- לצה ידלי לש יטאופה םזילאירה"
"הווה ןיבל רבע ןיב

תרפע ןועדגויחש םישנא לע הזחמ והז .ןרהטמ לארשיל עיגהש ,האוש לוצינ ידי-לע בתכנ "לצה ידלי"
םלועב םיעקושמ םהשכ ,תומלועה ינש ןיב םיערקנ - רחא םלועב התע םיאצמנו םייוסמ םלועב
תוערקיהה םוקמב םלואו .ימינפ ערק לשו הלאש ינמיס לש ,םולכ-אל לש יביטקייבוס
:רתוי בכרומ תומיע אב ןכמ-רחאלש לארשי ןיבל רורחישה תמחלמ לש לארשי ןיב תיגארטה
- רבעשל ולש ץוביקה ןיב ערקנ יבוד ;השדחה לארשי ןיבל האושה ןיב עורק טנומגיז
האושה ןמזבש ותודלי ןיב ערקנ םרוי ;ריעב םישדחה םייחה ןיבל - "םיקורי תומולח"
רג טנומגיז :העובק תבותכ ןיא תויומדה בורל .לארשיב םישדחה וייח ןיבו אבצב ותורישו
םייחה םישנאה .דועו ל"וחל עסונ יבוד ,העובק תבותכ אלל אוהש ןייצמ םרוי ,לספסל תחתמ
תונושה תויומדה ."?ןאל" - הלאשה לש התרמוח אולמב םיטבחתמ וללה תומלועה ינש ןיב
,המודו .אסיג-ךדיאמ םזיליהינה תאו אסיג-דחמ םיכרעה יפיעס לע החיספה תא תוגציימ
.םישישה תונש תליחת לש רתוי הבחר תימואל תויתייעב וז תישיא תויתייעבל בינגמ יאזחמהש
אוה הזחמב םייזכרמה םיביטומה דחא .ימואלה ןיבל ישיאה ןיב םיענ הזחמה לש וינכת לכ
תערקנ המואה - ימואל ביטומ םג והז ירהו .םמצע םה תויהל םישנאהמ םיענומה תונורכזה
:רבעב רושקה םשאה שגר לש תויתייעבה הלוע ןאכ .רבעה תונורכזב
רכנתה םרוי ;םינמרגה םע הלועפ ףתיש טנומגיז :םשא שגרמ תולבוס הזחמה תויומד בור
המשאה שגר לש ותומד .תויזכרמה תויומדה ראשו תירונ והומכ ;וירוהלו ורבעל ירמגל
םשאה שגר ךא .הזחמב תויומדה לכ לש היצקייורפ הב שי 'א הכרעמ לש 'ה הנומתב העיפומה
יאזחמה עיגמ הז שגר חותינב .רבעל תימואלה תורכנתהבש םשאה שגר םג ,רומאכ ,אוה יטרפה
םיאשונ רבעה תונורכז םג םלוא ,לבסל תמרוג ןכא רבעל תורכנתהה :תניינעמ תוילאודל
.ימואלו ישיא לרוג ןימכ לבסה ךא רתונ הווהה ןיבל רבעה ןיב .טויסה תא םמיע

:םדאה םחלנ ומיע ;הזחמב םדאה תא דימת הוולמה רבעה אוה לצה ."לצה ידלי" םשה ,ןאכמ
,רוחש ,קנע .יליצ תא יתיאר ,שמש םוי היה ,דלי יתייה ,דחא םוי ...חורבל ..חינהל :םרוי"
.הרבשנ ברחה .וב תוכהל יתלחתה .ידיב התיה ץע ברח .בבותסה אוה םגו יתבבותסה .ירוחאמ
1"...ןיבהל ...ותא שגפיהל חרכומ ינא (הנומתב לכתסמ) ...ראשנ לצה

לש ןדעה ןג תא םוקמב םוניהגה תא ווחש םידליה ,ארונה רבעה יפודר םידליה םה לצה ידלי
אל / .רבכע תלבנ שיבכב יפקועכ / שמשה ילוגיע תא םיפקוע דימת / לצה ידלי" :תודליה
,רבעשל םידליה םג םה הלא .םידלי תויהל םיבייח םניא לצה ידלי .(45 'מע) ".רבד םירמוא
:םמלוע לכ תא לבלבמ ,םפדור ןיידע לצהש
םג לבלבמ אוה .ותוא לבלבמ אוה (וירוחאמ ,לוכיבכ ,דמועה לע בוש עיבצמ) :טנומגיז"
תחא תומד .יומיד םג ,ןורכיז םג ,םוקמ םג ,םדא םג תויהל לוכי לצה .(36 'מע) ".יתוא
,ןאכמ .ימוניהגה רבעה תא תגציימ הנושארה םנמוא םא ,היינשה תומדה לש לצה תויהל הלוכי
"?לצ ומכ ילא קבדנ התא עודמ ?התא ימ :םרוי" :לצה דלי ,םרוי לש וליצ אוה טנומגיזש
.(30 'מע)

ולוכ הזחמה .לצה תאז גציימשמ רתוי "לצה ידלי"ב רבעה תא גציימ םיה יכ ,שיגדהל יאדכ
.רבעה ןיבו הווהה ןיב ,הפוריא ןיבל לארשי ןיב רשקמ םיה .ביבא-לתב םיה ףוח לע שחרתמ
לכ לש ןחתפל ץבורה רמה רבעה אוה םיה .םרבעמ האושה יפודר ועיגה וילג לעש םיה והז
תצלפמ - רבעה לש תצלפמה אוה םיה .טנומגיז תא עלוב אוהש ופוסו הזחמב תויומדה
,תויווג לש רבע םע אלא ,דבלב רבעה םע אל ,םיה תא ההזמ רמות ןויצ-ןב .םדא-ינב תפרוטה
:תוומ תנחצ לש
ךותב ףוג לש הממד ינזואבו / רעשה תא ןיבלמ / ,טש רפאה / .םילמנב תונגוע תוינאה"
.(34 'מע) ".רהנ

יכ ,יאזחמה ןייצמ ,ורבע לע רישה תא 'א הכרעמ לש 'ה הנומתב רישל םייסמ םרוי רשאכ
םידה םיב אוצמל רשפא הזחמה לכ ךרואל ,ןכא ."םיצפנתמ םילג לש רבוג שער עמשנ"
לש ויפמ עמשנ רשאכ .ןהיניב םיסחילו תונושה תויומדב םיללוחתמה םיישפנה םיכילהתל
תא רשבמה אוה רעוסה םיה ,(36 'מע) "הרעס תברקתמש יל המדנ" יכ ,םינולאבה רכומ
,רתסא תא עמשנ 'ו הנומתב .הזחמה ךשמהבו 'ו הנומתב ללוחתהל תדמועה תיגארטה הרעסה
גדה איה .םימה ךותב איהשכ ,םולחב הלעב לא תרבוד ,האושב התפסינש טנומגיז לש ותשא
תוומה איה ,םימה תייח איה .(37 'מע) "טנומגיז ,םימה ךות לא" - הלעבל ארוקה תמה
.האושה אוה םיה טנומגיזל .ומיע דחאתהל רבעה יפודרל ארוקו תורהנבו םימיב טטושמה
.(44 'מע) "םיה" - הנוע אוה ,"?רעוב המ" ותוא לאוש םינולאבה רכומ רשאכ

