סיגפ ןד ירישב - יטרקנוקל יתימהמ

זועי הנח 'פורפתועיפומה ,תודגונמ תושיג יתש לש ןמויק לע ונתוא דימעי סיגפ ןד לש ותרישב ןויע
לש םייולג תובקע אצמנ אל - 1"לצה ןועש" ןושארה ויריש רפסב .ותריצי לש תונוש תופוקתב
"ךלמה ידבע" רודמב .תיגולותימ תיתשת לע יונב םירישה ןמ דבכנ קלח םלוא .האושה אשונ
ןעשנ םבוציעו תוומו םייח לש תוימויק תולאש הלעמ יטמיתה םלגעמש ,םיריש תרדס העיפומ
,הרורב הניא הפוקתה .ץק-יסוסו םיברחנ םירפכ ,תוברק ,שא לגלג :תידגא תיתשת לע
הנועט הריוואה םלוא ,םוקמבו ןמזב תוקחורמ תויושחרתההו םיקיתע םה םיראותמה קשנה-ילכ
יפ-לע םיתמה וצבקתי / רובש חצמבו / תורזו תולודג םייניעב" :ברקה ריש .2תוומ ימיא
תויפב .וקתשי / המהדת יכומו / ,םירוטו םירוט ואובי / המיאה דוחל רבעמ טאל / תורובה
.(23 'מע ,"לצה ןועש") "ךורחה רפעב / ךורב ימו רורא ימ עדנ אל / :םירועפ

ייוטיב םימייק םלוא .וידחי םיסנכתמה םיתמ לש רואית - ןירותסמ אלמו ידגא אוה ךרעמה
.'דכו "םירועפ תויפב וקחשי" ,"םירוט םירוט ואובי" ,"תורוב יפ לע םיתמ" :םייתועמשמ חתפמ
םהבש םיקיתעה םיסותימה יכ תוארל ןתינו ,ותוימתסמ רישה תא םיעיקפמ ולא םייוטיב
,ילאוטקא אשונ לש ראתמה-יווק םינמתסמ וירוחאמש הווסמ ןיעמ אלא םניא ררושמה שמתשמ
ונינפל יכ תסרוגה היצטרפרטניאה רואל ףא תירשפא וז השיג) .האושה אשונ אוה אלה
.(3"תיטנמור הינוריא"

,"לוגלג" ינשה ויריש רפסב העיפומה ,4"תובקע" המיאופב םיקזחתמו םיכלוה וללה ראתמה-יווק
רבכ היה ,רתוי םדקומה ,'לוגלג'בש ןוכנ" סיגפ .ד ךכ לע רמא .המצע ינפב תבצינה הדיחיכ
תפוקת לע ,םלועה תמחלמ תפוקת לע ןירשימב הנושארה םעפב יתבתכ וב ,טרופמ ,ךורא ריש
םא יכ ,'עצמא' לש םיטרפב עגונ ךורא ריש ...תאז-לכב ךא ,הילושב קר םנמא יתייהש ,האושה
לבא .םותח ןורק לע ןורפיעב תובותכ ,תויגולותימ םיילוש תורעה ןיעמ הז ירה ,רצק הז
ךוראה רישה ונשי ,יגולותימ ,קיחרמ ןונגסב םישטולמו םירצק םיריש דצב ,'לוגלג'ב רבכ
5."החכשה תמוחב עיקב ןיעמ היהש ,'תובקע'

,הדוסיב תיריל המיאופ יהוז .םיקלח השולש לעב ךורא רישכ היונב "תובקע" המיאופה
םימשה ימשמ ,םימשה ימשל םימשמ" :יני לש טויפ ךותמ טוטיצ לע ןעשנ יתמרדה טקפאהו
לוהב :הזה ןנעב ךשמה יל היה" :ןנעל ךפוהה םדאב וניינע רישה לש ןושארה וקלח ."לפרעל
םיבלצ" ,"תונורק תקירפ" "ןה האושה אשונ םע היצאוטיסה תא תורשקמה חתפמה תולמ ."רופא
ולעש םישנא :החיתפה רישב הטילש ןנעה תנומת ."םותחה ןורקב"ו "ןברקל רוא לש םילודג
דרבה / לש םיינישה תשיקנ" :דרב ירגרג לש ירופאטמ םגדב םדוחיי לע םירמוש ןנעב
תשוחת .(31 'מע ,"לוגלג") "םנדבא ךות לא / תוזירזב וקחדנ םיטילפ םירגרג / :השקונה
תרחא הנומתב תקזחתמ ,ןנעה ךותב םירצונה ,דרבה ירגרג לא הרבעהו הכלשה ידי לע ןדבאה
םידוהיה לש םהיתופוג אלא םניאש ,םיפרשנ םיליווג לע תוזמרמה ,"תוחרופ תויתוא" -
.ןשעב םילועה

