ןיב - טסק-זועי רמתיא לש תומיאופה
יטרקנוקל יתימה

זועי הנח 'פורפובתכנש תומיאופ יתש לש ןנמיסב תדמוע ,האושה אשונב טסק-זועי רמתיא לש תירישה ותריצי
,"הינמרג לומ" היינשהו 1"ןזלב-ןגרב יקרפ ,ןשעב ףונ" - הנושארה .הנש 20 לש שרפהב
ןיב חתמ םייק תומיאופה יתשב ."רלטיה לש ופוג ביבס עסמה ריש" :הלש הנשמה-תרתוכש
ןיעמל הנופה בוציע ךרד ןיבל - זוכירה תונחמ לש םיעוריאה םלועל תיטרקנוקה תוסחייתהה
2.תוומהו זוכירה תונחמ םלוע לש היצזיתימ

ןשעב ףונ
המיאופה ."ןזלב-ןגרב יקרפ ,ןשעב ףונ" תירילה המיאופה לש זכרמה-רוביג איה האושב תודלי
,היציזופסקא הווהמ "ןגה" ןושארה קרפה ."הכיא"ו "שאה עסמ" ,"ןגה" :םיקרפ השולשמ היונב
תודליה םלועבש הילידיאה .הז תא הז םיכתוחו הזב הז םיבלתשמה םיריצ ינש לע תינבומה
תודלי .רהנהו ךלילה ,לוקה-הפי ףועה ,םאה תומד תועצמאב תגצוימ ,היצטרופדה ינפלמ
ךלילה לש םעבצ אוהו ,"ןגה לעמ לוחכב םאה הארמ" :הב טילש לוחכה עבצהש ,תינדע-ןג
הקירחה דועב ,םימתה לוחכה תא םיריממה ,ןשעו שא יעבצב עובצ ינשה ריצה וליאו .רהנהו
תא הברקב הליכמ המיאופה לש היציזופסקאה .לוקה-הפי ףועה לש ולוק תא הריממ ןורקה לש
/ .הבהלה תויוכלמל / שמח תוביתנ וליבוה ויתסה / ילע תוטקלמה תועבצאמ" :תוכבתסהה
םיפונהמ קלח ,ןיידע ,םמע םיאשונ ויתסה ילע ."שחיל ףונה תונורכז לש ןשע / אלמ
;"הבהלה תויוכלמ"ל םיכרדה תוליבומ םתוא תוטקלמה תועבצאהמ םלוא ,ןגה לש םיילאידיאה
םירשונה ויתסה ילע" :רוצ .ר ךכ לע בתוכ .זוכירה הנחמ לש ןויליכהו ןשעה ,שאה תויוכלמ
הלמה .םלא ידעצב שרח-שרח םא יכ הרעסב אב וניאש תוומל ,יטיאה ןויליכל למסכ םילבוקמ
ןמ תוקחרתה ,הדירפ לש תויצטונוק התא תאשונו ,םילעה תרישנ תא ןייצל ןאכ האב 'ולג'
ןיפיקע ןושל ןאכ תולבקמ הבהלה תויוכלמ .ןוגי לש תויצטונוק ,החטבההו הוולשה
תסיסג ,הנשה תסיסג ןיבש תומלענה תויגולנאה תחא תרצונ ךכ .שמשה תעיקשל (סיזארפירפ)
,הביטקפסרפ לש השוחת הפיסומ 'הבהלה תויוכלמ' לש יובירה ןושל .שמשה תסיסגו םויה ,ץעה
דחי םהינשו ,תויביסנטניא הוושמ 'הבהל תויוכלמ' יאוולה .ונתגשה חווטל רבעמש םיבחרמ לש
,םירואית ינשב ,ופוסל הסיסגה ךילהת עיגמ רישה םויס תארקל .רואיתל םייגולותימ םידממ -
ןיב ירופאטמ סחי רצונ ףוסבל .'ףושח רתונ ץעה / ויתסה הלכ' :שחומ דחאו טשפומ דחא
,'ףוע הכימנה' רשא המשנה ןיב םג תרצונ הלבקהה .תכדכודמה םדאה תמשנל ססוגה ףונה
םה ךא ,תרכינ םתוחכונ םהינש ,ריוואב לוכיבכ םיפחרמ םהינש .ףוע ךימנמה ןשעה ןיבל
םדאל המוד רשא ,ףונל המוד םדא תמשנ :לופכ יומיד רצונ ךכ .הגשהל םינתינ םניאו םיפלוח
3."שחיל ףונה - ץעה שארמ ולג ויתסה ילע' -