רבעהמ ,םיהמ טלפימה אוה ףוחה .ףוחה לע ,רומאכ ,ללוחתמ םיה ןיבל לצה ידלי ןיב שגפמה
לש תויטנלאוויבמאה יהוז .םילגה לא םידעוצ ונממש םוקמה םג אוה ףוחה ךא - תוומהמו
עוסש תויה השוריפ ףוחה לע הייהשה .ןאלה לש דימתמה חתמה תשוחת - "לצה ידלי"
הווהה ישנא תא ףדורה ,דירחמה רבעה אוה אלה - לרוגה .הארונ הלפשהבו תויגארט תוביסנב
,טנומגיז תא םיאצומ ונא ףוחה לע .חור-תלפיש הייחלו בולעל וכפוהו םדאה תא ליפשמ -
םדאה ןיב תניינעמ תיטאופ תוהז רצוי יאזחמה .בלכ לש תטפורמו הנשי הבוב ודיב זחואה
ונא םילוכי ,הנודנה תוהזה רשפ לע ויזמר תא םיארוק ונאש ינפל דוע .בלכה-תבוב ןיבל
םדא ונינפלש ,ונל רורב .םייק ונניאש רשקל ףילחת ,תודידבל ףילחת איה הבובהש ,קיסהל
רשקל דואמ קוקזה םדא והז ךא - יחה בלכה םע - היחה םע וליפא רשקל עיגהל לגוסמ וניאש
תא ןייפאמה תטלחומה תונמאנה ןורקעל דוגינ םג איה בלכה תבובש רשפא .יהשלכ תומד לא
ןאכמו ,תונמאנה וצל אטח אוה .הלועפה ףותישו הדיגבה אטחב אטח טנומגיז .יחה בלכה
תואיצמ לש היזוליא איה הבוב לככ בלכה תבוב .הז ואטח תא הריאמ אלא הניא בלכה תבובש
תורכנתהה תא - טנומגיז יח הב תירקשה תואיצמה תא הריאמ איה וזכש רותב .תמייק יתלב
:תונוש תוכיסמל רבעמ ותורתתסה תא ,ותושייל
.תמאב לש בלכ אל הז לבא :רכומה"
.(62 'מע) ".תמאה םלועב איה תמאה :טנומגיז

יפויה םלוע ,תורגבה םלוע - תפסכנ הילשא תריציב תובובה תופתוש דליה לש ומלועב
:תילאידיא תפסכנ תואיצמ תגציימ הניא טנומגיז לש ותבוב וליאו ,תומימתהו
בלכה תבובב וקחשמ .לפשומ בלכ תגרדל ודירומה ,לודגה אטחלו ותוספאל עדומ טנומגיז
:תיבלכה ותוהמב הרכה ,ךכיפל ,אוה
.(63 'מע) ".םלועב בלכ םתס ?ןאכ הווש התא המו ... :טנומגיז"

יזכרמ ןייפאמל התוא תוכפוהה ,תופסונ תוילמס תויועמשמ בלכה תבובל קינעמ רמות ןויצ-ןב
לש ואטחל תיתרבחהו תימצעה הליחמה רסוח תא המיצעמ בלכה תבוב .טנומגיז לש ותומד לש
'מע) "?םיחלוס םיבלכל םיבלכ .םדאל אל לבא .חלוס בלכל םדא ?האור התא ..." :טנומגיז
תא הריאמ איה - רמולכ ,טנומגיז לא תיתרבחה תוסחייתהה תא תגציימ בלכה תבוב .(64
םיריכזמ הבובה ילתלת .רבעה תונורכזל רשגה איה בלכה תבוב .הווהב שאונה ובצמ
,טנומגיז לש ומלועב םייקה דיחיה ןיזאמה איה בלכה תבוב .התמה ותשא ילתלת תא טנומגיזל
הלוכי ,םייק וניאש ןיזאמכ .רעצ לשו תודידב לש גולונומ אלא וניאש גולאידל גוזה ןב איה
תא ביצמ אוה וב דימתמה ימצעה טפשמל הנממ טנומגיזש יומסה טפושה םג תויהל בלכה תבוב
לוכי טנומגיז ןיא המיעש ,הרבחל ףילחת אוה ,אופיא ,בלכה .םיעוסשה וייח ךרואל ומצע
אוה בלכה .ולש הווההו טנומגיז לש רבעה אוה בלכה ,ךכיפל .ארי אוה התואו ,רשק רוציל
.טנומגיז תא רידגהל ןחוכבש ,תוירוטסיההו תויתביבסה תוביסנה לכ

לש ותומדב שי בר ןיינעש ירה ,ינוציח למס תועצמאב תומד ןויפיאב םיקסוע ונאש ןוויכ
םיבצמ לשו תויומד לש םינוש םיטביהל למס שמשמ אוה ףא ."לצה ידלי"ב םינולאבה רכומ
ותואיצמב .(ןולאבה) רקשבו ףלוחב ,הילשאב הרושקה תושיי אוה ףא בלכה תבוב ומכ .םינוש
אוה םינולאבה רכומ לש ודיקפת .הזחמה לש ינועבצה םזילרטאיתה תא אוה תרשמ תימשגה
תרדיס אלא אוה ןיא ,השעמל .ולשמ ינא ןיא םינולאבה רכומל .תורחאה תויומדה תראה
וז תועמשמו ,תועמשמ ול הנקמה איה ולש םינולאבה לש תמייוסמה תועמשמה .הנתשמ םילמס
םה .ונממ םיבושח ולש םינולאבה .ודיצלש תמייוסמה תרחאה תומדה לש ימינפ טביהל ההז
וטמקתיש דע םהב קיזחהל" רשפא יכ תירונל רמוא םרוי :רבעה תונורכז תא םיגציימ
רפסימ םרוי הנוק רשאכ .(13 'מע) "...ומלעייש דע הלעמל םתוא חירפהל ,תחא דועו ,םהילאמ
םיקיעמה תונורכזהמ קותינל ותהימכ תא ךכב למסמ אוה ,םדימשהל ידכ םינולאב לש בר
םאצומ םהינשש הדבועב קוזיח האצומ וז הלבקהו ,םרויל ןאכ ליבקמ םינולאבה רכומ .וילע
יאזחמה רצוי ,םרויל ולש םינולאבה לכ תא רסומ רכומה רשאכ ,ןכ לע רתי .דנאקרמסמ
:רכומה לש ותחפשמ ינב ןיבו םינולאבה ןיב תניינעמ תוינש
.םלוכ ,ץראב ידיחי ינא :(םינולאבה לכ תא םרוי ידיב רסומ) םינולאבה רכומ"
?םלוכ :םרוי
.(12 'מע) ".דנאקרמסב .םידלי השולשו השא .סופיטמ .ותמ .ןכ :רכומה

