לע ורפסי ילש הדלילש הצור ינא"
"ץיוושוא לע אלו הלרדניס

*סנמ הנליאהדוזיפא ראתמ ,"ההג שיבכ לע םיסוס" רפסה ךותמ ,טכרביל ןויבס תאמ "התירכ" רופיסה
- האוש תלוצינ ,התבס ידיב יעיברה התדלוה םוי ברע הנטק הדלי לש רעיש תזיזג - הרצק
אוה רופיסה לש ורקיע .םאה תבוגתו היבא תבוגת ,הדליה תבוגת :השעמה לע תובוגת שולשו
.ץראה תדילי הארנכ ,ותשא ןיבל ,האוש ילוצינל ינש רוד ,ןבה ןיב רצונש טקילפנוקב
.האושה ילוצינלו האושל תונושה תושיגה לא םיעדוותמ ונא טקילפנוקה תועצמאב

.השעמל עקרה יטרפ ונל ורסמנש ילבו המדקה םוש אלל ,תרופסתה השעמב חתפנ רופיסה
וב שיו ,אתבסה ,הינה לש היתולועפב דקמתמ רופיסה יקלח תעברא ךותמ ןושארה קלחה
התפש תמועל דואמ תטלובה ,הלדו תיממע הפשב הדליה לא הנופ הינה .םינוש ןושל ידבור
רשא ליבשה" וא "םיריהב רעיש יטמש" ,"תוחטבה סמוכ לוק" ומכ םייוטיב .תרפוסה לש ההובגה
ארונה השעמה ןיב קוחירה תא הלחתהה ןמ רבכ םירצוי "ךסכתסהו ךלה בהזה יכסמ ינש ןיב
וב האור ףא אלא ,השעמב תדדצמ הניאש קר אלש ,תרבחמה לש תיפצתה תדוקנ ןיבו הינה לש
תא השיגדמ ,תורופאטמהו םייומידה תבר ,תיביטרוגיפה הפשה םג .ירזכאו םילא השעמ
ירימל הינה תרפסמש רופיסב םייתסמ הזה קלחה .תיפצתה תודוקנ יתש ןיב ברה קוחירה
;ונל רמאנ אל התדכנל הינה הרפיס המ ."םיניבמ םילודג םידלי קר" הירבדלש רופיס ,הדכנה
.רופיסה לש הנורחאה הקספב קר רסחה תא םימילשמ ונא

,הקיבצ לש ותבוגתב .רעישה תזיזג לע תונושה תובוגתב ,רומאכ ,אוה רופיסה לש ורקיע
ןיבל וניב םיטקילפנוק לש םידה םג השעמה לע םלהל ףסונב םיעמוש ונא ,הדליה לש היבא
הפירחמ קר ,רתויב תינוציק היצאוטיס איהש ,תרופסתה .רבעב חטשה ינפ לע ולע רבכש ומא
תא ןיבמ אוהש שוחל ןתינ תאז תורמל ךא ,השק םנמא הקיבצ לש תישגרה ותבוגת .םיסחיה תא
.ומא לש היעינמ

טקשב ומא לא רבדמ הקיבצ :רתוי וא תוחפ ,םילבוקמ םיספ לע תלהנתמ םיינשה ןיב החישה
םיעמוש ונא ןאכ .ארונ היה התשעש השעמה עודמ םיינויגה םיקומינב הל ריבסהל הסנמו
לש הלאמ דואמ םינוש ,םירחא ןויגיה יקוח לע םיססובמ ויה השעמל םיעינמהש ,הנושארל
לש תויצאיצוסאה םלוע .האושה אשונ םע דימ רשקתמש ,םיניכה ביטומ הלוע הנושארל .הקיבצ
:תילמרונ איה םיניכה תעפות ,ותניחבמ .הנב לש תויצאיצוסאה םלועמ ןיטולחל הנוש הינה
"קטובלוכ" תינכות תא הל ריכזמ ףאו - רמוא אוה ,"םיניכ שי ץראב םידליה לכלש ךל יעדת"
תא בסמ הקיבצשכ קר .ןויגיהה לוקל עומשל תברסמ ,הלשב הינה לבא .היעבב לפטל התסינש
.הינה לצא םג תונתשהל והשמ ליחתמ הדליה לש זוזגה שארה הארמל הטבמ