תועט יתייה" ."רורצ םייחה רורצב יפוג" ינאה רתונ - הלעמ יפלכ הענה ,תישונאה תכרעמב
דועב ,ףרשנ אל ףוגה - תויושי יתשל לוציפה ןאכמו (31 'מע ,םש) "םותחה ןורקב יתחכשנו
טוטיצה ."לפרעל םימש ימשמ ,םימש ימשל םימשמ" רובעל ."האלהו יפוגמ רובעל" הסנמ "ינא"ה
תירופאטמה הסיפתה רשאכ ,ינוריא "תולעמ ריש" ןיעמ תריצי סיגפ .דל רשפאמ יני לש ורישמ
תרצוי תינוריאה השיגה .קירה ללחב םיעותה ,"םישדח םיפרש" ןיעמכ םיפרשנה תא תרייצמ
ילוא" :ןנעהו ןשעה םלועב םג תודרשיהל תונויסנב םידקוממה םיבצמה לש היצזיטרקנוק
לש תורייש" .'דכו "דחוש םיחקול יאדווב ןאכ םג :ןנעב שדח המ" ,"הלופכה תוחרזאה ליעות
ןמ םירזגנה תורופאטמבו םייומידב טילש לוחכה עבצהו ,תוישונא תורייש תופילחמ "ןשע
.בל תבוט ,הלוחכ ,הלוגע תיששעו / ףרוח בורמ לוחכ בל היה" - ןוגכ ,ול הצוחמ ףאו ןנעה
םיפרשל תוולתהל ךישממ ,יחה-תמה ,לוצינה ."תבהבהמ הבהלה ,םדה םע טעמתמ טפנה ךא /
.ישונאה םויקה תריפסל הרזחה לש עגרה עיגמ םלוא ,"יח ינאש יתעדי אל ירה" - םיכאלמלו
רבוע םשגה ."ותא יתבנגתה לובג הזיא בנגש םשגה" :םשג-ןנע רשקה תועצמאב ריוצמ הז רבעמ
,עוקפו אופק" :הרזח וכרד השוע רישב רבודה ינאהו ,ינומה תוומ םילמסמה ,"תורובה יפ" תא
ינא" :הליפנה קר תמייק - בלש רחא בלש תדרל ןויסינב ."םקועמ ,קונח / קלוצמ / ,שורק
."לפרעל םימשה ימשמ ,םימשה ימשל םימשמ / לפונ ,לפונ

דוסיה תא השיגדמ הלעמלמ תוננובתהה ."םלוע ןכבו" םילמב חתופ המיאופה לש םויסה ריש
רבכ .קרקרי ילוא / ,תלכת לש קותמ םות רבכ ןנע רעשב / לוחכב סיופמ רופאה" :ילאידיאה
."המתא דוע אל .םשפנ לע ינפמ םיטלמנ / ,םהיפנכ תא םיסנמ ,םישדחתמ םימש / .המונת
היונב "םישדחה םיפרשה" ןיב היהשה תחכש .ןורכיזה ןדבאב הכורכ ,הליפנה ,הטמל הדיריה
"ינא"ה ."תובקע הסוכמ קלוצמ" ץראה רודכ לא איה הליפנה .שדחמ הדיל לש היצאיצוסא לע
ןכו ,"ינא"ה ןיבל "ףוגה" הנוכמש המ ןיב הדרפה תמייק .תומלוע ינש ןיב יוצמ רישב עיפומה
איה הרזחה ."קלוצמה" ץראה רודכ ןיבל - "לוחכב סיופמ םלועל" םיכפוהה ,םימשה ימש ןיב
וייחו ,םייחה רורצב ופוג - םייחב רתונש ימ ."הליפנ" רדגב איהו ,"ינא"ה לש וחרוכ לעב
הילעש תיתשתה איהו ,האושה אשונב סיגפ ןד לש ותריש זכרמב תדמוע וז הסיפת .תועט רדגב
חתמה ףא ,תאזמ הרתי ."תובקע" המיאופה ירחא ,ובתכנש םירישב יחה-תמה לש ומלוע הנבנ
,"לוגלג"הו "לצה ןועש" - םינושארה וירפס ינשב ויוליג לע אבה ,יטרקנוקל יתימה ןיבש
.רתוי םירחואמה ויריש ירפסב םייקתהל ךישממ ,יוסיכו יוליג לש קחשמב