.וצצופל ידכ הכיסב אלא ךרוצ ןיאש ,"חופנה ונמלוע" תא םינולאבה םיגציימ 'ה הנומתב
.םינולאב םהל רוכמנ ,אוב" :םיריעצה םיררושמה לש םהייח תא םינולאבה םילמסמ ןכמ רחאל
אשומ םה וללה םייטסיליהינה םיררושמה .(33 'מע) "הרישב אל .םיניבמ םה הזב ילוא
.ןולאבבש ריוואכ שממ ,ירקשבו ףלוחב תוספתיה לש רודל םיכייש םה .יאזחמה לש ותרוקיב
תא םינוק ,םש אלו ןאכ אל לש םיריעצ םתוא ,'ה הכרעמ לש ףשנה ישנאש אלפ ןיא ,ךכיפל
םילמסמ ,הזחמה ףוס תארקל ...םינולאבה לכ םה םה ירהש ,רכומה לש םינולאבה לכ
רכומה לש וידימ םינולאבה תא ףטוח ,םרויכ ,אוה ףא .טנומגיז לש ולרוג תא םינולאבה
.טנומגיז לש קיעמה ורבע תא התע םיגציימ םינולאבה .(63 'מע) םצצופמו

םינולאב יל שישכ ... :רכומה" .םייק ונניאש רשקה תא ,בלכה תבוב ומכ ,םיגציימ םינולאבה
אוה רמוא רשאכ ,וז תועמשמ קזחמ טנומגיז .(12 'מע) "...םתא רבדל ,םישנאל תשגל לוכי ינא
ידי-לע תלמתסמה ,תודידבה .(9 'מע) "םינולאב םוקמב תודידב רכומ וניאש לבח" :רכומל
.םלוכ לש םה רקשה ייח .םלוכ לש תודידבה איה ,םינולאבה

השירפ שרופו ,הזחמב םירוזפה םיברה םיסותימהמ דחא - טלמאה לש סותימה אב הז עקר לע
.רבעב םרוי לש יוניכה היה הז .טלמאהל הוושומ םרוי .הזחמה תויומד לש רתוי הבחר תילמס
םשה .טלמאהל סחיב תונוש תוירואית םרוי חתיפ ותודליב יכ ונל עדונ תירונ לש היפמ
:דואמ תיתועמשמ תרגסמב הזחמב ץצ טלמאה
.קבא ולעיש בטומ .ונלש םיישיאה םיקיתב םימושר םירבד הברה :םרוי"
?ונל ראשיי המ ,קבא ולעי םא :תירונ
!הלאשה הניה :םרוי
.(10 'מע) "?טלמאה וישכע השעת המו :תירונ

,תויהה תלאש ."טלמאה" לש "תויהל אל וא תויהל"ל ליבקמ "לצה ידלי" לש "הלאשה הניה"ה
.הזחמב יזכרמה ביטומה והז .רבעל תוסחייתהה תייעבב ,אופיא ,ןאכ תינתומ ,םויקה תלאש
םאה ?םירחאהו תירונ ומכ ,םרוי ומכ וינפמ חורבלו ותוא חוכשל םאה ?רבעל סחייתנ דציכ
- ורבע י"ע ףדרנ אוה ףא .טלמאה לש ותייעב םג ,עודיכ ,יהוז ?וב ךורכה לבסבו וב עוקשל
תרוסמה בטימב ךא .הז רבעל סחיב לעופ אוה ןיאש לע םשא שגרב שח אוה ףא ;ויבא חור
לש 'ו הנומתב .דבלב םרויל לבגומ טלמאה לש סותימה ןיא ,ולוכ הזחמה לש תילובמיסה
:רמוא טנומגיז תא אצמנ 'א הכרעמ
םישל ץקו דורמל :רתוי הלענ המ"
,העש העש ,םוי םוי בונגל וא
.(39 'מע) ".תוומה ןחלוש לעמ םייח רוריפ

תפוקתב םויקה םע טנומגיז לש ורבע םולחב ,אופיא ,ןאכ תתמועמ טלמאה לש םויקה תלאש
יתש ןה ולא .תואיצמל תולגתסההו המלשהה - אסיג-ךדיאמו דרמה - אסיג-דחמ :האושה
וקחשימו ,טלמאה לש ונושלב רבוד טנומגיז .היינשב רחב אוה .טנומגיז לש תוביטנרטלאה
.ססיה טלמאהו .רחב - טנומגיז - אוה יכ טלמאה אוה ןיא ךא ;טלמאה תא ריכזמ ןועגישב
,רתוי רחואמ .טנומגיז לש יגארטה ואטח תא דוגינה ךרד לע םיצעהל אב טלמאה לש סותימה
גולונומל ולש תישיאה היצאטרפרטניאה תא םרויל טנומגיז גיצמ ,"לצה ידלי" ףוס תארקל
אורקל שי - םירשעה האמה תא ,ותעדל ,תמאותה וז - ולש היצאיראווה יפל .טלמאה לש עודיה
תלאש ,ורובעב ,ןכש .(67 'מע) "הלאש ןכ םג - תויהל אל וא תויהל" :ךכ חתופה טפשמה תא
ןותנ וניאש ,רידא ףחד אוה םויקה ורובעב .התוא לואשל רשפאש הלאש ללכ התיה אל םויקה
תולגתסהב טנומגיז רחב עודמ ריבסמ הז רידא ףחד .יטלמאהה חוקיפה גוסמ ינובת חוקיפל
,לודחל" יוטיבה תא טנומגיז ההזמ הזחמה ףוסב קר .דרמב רחב אל עודמו ,האושה תואיצמל
תא ומילשהב .תימצע הליחמ םע - טלמאה לש עודיה גולונומה ןמ חוקלה - "ןושיל ,תומל
טנומגיז עיגמ ,םיה ילג ןיב ונדבוא ךות לא דעוצ אוהש ינפלו ,הליפנה לש יגארטה ךילהתה
ןוילע ךרע דוע םניא םייחה .ולש םויקה תסיפת תא לילכ הנשמ אוה ובו ,תועדוויהה בלשל
.ומצע תא שינעהל דואמ תירזכא ךרדל טנומגיזל ךפה םויקה .הלענ והשמ םה ןיא ,ורובעב
.ויבגל רתויב לקה ןורתפה אוה תוומה ,ןכש

:רמוא םרוי תא אצמנ 'ו הנומת לש םולח ותואב .םרוי אוה הזחמב יתימאה טלמאהה
!ןושיל !תומל"
.(39 'מע) "!םולחל אל !ןושיל

לא תיתימאה ותואיצממ חרובה אוה טלמאה ומכ .ותיילשא-ומולחמ לבוסה ,םלוחה אוה םרוי
וניבו ומצע ןיבל וניב דימתמ ימינפ ערק לשו דימתמ קפס לש ,דימתמ סוסיה לש תואיצמ
תאז השעש יפכ ,תאז תושעל זועה וב ןיא ךא ,ומולחמ חורבל שקבמ אוה .הביבסה ןיבל
.טלמאה