ףס לע אצמנ אוה יכ רמאנ םיימעפ .תקפואמ איה ,באכהו המהדתה לכ םע ,הקיבצ לש ותבוגת
תעגתשה תא ,אמא" .םאה יפלכ סעכ רשאמ רתוי הדליה הארמל באכ שגרומ וירבדב .יכב
ללגב הינה לש התוישיא לכ תא תללושה ,ותשא ,הויז ומכ אלש .הל רמוא אוה ,"םעפה ירמגל
יבגל תונקסמ ונממ קיסמ אלו ומצע תרופסתה השעמל סחייתמ אוה ,האוש תלוצינ התויה
.ללכב הינה לש הישעמ

הסנמ - הישעמ תואצות תא הנושארל הניבמה - הינה יכ רמאנ הקיבצ םע חוכיווה םויסב
לש םנורג ךותמ ומכ" אצויה יכב ,"רזומ יכב לוק" אוה ,תרפסמה תנייצמ ,יכבה לבא .תוכבל
חותפה קחרמה תא םצמצל ןיע תיארמל ,ותוקחל ודמלו יכבה ןורשכ תא םירסח ודלונש םישנא
דמועה השעמ ,יריממ החילס שקבל הינה לש הנויסינב יטתאפ והשמ שי ."םדא ינב ןיבל םניב
הקיבצ קר הל שיש ?ךליבשב רשפאש בוט יכה הצור אתבסש תעדוי תא" :תישגר הטיחס ףס לע
תצווכתמה ,הדכנה ןיבל הניב םוהת הרעפנ יכ השח איה ךא "?םלועה לכב תחא הל'הרימו דחא
.הל הכחמ לכמ ארונה ,ןיידעו .הנממ תעתרנו העגמל

תשגרומ םנמא תוברעתהה .םתוא תשרפמ ףאו םיעוריאה תא תרסומש איה תרפסמה הז קלחב םג
םג ךא ;"הדגה"ה ךרד לע אלו "היארה"ה ךרד לע רסמנ רופיסב הזה קלחה לש ובור יכ ,תוחפ
.םירבודה רתי לש ךומנה ינושלה דבורה תמועל תרפסמה לש ההובגה הפשה תשגרומ ןאכ
,תרפסמה לש קחרמה תא רקיעבו תונושה תיפצתה תודוקנב ינושה תא םישיחממ הלא םירעפ
.תברעתמ הניאו ,תיביטקייבוא הדמעב ,דצה ןמ לוכיבכ תבצינה

רדחב תבשוי איה .הינה לש הינזוא ךרד ולוכ ונל רסמנ הזה קלחה .יוניש שי ישילשה קלחב
עטקה לכ ,רופיסה יקלח רתיב ומכ אלש .תלדל דעבמ הילא םיעיגמ תולוקהו ,הנב לש ותדובע
תודגונמ םיכרד יתש לש תילגנאמ םוגרת םה היארהו הדגה םיחנומה .הדגהה ךרדב רבעומ הזה
רופיסב שחרתמה לש הרבעה איה הדגהה .showing תמועל telling :םיירופיסה םירמוחה תשגהל
לככ הרישי הגצה איה היארה .הכרעהו תונשרפ ,תוברעתה ךות ,רפסמה לש ויניע ךרדו ויפמ
תא שרפל ארוקה תא בייחמה ןפואב ,רפסמה לש תוברעתה אלל ,רמאנהו השענה לש רשפאה
.("תרופיסה יחנומ ןולימ" ,ןבא ףסוי לע ססובמ) דבלב רשקהה יפ-לע תועפותה

