םיכרעה תלאשו הקיטנאמורה

תרפע ןןועדגילאנויצקנופה ןיבל יטתסאה ןיב - גרבדלוג האל
לש םיילארשיה תוזחמה ןיב הלעמו ומכשמ טלוב - גרבדלוג האל תאמ - 1"ןומראה תלעב"
,הנידמה תמקה תפוקתמ םייוסמה קוחירה .(1954-ב הנושארל םסרופ הזחמה) םישימחה תונש
.הזחמה לש וכרעב ומגפ אל הלא לכ - םיצאנה ימיא לש אכדמה םשורה ,האושה יטילפ תלצה
,גרבדלוג האלש ,המוד .הזחמה לש תשדוחמ הניחב בייחמ הז קוחיר אקוודש ,ןכתיי תאז לכבו
תושיגר םע תמכחותמ תינבימ השיג קתרמ חרואב בלשל החילצה ,תורפסה תרקוחו תררושמה
תרתונ ,תוכרעמה ראשב .הנושארה הכרעמב רקיעב - ףירח ינויער ןעטימב תלבותמה ,הבר
,הב הלח םלוא ,תררושמה לש היתוריציב דימת הגופס התיהש ,תיטאופ תושיגר התוא םנמוא
תילאנויצנבנוק המארדולימ ידיב םש רקפומ הזחמהו ,תינרוצו תינויער הגיסנ ,ינמודמכ
יתש .'א הכרעמב רקיעב תבכרומ תויביסנטניא לע רמוש "ןומראה תלעב" הזחמה .ידמל
הרוביגה תערקנ וב - םמעשמ אל יכ ףא - ךורא עונכיש ןויסנ אלא ןניא תורחאה תוכרעמה
.רבקב םייח - השוריפש ,ןזורל התונמאנ ןיבל לארשי ץראב םיישפוחה םייחה תקושת ןיב הנל
ןיאו ,'א הכרעמב קר הרקיעב העיפומ ,הב ןודי ירמאמ בורש ,תויוברתה ןיב שגפימה תייעב
הקיטאמיתה לככ ,הנל לש התייעבש ,ינמודמכ ,איה תמאה .הזחמה ךשמהב דיקפת םוש הל
לומ ןשיה לש תויוברתה תומיע תייעבל ינאגרוא ןפואב תרשקתמ ,הזחמה לש תיצאנ-טסופה
:הפוריאב יתוברתה רבשמה תדוקנ תא םזיצאנב הארנ םא קר יאפוריאה לומ ילארשיהו שדחה
הלחה ךליאו ןאכמו ,תיצאנה העפותב רתויב ארונה האישל העיגה הנשיה תוברתה וליאכ
אוה ךכ םא .התואטבתה לש דחא ןפוא קר איה לארשי תנידמש ,השדח תוברת לש התחימצ
יתש לע החיספ תדחאמ תישפנה התוערקיהו ,וללה תופוקתה יתש ןיב תבצינ הנל ירה ,רבדה
הבוחה ןיבל (םישדחה םייחה) תוקושתה ןיב - תרכומה תיסאלק-ואינה תוטבלתהה םע ,תויוברת
תוהזל ירוטסיה לווע הז אהי ,הזחמה רבסהל תנבומ הייטנ יהוזש ףאו .('וכו ויכרעל ןזורל)
ןיב םירשקמה םירבסהה תא לבקנ וליפא - םזיצאנה םע "הנשיה" תיאפוריאה תוברתה תא
איש תא תוהזל ןוכנ יניאש ןוויכו .יראה עזגה תרות ןיבל דועו רנגאו ,השטינ ,ןיווראד
תוארל אלא אצומ יל ןיא ,היינשה םלועה תמחלמ לש דירחמה רבשמה םע תיאפוריאה תוברתה
,הזחמה ראשמ המ-תדימב תגרוחה תינכות-תינרוצ תרגסמכ "ןומראה תלעב" לש 'א הכרעמ תא
.תילאנויצרופורפ תימינפ תודחא-רסוחב הקול הזחמה יכ ,תודוהל בייח ינאו

הכרעמה הנבמב ןויע ןיב דירפנ ןוידה תעב ."ןומראה תלעב" לש 'א הכרעמב זכרתנ ,ןלהל
הצמיא ותואש ,יטסירכ התאגא ןונגיסב ישלבה הנבימה תא ףושחאש ינפל .הנכותב ןויע ןיבל
.תויוברתה שגפימ לש ןויערה לע דומעל ינוצרב ,הלש הזחמל גרבדלוג האל


שגפימ אוה ואשונש הזחמ "ןומראה תלעב"ב תוארל רשפאש ,ינמודמכ ,רורב הכ דע ירבדמ
תא חתנל ןויסינ לכ .וללה תויוברתה לש ןהיכרע ןיב הערכהל וא הרשפל ןויסינו תויוברת
:ול םיטביה השולשש יתוברת תומיע ונינפל יכ ,הלעמ ןודנה שגפימה תוהמ
.ןשיה לומ שדחה (א)
.ירצונה לומ ידוהיה (ב)
.יאפוריאה לומ ילארשיה (ג)
:הלא םיטביה השולשב ןייעל הסנא

2:ןשיה לומ שדחה
הכלשהל יתנווכ ."ןומראה תלעב"ב ןדוסיב תושגפנה תוינויער תוכלשה יתש הז טביהל
ןפואב תתמעמ גרבדלוג האל .אסיג-ךדיאמ תיטתסאה הכלשהלו אסיג-דחמ תיתרבח-תיתוברתה
תחא לכל .הנשי תילאנויצקנופ יתלב תוברת םע השדחה תילאנויצקנופה תוברתה תא רורב
וליאו ,תינרדומה תוילאנויצקנופה תגיצנ איה הרוד .תומד הדימצמ איה וללה תויוברתהמ
,הזחמב תיזכרמה תישילשה תומדה ,דנאז .תילאנויצקנופ יתלבה תוברתה גיצנ אוה יקסדורבאז
תורורב ןה םיכרעל תויומדה תדמצהל תוחכוהה .וללה תוינוציקה תויומדה יתש ןיב רשפמ
הניש םוקמל ,התל תגאודה איה :התוגהנתה לכב תישומיש-תיטקארפ השיג הגיצמ הרוד .רתויב
איה ןומראה לש םילודגה םירדחה לע .היירפסב דנאז תדובע לש רתוי ריבס ןוגריאלו חונ
:תרמוא
יניינב םע םינוכישל בויחב תסחייתמ ףא איה .(22 'מע) "!םירוגמל אל ךא ,הפי הז ..."
םג .םהב רוגל םילוכי םיבר םדא ינבו ,תורוד-קבא םירגוא םה ןיאש ןוויכ ,"תואספוקה"
:תיטקארפ איה תורפסל התשיג
וארק םישנא המכ ?ועיגה םה ימ ידיל ,םירדהנה דיה יבתכו ךלש םיפיה םירפסה הלאו"
.(23 'מע) "?םתוא