יריש .(27-21 'מע ,"לוגלג") "םותח ןורק" םירישה רודמב יוצמ יטרקנוקל יתימהמ ףסונ דעצ
ריש .םיריש רוזחמ םהב תוארל ןתינו ,יגולונורכ תוחתפתה רדס ןיעמב םיכורע רודמה
תריווא תאו ,"יצחו עשתו םישולש" הנשה תא ינוריא חרואב גיצמ "רחואמ הפוריא" החיתפה
"םותחה ןורקב ןורפיעב בותכ" רישה .6"הרקי אל הז ןאכ" חסונב המצע הלשמה הילידיאה
תויתועמשמ תויצאוטיס םילעמ ,"תרחא תודע"ו "תודע" ,"רדסמ" םירישה ,היצטרופדל סחייתמ
דכלמה ,בצעמה וקה .ינוריא םוכיס ריש אוה - "םימולישל םכסה תטויט" וליאו ,תונחמה ייחמ
רשאו ,"תרחאה הטנלפה" לש םלועהמ ןאצומש חתפמ תולמב שומישה אוה ,רודמה יריש תא
ןאכ" :"םותחה ןורקב ןורפיעב בותכ" .הרורב תימינוטמ תועמשמ לעב אוה ןהב שומישה
ודיגת / םדא ןב ןיק / לודגה ינב תא וארת םא / ינב לבה םע / הוח ינא / הזה חולשמב
."ינאש ול

עוטק רישה לש םויסה .קוסיפ ינמיס ידי לע תקספומ הניא ותמירז רשא ,חותפ ריש ונינפל
ןאכ / ינאש ול ודיגת" :תילגעמ תכרעמ רצויו ותישארל רבחתמו רזוח ופוס אמש וא ,קונחו
לש םיעוריאהו תודבועה םלוע תא תוגציימ רישב תוטלובה ןפוצה תולמ ."הזה חולשמב
םע ונינפלש רישב בטיה תובלתשמ ןהו ,"חולשמ"ו "םותח ןורק" - "תרחאה הטנלפה"
אקווד רסמה תא ריבעהל הסנמה ,הוח איה רישב תרבודה ."לבהו ןיק" םייכ"נתה םיפיטיכראה
לש תינושארה תועמשמב ןה :הלופכה תועמשמב "םדא-ןב" ותוא הנכמ איהו ,ןיקל ,חצורה ןבל
.ישונא = "םדא-ןב" תרבודמה הפשה ןמ תעבונה ,היינשה תועמשמב ןהו ,יארקמה רופיסה
/ טלחהב םה ,אל ,אל" :"תודע" רישב ןוגכ סיגפ ןד לש וירישב העיפומו תרזוח וז הסיפת
רישב ןכו ,(24 'מע ,"לוגלג") "םלצב וארבנ םה ריבסהל ךיא / .םייפגמ ,םידמ ;םדא-ינב ויה
חורב ול רק ;וידי תא ףשפשמ / ,ויפגמב טעמ עקור ,דמוע אוה" - (23 'מע ,םש) "רדסמה"
,"אוה" ימתסה יוניכב אלא ,'דכו "לייח" ,"ינמרג" םשב ותוא הנכמ וניא סיגפ .ד ."רקובה
הבכמ / ,תועט ינא ,ינניא ,ינניא / ינא קר _ _ " תייודיו "ינא" ןושלב רבדמ ןברקה וליאו
/ .תומיש המ יב ריאשה אל ודסחב אוהו" :לצכ רייטצמ ןברקה ."ילצ תא קחומ ,יניע תא רהמ
/ לוכי לכ ןשע לא ןשע / :לצנתמ ,רמוא יתייה ,סיופמ / ,לוחכ ,לילק יתילע ,וילא יתחרב
אוהו ףרשנ ופוגש םדא :יטרקנוקה סיסבה לע רישב רבוג הטשפהה דוסי ."תומדו ףוג ול ןיאש
ףוג ול ןיאש ינא - תירויצה הטשפהה תועצמאב םייקתהל ךישממ ינאה םלוא ,המימשה הלוע
"תרשה יכאלמ" דגנכ ,הלעמ יפלכ איה הסרתהה ,םדאה-ינב יפלכ תינפומ הניא הנולתה .תומדו
וז תואיצמב .(םש) "יוסינה תדימ אלא ןידה תדימ הב ןיאש תואיצמ וז" :"תרכ יכאלמ"ל וכפהש
הלועפה יפתשמ" :תילרוג תועט ןאכ התיה הארנכ .םדאה תאירבבש הכרבה לע ררושמה רערעמ
7."ןמא ורמא םהו / ,םדא השענ תרמאש / םידומו םידמוע / ,לאירבג ,לאכימ ךלש