לא" :הנוע תירונ ."!התיבה יכל" :ורמואב - תירונ - ולש הילפוא תא חלושה ,טלמאה אוה םרוי
הניא תירונ ןכש ,טלמאהכ םרוי לע אוה שגדה .(73 'מע) "חבטמל אלו רזנמל אל יתוא חלשת
ותבהא תשרפו ,רבעה תסמעמ תחת ערוכו םרוי ךלוה ,טלמאהכ .איהש הרוצ םושב הילפוא
?ריגסי אל םאה ?טנומגיז תא םרוי ריגסי םאה .לטנה תחת וז העירכל סמה תא םלשל תבייח
ךישמהל םירבדל חינהל בטומ ילוא וא ויבא תומ תא םוקני םאה - טלמאה לש ותלאש יהוז
ורובעב רחב ולזמל .ססהמו ססהמ אוה .עירכהל לגוסמ םרוי ןיא טלמאהכ ?םלולסמב
רסוחבש לבסב רתונ םרוי .טילחהל ךרוצה תא ,םרוימ ,ונממ ךסחו ,רבעב וכרדכ ,טנומגיז
תלוכי רסוחל ותוא האיבמ תונושה תוביטאנרטלאה לכ לע ידמ הברה הבשחמה .הטלחהה
:תחאה הביטאנרטלאב רוחבל
תוגה ךותמ ךכו' ...םולכ ...םולכ ...םולכ השעא אלש יתעדי ...ינא ...שפנ הפי ...הרוהט הלותב"
וניא רבד םושש ,םיעקושו םיעקושו ,הב םיעקושש ...תאזה הציבל םא ...תוגה .'םינדחפל הייהנ
.(77 'מע) "...תוגה אורקל רשפא ,הב רורב

רתיה תבשחמ תובקיעב האבה תויביסאפב ותאדוה - םרוי לש וז תועדוויה תובקיעבש ,ןיינעמ
ןכ םג - תויהל אל וא תויהל" תא ץמאמ אוה .רבעב טנומגיז טקנ הבש הדמעל ריעצה עיגמ -
.המ רבד תעדלו םויקה ןקנק לע תוהתל תורשפא וא/ו ןויסנ לכ ותוחדב ,(77 'מע) "הלאש
הזו ...לוכה הזו ,הז והזו תויהל זא" - ןונגיסב םייחה ףחד תבוטל הבשחמה תא החוד אוה
תא הנעמה תויביסאפה תא רתופ הזחמה ןיא ,ןכא .(77 'מע) "...ןיבהל ...תעדל רשפאש המ לכ
לשו הריחב לש םחוכב ךליאו ןאכמ םיענומ ויהי ותוגהנתהו וייח ,ותלועפש הארנ ,םרב ,םרוי
.ימצע שומימ

- טנומגיז לש ולגעמ - דחאה :םויקל תוסחייתה לש םילגעמ ינש ונל גיצה טלמאה לש סותימה
,ןודבאה לא םויקה ןמ ענה לגעמה והז .םייח-יטנא לש תועדוויהב הלכו ףחד לש םייחב לחה
שומימב הלכו תוינובתבש ןודבאב לחה - םרוי לש ולגעמ - ינשה .הנובתה לא רציה ןמ
הרורב תיטסילאיצנטסיזקא הבושת ןתונ רמות ןויצ-ןבש ,המוד .רציה ייחב הריחבבש ימויקה
.רבעה ןיבל הווהה ןיב סחיה תלאש לע

םישנאה .ינא-אלה םע רישי רשק הרושקכ "לצה ידלי" הזחמה ךרואל תגצומ רבעה תייעב
תיטסילארוטאנה הזיתה תא והזחמ דוסיב לבקמ רמות .םמצעמ םג םיחרוב םרבעמ םיחרובה
רובעב תימואל הזית םג איהש ,רבעל תורכנתהה .תוישיאה לש יטסינימרטדה בוציעה רבדב
ןיבל יבוד ןיב טמחשב קחשימה .'א הכרעמ לש 'ב הנומתב ישיאה רושימב תאטבתמ ,יאזחמה
רומג יתלבה קחשימהו הכלמה איה תירונ .םהיניב יומסה טקילפנוקה תא ןאכ למסמ םרוי
ירבדכ ,סומעה ,םירפס ןורא עקר לע םייקתמ קחשימה .םייתסה אלש טקילפנוקה תא גציימ
תחכיש .םהב לעלעל דוע חרוט וניא שיאש ,םיחכשנ םירפס םתוא - "יבתכ לכ" ירפסב ,יאזחמה
אוהשכ ,הרצקה הנומתה ךרואל םעפ אל רזוח "רכז" לעופה .לוכל עקרה איה איה רבעה
ןיבל החכישה ןיב רשקה קזחתמ ךליאו ןאכמ .רבעה ןמ םיכלהמלו רבעה ןמ םילגרהל סחייתמ
םירוהה םע וירשק תא קתנמה ,םרוי תא הגיצמ 'ג הנומת .ינורטאית קחשימל ךפוהה קחשימה
,םייחה קחשימב שדחה דיקפתה והז ."םרוי" שדחה םשב - "הלסוי" - ומש תא ריממו ,הפוריאבש
ינאה לש ןורטאיתה .םייחב תוראשיהה תונמוא - רתויב הלענה תונמואכ ונייפאמ טנומגיזש
:ותעדותב רירש החכישה ןיבל קחשימה ןיב רשקה םגו ,חכושה םרוי לש ותעדותב םייק
?ךתודלי תא תרכוז תא .החכישה ץעמ לוכאל יתשקיב הצרא יתאבש םוימ ... :םרוי"
.לוכה תא :תירונ
.ךשמנ וא םלש רבד םוש ...תונומת יערק ...םולכ רכוז אל ינא םימעפל ,ינאו :םרוי
?חוכשל ליבשב םשה יונישב יד :תירונ
- היפארגויבה תא תונשל הצורה ,תאזה ץראב .םינפ דימעהל ליבשב יד הז לבא ,אל :םרוי
.(23 'מע) ".ומש תא הנשמ

תחרוט הניא ףא איה .הירוהל תרכנתמה ,תירונ לש ןורטאיתה םג אוה םרוי לש ןורטאיתה
איה יכ רבתסמ ,רבעל התורכנתה לע יוליגה רחאל דימ .םיבורקה היאושינ לע הירוהל רפסל
אצוי-לעופ אוהש ןורטאית - תוינקירפא תוכיסמ לש ןורטאיתל שדחה התיב תא ךופהל תדמוע
:רבעה תשיטנמ
.היינשה היילעה לכ תא ןאכמ םיכילשמ .םישדח םיטיהר ןימזהל םיכלוה ונחנא רחמ :תירונ"
.תוישוכ תוכיסמ לש יפוי יתיאר םישפשיפה קושב ... ?הלאה 'יבתכ-לכ'ה לכ םע השעא המ
.(27 'מע) "...תורוחש