לש ותישאר תאו הרבשנש הילידיאה תא ובוחב ןמוט ,המיאופה תא חתופה ,"ןגה" קרפ ,ןכ םא
ןכו "ןורכזה אתב לכה אלכנ" - ינורכזה טנמלאה תשגדה ךות ,תאז ;זוכירה הנחמל רבעמה
תא שיגדמ אוהו ,ןמזה דממ תלעפהל ןווכמ ןורכיזה דממ ."שחיל ףונה תונורכז לש ןשעב"
,"שאה עסמ" הנוכמה קרפב יוצמ המיאופה לש הבל .דחאכ ירוטסיההו יפרגויבוטואה דוסיה
היצאוטיסב תחא לכ תוזכורמו תויטמרה ,דואמ תורצק ,תונטק תויריש תודיחימ יונב אוהו
תיתשתה-תייווחמו "ןזלב-ןגרב" זוכירה הנחמ לא תונורקב עסמב הרוקמש ,תימינפ וא תינוציח
.ומצע זוכירה הנחמב תשחרתמהו - המיאופה זכרמב בצומה -דליה לש

ףונה ,רהוד ןורקב אולכ דליה ."ןורק" ןפוצה תלמ תטלוב "שאה-עסמ" לש החיתפה עטקב
;"תורהנמ עיקר ,ןליא :ויפד ךפוה המוהמב / ףונה להבנ" :ותעדות לא םיקזבהב רדוח ןוציחה
רבעמה ."ןמז + בחרמ = ןורכיזה" :תילולמ החסונב ויוטיב לע אב רגובמה "ינא"ה וליאו
תוגצומה ,תוירישה תודיחיה לש תוימינפה תוינבתב עיפומו רזוח "רגובמ ינא"ל "דלי ינא"מ
ףועל הייריה תא המדמ דליה תייאר ,"היירי" רישב .המיאופה לש הבל-בלב םיאמצע םיירישכ
,"רגובמה ינא"ה עיפומ דימ ,םלוא ;"רוא ,רוא" :תיתודלי האירקב הוולמ קזבההשכ ףלוח
עטקב ."שדקתה חרי אבר ימשב / שאה יפנכב דליה טיבה" - דליה תומד לא דצה ןמ ןנובתמה
תוארה-תדוקנמ תנתינ "תויח יניע" = דחפה גשומל תילאוזיווה השחמהה ,"דחפה" - רחא יריש
בוציע תלעב היצאוטיסב ,םאה לש גולונומה תועצמאב ברעתמ "רגובמה ינא"ה וליאו ,דליה לש
םיתמה ,דחפה ,הייריה םנמאו .ללחב הדגב ףנכ תא דליל םאה הטישומ ובש ילרופאטמ
תויטרקנוק תויצאוטיס ןה - 'דכו העווזה תא תוריתסמה םאה תורעש ,עקרקה לע םיטומשה
הלעמה ,תיאמצע תיריש הדיחי לכב ,םלוא .זוכירה הנחמ יורש ובש ,4"םלועה םוקאו"מ
ינא"ה ברעתמ ובש ,ףסונ יריש הנבמ יוצמ - הנחמב תודליה םלוע ךותמ וז ןיעמ היצאוטיס
יומידה תועצמאב ,רתוי תטשפומ תונללוכל תיטרקנוקה היצאוטיסה ןמ רבעמ רצויו ,"רגובמה
,זוכיר הנחמב ףירצ :רוריבב תרסמנ תיטרקנוקה היצאוטיסה - "םולחו דלי" רישב .הלאשההו
לע תומולחה םלועב אשינו ,הנבלה היימודב ףקשנה ףרוחה ףונב ןנובתמ דליה ,החותפ ותלד
לא רתוי תוטונה החיתפ תורושב ויוטיב לע אב "רגובמה ינא"ה וליאו ;תומוצעה ויניע ילגלג
רמתימה ןשעה דומע תא המדמ דליה - רחא עטקב ."ופוגב תוומה טשופ / רופכה ומכ" טשפומה
דליל" - ינוציחה ןנובתמה לש ונושל תא טקונ רגובמה ינאה וליאו "ןשעה לגר"ל הנחמל לעמ
."ףוע לש רוגמ יניע ןשעב