תא הינה םע דחי םיעמוש ונא .ונינפב התע תועיפומ ןניא תוברועמה תויומדה ,רומאכ
איה הויז .תרפסמה דצמ תוברעתה םוש אלל ףצרב תורסמנה ,הויז לש תוארונה היתוחרצ
איה .הלש רחא ןייפאמ לכ וא תינוציחה התעפוה לע טרפ םוש ונל רסמנ אלש הדיחיה תומדה
ילוצינל ץראה ינב לש םתשיג תא תגציימ איהש םושמ ילוא - דבלב לוקכ רופיסב העיפומ
,יזעול םש אוה הינה .רופיסב דיחיה קהבומה ירבעה םשה אוה ,בגא ,הויז לש המש .האושה
תארקנ ,ץראה תדילי ,הדכנה הל'הרימו ,שריה ידוהיה םשה לש םוגרת הארנכ אוה הקיבצ
האושה ילוצינב םיאורה הלא תא תגציימ הויז .םשו ןאכ לש םש אוהש ,םירמ םש לע הארנכ
.הינה לש הישעמ תא ןיבהל ללכ תלגוסמ איה ןיא ;םיעגושמ

ילוצינ לש הידגרטה תא גיצמ ,תומחל הלכ ןיב תומיע ותויהל רבעמ ,םישנה יתש ןיב תומיעה
הב שי הדיעמ לכו - םעפ ידמ םידעומו םירזוח ךא ,םישדח םייח םמצעל תונבל וסינש האושה
יתש תא" .תומילא םיאלמ הויז ירבד .איהה תואיצמה לא םריזחהלו הווהה ןמ םקתנל ידכ
השאה תא חקית" ;"!רתוי הלש םייחב םיירפסמ קיזחהל לכות אלש ,הל רובשל ךירצ םיידיה
ףא הלש ףוצרפה תא תוארל הצור אל ינא ...ידי ומב התוא תגרוה ינאש ינפל ןאכמ תאזה
!"ילש םייחב םעפ ףא !רתוי םעפ

הנכומ הניא איה .הדליל קזנ עונמל ידכ הינה תא קלסל שי :תיעמשמ-דח הויז לש הנקסמה
תחקל שי ,התעדל ."ירוטסיה-הרפ רבד רבכ הז םהה םירופיסה" יכ ,הקיבצמ רבסה םוש עומשל
לוקב םימייתסמ הויז לש הירבד ."דימ התוא זפשאי אפור לכ"ו ,םיעגושמ תיבל התומח תא
הנחמב ותמ םישנאשכ ושע םיניכהש המ תעדוי איה ?הפ הרוק המ ןיבמ התא" :השדח החווצ
אלו הלרדניס לע ורפסי ילש הדלילש הצור ינא ...?עומשל הכירצ עברא תב הדלי הז .זוכיר
תונבל רשפא דציכ - הלוכ הריציה לש תיזכרמה המלידה העיפומ ,השעמל ,ןאכ "!ץיוושוא לע
םהיבגל יכ םא ,םמצע םילוצינל קר תעגונ הניא הלאשה .האושה לש קנעה הלצב םישדח םייח
ןוצר שי דחא דצמ .ישילשהו ינשה רודה יבגל םג התרמוח אולמב תררועתמ איה ;תיטירק איה
הכ המצוע םע תויחל ירשפא יתלב ףא ילואו השק ינש דצמ ךא ,וחיצנהלו רבעה תא ןיבהל
הצור הויז :הזוע אולמב רופיסה לש הז קלחב המלידה תמקוממ ןכל .תונורכיז לש הפירח
.הדמשהה תונחמ לע םירופיסה תא אלו הלרדניס ירופיס תא עמשת ירימש