ףא 'ה הנומתב ףשנה .ורבעל תורכנתהה ןמ קלחכ תאז השוע - ףרוטמה תא קחשמה ,טנומגיז
עבטה תודחא - בוש) עקרב דבכ לפרע םע םינולאב לש ,ףויז לש ןורטאיתכ גצומ אוה
דוגינה טלבומ הז ןורטאיתב םג .(םיישפנה םיכילהתה תא למסמה עבטה .הזחמב תויומדהו
דחא ןגנמ הבש ,הפה-תיחופמ תמיענ ןיבל ףשנב תטלושה זולבהו זא'גה תוניגנמ ןיב ףירחה
- יאזחמה ונל רמוא ,ךכ - תורכיש לש עגרב קר תמייקתמ רבעל הבישה .ןיפוליגב ...םיבוסמה
.תיטנתוא יתלבו תישממ יתלב תוהזב תוזחאיה לש תירקיש תכסמכ הווהה תא גיצמ אוה תע
וגיצהב ,הפוריאב ותודלי םצעל רכנתמ ףא אוה .םות דע ןורטאית אוה םרוי לש ןורטאיתה
:וז תוהז שיגדמ רמות .טנומגיזמ וקחשימב ףרוטמ תוחפ וניא םרוי .ץראה דיליכ ומצע תא
.ףוריט לכמ ףרוטמ ופוריט - םינפ דימעהל ךכ לגוסמש ימ :םרוי"
.(30 'מע) "...?ץראה דיליכ ךמצע תא תגצה עודמ :תירונ

תא המ :םרוי") ךמצעמ תיחרכה החירב - עדומ אוה ףוריטה טנומגיז לצא ןהו םרוי לצא ןה
החירב אלא ,תוריח ךותמש החירב וז ןיא ךא .(40 'מע - "םמצעמ םיחרובה םישנא לע תעדוי
דימתמ םויא אוה רבעהש םושמ תאזו ,ונממ םיחרובשכ םג רהוס תיב אוה רבעה .חרכה ךותמש
ינוריא דה אלא וניא 'ב הכרעמ לש 'ה הנומת עקרב תואמצעה תוגיגח .לצה ידלי לש םמלועב
טלוב רבדה .םיגגוח םה ןיאש ךכל הביסה םג יהוז .טנומגיז לשו םרוי לש תואמצעה-רסוחל
הפוקתל רובעלו רבעה לע לבאה תפוקת תא םייסל לגוסמ וניא הלה .טנומגיז יבגל דחוימב
תא אלוכ ולש רבעה :םיבשו םירבוע ודיחפהב םירחאה לש םתחמש תא תיבשמ טנומגיז .השדח
םויב םיגגוחה ינומה - רבעה תא וחכשש הלא .רבעה רעצ ידיב תתבשומ הווהה תחמש .הווהה
תא םיכפוה 'וכו תוינועבצה תורונה ,רונ יד ןיקוקיזה :ןורטאיתה סמ תא םימלשמ - תואמצעה
,ךכיפל ,םינוש םניא תואמצעה םוי יגגוח .ןורטאית לש קנע תרואפת ןימל תיגיגחה םתואיצמ
ותיינפב תלמוסמה ,רבעה לש הארונה ותעיבתמ םיחרוב םלוכ .םינולאב םלוכ .ףשנה יגגוחמ
:ןורטאיתב םיפוצה להקל הרישיה היינפב וא םיבשלו םירבועל טנומגיז לש
.(28 'מע) "ןובשחה תא רומגנו הריל ןת / ןוועו המילכ אלמ שונא"

החירבה .הינמרגמ םימולישה תייעבב הרושקה ,תינוריא-תיתרוקיב תועמשמ הז טפשמב שי
,ןכש .םזיליהינה לא רשיה הכילומכ רמות ןויצ-ןבל תיארנ ינורטאיתה קחשמה לא רבעהמ
בזוע וניא יבוד .םנדבוא תא הכבמ יאזחמהש ,םיכרע לש תרוסממ החירב איה רבעהמ החירבה
לש םיכרעל בג תיינפה םושמ שי ורבעל תורכנתהב ;וירוהל קר רכנתמ וניאו ץוביקה תא קר
ישנא .(16 'מע) "...שאה .הרודמה ...למגהו סוסה ,ןייעמה ,הקבדה ...תשדחתמה םיעורה תוברת"
הדגה לש םזילאיצנטסיזקאל למס - תורוחש תוצלוחב םישובל ,תיחופמה תמיענמ וחרבש ,ףשנה
הל" ןונגיסב םזיליהינל ךלוהה ,ךרע לכ החודה םזילאיצנטסיזקא והז .זיראפ לש תילאמשה
ראית התואש המהובה תא טעמב אל הריכזמה ,תיטסיליהינה תואיצמה יהוז ."הטיו ה'צלוד
הצלוחה יכרעב הלוחכה הצלוחה יכרע תא הרימהש תואיצמ יהוז ."תמה לע יחה"ב דגמ ןורהא
הרענ לש דשה תעבג יכרעב רורחישה תמחלממ 24 העבג יכרע תא הרימהש תואיצמ ;הרוחשה
:הביסמב םירשומה םוהתה יריש םע ןאכ םיתמועמ ןויצ יריש .תרחא וא וז
/ ויתווקתש / ,ויגוחמש / ןועש ינא / ףייע םדא ינא ..."
.(32 'מע) "ןלוכ / .םיב ועבט / תוינואכ

ללכה אוה טרפהש ןוויכו .(34 'מע) "!תודגא חצור רוד" אוה ויכרעמו ורבעמ חרובה רודה
,םרוי לש םינויפיאה םה ולוכ רודה לש םזיליהינה ינויפיא ,"לצה ידלי"ב טרפה אוה ללכהו
םזיליהינה םע ןאכ תמועמ ימואלה םזיליהינה ,ןכ-לע-רתי .םירחאה לשו טנומגיז לש
תא ונל םתתנ םידוהיה םתא") םידוהי ידיב החתופש תוברתה אוה םיכרעה םלוע .ימואלניבה
םוריע םלוע"ה אוה םזיליהינהו ,(78 'מע ,"...הנייה תאו ןייטשנייא תא ,דיורפ תא ,סכראמ
.םהירחא וריתוה םינמרגהש (78 'מע) "וב תוסכתהל לאידיא לש דחא טוטרמס ילב ,לוכמ
תויטסיליהינה ויתויומד תא ביצמ אוה ןכלו ,רתויב תללוכה תודחאה תא שקבמ רמות ןויצ-ןב
ףא תפקומ וז תואיצמ .םיכרע תפורש תימואלניב תואיצמב תמקוממה ,םיכרע תדובא הרבחב
.יטסיליהינ עבט לש לפרעב איה