:תרמוא איה תוילאנויצקנופהו יפויה תייעבל עגונה לכב התוישיאל םוכיס ןימכ
רפאה לכ תא ,וללה תונשונה לכ תא תאנוש ינא לבא ...יטתסא שוח לכ הרסח ינא ילוא ..."
.(ילש השגדה ,24 'מע) "!תלעות אלל הזה
ההדזמ הניא איהו ,םיטקייבוא םע ההדזמ הניא איה .תוהדזהל תרהממ הניאש וז איה הרוד
ול תרמוא ,ןומראה לעבכו ןזורכ הלגתנש ,יקסדורבאזב עגפ דנאזש רחאל .םדא ינב םע
:הרוד
.(30 'מע) "?וילע עדוי התא המ ?ול רקי המ עדוי התא המ !דנאז ,ייחב"
תא דירפהל האבה ,תיטנאמורה הדמעל תדגנתמ איה .תויטנאמור-יאה תגיצנ ,אופיא ,איה הרוד
תא תושק תרקבמ איה .בגשנ ימונוטוא םלועב תונמואה תא דדובל - התוא בבוסהמ תונמואה
איה .םעה-יטושפ הביבסה ישנא ינפב רוגס הפיה ןומראה היה היפלש ,תירוטסיהה תואיצמה
רשא ויהי .הייתשו הליכא - ןומהה לש ויכרצ ןיבל הלענה תוברתה ןיב הדרפהה תא תרקבמ
לא תיטנאמור-יטנאה התשיג תא תוקידצמה תויתרבחה תוביסהו תויגולוכיספה תוביסה ויהי
רתי-תונשגר דגנ לעופה ,רוכינ ,תיטקארפו תבשוחמ השיג הרודב שי - תוברתה לאו תונמואה
אל תוחישק תשרודה ,הכאלמ יהוז ירהש ,האוש יטילפ םידלי תלצהב החוכ והז ילואו)
:(הטעומ
".הזה עקושה םלועה לכ יבגל תילאטנמיטנס תויהל תדחפמ ,תוטשפה תילכתב ,תדחפמ ינא ..."
.(49 'מע)
לא תקהבומ תיטנאמור השיג יקסדורבאזל שי השדחה תיתוברתה השיגה תלעב הרוד תמועל
תוסחייתה המבה תוארוהב ונא םיאצומ ,הזחמה םויסב .הפיה לאו תונמואה לא ,תוברתה
:יקסדורבאזל
.(120 'מע) ",ןואיזומב ןאכ םירומשה םיצפחה דחא אוה וליאכ ,עונ ילב ,אסרוכב בשוי"
,הרודל דוגינבו ,םינשוימה תוברתה יכרעב קבדה אוה .ינואיזומ ץפח אוה יקסדורבאז ,ןכא
:ןומראה לע ןגמ אוה
ןיאל םימלשו םיפי ויה םהייחו - בוטב ויחו ,םהייח תא ויח ,ןאכ וררוגתה םדא ינב לבא"
.(22 'מע) "...וללה תוינרדומה תואספוקב םויה םישנאה ייחמ רתוי ךורע

הרבחה לש תוידממה-דחמ דלוס אוה .(22 'מע) למשחהמו היגולונכטהמ דלוס יקסדורבאז
:תינרדומה
'מע) ".יפוי תאשל םילגוסמ םניא ,תחא תנוכתמ יפ-לע םלוכ םייונבה ,וללה םישדחה םייחה"
.(23

:תונמואלו הקינכטל דוגינ הב שיש תויתריציב לגוד אוה הרודל הזיתיטנאכו ןוקיטנאמורכ
תויטקארפל דוגינב .(23 'מע) "!וללה םיתבה םג .תאזה תורפסה םג .תשורח השעמ לוכהו"
תילאוטקלטניא השיג לכמ יקסדורבאז דלוס הרוד לש תוילאטנמיטנסה-רסוחו תיתרכהה
:תונמואלו תוברתל
- ןיבמ ילוא היה ,הנה אב אוה היה וליא ...הזכ רפס לש ושוריפ המ עדי ...ךלש אבס ותוא ..."
.(35 'מע) "...תונמוא תודלותלו הירוטסיהל - םירוספורפה לכ רשאמ רתוי

לש ןויער לכמ דולסל ותוא האיבמ תונמואלו תוברתל יקסדורבאז לש תיטקארפ-יטנאה ותשיג
.(37 'מע) ותעד לע וריבעמ ןומראהמ חיטש תריכמ לש ןויערה .םייתונמוא םיכרע רוחסימ

יקסדורבאז לגוד הרודל רומג דוגינבו ותוישיא תא הרידגמה תיטנאמורה הקיטתסאל םאתהב
םירקבמה םהידימלתל תתל םיגהונ םירומה :לשמל .םירחאה םימוחתה לכמ תונמואה תדרפהב
תליספ ,לשמל) םיירוטסיה-םייתרבח םינוירטירק לע םיססובמה םייטסיסקראמ םירבסה ןומראב
ןומראה ורובעב .ןומראה לא וז השיג דגנ סמח קעוז יקסדורבאז .(ילדואיפ רצומכ ןומראה
.תיטנאמורה תרוסמה בטימב ,תיביטקייבוס הייווח - ידעלב ,ישיא והשמ אוה

תתרשמ תינרשפה ותוישיא .יקסדורבאז ןיבל הרוד ןיב תרשפמה תומדה אוה ,רומאכ ,דנאז
הרוד ןהש ,ןייצל שי תיאזחמכ גרבדלוג האל לש הלודגה התוכזל .ינויערה ודיקפת תא בטיה
ןעטימו םדו רשב - שממ לש תויומד ןה ולא :םיכלהמ םילמס םתס םניא יקסדורבאז ןהו
לש תודגונמה תועדה ןיב רשגיש רחאה רבסהה תא וא ףתושמה הנכמה תא שפחמ דנאז .ינויער
,ןעוטו ןורתפ אצומ אוה ןומראה לש יטתסאה וכרע לע לודג חוכיווב .יקסדורבאז לשו הרוד
רחואמ .(22 'מע) ישממה וכרע לע טופשל ולכויש םידיחיה םה ןומראב םעפ ורגש הלא יכ
:דנאז רמוא ,רבעה לא סחיה אשונב הרוד םע ףירח חוכיווב ,רתוי
.םתוא בוהאל וליפאו ,םתעדל םיכירצ םינעשה ינב םג רשא ,םירבד הברה שי ,יתביבח ,רבעב"
ותיא חכוותהל לבא .ונחנא טילחנ ,הזה רבעה ןמ תחקל ונילע המ .יקסדורבאז לש ורבעב םג
אוה רשא תא אונשלו בהוא אוה רשא תא בוהאל תוכזה ול שי ?המל .הצור ינניא ?ךכ לע
.(48 'מע) ".אנוש

הרוד לש תילאנויצקנופה השיגה ןיבל יקסדורבאז לש תיטנאמורה השיגה ןיב דוגינה םצעב
ןומראה לע הססבתהב .הפיה לש ותוהמל רשאב ,םנמוא תרכומ ,תניינעמ הסיפתל סיסב שי
ומכ איה ךכב .הפיה תוהמ אשונב תקהבומ תינאיטנאק הדמע גרבדלוג האל הגיצמ ,למסכ
םילארשי לש םתוחכונ םצע :תויתוברתה תוסיפתה יתש ןיב תישיאה התערכה תא הריגסמ
שדח םלועל הסינכו ימוימויה ליגרה םלועהמ קותינ לש בצמ לע העיבצמ הפוריאב ןואיזומב
וסחי תאו ןומראה לש ומוקימ תא גרבדלוג האל תבצעמ ובש ןפואה .ןומראה אוה אלה -
תוסחייתהה יללכ תעבראל רשאב טנאק לש הרדגהה ןיב הרורב הלבקה רצוי הביבסל
טסקטנוקל וסחיו ,יטתסאה טקייבואה אוה ןומראה .ןומראל םיחכונה לש םסחי ןיבו תיטתסאה
תגאוד ךכיפל .םייטנאקה םעטה יללכ לע הנועה אוה וילא םישנאה סחי וא ןותנ אוה ובש
סרטניאה לש הז - יטקארפה םלועה םע םירשקה לכמ ןומראה תא קתנל גרבדלוג האל
,ער יכב תינוכמה בצמ ,קתונמ ןופלטה :תיתרבח הביבס לכמ לילכ קתונמ ןומראה .תילכתהו
תא קתנל ידכ .רטמוליק םישיש קחרמ הקוחרה - הבורקה ריעל דעו ןומראהמ עיגהל השק ךכו
אוה הזה ןומראה" :ןואיזומל גרבדלוג האל ותוא תכפוה ,תוילאנויצקנופ לכמ ןומראה
שומיש וב תושעל ןיאש איה הז ןואיזומ-ןומרא לש ותועמשמ .(4 'מע) "וישכע ןואיזומ
:ילאנויצקנופ
.(5 'מע) "...םירוגמל אל ךא ,דואמ םיפי םה םיקיתע תונומרא"

לא סחיה תא תיאזחמה תנייפאמ ,תיטנאקה תועמשמב "סרטניא אלל"ו "תילכת אלל"ה לומ
טקייבואה לש םייטננמיאה םיביכרמה ידיב יובש תויה לש השוחת ,תוהדזה לש סחיכ ןומראה
,ומצע טקייבואל ץוחמש םיביכרמ לכמ ,אופיא ,אוה קוחירה .ןומראה אוה אלה - יטתסאה
:ומצעל אוהש יפכ טקייבואה לא איה הבריקה וליאו
ןנובתמ) .וב יובש אצמנו ולש וניאש םלוע לא םדא ץרפתמ תעדמ אלש (הרוד לא) :דנאז"
םע ...םיבר םישדוח וז היירפסב ןאכ תוהשל יתייה ןוכנ ינא !רדהנ יבש הזיא לבא (רדחב
.(7 'מע) "...תונומתה םע ,הלאה םירפסה

,םייטתסא םיביכרמ םע "תעדמ אלש" תימונוטוא תודחא לשו קוחיר לש ,תוהדזה לש וז תרגסמב
.(ב"ויכו "ודיביל" ,"תינבת" ,"ךשמ" ,"האידיא" הז סנל ארקנ) יטתסאה "סנ"ה תא ןנובתמה טלוק
,תיטתסא הסיפת גרבדלוג האל ונינפב תפשוח תיטנאמורה תרוסמה בטימבש ,אוה בושחה
תועפות לע תונומאה וניניעמ תמלענה העתפה ,והונעדי אלש והשלכ דוס םילגמ ונא היפלש
הרוד ופשחי - הריבס הקיגול לכמ קחרהו בושיי לכמ קחרה - ןומראב ןאכ .תוילאנויצנבנוק
השיגדמ המבה תוארוהב .'וכו האדיאה ,יפויה איה הנל .הנל תא םיהדזמהו םיקתונמה דנאזו
הפיה הנל .(50 'מע) "...הכורא הנבל הלמש השובל ,דואמ הפי הריעצ הרענ הנל" יכ ,תיאזחמה
.ןושאר טבמב ןייעל יולג וניאש ,ימינפ יטתסא ךרע איה ,רמולכ ,םירפסה ירוחאמ הלגתמ
.תישממ תיטתסא הייווח הווחה לש ורכש איה הנל .בגשנה ןמ וליפאו ןירותסימה ןמ שי הנלב
ידיב ןועשה תלעפה תובקיעב קר הלגתמ הנל םנמוא) ןמזל רבעמ לא הגירחבש רכשה והז
- ןמיס אלא וניא ןמזהו ,השעמל ,לעופ ונניאש קיתע ןועש תלעפהב אוה רבודמה םרב ,דנאז
לכ - הצרנ םא .עודילו ינויגהל ,לבוקמל ,יוצמל ,ליגרל רבעמ לא ,(הנל רובעב דוק
.תיטתסאה הייווחה תא םירידגמה ,םייטנאמורה םינויפיאה םג םה וללה םינויפיאה

:ירצונה לומ ידוהיה
םע תוהדזהל םישקבמה ,םיילארשי םיררושמ וא םירפוס םתואל המוד הניא גרבדלוג האל
יקסדורבאז לומ םידוהיה םילארשיה גוז תדמעה ,תאז םע .בולצה תייווח ידי-לע םירצונה
תובייח ,"היבש" תונש ךשמב ,הנל ןיבל יקסדורבאז ןיב החתפתהש הרזומה הבהאה וא ,ירצונה
.גרבדלוג האל רובעב ירצונ-ידוהיה שגפמה לש ותובישח לע דמלל

האל - רמולכ .דועו ןמשח לש ובורק ,ןומגה לש אצאצ אוה .ירצונ םתס ונניא יקסדורבאז
וירבד תא ויפב תנתונ איה ,ןכ-לע-רתי .רתויב קודא ירצונ רשקהב ותוא הדימעמ גרבדלוג
:ומצע ןיבל וניב םירבדה תא למלממ אוה ,"השדחה תירבה"מ ושי לש
תכלשב תנאתכ הצרא ולפנ םימשה יבכוכו (ןולחה לא וינפ ,םערה יפלכ למלממ) :יקסדורבאז"
(אצוי) "הרעסה ינפמ היגפ
?רמא אוה המ :הרוד
.(14 'מע) "...השדחה תירבה ןמ קוספ ...םולכ אל :דנאז
יכ ,תזמור הרוד .תודהיה יגיצנכ ותמועל םיגצומ דנאזו הרוד .תורצנה גיצנ אוה יקסדורבאז
הז ןיא - תאז-לכבו ויתובא תא ריכזמ אוה ףא דנאזו ,(35 'מע) ל"רהמה לש אצאצ איה
וירשק סיסב לע קר ,יתעדל ,וניבהל רשפאו ,ףיקע אוה תומיעה :ל"רהמ ןיבל ושי ןיב תומיע
לש ירצונה ןוזחה תדמעהב הצמתמה ,ףיקעה תומיעל יתנווכ .ותוללכב הזחמה ןכות םע
סותימה לומ רשאב ,יתימ תומיע והז .ישילשה ךיירה לש םזיצאנה ימיא לומ תיעיברה תוכלמה
.וידממ תא טולקל לגוסמ וניא לכשהש ,יתימ ןוסאכ האושה םג תספתנ תיעיברה תולכמה לש
תוכלמה תע אובת םהינש ותומיש ירחא יכ ,יקסדורבאז התוא ענכיש דציכ תרפסמ הנל
:תיעיברה
הבהא היהת םש .םינקזו םיריעצ ויהי אל ,םיתמו םייח ויהי אל םש - ?תיעיברה תוכלמה"
.(70 'מע) "...ינשה תוומה וב עגפי אל חצנמהו ,יחצנ דהו הלודג

:תדגונמ "תד"כו "ןוזח"כ תיצאנה תוברתה תא גרבדלוג האל הגיצמ ,הז יתימ ןוזח לומ
,חורה-יסג ,ףרועה יחלוגמ ,וללה םיניצקה תא יתובא-ץרא תמדא לע ןאכ יתיאר רשאכ לבא ..."
לש השדח תד - השדח תד םהל םישועה ,םישדח םייח לע םיאבנתמה ,םיריהיה ,תעדמ םירעבנה
.(41 'מע) "...!םיריזח-יעור לש השדח תוברת ,םדא-יארפ לש םישדח םייח ,םילאבינאק

םיבקועה םירפסימה םגו ,ינשה סותימה לש טלחומה ודוגינ אוה דחא סותימ - קפס לכ יל ןיא
תשגדומה תויתורצנה :שיגדהל ונילע הבוח ךא .ינשרד םירמוא (תיעיבר תוכלמו ישילש ךייר)
ירצונה אוה יקסדורבאז .גרבדלוג האל לש היציחל הרטמל וכפוהל האב הניא יקסדורבאז לש
יל הארנ םלואו .םירצונ ןיבו םידוהי ןיב הרשפ לע - הארנה יפכ - רבדמ ףא אוה .בוטה
השיגה לכ םע ירהש ,יהשלכ הינוריאב השענ רבדה .תורצנה םע ןובשח ןאכ השענ תאז-לכבש
.םידוהיה רובעב רתויב תיטרקנוק תירוטסיה תואיצמ וז התיה - תיצאנה האושל תיתימה
החילס לע ,הבהא לע םירובידה :אל-ותו סותימ תגרדב רתונ תיעיברה תוכלמה לש סותימה
- םהב השודג "השדחה תירבה"ש ,םירוביד םתוא - תלוזה לבס לע רפכמה ימצע לבס לעו
יצאנהש ןוויכ ,לגר-תטישפ וז התיה .םיצאנה תועווז חכונ םהלש לגרה-תטישפ אולמב םיגצומ
ומרגש לבסה לע המקנכ ןאכ וגצוה םיצאנה ידי-לע םידוהיה תופידרו ירצונה םע ןאכ ההוז
.ושיל םידוהיה

הספילאקופאה ביטומ ידי-לע "ןומראה תלעב"ב גצומ םזיצאנה ןיבל תורצנה ןיב רשקה
ןוזח" םשהו ,ארונה ןידה םויב םלוכ םיקסוע יקסדורבאז למלממ םתואש םיקוספה .תירצונה
.הזחמב םימעפ המכ רזוח "ןנחוי

.(26 'מע) ."ץראה תישילש ףרשיתו וידחי םילולב םדו שאו דרב יהיו :יקסדורבאז"

:תירצונה הספילאקופאה ביבס םיגח הנל לש םייתימה הייומיד םג
.(64 'מע) "...וילע בכור תוומו ןוקריה סוסו ...םיקרבו םימער ...הרעס"

רחא ללוש תכלל ןיא םלואו .תיצאנה האושה תועווזל רורב דה שי ןידה םוי ירואיתב
תא םלבסב םימלשמה םיאטוחה תא םילבוסה םידוהיב תוארלו וז הלבקהמ עבונה סקודאראפה
יארחאה ,םלוע ותוא ישנא שרופמב םה - םייתימאה םיאטוחה - םייתימאה םיתמה .אטחה סמ
תועצמאב תרשקמ גרבדלוג האל .וללה תועווזה חכונ םלועה ןיגפהש תושידאלו תועווזל
:ןידה םוי לש םייתימאה םיאטוחה ןיבל הלא םישנא ןיב ירצונה סותימה
!עבצא ופקנ אלו וקתשו ואר ,האר םלועה לכ .ינודא ,תיאר ךדבל התא אל :הרוד"
םיתמו .בבל ילרעו םימוסו םישרח ?הזכש םלועמ שורדל רשפא המ יכו ?םלועה :יקסדורבאז
תמ רשא ןורחאה' :ןנחוי ןויזחב בותכ .יתייה םיתמה ןיב הליחת יכנאו .םייחה ןיב םיכלהמה
.ינא הז - 'יחיו
(הלאש תקיתשב דנאזב הטיבמ) :הרוד
ןהילע תודע רוסמל םילוכי ונלוכש ,ולא ןה תושק תודבוע .הקיטסימ וז ןיא :יקסדורבאז
.(37 'מע) "...תומדא ילע וניניב םיכלהמ םיתמ המכ ...(.ע.ג / ?ןידה םויב ?יתמ)
תעדוי איהו תיטנלוויבמא איה תורצנל גרבדלוג האל לש התשיגש ,יל הארנ תאז-לכבו
,םירצונה ןיבל תורצנה ןיב תומיעה חכונ תרצונ הינוריאה .םירצונ ןיבל תורצנ ןיב ןיחבהל
הריש לא תררושמ לש הסחי - דובכ לש סחי תוחפל אוה ירצונה סותימה לא סחיה וליאו
תייעב הלוע יקסדורבאזו דנאז ןיבל הרוד ןיב םיברה םיחוכיווהמ דחאב .תיגולותימ
ןיב האוושה - האשונש החיש ךכב חתופ אוהו יקסדורבאזל דנאז רמוא ,"רחא ונרבע" .תורוסמה
תדה ישנא ראשו ןמשחה ,ןומגהה םיבצינ אסיג-דחמ .תודהיה תורוסמ ןיבל תורצנה תורוסמ
הלא .דנאז לשו הרוד לש םהיתובא םיבצינ אסיג-ךדיאמו ,יקסדורבאז לש ותחפשממ תירצונה
.תמייוסמ הדוקנב תקספנ תורוסמה ןיב הלבקההש רבתסמ .עדמה ןיבל תדה ןיב דחאל ועדי
.תורצנה ןיבל םירצונה ןיב רשקל תסחייתמה הינוריאה םג הליחתמ הבש הדוקנה התוא יהוז
יהוז .הילחונ ןיבל תיקנעה תרוסמה ןיב רעפ השדחה תעב רצונ תאז ןיבמ יקסדורבאזש יפכ
.תידוהיה תרוסמה לש "ינכט" ןורתי לע עיבצהל גרבדלוג האל הליחתמ הבש הדוקנה םג
:תרוסמ ילגודו תרוסמ דחאל ונלש תרוסמה לש החוכב
המ ןיבהל ןיידע םילגוסמה ,םלועב םידיחיה םה םידוהיה םויהש ,ינבשוח ... :יקסדורבאז"
.(36 'מע) "...תרוסמ תאז

:ךשמהבו
,הזה םלועה לש םילבהה-לבה ירחא ךלה אלש לע ידוהיה םעה תא יתייה ץירעמ דימת ךא ..."
.(36 'מע) ".ךלה ולש וכרדב אלא ,ויתוכופהת ירחא הטס אלו

ןיא ,םירבדה דוסיבש ןוויכ ,ורקיעב "ינכט" אוה תידוהיה תרוסמה לש הז ןורתי יכ יתנייצ
תרוסמ לע תחא תרוסמ לש 'וכו תינויער ,תירסומ ,תינכות תונוילע הגיצמ גרבדלוג האל
חלצומ ןפואב המצע לע תרמושה ,תרגסמ יהוז .ינרוצ קרו ךא אוה ידוהיה ןורתיה .תרחא
.רתוי

אוה "ןומראה תלעב" תנבהל חתפמ תויהל יושעהו ירצונה סותימב רושקה ,דואמ יזכרמ ןיינע
ןידה םוי לע יקסדורבאז לש וילומלימ לכ ,הזחמב םימעפ המכ רכזומ רפסה ."ןנחוי ןוזח"
גרבדלוג האלל .םשמ חוקל אוה ףא - סוסה לע בכורה תוומה יומידו ,הז ןוזחמ םיחוקל
הז ןוזחב ןויע ."ןנחוי ןוזח" לע בושו בוש הכמתסהב דואמ הרורב הנווכ ,אופיא ,התיה
:רתויב םיניינעמ םירבד המכ ונדמלמ

.ושי לש ותומד ןיבל יקסדורבאז תומד ןיב הרורב הלבקה תחתפתמ הזחמה ךרואל (א)
םירבדה לכ .ושי אוה "ןנחוי ןוזח" יפל יחה תמה .יחה תמכ ומצע תא גיצמ יקסדורבאז
לע ושי לש וירבד רחאל דימ - ןכ-לע-רתי .ושי לש וירבד השעמל םה למלממ יקסדורבאזש
קוספ ,'א קרפ) תוומלו םוניהגל תוחתפמה וידיבש ומצע לע ירצונה חישמה רמוא ,יחה תמה
יקסדורבאז לש ותייאר ?הנל לש "רבק"ל תוחתפמה ויה וידיבש ,יקסדורבאז הז ןיאה .(18
בלצה לע עקומ שיאה ירהש ,תינרדומה הרבחב ויתולבס תא רכומ רואב םג הריאמ ושי ןימכ
הלענה ותוגהנתה תא ריבסהל הייושע ושיכ יקסדורבאז לש ותייאר .ונמז ינב לש יתוברתה
.םירצונה ןיב ןפוד אצוי ותויה תאו האושה ןמזב

םינותנ ויהיש הלא לש םתאילכל איביש ,ןטשה לע ושי רבדמ "ןנחוי ןוזח" לש ינש קרפב (ב)
ןטשה רד וב םוקמב ורודיש הלא ,םיהולאה רבדל םינמאנה הלא .(10 קוספ) תונמאנה ןויסנב
ךכ .םייחה רתכלו אלכה ןמ הלואגל וכזי - השקה ןויסנב דומעל ועדי תאז לכבו (13 קוספ)
ןטשה היה ,אלכב התיה רשאכ .רתויב ארונב התסנתה איה .הנל לש הלרוג תא ןיבהל רשפא
בותככ ,הנל .(תיצאנה תואיצמה רואיתב ףסונ יתימ דוסי והז) םש התוהשל יארחאה יצאנה
יזכרמ הטמ היה הרתתסה וב ןומראה ירהש ,ןטשה רד וב רוזיאה בלב הנכש ,"ןנחוי ןוזח"ב
ץראל התיילעו התלואג אוה אלה - םייחה רתכל התכז ןכלו ןויסנב הדמע איה .םיצאנה לש
,הבהא ,שגר יכרע לע - ינאמוהה המלצ לע רומשל העדיש ןוויכ ,ןויסנב הדמע הנל .לארשי
.האילכה תובקיעב אבה טפשמ ותואל ,אופיא ךפוה "ןומראה תלעב" הזחמה .'דכו יפוי
לש םילענה היכרע לע הנגה בתככ תדקפתמ תוכרעמה יתש ךרואל ונינפב הנל לש התפישח
.תלצינ איה םתוכזבש ,הנל

ץראל היילעה תוכזב הנל לש התערכה תנבהל קוזיח קפסמ "ןנחוי ןוזח"ש ,יל הארנ (ג)
לכ לע ויפלכ הבוח השח איה .יקסדורבאז ןזורה תא תבהוא איה :דואמ תטבלתמ הנל .לארשי
בוזעל הטילחמ איה - תאז-לכבו .םינש ךשמב התהש הב הביבסל הליגר איה .הנעמל השעש המ
,היעינמ תא ןיבהל רשפא "השדחה תירבה" תרזע אלל םגש רורב .לארשי ץראל תולעלו לוכה
תורמלו .הננערו האירב הצירק הל םיצרוק םישדחה םייחהש ,19 תב הרוחב איה הנל ירהש
יבלש רחא בוקעל לוכי להקה ןיאו ,םיעלקה ירוחאמ תישענ הנל לש התטלחה תאז
רבדמ ושי :וז "תועדוויה" ריאהל יושע "ןנחוי ןוזח"מ 'ג קרפ לש 12 קוספ . "התועדוויה"
םילשורי ...לש םיימשמ הדירי תללוכ וז הלואג .ןידה םוי רחאלש הלואגה לע הז קוספב
.השדחה םילשורי לא עיגהל איה תבייח ,ןידה םוי ימיאמ תלאגנה איה הנלש ןוויכ .השדחה
ןויערש קפס ןיאו ,"ןנחוי ןוזח"ב הברה התואצמתה לע דנאז ינפבו הרוד ינפב הדיעמ הנל
תא הינפב חתופ האלכל השדחה םילשורי יגיצנ לש םאוב .הבבלב קומע לותש השדחה םילשורי
יכרע - ןזורה הל הנקיהש םיכרעב הזעה התנומא לשב אקווד .הלואגה לא ךרדה
.הבג תא ול תונפהל איה תבייח - תירצונה הספילאקופאה

תא שפחנש ריבס ןכלו ,יאדיא הזחמ אוה "ןומראה תלעב" ?הנבל הלמש הנל תשבול עודמ (ד)
לש אלפומה רואיתה יוצמ "ןנחוי ןוזח" לש 'ו קרפב .יאדיאה רושימב הלאשל הבושתה
.תוומה בוכר וילעש יעיברה סוסה תא הנל הריכזמ ,רוכזכ .הספילאקופאה יסוס תעברא
תועווזל הזחמב תוליבקמ ויתועווזש ןידה-םוי ימיא רואית אב סוסה לש ורואית תובקיעב
םהל רמאנו תונבל תולמשב םפכב לווע אל לע םילבוסה םישובל הז רואיתב .האושה
התלמשו - ידוהיה םעה ינב םה אלה - וללה םילבוסהמ תחא איה הנל .םתלואגל דע ןיתמהל
ץעמ התליכא"ו (ןומראב יבשב הייח) תוומה ןמ הלואגה תייעבל המלשהכ ,ךכיפל ,האב הנבלה
.לארשי-ץראל התיילע איהש - "םייחה

:יאפוריאה לומ ילארשיה
:וא ,ירצונ-יאפוריאו ידוהי-ילארשי) םימדוקה םיתומיעה ינש םג םילולכ הז תומיעבש ,רורב
לע ,ינמודמכ ,דיעמ הפוריאב תושחרתהה םוקימ םצע - תאז םע .(ןשי-יאפוריאו שדח-ילארשי
אשונב (םירחאו הקלצ ןד ,גומלא תור) םיילארשי םירפוס ברקב דואמ תרכומ תוטבלתה
ואבש םיילארשי םירפוס םתואמ איה גרבדלוג האל .לארשיב תיתוברת תוהז רחא שופיחה
.הפוריא לש םישרושה תריתעו הרישעה תוברתה יכרב לע וכנחתהש רחאל ,הפוריאמ לארשיל
סיסבה - ןכ לע רתי .יתוברת ףתושמ הנכמ רסוח לשו תויולג ץוביק לש לארשיל ואב םה
"ןומראה תלעב"ש ,יל הארנ .תיברעמה שפנל והשלכ רז יניטנאבל עקרב ןאכ לקתנ יברעמה
םע תינמינ גרבדלוג האלש ,ןועטל רקש הז אהי םלואו .הז יתוברת ערקב ,ראשה ןיב ,קסוע
םירפס רחא שפחמה דנאז ןכש .ןודנה יתוברתה ערקה לע לוכסיתב םיביגמה םירפוס םתוא
ןמ ולזגנש" םירפס רחא בקוע םא יכ ,הנייהו התיג יבתכב אקווד לעלעמ וניא הפוריאב
ונלש תימואלה היירפסל םריבעהל ידכ םשפחל הנה יתחלשנ .הינמרגב תוידוהיה תוירפסה
.(11 'מע) "...םילשוריב

(12 'מע - "...המחלמה ילוצינ ,ודרשש םיידוהי םידלי ןאכ תשפחמ איה") הרודל םגו דנאזל םג
תחא תוברתמ החירב וז ןיא .הפוריאב םתייהשל םירוהט םיילארשי םיעינמ ,ךכיפל ,שי
לש היכרע תרזעב ץראב יתוברתה שרושה תא קימעהל ןויסנ - ךפיהל אלא ,תרחא תוברתל
היולת וז הניחבמו ,שדח יתוברת סיסב לארשיב רוציל זע ךרוצ םייק .תיאפוריאה תוברתה
תוחפ רואב יכ ףא ,שדחמ יתוברתה ערקה הלגתמ ךכ .הפוריא לש התוברתב ונלש תוברתה
"ןוסבה ץע" - לשמל ,האר) יתרכזהש םירפוסה תוריציב הלגתהש הזמ יתייעב תוחפו יגארט
לש תולתה ,רבד לש ותימאל .(דלפלפא ןורהא תאמ םירופיס המכ וליפאו הקלצ ןד תאמ
הז ןיא .גרבדלוג האל יפל ,דבלב תינכטו תינמז איה תיאפוריאה תוברתב תילארשיה תוברתה
,ירהש .'וכו שמשה יפוטש םיבחרמל ,ןוכיתה חרזמה לש שביה םילקאל תידוסי תולגתסה רסוח
הביבסה לש הלא תודוסיל הברה התהימכ תא ,בהואה הסחי תא השיגדמו הבש הרוד
:תילארשיה
.(17 'מע) "!ןיסמחל ;םוחל !ץראל !ילש תיבה לא ,התיבה שממ ,התיבה הצור ינא ..."

רבמטפס לש ברשב םיעוגעגב תרכזנ איהו ןומראב ידמ רקה ריוואה גזמ לע תננולתמ הרוד
.(20 'מע) "...רופכה תא םינפל יתבהאש יתעדב הלעמ ינא רשאכ ..." :הפיסומו לארשי-ץראב
ובג תא הנפיהו ןוכיתה חרזמב תיסיסבה תיתוברתה ותוהז תא אצמש ילארשיה איה הרוד
רבדב המו .דבלב תינמז איה תיאפוריאה תוברתב הלש תולתה .תיאפוריאה הביבסה תודוסיל
ומש םלואו .הזחמה שחרתמ הבש ,תיאפוריא-זכרמ ץרא התואמ ,הרודכ ,אב אל דנאז ?דנאז
הדמע עיבמ אוה ןיא ,הרוד תמועל .היסורמ הארנה לככ - הפוריאמ אב אוה יכ וילע דיעמ
התה ןמ םגול אוה :הרוד לש הירבד לע ללכ ביגמ אוה ןיאו ,ץראל ותהימכל סחיב הרורב
.הרודל תונעל ליאומ יקסדורבאז קרו ולש

ןולל שקעתמ ףא אוה .ןומראה לש יפויה ןמו תוירפסהמ בהלתמכ הזחמה ךרואל גצומ דנאז
.םיקיתע םיחיטשבו םיטיהרב ,תונומתב םג םא יכ - םירפסב קר אל רישעה היירפסה רדחב
רשפא ךא .לארשיב הל הכזי אל םלועלש ,וז תוברתל ובבל ירדחב המכ דנאזש ,דואמ ןכתיי
,ןרשפה ויפואל דה אלא וניא הרוד לש ץראל םיעוגעגה יטפשמל דנאז לש הבוגתה רסוחש ,םג
אוהו ,תיעוצקמ תובהלתה אלא הניא םירפסהמ ותובהלתהש רשפאו .ינוציק יתלבה ,לוקשה
האלש ,אוה רורב םוקמ לכמ .םילשוריב תימואלה היירפסה יפתרמב הרוצה תואב יאדו בהלתי
ןיבל לארשי ןיב יתוברתה ערקה אשונב תיעמשמ-דח וא תינקספ הדמע הגיצמ הניא גרבדלוג
.הפוריא

תא ריכזנש ילבמ "ןומראה תלעב"ב יאפוריא-ילארשיה תומיעה תייעב תא םכסל םילוכי ונניא
ןודנה יתוברתה ערקה אשונב תינקספ הניא גרבדלוג האלש ףא - רמולכ .םימדוקה םיתומיעה
ןיבל ילארשיה ןיב תומיעל רורב דהכ ירצונה לומ ידוהיה תדמעה םצע ,אשונה תאלעה םצע -
ןיבל השדחה לארשי ןיב תומיעל דהכ שדחה לומ ןשיה תייעבב קוסיע םצע ,יאפוריאה
תוברתה ןיב תומיעה תייעב תיאזחמה תא הקיסעה המכ דע םידמלמ הלא לכ - הנשיה הפוריא
.תיאפוריאה תוברתה ןיבל תילארשיה


הנבמה תא שיגדנ ,תישאר ?"ןומראה תלעב"ב גרבדלוג אל לש תינרוצ-תינכטה התשיג יהמ
:תויומדה ןיב סחיב הייוצמה הקיטקלאידה יהוז .הזחמה לש יטקלאידה

תא םיאצומ הלא םידוגינ דציכו דוגינה תילכת יקסדורבאזל הרוד תדגונמ דציכ וניאר
יכרעב קבדה שישקה ןזורה ןיב דוגינ םילגמ ונא ךכל ליבקמב .דנאז לש ותומדב הרשפה
ןיב סחיב םג טלוב הזחמה לש יטקלאידה הנבימה .םייחה תהמכ ,הריעצה הנל ןיבו תוומה
לש הקיטקלאידה לע אוה הב שגדהש ,תיאדיא הכרעמ - 'א הכרעמ ןיב דוגינ םייק :תוכרעמה
יאדיאה דוסיהו ,ילאנויצומא אוה הב שגדהש - 'ב הכרעמ ןיבו - יקסדורבאזו דנאז ,הרוד
הכרעמ איה 'ב הכרעמ וליאו הרקיעב "תיתרבח" איה 'א הכרעמ .לילכ טעמכ הנממ םלענ
הביבסל תויומדה תוסחייתה ךותמ תחמוצ 'א הכרעמ ;(המצע ןיבל הנל ןיב) "תילאודיווידניא"
תימינפה הביבסל תויומדה לש תוסחייתה ךותמ תחמוצ 'ב הכרעמ וליאו ,ןומראל - תינוציחה
ישנא םיגזמתמ ןאכ :תומדוקה תוכרעמה יתש לש ןעוצימ איה 'ג הכרעמ .הנל לש השפנל -
תא אוצמל םיבייח הנל לש השפנו ןומראה .תחא תיטאמארד הגיזמב הנלו 'א הכרעמ
.תומיעה-ןורתפ

רבכש ןוויכ ,"ןבומ" בתוכ ינא .יטקלאיד סיסב לע הענ הזחמה לש תיאדיאה העונתהש ,ןבומ
ןיבל ידוהיה ןיב ,שדחה תויוברת ןיבו ןשיה תויוברת ןיבש םירורבה םידוגינב תוכורא יתנד
תלעב"ב הרשפ ידיל םיאבומ הלא םידוגינ .יאפוריאה ןיבל ילארשיה ןיבו ;ירצונה
תינמז קר איה הפוריאב תילארשיה תולתה .יטנלוויבמא אוה תורצנל סחיה ."ןומראה
ןשיה דוחיאל למס איה לארשי-ץרא םגש ,םילארשיה דמצל ריכזהל עדוי יקסדורבאז .תינכטו
.תימואלה תושדחתההו הקיתעה תרוסמה - שדחהו

הכרעמ םגו 'א הכרעמ םג .הזחמה לש טביה לכמ טעמכ שמ וניא שלושמה יטקלאידה הנבימה
דנאז ,הרוד - 'א הכרעמ) קוידב תושפנ שולש ןיב םיגולאידמ תחא לכ תובכרומ ,לשמל ,'ב
הכרעמ ,יקסדורבאז ביבס תדקמתמ 'א הכרעמ .(הנלו דנאז ,הרוד - 'ב הכרעמו ,יקסדורבאזו
עוצימה תא תרצוי ךכבו יקסדורבאז תאו הנל תא השיגפמ 'ג הכרעמו ,הנל ביבס - 'ב
.יטקלאידה

אוה "ןומראה תלעב" יכ ,יל הארנ ?"ןומראה תלעב" הזחמה לש ונונגיס והמ - תאז לכבו
םייטנאמור תוזחמ םתואל ךייתשמ אוה ךכו ,םזילאירו הקיטנאמור ונונגיסב דחאמה ,הזחמ
האל .המארדולימה תדוכלמב ולפנ םבורש ,(19-ה האמה לש םישימחה תונש) םירחואמ
- הז ןוכיס לע רבגתהל החילצה איהש ,ענכושמ יניאו לודג ןוכיס המצע לע הלטנ גרבדלוג
.הזחמה לש תונורחאה תוכרעמה יתשב טרפב

ןירותסימה ."רבק" ךותמ וב תואצוי תויומדו ,ול םירתס תותלדש ,ןשי ןומראב שחרתמ הזחמה
לש תגעלנה ותוצרפתה תניצס ,לילה תוצח תארקל ותושחרתה ,הזחמה תא םינייפאמה דחפהו
תוזחמה לש תומסרופמה ברק-ודה תוניצסל תיטתאפ הלבקה) ודיב חדקא םע יקסדורבאז
,(ןומרא רמושל ךפהש ,ןזור אוה וליפא) הזחמה רוביגכ ןזור לש ותדמעה ,(םייטנאמורה
בטימבכ - םשגתהל תלגוסמה יקסדורבאז ןיבו הנל ןיב הבהאה) תוומ לומ הבהאב קוסיעה
הלא לכ - דועו (ןומראה אלכב הנל לש "התומ" אוה אלה ,תוומב קר - תיטנאמורה תרוסמה
אוה הזחמב הקיטנאמורה לש האיש ךא .קהבומ יטנאמור הזחמל "ןומראה תלעב" תא םיכפוה
.םיאפר תוחורב "ןומראה תלעב" סולכיא

תא םיאריו ,ךושחהו קתונמה ןומראב םידוכל םה .םיאפר תוחור ינפמ םידחופ דנאזו הרוד
איהו ,הז ילאיווירט דחפב תקפתסמ הניא גרבדלוג האל .ץוחב תללותשמה הארונה הרעסה
לא הרוד תרמוא הליחת .שממ לש םיאפר תוחורל הנל תאו יקסדורבאז תא תכפוה
:יקסדורבאז
אצי וליאכ - ולוכ אוה ,וינפמ תדחפמ ינא !הזה שיאה .יל היה המ תעדוי ינניא ,תמאב"
.(15 'מע) "!רבקמ

וירבדב יקסדורבאז רשאמ ,םעפה .םיאפרה תוחור תייעב תא םיחכונה םילעמ רתוי רחואמ
:ןומראב םיאפרה תוחור לש ןמויק תא ותוגהנתהבו
?ןאכ םיכלהמ םניא םיאפר תוחור ... :הרוד"
.(25 'מע) "!תוחור םיכלהמ םיקיתעה תונומראה לכב .םיכלהמ (תוניצרב) :יקסדורבאז

םג - תאז םע .םיאפר-חורכ הנל לש התומדל תוליבקמ ןאכ תורכזנה םיאפרה-תוחור
םנמוא אוה יקסדורבאז יכ חיכומ הזחמה םויס .שממ לש םיאפר-חורכ עיפומ יקסדורבאז
הב העשה יהוז ."תוצח" - יקסדורבאז ירבדבו תוצח לוצליצב םייתסמ הזחמה :םיאפר-חור
דנאז ידי-לע 'א הכרעמב דוע ןירשימב ונל תרסמנ וז הדבוע .ןרבקמ םיאפרה-תוחור תואצוי
הנל :יטאמארדה ךילהתל ףסונ דמימ קינעמ תוצחב הזחמה םויסש ,ןייצל ןיינעמ .(26 'מע)
העש התואב ךא .(לארשי-ץרא) םייחה לא (ןומראה) "הרבק"מ הליל תוצחב םיאפר-חורכ תאצוי
דחאכ) טקייבוא תגרדב רתונ אוה .יקסדורבאז - תרחאה םיאפרה-חורב ךופה ךילהת לח קוידב
.תוצח תעשב םצעתמ קר יקסדורבאז לש ותומ .ונומרא-ורבק ךותב (םירומשה םיצפחה

תרוסמ לכ וא - (1921) ואנרומ לש יטסינויסרפסקאה וטרס - "וטארפסונ"ש הרבסל םוקמ שי
תלעב" לש הקיטנאמורה לע טעמב אל ועיפשה ,הז טרס הכישמה רשא "הלוקארד" יטרס
ךכ ,ליל תוצח ידמ הייחתל בשו ורבקב וימי תא הלבמה ,הלוקארד ר"ד ומכ ."ןומראה
המק" איהשכ ,הלש רותסימה רבקב הרוגס הנל ךכו ,רבק ןימ אוהש ,ןומראב יח יקסדורבאז
םיענ אוה ףא ,הלוקארדכ ,יקסדורבאז .םירפסה יפדמל דעבמ תאצויו הליל ידמ "הייחתל
הנל תא - ויתונברוק תא טנפהמה חוכ שי ול םג הלוקארדל ומכ ...םיסקמ ,בידנ ,תוכילה
התאיצי תא דימעמ הזחמה םויס :ונברוק םגו הלוקארד םג ,אופיא ,איה הנל ...וב תבהואמה
תיללכה היצאוטיסה םג .לילה וצחב ורבקב הלוקארד לש ותייחתכ םישדחה הייח לא "הרבק"מ
לבו) הפוריא חרזמב םימיא ןומראל םיעלקנה םימימתה םישנאה לש וז - הזחמה לש רתוי
סותימהמ החקלנ ומכ - (םידפרעה לשו הלוקארד לש םאצומ ץרא איה הינאווליסנארט :חכשנ
יקסדורבאז) דפרע ןיעמ אוהש ןומראה לעב ,םייאמה ןומראה ,םיאפרה תוחור :הלוקארד לש
הנינב בהואמה וטארפסונל ליבקמב ,ונומראב התוא ורמושב הנל לש המד תא ולאכ ץצומ
.רתויב ןיינעמ יתאוושה ןוויכל םיזמרמ הלא לכ - (הייפיפיה

גרבדלוג האל תנתונ ,םדא-ינבב תוגזמתמה םיאפרה תוחור לש יטנאמורה םלועה תמיא תא
והנבימב ."בטיה יושעה הזחמה" לש רחואמה יטנאמורה םזילאירה והז .יטסילאיר ילכב
וז הדבוע לע דומעל ידכ .הרתהו איש ,הרישק ,היציזופסקא אוצמל רשפא הזחמה לש שלושמה
:"ןומראה תלעב"ב היציזופסקאה לש ללכושמה דוקפיתה תא גיצנ םא יד

דיתעה לע עדימה לכ תא חתמ תיינב לש ךרדב הב םילבקמ ונא .היציזופסקאה איה 'א הכרעמ
התע ול רכומה ,יקסדורבאז לע דנאז רמוא הזחמה תליחתב רבכ - לשמל .הזחמב תורקל
לע תעד ילבב אוה זמרמ ךכבו .(16 'מע) "!םינפל היה המ עדוי ימ" - ןומראה רמושכ
..." םילמב דימ דנאזל הנוע הרוד .ןומראה לעב אוה יקסדורבאז יכ ,רתוי תרחואמה תילגתה
בטימב הריגסמ הזחמה תישארב המבה לע תבצומה הרואפתה ..."!ולש אוה ןומראה וליאכ
הרואפתה תא ןאכ תראתמ גרבדלוג האל :הזחמה לש הקיטאמיתה תא תיטסילאירה תרוסמה
.ילמשח םוקמוק םעו ןופלט םע קיתע ןומרא לש הגיזמכ

האל הנוב דציכ ונדמלל ולא לש ןחוכב םגש ,ינמוד ,םלואו ,תואמגוד המכ קר יתנייצ
לשו (םיאפרה תוחור ביטומ) בר חתמ לש הייפיצ איהש תואבל הייפיצ 'א הכרעמב גרבדלוג
לש וז תרגסמב ונילא אב יקסדורבאז לעו דנאז לע ,הרוד לע עדימה .אובל דיתעה תשוחת
.תויפיצה תיינב

הזחמ ןימכ הכרעמ לכ היונב ,"בטיה יושעה הזחמה" לש תיטסילאירה תרוסמה בטימב
הרישק ,החיתפ לש הנבימ "ןומראה תלעב" לש תוכרעמה שולשמ תחא לכל .ןיפנא-ריעזב
הנל הלגתמ ובש ארונ אישב תמייתסמ 'א הכרעמ .הזחמה ףוסל קר הרומש הרתהה .אישו
ףא ילואו - תילארטאית דואמ הרוצב אישה תא הנוב גרבדלוג האל .האובחממ תאצויה
:םיירגוסב תרבחמה תנייצמ תוילגתה לע ףסונ - תיטאמארדולימ
תערוכו ,םימיא תקעצ תטלופ ,דנאז תא האור עתפל ,רדחב תועיספ המכ תעסופ ...הנל ..."
.(50 'מע) ".ךסמ .רידא םער לוק .הפצרה לע תלפונ

יד .ןומראב ראשיהל הטילחמ הנל :יטאמארדולימ-ילארטאית אישב תמייתסמ 'ב הכרעמ םג
,הקיתש תררתשמ ךכ-רחא יכ ,תנייצמ תיאזחמה .הכרעמה לש םשור-זע םויסכ וז הטלחהב
ץרפתמ הז ירחא דימ .הרשע תחא .ןועשה ןמ תאצוי הייקוקה .הלודג הממד - הירחאו
תטלוב אמגוד ,לשמל ,שי וז הכרעמב ...ךסמה רגסנ ןאכ .ודיב חדקאו רדחל יקסדורבאז
ןיב הנל לש היתויוטבלתה - הרישק ,המצע תא הגיצמו הלגתמ הנל - החיתפ לש םלש ךילהתל
לש ותוצרפתהו ראשיהל הנל לש התטלחה - אישו "תוומה"ו "םייח"ה לש תוביטאנרטלאה
.יקסדורבאז

הרואפתה ."בטיה יושעה הזחמה" לש תרוסמה בטימב תויודחאה שולשל הדומצ גרבדלוג האל
"םיחרוא-רדח" ןיעמ ,רוגס םוקמ ותוא תגציימ איה דימת .תוכרעמה שולש לכב הנתשמ הניא
.ןומראב היירפס אוהש םיחרוא-רדח ונינפלש - דחא לדבה קר שיו ,"בטיה יושעה הזחמה" לש
ןמזה תודחא םג .דחא רדחב תשחרתמ הלוכ הלילעה ןכש ,תונדפקב תרמשנ םוקמה תודחא
:הזחמה חתפב תבתוכ המצע תיאזחמה ןכש ,תונדפקב תרמשנ
11 ןיב - תישילשה ,11-ל 10 ןיב - היינשה ,ברעב 10-ל 9 ןיב תשחרתמ הנושארה הכרעמה"
".12-ל

לש ,רדס לש ילאנויצנבנוק יתלב חרואב ןמז ןוגריא וא ןמז-יגוליד הזחמב ןיאש קר אל
:גצומה ןמזה ןיבל הגצהה ןמז ןיב תטלחומ טעמכ היצאלרוק תמייקש אלא ,'וכו תוביקע
רפסימ לש תוירמאקהש ,ןבומ .הגצהה תעש םגו גצומה תעש םג איה הכרעמ לכ לש העשה
תובייחמ יקסדורבאז ןיבל הנל ןיב יטאמארדה טקילפנוקה לע תוססבתההו הזחמב םיפתתשמה
.הלילע תודחא םג

השוע המארדולימה ןונגיסב יטנאמור םזילאירכ הזחמה תא האורש ימ לכ - תאז לכ םע ךא
הקיטנאמורה ןהש יל הארנ .'א הכרעמב תוחפל - גרבדלוג האל לש תניינעמה הקינכטל לווע
איה אלה - דואמ תניינעמו תרדגומ הקינכט בטיה םיתרשמ ולש םזילאירה ןהו הזחמה לש
קודבה הנבימה יפל "ןומראה תלעב" תא התנב גרבדלוג האל .םישלבה ירופיס לש הקינכטה
הנוב ,הפוצ-ארוקב תעתעתמו עיתפמה םויסה תא תעדוי איה :םישלבו חצר ירופיס לש
...חתמו דוס ןמיע תואשונה תוזמור תויוגהנתה

הלוקרהש םשכ :הזחמל םגד תויהל לוכי יטסירכ התאגא לש חתמה ירופיסמ דחא לכש ,הארנ
םג העיגמ ךכ ,חצר ללוחתמ וב תיבל הרקימב דימת עיגמ ,םסרופמה שלבה ,וראופ
- הנל תאילכ - "חצר"הש ינפל ךא ...הרענ האולכ וב םוקמל - םיאולכה םירענה תדייצ-הרוד
,רשי יתלב והשמש דימ םידשוח ונא .יקסדורבאז תא דישחהל גרבדלוג האל הליחתמ ,הלגתמ
.ונתיאמ ער והשמ ריתסמ אוהש ,וב םידשוח ונא .ותוישיא תא ביכרמ דיחפמו תחשומ והשמ
לש חתמל ףיסוהל ידכ ,תוקהבומ תוישלב תולובחתב תשמתשמ גרבדלוג האל ,ןכ לע רתי
םיאצמנ ןולמבש הדבועה תורמל ,םיינשל קר םידעוימ התה ילכ יכ הלגמ הרוד :'א הכרעמ
לע קבא ןיא יכ הלגמ ,היירפסבש םירפסב ןנובתהל ידכ םלוסב הלועה ,דנאז .השולש
ילפס ינש םירומש ימל ?םירפסב ארוקה הז והימ .םהב ארוק והשימ יכ ,קיסמו ,םירפסה
,יטסירכ התאגא לש הירפסב ומכו .תודישחמ ,תולפרועמ ולא תולאש לע תובושתה ?התה
יקסדורבאז תא הליחת הדישחמ גרבדלוג האל .ןוכנ יתלבה םדאה תא תיאזחמה םג הדישחמ
אוה ךפיהה יכ ,םילגמ ונא הנהו .והשלכ עשפ השעמ ריתסמכו םיצאנה םע הלועפ ףתשמכ
ךשמה אלא וניא הנל לש היבש השעמ .םיצאנב םילוגדה םימחולה דחא אוה יקסדורבאז .ןוכנה
השעמ הז ןיא יכ רורב .ןקז םדא לש השלוחה ןמו הבהאה ןמ וב שיש ךשמה ,הלצה השעמל
.ינודז עשפ

םדא ינב אלא םניא - דנאזו הרוד - "ןומראה תלעב" לש "םישלב"ה םג ,וראופ הלוקרהכ
רופיסב חתמה תא קזחמה אוה אוה הז דוסיש םשכו .בטיה םירכומ םינאגרוב ,רתויב םיטושפ
םע ,ךושחה ןומראה םע דחפ לשו חתמ לש תוהדזה תבייחמ דנאזלו הרודל הבריקה ךכ ,ישלבה
תויודחא ןתואב םג בטיה םינתומ הז חתמו וז תוהדזה .ב"ויכו םיאפרה תוחור םע ,הרעסה
םינמז ןיבו תומוקמ ןיב לצופמ יתלב ותויה ,הזחמה לש תוימיטניאה אקווד :תוינורטאית
ומכו ונלומ םייקה דחאה יטאמארדה טקייבואב זכרתהל ונלש תלוכיל םימרות - םינוש
.ותועצמאב טנפהתהל

:'א הכרעמב דקמתמ "ןומראה תלעב" הזחמבש ןיינעה בור ,יתאבהש תואמגודה ןמ רורבש יפכ
התאגא ןונגיסב חתמה רופיס לש הכרעמה יהוז ,םאישב תויוברתה ישגפימ לש הכרעמה יהוז
תוכרעמה יתש תא קתנל ןיא ,המארדולימה לא הטונ הזחמה ראשש ףא םלואו .יטסירכ
ינמוד ,הנודנה תוילאנויצרופורפה רסוח תורמלו ,'א הכרעמב ללוחתהש המ לכמ תונורחאה
ןמ אוה אלא ,םישימחה תונש לש םיניינעמה תוזחמה ןמ קר וניא "ןומראה תלעב" יכ
.ללכב תילארשיה המארדה תוזחמב םיטלובה

םיילוש תורעה
ייטוטיצ לכ .ד"לשת ,א"ת ,םילעופה תיירפס ,"ןומראה תלעב" ,גרבדלוג האל 
.וז הרודהמל םיסחייתמ ןלהל
.1
.(ז"טשת) 'ג תרבוח ,'ג "םיינזאמ" ,"ןומההו ןומראה" ,דקש ןושרג ,האר 
.2

.104-116 'מע ,1975 רבוקיר'צ ;ביבא-לת ,תילארשיה המארדה :ךותמ