ריאמ - הקסטורגכו ןוליחכ האחמה
ריטלזיו

זועי הנח 'פורפםלוכש ,םיריש העבראמ בכרומ ריטלזיו ריאמ לש 1"םיריש האמ" ךותמ "םיינמרג םיריש" רודמה
וא הרישי הסרתה םא יכ ,הפוריא ידוהי לרוג לע האחמ תאז ןיא ,םלוא .האחמ יריש רדגב
האחמ רדגב אוה רודמה יריש ןיבמ ןושארה רישה .האושה אשונל תוסחייתהה יפלכ הפיקע
תודבכנ ךב םירבדמ / .הדומב תאש יתעמש ,ץיוושוא" :האושה אשונ לע הביתכה םצע דגנכ
לכה ,חצ גלשבכ ךב שרשרמ היהו / ,ךכ לכ ריינ ילע ךודפרי טעמ דוע / .םידמחנ םישנא
ןושלה .(61 'מע ,םש) "בוצק דעצמבו די-לעומב םידודג / סופדה תויתוא קר ,ןבל ,ןבל היהי
:תויצילמל הטונ איה - אסיג ךדיאמו ,"הדומב תא" :אסיג דחמ ,"גנלס"ב תצבושמ תיאזורפה
אשונ לע הביתכה דגנ יטסקרס חרואב תונווכמ ץובישה יכרד יתש ."תודבכנ ךב םירבדמ"
קלח ספות - האושה אשונ לע הביתכה ךרוצל תחשוהש ,ןבלה ריינה רואית ,ךכיפל .האושה
ודעונ - "םידמחנ םישנא" ףוריצהו "חצ גלשבכ" יומידה .רצקה רישה לש ויתורושמ דבכנ
תומודמ סופדה תויתוא :תיטסקרס הטנאופכ יונב םויסה דועב .הינוריאה תא םיצעהל
ןיעמכ האושה אשונ לע הביתכה לא תונעטב אובל השק ?ימל .די-לעומב םיעידצמה םידודגל
לש ךרדב האחמה תא ריבגהל דעונ הטובה םויסה יכ ,חינהל שי ךכיפל ,"םזיצאנל הווחמ"
העדצה רדגב ןה - ךכמ עמתשמה לכו ץיוושוא אשונב תוספדומה תורושה :תנווכמ המזגה
!אשונל

אבא" רישב היוטיב תאצומ - הקסטורגו םזקרס ,הינוריא לע היונבה ,האחמ לש וז הסיפת
.(66 'מע ,םש) "רופא רפסב תנייעמו הסרוכב דבל תבשוי ,הנליא ,עונלוקל וכלה אמאו
תורושקה תונומת תועיפומ ובש רפסב תפדפדמה ,הנטק הדלי - היצאוטיס תבצומ רישה דוסיב
תודודה םגו / ,ךכ לכ םיזרו םימורע םיצר / םימורע םידוד ,תפדפדמ איה" :האושה אשונל
ךכ לכ םלוכו / .דבמ דוד יניגמו / ןורטאיתב ומכ תומ'זיפב םישנאו / ץוחב קיסוטה םע
שארב ,שוריפל תונתינ ולא תורוש ."תופועל ומכ תולודג םייניעו / ,םיזרו םירעוכמ
יעוריא לע עדימ לכ תרסחו תיביאנ דלי תייאר ."דלי ינא" לש תוננובתהה ךרד לע הנושארו
תרייצמ הדליה :םיינייפוא תודלי ישעמ רואיתב רישב הוולמ וז הייאר .2"תרחאה הטנלפה"
לש תויומד וניינעש ,רפסב תונומתה יבג לע תוריוצמ תופסות ,םיינועבצ תונורפע תרזעב
דליל דוחייבו / .םיקיחצמ םיפוצרפו םייפקשמ םלוכל / לודג קשחב תרייצמו" :האושב םישנא
,םלוא .(םש ,םש) "רופיצ תדמוע םפשה ףוסבו / הזכ יקנע םפש ול השוע איה / הזרה חרקה
,דלי תייאר ,תיביאנה הייארה - 3הנוש ךרדב ףא ונינפלש רישה תא שרפל ןתינ יכ המוד
תידבמה התומדב שומיש השוע ררושמה ."רגובמ ינא" לש תוננובתהה ךרדל הווסמ אלא הניא
רגובמ לש טבמה תדוקנ .תיקסטורג הנומת תריציל היצמיטיגל לבקל ידכ ,הנטק הדלי לש
םיראותמה םישנאה .רוכינ לש טקפא רוציל ידכ הב שיו ,תיביאנ הנניא ,דליל שפחתמה
תיתודלי ןושלב שומישה .םייביטמרופדו םירעוכמ ,םיזר םה - האושב םיקסועה םימובלאב
ונינפל .רגובמה לש ותייאר תדוקנמ הנוש תועמשמ לבקמ ,"ץוחב קיסוטה" םע תודוד - המימתו
תורבגה לש ןדיאל החמש תושגר לא ,יקסטורגה םוריעה לא ,ךומנה יטמימה לא היינפ
ךרוצל ורצונ אל ונינפלש רישב הרבעההו הכלשהה .ץיוושוא תומ'זיפ ישבול לשו תודבוכמה
העפות .הקסטורגה תא שיגדהל ורצונ ןה - רבד לש וכופיה אלא ,התקחרה וא המיאה ןודיע
.עונלוקל וכלה אמאו אבא" :היציזופסקא ול תשמשמו רישה תא תדחיימה ,תרתוכב תטלוב וז
ןכש ,הקסטורגל תמרותו הגירח תרתוכה ."רופא רפסב תנייעמו הסרוכב הדבל תבשוי הנליא
ןושלב שומישה .האושה אשונב םירישל תומש ןתמ יבגל תולבוקמה תומרונה תא הנשמ איה
רישה זכרמב העיפומה תומדהש ,ךכמ קודיצ באוש - רישה ףוגבו תרתוכב תרבודמו תימוימוי
ארונ" - תינייפוא םידלי ןושלל תנווכמ התויה לכ םע תיאזורפה ןושלה םלוא .הדלי איה
תטלשה הריוואל ורקיעב ןווכמ - 'דכו "קיסוט" ,"םיקיחצמ םיפוצרפ" ,"לודג קשח" ,"הנושמ
תוסחייתהה דגנכ האחמ ריש ונינפל יכ ,רמול ןתינ .היתפמא רדעהו ןוליח לש הריווא ,רישב
בעתנל הנקמה תוסחייתה ,תירבעה הרישב תחוור איהש יפכ ,האושה אשונ יפלכ האריה תאלמ
.בגש לש םוקמ

םיילוש תורעה
.1969 ,גוג ירפס ,"םיריש האמ" ,ריטלזיו .מ 
.1
.35 'מע ,"רחבמ - תירבעה הרישב האוש"ל המדקהב ,לזרב .ה 
.2
.1983 יאמ-לירפא ,"77 ןותע" ,"האושה תרישב האחמ יריש" ,זועי .ח 
.3

.119-122 'מע ,1984 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה :ךותמ
.(זועי .ח) .83 יאמ ,77 ןותיע ,האושה תרישב האחמ יריש :הסמל ההז