.הזחמה תא ביכרמה סותימה םלוע לש דחא טביה ךא איה עבטה ןיבל םדאה ןיב וז תודחא
טסנרא לש ותשירדל םאתהב ,תיתימה הייווהה יביכרמ לכ לע ,וז הניחבמ ,הנוע "לצה ידלי"
ירוביג) םדא-ינב - עבטה יביכרמ לכ תא דימעמ רמות ןויצ-ןב :("םדאה לע הסמ") רריסאק
תאו האושה תא למסמה ,דדובה ץעה ריש) םיחמצ ,('וכו גד ,הזודמ ,בלכ) תויח ,(הזחמה
ןאכ ןיא .םייח לש דחא רושימ לע - םיטקייבוא ,(הזחמה תויומד לש תימואלה הלואגה
ןיבל םייחה ןיב תולובגה ,הז יתימ םלועב .טקייבוא אוהש םשכ ,היח אוה םדאה :היכראריה
,הרכה-תתל הרכה ןיב תולובגה םיקחמנ ךכ .םייחה לא םירבוד םיתמהש ךכ ,םיקחמנ תוומה
םיתמה תוחור - םזימנאה וב םלוע והז .יילוכו יתודחא םלוע והז .ןוימד ןיבל תואיצמ ןיב
אוה יתימה םלועה םא .לוכב תעפעפמה םשאה שגר חורב רמומ - 'וכו םינבאב ,םיצעב תויחה
ירה ,םיתמה תובאה תוחור ןיבל םייחה םלוע ןיב חתמה לשב ,רריסאק ירבדכ ,יטאמארד
.םוימויה ייח ןיבל םשאה שגר חור ןיב חתמב הרושק וירוביגו "לצה ידלי" לש תויטאמארדה

תויטאופ תורגסמב - טנומגיזו םרוי - וירוביג ינש תא יאזחמה ביצמ הז יטסיליהינ םלועב
רז תא ויבורק יתפשל שיגמה ,ושיל הזחמב הוושומ םרוי .םיכרעה תוניא תא תולמסמה
התומדל סחיב תרזוח איהש ףא ,הזחמב היד תחתופמ הניא וז האוושה .(51 'מע) ולש םיצוקה
הלדג איה יכו .םירמ וארק הלש אמאל םגש ,תנייצמ הקנלה .םרוי לש ותבורק ,הקנלה לש
ירצונה סותימהש ,ינמודמכ ,חינהל רשפא ,תאז םע ."ושי דלונשכ ,זא ומכ" ,הרוהט תואיצמב
םע המילשהש ,תורצנה םע ןובשח שי יאזחמל יכו ,ינוריא חרואב קרו ךא ורהוטב ןאכ גצומ
הינוריא אלא וניא ושיכ גצומה םרוי ."ןומראה תלעב"ב םג יוצמ הז ןובשח .האושל םיארחאה
שממ ,לגרה תא וטשפ הלא םיכרע .רתויב םילענה םיינאמוהה םיכרעה םע ההוזמה תומדה לע
,הלילשה ךרדב גצוה םרוי לש סורהה ומלוע םא םלואו .םרוי לש יטרפה ומלועב םיכרעה ומכ
גיצמ טנומגיז :ברחה ,סורהה ומלוע תא ןירשימב תפשוח הזודמל טנומגיז לש ותאוושה ירה
,סואיסרפ ידיב הדכלנו ןבאל םירבג הכפהש ,תיתימה תצלפמה איה הזודמ .הזודמכ ומצע תא
ינב התימהש ,תצלפמכ ומצע תא האור אוה ףא - טנומגיז .וניגמב התאובב תא דכלש רחאל
םרוי ידי-לע דכלנ אוה .(ויריקי לש םנדבואל איבה םינמרגה םע ולש הלועפה ףותיש) םדא
,םימ תייח םג איה הזודמ .םובלאב אצמ םרויש ,ולש הנשיה הנומתה - ותאובב תועצמאב
תגצהב .טנומגיז לש העווזה תומולח ימב תופצה ,תותמה תויווגל הליבקמ איה וזכש רותבו
היח םג איה הזודמה ךא .םיה - םימה םלוע ,תוומה םלוע םע טנומגיז ההדזמ הזודמכ ומצע
ינא אלל ,הרדיש טוח אלל םדא ,תוזודמ לש םלועב הזודמ אוה טנומגיז .הרדיש טוח תרסח
ןורטאיתמ קלח אלא םניא ולש םייח-ודואספה .תויטנתוא ירסח םישנא לש םלועב יטנתוא
:תואיצמ-ודואספ לש רתוי לודג
.(75 'מע) "הרדיש-טוח ירסח ,םיקלקלח .םיליחבמ םירוצי .תוזודמ ףקומ יתייה ,יתוציקהשכ ..."

לכל בג תיינפה םג שי וז החירבב .תילאיר תושממ לכמ החירבל טנומגיז עיגמ ומצע סרהמ
:ןולאבל ןאכ ההז הזודמה .העובק תויכרע
.(76 'מע) "...םולכ אל ...ו עבצא הב ץעונ התא .הזודמב עוגנל יאדכ אל ,יל אנ-ןימאי ..."

האור טנומגיז .רבעה ןמ החירב איה ,הזודמה לש תואיצמה לא ,םולכ-אלה לא החירבהש ןבומ
:תונורכזה תסומע תדמתמה הקיתשה לש ןורתיה תא הזודמב
תונורכז קר .הל ןיא לוק וליפא ,םילמ ןיא ?הזודמ אקווד עודמ עדוי התאו .הזודמ ינא"
.(77 'מע) "םיחכושה קושב רחוסל רבוע עבטמ םניאש

רבדמ חורבל םילוכי םניא ,םיכרעה םלועמו תונורכזה ןמ ,רבעה ןמ תידימת החירבב םייחה
םצע דבלמ לוכב קפס ליטהל לוכיה ינאיזטראקה ינאה ומכ .החירבבש םשאה שגרמ - דחא
םשאה שגר דבלמ רבד לכמ חורבל לוכי רמות ןויצ-ןב לש ינאה ךכ ,קפסה תלטה לש הבשחמה
ביטומ .דרפנב תומד לכב םייק אוה ךא ,הביסמב תומדכ עיפומ םשאה שגר .החירבה םצעבש
אוה וניגבו ,רבעב םדאה אטחש אטח - "ןומדק אטח" לש הדלותכ הזחמב חתופמ םשאה שגר
ותוא - תודליה לש ןדעה-ןג-ודואספב ללוחתהש עוריאכ ןאכ זמורמ ןומדקה אטחה .התע לבוס
עצפ דציכ ריכזמ קנאי :יסאלקה חופתב רושק ןומדקה אטחה .םוניהג אלא היה אלש ,ןדע-ןג
םע םרויל שיש ןובשחה והז .ונגמ םיחופת בנג דציכו ,םיחופתה ןג לעב תא ותודליב םרוי
לע תונורכז שי הקנלהל לג .םשא שגרל איבמה ,ןומדק אטח לש ישיאה סותימה - ה"בקה
ןמ םיחופתב תרכזנו ,םרוי לש ותיבב םישגומה םיחופתה תא האור איה :"ןדעה-ןג"מ םיחופת
"תישארב" לש האירבה .םוניהג אלא וניאש ,תודליה לש ןדעה-ןג לע אוה ןאכ שגדה .רזנימה
.(56 'מע) וז האירב תובקיעב "בוט יכ םיהולא אריו"בו םינמרגה תאירבב ןאכ תרמומ
ןדעה-ןג גצומ תע ,הקנלה לש התודלי תונורכזל םרוי ארוק (56 'מע) "ןדע-ןגמ תונורכז"
התסינ איה ףא :ןדעה-ןג יחופתב רושקה ןומדק אטח היה הקנלהל םג .האושה לש םוניהגכ
'מע) הספתנ רשאכ תושק הב התכיה רזנימה םאו ,רזנימה רצחבש םיחופתה ץעמ םיחופת בונגל
.םיעשרכ םה םיגצומ דימתו ,םיהולאל םיטנלאוויווקא רזנימה םא וא ןגה לעב .(58
.תורפס עבש ןב ןובשח ,ךורא ןובשח ומיע תושעל שיש הזכ "לצה ידלי"ב רכזומ םיהולאה

