץוחנ - רדסו םיקוח לש תכרעמו ,םיניקת הרבח ירדס ,םישובישה
.ארוקה אוה אלה ,ןעמנה לא רשפאה לככ רורבו יקנ רסמ ריבעהל ותועצמאבו ,יניינע
םדאל השק המו .ארוקה תושוחת תא םיצעהל ודעונ ,םיטרפ יובירמ תוענמיההו םילמב ןוכסחה
םגו ,תועווזה תא ,הביתכ ידכ ךותב ,שדחמ תויחל ,םיראותמה תפותה ירוסיי לכ תא רבעש
.תישגר ןושלל ספתיהל אלו ץרפתהל אלו ,קופיאב ,תונמאה תשרודש יפכ ,גוהנל

תוריזב שחרתמה תא רישי רודישב הריבעמה ,היזיוולטב היפצ לע ןומאה - ונימי ןב םדאל
םיתעלו ,ונימיב םג םוי-םוי השעמכ ,םלועה יבחרבש םדאה םלצ יוזיבו בערה ,לטקה ,הקוצמה
םיניינעלו תורחא תונומתל ,עגר רובעכ ,רבועש ,הפוצה דצמ םישוח-תוהק םימרוגה םינונימב
תכל-בכוכ ינפ-לע רפסמה לש ורוד-ינב לע הרבעש םייחה תשגרה תא ןיבהל השק - םירחא
אל וירבחו רפסמה לש ותקוצמו ולבס .ויקוחו םוקיה ןמ וליאכ קתונמ ,"ץיוושוא" ,רחא
,רוא לש ץוצינ לכ ונירקה אלו ,תדהוא להק תעד וררוע אל ,היזיוולטה יכסמ לע זא ונרקוה
.הרזע טישוהל ץמאתמש ,יופש ,ליתה תורדגל ץוחמ ,והשימ שיש

יאשונ ,םיחרזא לש םינויליממ ,םלש םע לש וינבמ יכ ,לשמל ,תעדה לע תולעהל לוכי ימ
לכו םייחה תוכז ללשית ,םהיתוצרא לש ןמזה תב תוברתב םג םירועמו הקיתע תוברת תשרומ
םישנ ,םירבג יכ ןיימדל לוכי ימ ?םע ותואל ,תשרומ התואל ודלונש ינפמ קר ,תרחא תוכז
תואטיגב ואלכיי ,בוהצה עבצב ,דחוימ ןמיסב םלוכ ונמוסי ,התע דע ויה המ ןחבה אלל ,ףטו
תבכרה תונורק לא - ראשה לכו םילוח ,םינקז ,תוקונית ,חולשמ רחא חולשמ - ולבויו םיפופצ
?ץיוושואל םוכילויש

הילא םירהונ ,ונצראמ םג ,רעונ-ינב .לגרל הילע רתאל ןילופבש ץיוושוא התייה םויה
תונורקמ רשייה ולבוהש תעב - תונברקה זא ושחש הממ תצקמ שוחל תוסנל ידכ ,םהינומהב
ןוצרב תשעתהל ידכ רשפאו ,םמע תוהדזהל ידכ - הפירשה רונת לאו םיזאגה יאת לא עסמה
.ןואיזומ יגצומב רוקיב-ימשרל םיהז םניא רפס-ימשר .דיתעב רבדה תונשיה תא עונמל זעה
יכרצל ןהב שמתשמ ונתאמ דחא לכש םילמב ,םילמב ,הבותכ ,תרפוסמ תודע אלא ונניא רפס
יתורפסה םשה אוה ,"קינטצ .ק" .זוכירה הנחמ ריסאל ןתינש יוניכ אוה "קינטצאק" .םוי-םויה
,האושה ימיב תידוהי החפשמ ייח לש הקינורכה תא תדעתמה םירפסה תרדס רבחמ ול רחבש
לכ לש ,"םיקינטצאק"ה לכ לש םרופיס תא םלועל רפסל ומצע-לע לטנש תוחילשל יוטיבכ
,דואמ תקקוזמ ."ץיוושוא תייווח" ,תונכל ןתינש המ ,תבצועמ "ןועשה"ב .תונחמה יריסא
.תישיבג ,תיתיצמת

רירמ חפסנ ןיעמו םויס קרפ ,"םיבלש" םיארקנה םיקרפ ו"ט ,החיתפ ללוכ "ןועשה" רפסה
.םהל ומרגש לבסה לע םילוצינל םלשל ועבתנ םינמרגהש ,םימולישה ןיינעל שרדנה

ליגרה םלועה תנומת תא דימעמ - "הרדשה-בוחרב ףוס"ו "הרדשה-בוחרב הלחתה" תרגסמה רופיס
ויפ-לעש ןמזה תא קוידב ןייצמ לוגע ילמשח בוחר ןועש .האושה ירחאו ינפל ,וגהנמכ גהונה
רבמטפס תישאר :ןמזה .לוחכמב תורייוצמכ תובהזומ םיצע תורמצ .םהינועש תא לכה םינווכמ
,םימיוסמ העונת ישוביש םנמא םנשי .הכרדמה לע םתאנהל םילייטמ ןיידע םדא ינב .1939
טילפ עיפומ :לכה תולככ רחאל וליאו ,הלחתהב הז .םיכשמנ םייחה ךא ,הגאד תותוא םשו הפו
,םידוהיה םהב ורגש םיתבה לכב יכ האור ,ץיוושוא לש ריסאה ידגבב ןיידע שובל ,םונהיגהמ
ידוהיה לוצינה לע םילכתסמ ,םינלופה ,וללה םירזהו .םירז םיררוגתמ ,ותחפשמ תיב םהיניבו
ול בישמ באהו ,ויבא תא לאוש רענו .'רחא םלועמ' ,רחא בכוכמ אבש ימכ םדוקה ותיבל בשש
יכ .רתוי אל .זוכירה הנחמ ריסא ,'קינטצאק' אוה הזה הנושמה רוציה יכ ,תחא הלימב
ןועשה .רבד תעדל ילבמ םהייח תא תויחלו ףיסוהל םיצור םידוהיה יתב תא ושריש םישנאה
.תקיודמה העשה לע תורוהל ףיסומ ילמשחה