רוד תגיצנכ ,החילצמ הינה ןיא הזה רופיסב .םהמ קתנתהל הלוכי הניא הינה םלואו
יבגל הלאשה םג תלאשנ ןאכ ."םדאה ינב ןיבל םניב חותפה קחרמה" תא םצמצל ,םילוצינה
םג םישח ונא ,תאז םע דחי ךא ;ויתואצותמו הזיזגה השעממ העיתר םישח ונלוכ .ארוקה תדמע
ךא ,הינה תא הרמוחב טופשל ארוקה הטונ רופיסב ינשה קלחה ףוס דע .םיעינמה יבגל הנבה
שוחל ונל תמרוג הלש המויאה הבוגתה .תונתשהל ונתדמע הליחתמ הויז לש התוצרפתה ירחא
.ונממ רומח היה שנועה ךא ,ארונ היה התשעש השעמה :הינה יפלכ הלמח

ינפלמ תונורכיז ולוכש ,ןורחאה קלחה .רופיסה םויסב הז ןוויכב תונתשהל הפיסומ ונתדמע
םישוחה לא םינופה תולוקו תוארמ לש ףצרב רבודמ .הינה לש היניע ךרד רסמנ ,הנש 45
שוחל רשפא ךכב .היתפמא הזה עטקה ררועמ ,חוויד תרוצב רסמנ אוהש תורמל .ונלש תושגרהו
רתוי ההדזמו תכלוה ךא רופיסה תליחתב השענה ןמ תקחורמ התיהש ,תרפסמה לש התדמע תא
.הינה לש התדמע םע רתויו

.םוקמב ןהו ןמזב ןה ,היסרגיד ,טסיה הווהמו רופיסה לש יראינילה ףצרה תא רבוש םויסה
םקוממ תויהל ךירצ היה הזה קלחה .ףוסו עצמא ,הלחתה לש לבוקמה הנבמה רבשנ ךכב
יטמרד טקפא רצוי םויסב ומוקימ .רופיסל (גצמ) היציזופסקאכ שמשמ אוהש ינפמ ,הלחתהב
הינה הרפיס המ םג ונל הלגתמ הזה קלחב .הקזח תישגר הלועפ ארוקה לע לעופה ,רתויב
הדובעה רדחב תאצמנ הינה .התשעש ארונה השעמה תא תושעל התוא ףחד המ רקיעבו ,התדכנל
ךומסה רדחה ןמ הבירמה תולוק .הויז לש המעז ינפמ ןבה התוא חירבה םשל ,הקיבצ לש
הררחתשה אל ונממש ,רבעה םלועב היורש בוש איה .םירחא תוארמבו תולוקב םיפלחתמ
ילב ,ןמזה לש האלולב הדכלנ ומכ הינהש השוחת שיו ,הווהה תויהל ךופה רבעה .םלועמ
.ץלחיהל תלוכי

השיאה תוחינג ,הוולע תושווא ,תוחיבנ ,רענה לש הסיסגה ירוחרח :םיבר תולוק ףוצר עטקה
תשרבמב תדרוגמה ץע תפצר קיפת רשא לוקכ ,עמשנ שבי לוק" - תפקרקה ףוצרק לוקו תססוגה
ךתוחה רוחש ווקוויק"ל תומודמה ,םיניכה הארמו תססוגה השיאה הארמ :תוארמ םג שיו ."הסג
ילאוזיווה עטקה והז ."םישדח םייח ןמצעל תושפחמ ,רחא ףוג לא ןכרד תא תוששגמ ,חצמה תא
םוש וב ןיא .ארוקה לש העימשהו הייארה שוחל תורישי הנופ אוהו ,ולוכ רופיסב רתויב
םירעפ ינשל המלשה ןאכ םילבקמ ונא .רתוימ אוה רבסה לכש ןוויכ ,תרפסמה לש תונשרפ
המ תעדוי איה" :הקעצשכ הוויז הנווכתה המלו ,ירימל הינה הרפיס המ - רופיסב ורצונש
."זוכיר הנחמב ותמ םישנאשכ ושע םיניכהש

וליאכ ,הארנ הנושאר האירקב ?השעמל הינה תא עינה תאז לכב המ - הלאשה הלוע ןאכו
.םייחל אקווד תורשוקמ םיניכה יכ ,הלגמ םויסה םלואו .תווממ ירימ תא ליצהל התסינ הינה
ליצהל התסינ הינהש ,הלגמ טסקטה .הינהל ורבעו הנחמב תססוגה לש תמה הפוג תא ושטנ ןה
לש ףרועהו תפקרקה רואיתב ןוימדה בר .הלשל המוד לרוגמ םא יכ ,תווממ אל הדכנה תא
:המצע התוא דקפש לרוגה תא התדכנמ עונמל הסנמ אתבסהש ,ןכתיי ךכ םושמ .ירימ לשו הינה
,רמוא הקיבצש יפכ ,קומא ךותמ השענש השעמה .ךכמ עמתשמה לכ לע האוש תלוצינ לש לרוג
- הנורחא ילואו הסומכ בל תלאשמ לש המשגה הווהמ אלא ,םיילאנויצר םיעינממ עבונ וניא
ןיב קתנ אובי הזיזגה ירחאש ךכל םיזמר ףוצר ןושארה קלחה .התבס לרוג תא יריממ עונמל
לע רתובמה ףועה רויצ ,הכסמה ינפ ,תוגגוזמה היניע םה ךכל םינמיסה .החפשמה ןיבל הינה
תוקישנ הפרוע לע התוא הקשנ" :ירימ לע הפיערמ הינהש תוקישנה רואיתו קיטסלפה ןדנ
אל הינהל יכ ,הויז לש התזרכה םע שרופמל ךפוה קתנה ."הילעמ דרפיהל הדמע וליאכ ,תובר
.תיבב לגר תסירד רתוי היהת

רושימב .םינוש םירושימ השולשב וריבסהל ןתינ ."התירכ" ,רופיסה םש לא ונא םיעיגמ ןאכו
דבורב "...תורכה ,ריהבה רעישב ויניע ,יבצ" - רעישה תתירכ לע רבודמ ילולימה
רמאנש יפכ התחפשממ תתרכנ איה .התחפשממ הינה לש קותינל םשה סחייתמ ,ילמס-יתועמשמה
םנמא רבודמ יארקמה רוקמב ."הימעמ איהה שפנה התרכנו" :14 קוספ ז"י קרפ תישארב רפסב
הרקמב .הינהל תורקל דמועש המ קוידב הז ךא ,תרוסמהמו ומעמ קתינה ,לומינ וניאש ימ לע
תסחייתמה ,היומס ,תפסונ תועמשמ םג שי םשל םלואו .החפשמה ןמ שוריגב רבודמ ,הלש
םג יזא ,ץיוושוא לע אלו הלרדניס לע ורפסי התבלו ,תלחיימ הויזש המ הרקי םא .ירימל
לרוגה ןמ קותינ לש ןבומב התירכ אלא ,תיסיפ התירכ אל .תרכיהל הלולע ירימ לש השפנ
.תרוסמה ןמ ,הירוטסיהה ןמ ,ידוהיה

הלילעה יטרפ םגו ,וכרואל ולאשנש תולאשה ונענ .רוגס םויס אוה רופיסה לש ומויס
,ןורחאה קלחב תרכזומ הניא הלילעה הענ הביבסש רעישה תזיזג .ומלשוה הינהל םיעגונה
.םקתשהלו אוהה םלועהמ קתנתהל האושה ילוצינ לש םתלוכי - יתימאה אשונה הלוע המוקמבו
ינב ןיבל םילוצינה ןיב חותפה קחרמה .דבלב הילשא איה וז תלוכי ,הזה רופיסה יפ-לע
אלו םיקדוצ ןאכ ןיא יכ ,קדוצ ימ הלאשב קוסעל רתוימ ןכל .ןיע תיארמל קר םצמוצ םדאה
.הנממ ץלחיהל ןתינ אלש הידגרט וז .םיקדוצ

רופיסה תארוה
לכל םיאתמ אוה .א"י-'י תותיכ ,הנוילעה הביטחב הארוהל םיאתהל לוכי "התירכ" רופיסה
תא תוולל וא האושה םויל ךומס דמליהל לוכי רופיסה .םישלחו םיבוט ,םידימלתה תומר
.רצקה רופיסה תונורקע תארוה תא תרשל לוכי אוה ךכל ףסונב .הירוטסיהב האושה אשונ
,טקילפנוק ,(תשרפתמ וא) תפשחנ היציזופסקא ומכ םייתורפס םיגשומ ריבעהל ןתינ ותועצמאב
.םיביטומ ןבומכו תיפצת תדוקנ ,טסיה ,היארהו הדגה

הארוהה ךילהת
ררועמ "התירכ" םשהש תויצאיצוסאל רשקב םידימלתה םע החיש להנל יוצר האירקה ינפל
ףשחיתש תועמשמה היהת המ - הרטמ גיצהל זאו רמאנה תא חולה לע םושרל רשפא .םלצא
ינפל .העש עברכ תכשמנ האירקה .התיכב ולוכ תא אורקל רשפא ןכל ,רצק רופיסה .הריציב
.הקולחל םינוירטירקה תא ןייצלו םיקלחל רופיסה תא קלחל םידימלתה לע ליטהל רשפא ןכ
השדח תומד תעפוה יכ םינייצמו ,ישוק אלל רופיסה יקלח תעברא תא םילגמ םידימלתה בור
חותינ .קלח לכל םש תתל שקבל םג ,ןבומכ ,רשפא .רופיסב הקולח םירצוי ןמזב יוניש וא
יעבט ןפואב הלוע ילאוטסקטה חותינה ירחאו ,דרפנב קלח לכב דקמתהל לוכי רופיסה
ןאכ ןיא יכ ,ואריש ךכל םידימלתה תא ןווכל בושח .וגצוהש תוערואמה יבגל חוכיווה
לודג ימ לש ולבס טילחהל השקו ,ולבס רופיסבש תויומדה לכ .תוקדוצ אלו תוקדוצ תויומד
.רתוי

התומד תא בצעמ םייניעה ביטומ .םיביטומה לש םדיקפת לע דומעל יאדכ בחורה חותינ ירחא
תוליעפש ,רורב .האושל רשקתמה ביטומ םה םיניכהו ,ירימ תא בצעמ רעישה ביטומ ,הינה לש
איה - רופיסה ןמ קלח תטרסה וליפא וא רויצ ,הזחמה ומכ - םידימלתה לש תיתונמא
.תכרובמ

תונעיה שי ןושארה עוזעזה ירחא .דואמ תויבויח תובוגת ררועמ רופיסה יכ ,ןייצל ילע
הארוהה .רע ןפואב םיפתתשמו האירקל בר ןיינעבו טקשב םיבישקמ םידימלתה .דואמ הבוט
.רתוי וא םירועיש השולש תכשמנ

תתיכו דומיל תודיחי שמחל תשגינש התיכ ללוכ ,תותיכ שמחב רופיסה תא יתדמיל הנשה
.רופיסל דואמ הבוט תונעיה התיה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תותיכה לכב .םיננוחמ

תובוגת ינפמ יתששח .הארוהה ינפל דבכ ששח יל היה האוש תלוצינכ :ישיא טביהב םייסאו
,האושה ילוצינ לכל תודגנתה רוציי רופיסה אמש יתששח .הינה לש הישעמ לע םידימלתה
.ותרטמ תא רופיסה איטחי ךכו ,םיעגושמ םילוצינב וארי - הויז ומכ - םידימלתה םגשו
יבגל ועימשהש יוניגה ןמ רקיעבו הינה יפלכ םידימלתה וליגש הנבהה ןמ יתעתפוה
ךכבו ,האושה ילוצינל השיגה תא םיריעצ םישנא המכ לצא הניש רופיסה .הויז לש היתובוגת
.ותרטמ תא גישה

םיילוש תרעה
.ןויצל-ןושארב יררק ש"ע תילאירה היסנמיגב תורפסה עוצקמ תא תזכרמ סנמ הנליא * 

.26-29 'מע ,1996 ראורבפ ,11 'סמ ןוילג ,ןורכיזה ליבשב :ךותמ