לבסה המ םוש לע ?דבכה שנועה המ םוש לע ?אטחה והמ - איה "לצה ידלי"ב תיזכרמ היעב
,םשאה והימ ךא .ומצע לע םרוי רמוא ,(60 'מע) "םשא אלל םשא" ?המשאה תשגרהו יחכונה
אל םידוהיהש ךכב םשא ימ ?האושב הרקש המ הרקש ךכב םשא ימ ?םדאה ?םייחה ?םצעב
?אטח איה םייחב תוראשיהה םאה ?םשא טנומגיז םאה ?וממוקתה
?הליחמ שקבאש ?יקסבייוטסוד חסונ םייודיווב ץרפתאש ...?השעאש הצור התא המו :טנומגיז"
'מע) "...?רואנה םלועה ןמ ?יממ !?הליחמ !ספא - ןיבמ התא - !ספא - ?הז לכב ןיבמ התא המ
.(77

תניחבב רתונ םשאה שגר ."לצה ידלי"ב הרורב הבושת םילבקמ ונא ןיא וללה תולאשה לכ לע
יכ ףא ,םשאה שגר םע הרשפ ידכל תועיגמ ןניא הזחמה תויומד .וינפמ סונמ ןיאש רמ לרוג
.לבס-תוחפ - שדח ביתנ לע ילוא תזמרמ הזחמה ףוסב םרוי לש תינובת-יטנאה ותועדוויה

תמחלמ לש הירוטסיההו םיכרעה תחכישכ םג "לצה ידלי"ב תגצומ רבעהמ תימואלה החירבה
לש הפוקתב רישל וגהנ םתואש ,םירישה תומש תא רכוז וניא הזחמה תליחתמ רצלמה .רורחישה
תייווח החכשנ יכ ,הדבועה תא רעצב הריכזמ תירונ .ב"ויכו "לפנ ןגמ שיא" ,"תרוחרחש" יריש
,רוכזכ ,יבודו ,דנאקרמס לע רבד םיעדוי םניא סרבסה יכ ,ןייצמ םינולאבה רכומ ;ןא'גניפה
תימואל הינוריא ןה תואמצעה םוי תוגיגח ,ךכיפל .תשדחתמה םיעורה תוברת יכרע תא חכש
םיידוחייה היכרע לע הידי ומב הרתיווש ,המוא לש הינוריא יהוז .תיטרפ הינוריא קר אלו
תא םישגמ םרויש המשגההש ןאכמ .'וכו זא'ג ,ןמר'ז-ןס ןונגיסב תויברעמ תונפוא תבוטל
ומכ יאזחמה .תימואל המשגה םג תבייחמ ,טנומגיז םע דחאתמו ורבעב ריכמ אוה רשאכ ,ומצע
תויטנתואה םשגות - הישרוש םע תשדוחמה התודחאבו הרבעל המואה לש התיינפבש ,ונל זמרמ
.ימואלה םשאה שגרמו תורסייתההמ אצומה םג איהש ,תימואלה

.יטאופה םזילאירה תרוצב רמות ןויצ-ןב אטיב הנודנה תבכרומה תויתייעבה לכ תא
טעמכ ידעלבה אשונה היה הז .הווהה לע טלתשמה רבע :אשונה םצעמ בייחתה טעמכ םזילאירה
היה בייח ,קרפה תליחתב ןייוצש יפכ ,םלואו .19-ה האמה זאמ תיטסילאירה המארדה לש
תועצמאב הזחמב תרזשנ היזאופה .לפיט הב תואיצמל יטאופ דמימ קינעהל ררושמה יאזחמה
.(דועו ורבע לע םרוי לש וריש ,םוהתה ריש ,דדובה ץעה ריש) הלילעה תא םישרפמה םירישה
תבוב) םירזיבאבו (םינולאבה רכומ תומד ,םשאה שגר תומד) תויומדבש םילמסה תועצמאב
תויחה תודחא ,םיה תודחא) םדאהו עבטה לש תיתימה תודחאה תועצמאב ,(םינולאבה ,בלכה
םירחאה תאו ןמצע תא תומדמ תויומדהש םינושה םייומידה תועצמאב ,(תויומדה תודחאו
םיסותימו ,ושי לשו ןדעה-ןג לש ,טלמאה לש םיסותימה) :םיסותימה תועצמאבו (לשמל ,הזודמל)
דהכ (76 'מע) "טסואפ רוטקוד" טנומגיז תא הנכמ םרוי .(סואיפרואכו טסואפכ םיפסונ
ףותיש .תיטסיאוגאה תוגנעתהה לא הכרדב (ןכטרג) התבוהא תא הריקפהש ,העודיה תומדל
הארנ םלואו .וטסיפמ ןיבל טסואפ ןיב תירבל טלחהב המוד םינמרגה םע טנומגיז לש הלועפה
םיסותימב יאזחמה השעש םלוה יתלב שומישל הבוט אמגוד אוה טסואפ לש סותימהש ,יל
המ לכל רבעמ ,טנומגיז לע תפסונ הראה םושמ טסואפ לש סותימב ןיא ,תישאר .םישרפמה
טנומגיז לש והרקמ תא שממ םאות וניא טסואפ לש סותימה ,תינש .וילע רבכ ונל עודיש
השע טנומגיז וליאו ,רתויב הלודגה האנהה לא עיגהל יעצמאכ ןטשה םע תירב תרכ טסואפ)
אוה .הזחמה ךרואל חתופמ וניא טסואפ לש סותימה ,תישילש .(וייח תא ליצהל ידכ תאז
יטאופ דוסי לש תרתוימ הסיחדכ הארנ אוהו הזחמה םויס תארקל דבלב תחא םעפ רכזומ
שומישב םג תטלוב "לצה ידלי"ב סותימב שומישה לש וז תויתייעב .חרכה םוש וב ןיאש ,ףסונ
תא ראתמ אוהו ,וירוה תא שוגפל ךלה םשל ,היילעה רעשמ רזוח םרוי .סואיפרוא לש סותימב
להואל להואמ ..." - סואיפרואל ומצע אוה ךפוה ךכ רחא דימ .(48 'מע) לואשכ םוקמה
.(49 'מע) ".לואשב סואיפרוא ומכ ,יתרבע