אוה .רחא ןמז ררש ובש ,ץיוושוא רתא לש הארנ יתלב ןועש ארוקה ינפל גיצהל אב רפסה
ויהש םישנא םה םירפוחהו ,םמצעל הרובק רוב תורכל םיצלאנה םירבג תצובק רואיתב ליחתמ
,הדמע ילעב ,םינוש תועצקמ ילעב :הרבחה תובכש לכמ ,םיחרזאה לככ םיחרזא לומתא ךא
.ןותחתה םלועה ישנאמ םגו םיבצק ,םינולגע ,םיללוהמ םיאפור ,םיטילקרפ ,םיקסע ישנא
.םימיאו רורט לש תונברוקל לומתאה יחרזא לכ תא וכפה םהישאר לעמ םהיבוש וריש תויריה
םינמרגה תודוקפ יולימ ידי-לע וייח תא ריחמ לכב ליצהל העש התואב שקיב דחא לכ
.תיבב וראשנ ןיידעש ותחפשמ ינב יפלכ תוירחא שחש םושמ ,ותוא םיפיקמה

ןונכתה לש השוחת ארוקל קינעהל ידכ - קדקודמ ןפואב םיננכותמה םיקרפהמ דחא לכב
תויווזב טרופמהו יניינעה רואיתה זכרתמ - םיצאנה י"ע םידוהיה לוסיח עצבמ לש ינדפקה
דחא .ןאכמ םויקה רציבו ןאכמ הדמשהה תנוכמב הרושקה העפות לש גוסב וא טביהב וא
םשלש ,םיזאגה יאת ךותב שחרתהש תא תיניינעו הרק ,תינוכסח ןושלב ,לשמל ,ראתמ םיקרפה
אלא .לוכיבכ ,ץחרתהל ידכ ,ולש ןובסה תסיפח םע שיא שיא ,המרועב םידוהיה ולבוה
םע ארוקה שגפנ םהבש םיקרפ םנשי .ינלטק ןולקצ זג הלעמלמ וילע ףלזוה םימ םוקמבש
תכרעמ םג .תוומל םייח ןיבש לובגה תדוקנ םה קרמ לש ףכ וא תחא םחל תסורפ .בערה
םיקולבה ישאר ,םהיתרשמ ידי-לע ןהו םינמרגה ידי-לע תורישי ןה הלעפוהש םישנועה
.ררמצמו ירזכא רוקב תגצומ ,םהירזועו

רואב שדחמ ןאכ ראומ אלש ,םהל ושרדנ תונמאהו תורפסהש ,לודג ישונא ןיינע טעמכ ךל ןיא
,הריפכ וא תוסרוקיפא ירוהרה לומ ,םוניהגה ךותב םג ,םיהולאב הנומאה .ץיוושוא לש ברוצה
ןימאה אלש םושמ תונערופ םרטב לארשי-ץראל תולעל םידוהיה תא דדוע אלש יברה קדצ םאה
לש סוניכ ותואב םיאצמנ ותיערמ ןאצ םגו אוה םג ךכ לעו ,םדא ידימ אובל הלוכי הלואגש
הדרפוהש השאל הבהאו םיעוגעג לש שגר ?הפירשה אתל חלשיהל םיניתממה ,םימורע םידלש
ןיב לובגה םהב ,ןטשה ארב אלש תוזחמ .יחה-תמה ברקב ןיידע יח ישונא ץוצינ ;הבהואמ
ןושלב תאזו ,הז יתיצמת רפסב ונינפל םיגצומ הלא לכ - שטשוטמ ומכ תוומ ןיבל םייח
.םיידדצ םיטרפ ינימ ארוקה לע סימעהל ילבמ ,האירקו תיניינע

לש םלבס .םויכ ונתאמ דחא לכל םייקה תאו שיה תא ךירעהל ידכ רפסה תא אורקל הבוח
האושה חקל .ונלשמ תינוביר הנידמ םייקלו עובתל תירסומה תוכזה תא ונל ןתנ םיפסנה
טישוהל םינוכנ ,הנכס לכל םיכורד ,םיקזח תויהל קר אל ,ונימי לש לארשיב ,ונתוא בייחמ
.ונישעמב םיקדוצ תויהל םג אלא ,אוה רשאב ידוהי לכל הרזע

ןהו ,םיטועימ יפלכ ,בורכ ,ונסחיב ןהו ,תירסומ הרבח םויקב םינפ יפלכ ןה םירומא םירבדה
דצמ וא ,םירחא םימע יפלכ דחא םע ידי-לע השענש לווע יפלכ תולגל ונילעש תושיגרב
!םישידא ראשהל ונל רוסא .עשי ירסח םיטועימ יפלכ ינדורו קזח ןוטלש

קקזל .םדא ידיב ושענש תונוסאה ךותמ דומלל תלוכיה וב שי .הלענ רוצי םג אוה םדאה
.םהלש םיחקלה רואל תויחלו ותבשחמב םתוא

לש ותלוכי חוכב חרוז אוה .ריאמ בכוכ הלוע ץיוושוא לש םיפרשנה רפא תמירע ךותמ
.ינחורה ונמלועמ ,"ןועשה" ,הז בושח יתוברת סכנ דקפי לא .דע-ררושמ

.קינטצ .ק ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ :ךותמ
.15-18 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת