"ןועשה" לע

(םיידוסי-לעה רפסה-יתב חקפמ) תונרג השמ ר"דשח אוה ,דחא דצמ :קינטצ .ק לש ויתוריצימ דמלל שקבמה הרומה לש ותמישמ איה הלק אל
םניא ודיבש םילכה יכ שח אוה ,ינש דצמו .בותכה ןמ תעמתשמה הרידאה האוווצל תובייוחמ
תויוקדב תודקמתה ךות קינטצ .ק יבתכ תא דמלל תעדה לע הלעי יכו .המישמל םייטנוולר
!ובל םדב וירפס תא בתכ שיאה ירה ?תויתורפס

"?דציכ" - לודגה הלאשה ןמיס דמוע - "!דמלל" םיבתכבש וצה דיל

,ןיעל דואמ טלוב ולש הנבמה :תיטקדידה וכרד תא ול רובל הרומה לע לקמ "ןועשה" רופיסה
:םילבוקמה םילכב וירחא תוקחתהל םילוכי םידימלתו הרומש ,רסמ ונממ עמתשמ קפס אללו

שי הלא םיבלש ינפל ."תרחאה הטנלפ"ב םונהיגה תא םיראתמש "םיבלש" ו"ט-מ יונב רפסה רקיע
םיקרפ ,רמולכ ;"הרדשה בוחרב ףוס" םשב קרפ שי םהירחאו ,"הרדשה בוחרב הלחתה" םשב קרפ
וליאכ םה ןכ לע ,םהירחאו האושה ימיא ינפל "הרדשה בוחר"ב בצמה תא םיראתמ הלא
לגתסהש קר אל ,םלועהש ןוגכ ,תוליהבמ תונקסמ לא ליבות האוושהה "!וניניב וושה" :םיקעוז
בושל םילולעש םינשע םידוא ורתונש תורשפאה ןמ דרחנ אוהש אלא ,םידוהי אלב םייקתהל
!"םתסירע הבצינ" וב םוקמה לא

ו"טמ - רופיסה רקיעמ וליאו ,ריעה ייחב ןועשה לש ומוקמ טלוב הלאה "תרגסמה" יקרפ ינשב
- אוה רופיסה םש ירהו !ןיטולחל - ותוא ריכזהל יושעש המ לכ וא - ןועשה רדענ - "םיבלשה"
םלוע איה "תרחאה הטנלפה" - לודגה רדעיהה אוה ןווכמב ןאכ טלבומה יכ תאז ןיא !?"ןועשה"
,םישונעה םילבקמש תוקלמב ,עתפה רצועב ,קרמ תונמב דדמנ םש ןמזה .ןועש אלל
."תויצקלס"ב

ארוקה תא תצלאמ וזו ;"םימוליש" םשב קרפ - "תפסות" ןיעמ שי "הרדשה בוחרב ףוס" ירחא
!"ףוסה" רחאל ,הזה רופיסב הדיקפת לע תוקחתהל

:םש תולאשנה תויטסקרסה תולאשב היוצמ הבושתהש ןכתיי
"?ףורשה ךנטק תרומת ףסכ תחקול תייה אל תאש ,אמא תמאה"
"?תנוטנטקה ךתב לש םיבוהזה הילתלתל יבקית ריחמ המ ,אמא ,אמא"
םיחצורה ידימ "םימוליש" לבקל םיבר האוש ילוצינ ומיכסהו הנידמה המיכסה "ףוסה" ירחא
הפוקת התואמ תונותיע יעטק .םנופצמ תא תוקנל םהל ורשפיא ךכ ידי לע .םהינב ידימו
םימי םתואב הנידמה הטבלתה הב השקה תוטבלתהה תא ןיבהל םידימלתה ידיב עייסל םייושע
.םסנרפל היה ןתינ אלש ,לוכ ירסח םיטילפ ןוילימ הילא וצבקנ רשאכ ,םישק

:רפסבש תוברה תויטויפה תורזחה אוה ןיעל דואמ טלובה רחא ינרוצ ןיינע
...םיקסעה יליא לש םיילגרה ןה אלה .ןתוא ריכמ אתא
...םיאפורהו םיטילקרפה לש םיילגרה - ןתוא ריכמ התא
...םילבס לש םהילגר
...םינולגע לש םהילגר
...ןותחתה םלועה ישנרב לש םהילגר
(ילופורטמ ריעה לש םירבגה - א בלש)
:(ץיוושואב רחש - 'ז בלש) רחא םוקמבו
...ובג לע םילגעמ םידימתמ םשג יטוש רשא ,רהנ - םייניע
.תודוסי וקצי הנש םישימח רשא םייניע
...ןוממה יריבא יניע - םייניע
...עדמ ישנא ,םירקוח יניע - םייניע
...החטב יעפוש םיסחוימ יניע - םייניע
...שפנ ינינא חור יפי יניע - םייניעו
;ט בלש - "םינבלה רונת לע לטומ םדא") ןומזפ ומכ םמצע לע םירזוחה םיטפשמו םילמ שיו
.(ג"י בלש) - "הארנ ינא דציכ" ;('י בלש) תומצע

בצקמה רחא ,םירבדבש תילמסה תועמשמה רחא תוקחתהל ארוקה תא תונימזמ ולאה תורזחה
.קרפב תראותמה הריוואה ןמ ץמש וילע הרשמה ,ררחסמה

תנמ לע ויזמר תא רפוסה גרוא וב ןפואל םידימלתה לש םבל תמושת תא תונפהל לוכי הרומה
:םזאקראס לש טקפא רוציל
'הת) "וינפ תועושי ונדוא דוע יכ םיהולאל יליחוה ,יילע ימהתו ישפנ יחחותשת המ" - אל
.(6 ב"מ
(א"י בלש) "?ץיוושואב ברעה תריפס תעשב ימהת המו ,ישפנ יקקותשת המ" - אלא
(ו"ט 'רב) םירתבה ןיב תירב - אל
(ב"י בלש) "םירוריפה ןיב תירב" - אלא
(היגולותימ) שדחתמו רפאה ןמ םקה לוחה ףוע - אל
(ו"ט בלש) ץיוושוא לש רפאה ןמ םקה קינטצ .ק אלא
קרו ,תומש ירסח םה רופיסב םיקינטצקהש ךכל םידימלתה לש םבל תמושת תא בסי הרומה
ווילשמ יברהו םייתשו םירשעה ןב רברפ - "םידלש" ינש לש םהיתומש םירכזומ ד"י בלשב
םהו ,תופרשמה ינפל עגר ,הליהבמ אתחנתאב םייוצמ םהינש .םינמרגב דורמל ונממ ענמש
הז אמש וא ,"דובכב" תומלו דורמל ךרוצ היה םאה :ןיינעה ותואב ןורחא חוכיו םיחכוותמ
לש םבלב דימת דהדהי םתסה ןמ הזה חוכיווה .תוישונאבשו תודהיבש םימעטמ רוסא היה
.ךכב ןודל תוכז והשימל שי םהל רשאמ ץוח םא איה הלודג הלאשו ,םילוצינה

םיקינטצאקה לש םהייח ןיבו ,תישפוח הנידמב ונייח ןיב ,רוא תונשב דדמנה ,קחרמה תורמל
םהיתושוחתמ ץמש םויה ארוקה לש ותמשנל ףטפטל חילצמ רפוסהש ירה ,"תרחא הטנלפ" התואב
םינייטשניא ,שפנ יפיו םידבוכמ םישנאש הרוק דציכ ארוקה "ןיבמ" ךכו ,םינועמה לש
,תוומ דע הקלוי הללגבש הלקת היהת רחאל יכ םיפצמה םדא-ינב תויהל םיכפוה ,םידיורפו
"ןיבמ" וליפא ארוקה .תילולשה ןמ ץומל ןתינש ידכ (!םייחה תנמ) קרמה תנמ ךפשית רחאלש
...בערה ןועגש תא קיתשהל ידכ תלוזה לש ולגר רשבמ סוגני דחאהש ןכתיי דציכ

אל .לכואמהו םליאה טצאקלו ,םכל ;לוקל םכל תויהל עבשנ ינא ,יתועורזב קובחה םכרפאב"
.(ו"ט בלש) "ןמא םיהלא יל רוזעי הכ .הנורחאה יתמשנ תולכ דע םכב רפסלמ לדחא

דע השק ,השק המישמהש םגה ,םלועל ךכמ לודחל אלו ,עומשלו אורקל רודנל םיבייח ונחנאו
.דאמ

.קינטצ .ק ירפסב לארשי תמוקתו האושה אשונב דימלתל ,החנמל ,הרומל ךירדמ :ךותמ
.46-48 'מע ,1993 ,דחואמה ץוביקה ;ביבא-לת