םיגירחה .םלוע תנומתמ קלח איה - "םותח ןורק" םירישה רודמב תספתנ איהש יפכ ,האושה
,הז םינפ לופכ גיצה" .םילוצינה ףא ילואו ,ןשעב ולעש םישנאה אלא ,העווזה יעצבמ םניא
רשפאמ ,תישארב ירפסמ גרוחש אוה ןברקה לש ולרוג םא יכ ,חצורה לש וישעמ אל ויפ לעש
סנכ אלש ,ורוביג תודרשיה תא גיצהל ול ןתינ ךכ .םדאו םיהולא םע ןובשחב אובל סיגפל
יתלבה םלועב רשפאה ימוחתמ גרוחה ,תעדה לע לבקתמ יתלב עוריאכ תאז םעו ,הולא ידסחבש
.תוומ - האושה לש היוניכמ תינדפק תויתטישב סיגפ ענמנ הז םעטמ .ירשפא יתלבהו ישונא
םויקה-יקוח לע םלועה ךות לא רזחש הז .יחה "ינא"ה לש ויפב קר סיגפ םש "תוומ" שרושה תא
ןיא ,ותייווה ביט לעו ומצע לע וא "ויתמ" לע רבדל ואובב .ולש תיגשומה תכרעמהו ,ולש
םק וא ,שדחמ דלונו תמש ימכ ורוביג תא גיצמ אוה ןיאו ,"תוומ" האושה תא הנכמ סיגפ
אלש ימכ םא יכ - וז הרישב םריכי אל םמוקמש ,םייטנדנצסנרט םיגשומ - םיתמה תייחתב
לש לבוש וירחא ריאשמ אוהשכ ,יבכוכ-ןיבה ללחה לא סט :םלועה ןמ אצי קר ,וכלהמב רצע
ימכ סיגפ גיצמ ליחתמכ רזוחה תא לבא .רזוחו דרוי ופוסו (םירויצ הלאב אצויכו) רבע
8."ונתמ אל ילואו" :ההותו ,"?יח ינדוע םאה ,אוה ינא" :לאושש

וא תיטתפ ןושלמ ענמנ אוהו ,שרופמה םשב ינמרגל אל ףאו המשב האושל ארוק וניא סיגפ ןד
זוכירה תונחמ םלועמ םייולגו םישרופמ םיטרפ רישב לולכל דדובה ןויסינה .תיתמרד
רוכינ רצויו תוילנבה תאו סותאפה תא רבושה ,ינוריא "רזוח ךוליה" ןיעמ בותכ ,תוומהו
לא בהזה יניש / ,ןורגה ךות לא הקעצה / .ףיעס רחא ףיעס / ,ומוקמל רזחוי לכה" :ןווכמ
ומרקת רבכו / ,תומצע ללח לא / המינפו האלהו חפה תובורא לא ןשעה .דחפה / .תסלה ךות
תטויט") "ברע ןותיע םיארוק ,ןולסב םיבשוי / ,םכל ויחת ןיידע הנה / ,ויחתו םידיגו רוע
- טעמתמו ךלוה ירופאטמה בוציעה "םותח ןורק" רודמב .(27 'מע ,"לוגלג" ,"םימולישל םכסה
ולוכ ץבושמ "רחואמ הפוריא" החיתפה ריש .המיצעמו תכלוה תראותמה המיאהש לככ
ומכ הנידע ךדי" ,"ול ןגנתמ ריעה ןג" ,"תורוניכ םיחרופ םימשב" :םייומידבו תורופאטמב
- תודעלו רדסמל ,תונורקב עסמל םיסחייתמה םירישב ,םלוא ."הנבלה רועה תייסכ
ןווכמ ירישה ןויסינה .םיינקספו םיפוטח ,םירצק םה םירישה ,תמלענו תכלוה הקירופאטמה
,המיא ינועט ,םייולג םינפצב שומיש ךות ,תרתוימ הקיטמנרוא אלל םירבדה תא רמול
.תרכונמ המיא ןיעמ םירצויו םייטסקרסו םיינוריא םיחוסינב בטיה םיבלתשמה

םיילוש תורעה
.1959 ,םילעופ תירפס ,"לצה ןועש" ,סיגפ .ד 
.1
לירפא ,"םינזאמ" ,"הריעצה הרישב היצזיטרקנוקו היצזיתימכ האושה" ,זועי .ח 
.1983
.2
.25.10.63 ,"רמשמה לע" ,"סיגפ ןד ירישב ןויע" ,טהב .י 
.3
.1970 ,הדסמ ,"לוגלג" ,"תובקע" ,סיגפ .ד 
.4
.י הנייאר) 1983 'בפ ,38 'סמ ,"77 ןותע" ,"הדמע טוקנל - םשב ארקל" ,סיגפ .ד 
.(רסוניג
.5
.27.11.70 ,"ץראה" ,"סיגפ ןדל לוגלג" ,ןרוא .י 
.6
.א"לשת ןסינ-רדא ,"םיינזאמ" ,"אושל תייה אל ,לאירז" ,רדנלדירפ .י 
.7
.1982 טסוגוא ,"םיינזאמ" ,"םיסוכמ םיפוקישו םיפוקש םייוסיכ" ,רלטסניק .ע 
.8

.37-42 'מע ,1984 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה :ךותמ