תיארנ סואיפרוא לש סותימל תיטאופה האוושהה - בושו .הז סותימ םלענ ךליאו ןאכמ
קחרה ומיע ונתוא לטונ אוהש - הזחמב סותימב שומיש לש וניד ירהש ,תמאות יתלבו תצלואמ
םה היילעה רעשב םייחה :רוזחל ןאל ןיא ונינפלש הרקמב .סותימהמ תובייחתמה תויוקד לא
לע קרפהש ,יל הארנ .סותימה לש בחרה ןבומב סואיפרוא וניא םרוי לבא ,םיימוניהג ילוא
.ולשמ יאמצע סותימ םע ורשקי יאזחמהש ךכ ידכ דע יזכרמ וניא הצרא םרוי לש וירוה אוב
רמות ןויצ-ןב :הזחמה לע יופכ תצק הארנ ,הזחמב הקדצה וב שיש ,טלמאה לש סותימה וליפא
ןורחאה ול ריכזה ךכ-רחא קרו םרוי תא הליחת ארב אוה ;טלמאה לש דהכ םרוי תא ארב אל
דימת אל .יביטקלס אוה .אלמ וניא טלמאה ןיבל םרוי ןיב ןוימדהש ,איה הייעבה .טלמאה תא
ונאשכ ,הזחמל רוזחל ונל םירשפאמה ,םיירטיס-וד םינוויכ םתואל סותימה ונתוא ךילומ
.(הילפואל תירונ לש התאוושה ,לשמל ,האר) ןהינימל תויוקדב רתוי םירישע

יתנווכ - "לצה ידלי"ב רתוי הבחר תויתייעבמ קלח קר ,יתעד תוינעל ,איה םיסותימה תייעב
.תובר םימעפ ץלואמ יל הארנ בולישה .תויטאופה ןיבל םזילאירה ןיב בולישה תייעבל איה
:היזאופה תגרדב ריתוה תורחא תויומד ;םזילאירה תגרדב תומייוסמ תויומד ריתוה רבחמה
,תירונו יבוד - םתמועל .המשאה שגר תומדל והומכו ,תיטאופ הקדצה קר שי םינולאבה רכומל
בלשל יאזחמה חילצה טנומגיזב קר .םייטאופ םיסנאוינ אלל תוילאיר תויומד םניה ,לשמל
ןה - טקפאב םגופ תומדה לש לוכיבכ-ףוריטה יכ ףא ,םזילאירה ןיבל הרישה ןיב שממ
קינעהל רמות ןויצ-ןב ,אופיא ,חילצה אל ,יתעד תוינעל .תומדה לש - יטאופה ןהו ילאירה
קקזנ אוה .תוילאיר תויושייל יטאופ דמימ קינעהל - ךפיהלו ,םייטאופה םילמסל תוילאיר
ותוא ,יתעדל ,טלוב תיטאמארד-תיתלילע הניחבמ םג .םירושימה ינש ןיבש ימוטוכידה שגפימל
תא קזחל ידכ ,רתויב תילאנאב "תיטאופ" האשילק איהש ,םולח תנומתל קקזנ יאזחמה :יוקילה
הווהב הליבקמה תואיצמה םע רבעה תונורכיז לש םייתמיבה םיתומיעה .הזחמה לש תויטאופה
תסנכנ זאו - רנ הקילדהש ,רבעה ןמ השא לע רפסמ קנאי :םיענכשמ-יתלבכ םיתיעל םיארנ
העיפוהש ,השא התוא לע רפסמ אוה ךכ-רחא ...םיקלוד תורנ יטומפ ינש םע הקנלה קוידב
תיבב רבעב בשי דציכ רכזנ םרוי ...תמלענ דימו תירונ תסנכנ זאו ,המלענו ןולחב שדחמ
םיתומיעה ...הפקה תיב חתפב תורענ תופלוח זאו - תופלוחה תורענב ןנובתהו ,הפק
תא םירשוקה ,םיזמר יד הזחמב שי .ידמ תויחטשו תולוז תולובחתכ יל םיארנ וללה םייתמיבה
.וללה תושחמהב ךרוצ לכ ןיאו הווהה םע רבעה

םייוקיל המכ "לצה ידלי"ב םיטלוב הרישה ןיבו םזילאירה ןיב בולישב םייוקילה לע ףסונ
תויומד .הזחמה ךלהמב דוביאל תוכלוה ,לשמל ,תוטעמ אל תויומד :הרוצבו ןכותב םירושקה
ובצוע - לשמל ,הקנלה - ןקלחש תורמל ,ואבש תמועלכ עתפל ךכ תומלענ הקנלהכו הלרבכ
לש ילארגטניא קלח ןה ןיא .תוקבדומ תוארנ ולא תויומד .תיזכרמ תומדל הבושח הלבקהכ
לש היציזופסקאה תניחבב - םרוי לש ורבע םג .עדימ תרבעהל יופכ יעצמא קר אלא ,הזחמה
םרוי לש ורבע לע תירונ ןיבל םרוי ןיב החישה :ץלואמ חרואב הלילעל סנכומ - הזחמה
םולחה ידי-לע רבעה לע עדימה תרבעהו ,ידמ תינכט תיארנ ('א הכרעמ ,'ד הנומת)
.ימעטל ,ידמ תיתוכאלמ איה ףא 'א הכרעמ לש 'ו הנומתב ינאטלומיסה

חתמ ,ןכא .חתמה תיינבב הייוצמ "לצה ידלי"ב יתאצמש ,תרחא תיטסינאכימ תויתוכאלמ
רבדב יאזחמה ונתוא העטמש הייעטהב וא טנומגיז לש ותומדבש ןירותסימב רצונ ןיינעמ
חתמב קפתסמ וניא יאזחמה ,םלואו .םינולאבה רכומ ןיבל םרוי ןיב לוכיבכ רשקמה ןיינעה
ידמ עיפומה ,ןותיע לעב ירותסימ שיא ידי-לע - ינוציח חתמ - ףסונ חתמ בלשמ אוהו ,הז
שיאה .ידמ תינאכימ הלובחתכ יל הארנ חתמ לש הז גוס .תלייטבש לספס לע בשייתמו םעפ
עדנש ילבמ אבש תמועלכ םלענ אוהו ,תיתלילעה תכרעמל ךייש וניא ןותיעה לעב ירותסימה
רתי תוילוציפב יכה ואלב הקולה ,הלילעה תודחאב ,יתעדל ,םגופ חתמ לש הז גוס .רבד וילע
.ץוחנ יתלב םזילובמיס שדוגבו תוילארגטניא יתלב תויומד לש

םיילוש תרעה
.74 'מע ,1963 ,ביבא-לת ,םקימע תאצוה ,"לצה ידלי" ,רמות ןויצ-ןב 
.1

.91-103 'מע ,1975 ,רבוקיר'צ :ביבא-לת .תילארשיה המארדה :ךותמ