ןושלל רבעמה .טקייבוס לאכ אלו טקייבוא לאכ ץוחבמ תישענ דליה תומד לא תוסחייתהה
לגוסמ וניא דלי רשא ,תטשפומו תינללוכ הייארל ליבומה ,ילרופאטמ עבמב עייתסמ הללכהה
העירכב / המיא / לצ" - תורושב תרסמנ דליה תייאר ."ףונה קעצ שא תונושל םיעבשב" - הל
ליטמה םייאמ חוכ בצינ וילעמו ,הדוקפ לשב עמש וא ,דחפה תמחמ ערוכ דליה ."עברא לע /
הללכה בושו ."תמכ טוקשי לבל יחה קעצי" :תחא הרושב םתחנ ןטקה רישה .(?לייח) ולצ וילע
יטרקנוקהמ יריש רבעמ לש וז העפות ."רגובמ ינא" לש תוארה-תדוקנמ תרסמנה ,בצמ לש
אשונה ,יריש עטקב ונינפלש המיאופב היאישמ דחאל העיגמ ,הללכהל יפיצפס בצממ ,טשפומל
בשי םיפירצ םורמב / .תמ תלגעב / תוחור עברא וכשמ / ףילצה רופכה" :"היוולה" םשה תא
תלגע לש היצאוטיס הלעמ רישה ."רוקרז ילוגיעב הזוח / תוחולש סקיאב וילגר / ינועדיה /
םהילעמשכ ,םיאפר-תוחורכ םמצעב םיארנה ,םהירבח ידי לע הנחמה יליבשב תלבומה ,םיתמ
תמיתחב וליאו ,"ינועדי" לש דיקפת ףיקזל תכיישמ דליה תייאר .הרימשה-לדגמב ףיקזה הפוצ
רפאה תקיתש" :םיירופאטמה םיפוריצה תועצמאב - הטשפהלו הללכהל היינפה תקזחתמ רישה
5."האלמ םלועה יפ

האישל העיגמ - ירופאטמה בוציעה תועצמאב טשפומל שחומה ןמ הליבומה ,הלילכמה השיגה
/ ףירצה ןתפמ לע ברעה בשי / רוחש שובל" :"שאה עסמ" קרפה תא םתוחה ,"רוחש שובל" רישב
ןתפמ לע ברעה / רוחש שובל / הרטמ-ןיא רצח / ףיצהש םשגב ,הפוג ומכ / טש םימשה לצ
הפוגכ ףקתשמה םימשה לצ ןכו ,ברעה תשנאה ."םוקל רחיא / ינימשבו / העבש בשי םוקיה
לע "העבש בשוי" םירוחש שובלה ,ברעה רשאכ רתוי הובג בלשל םיליבומ ,רצחבש תילולשב
טסיה ךות תאזו ,"רגובמ ינא" לש הייאר לא שגדה תא םיריבעמ הלא לכ ,"םוקיה ןתפמ"
רושימהמ הרבעהל תעייסמה ,תירופאטמ ןושל רבעל שגדה תקתעהו ,טשפומה לא יטרקנוקהמ
.יגולומסוקה רושימל ישונאה

,"רהנהו ןגה" ,"ףועה" ,"ןנעה" .ריש יקרפ השולש ובו "הכיא" הנוכמ המיאופה לש ישילשה קלחה
תושחרתהה רחאל .םייוניש םהב ולח םלוא ,שדחמ םיעיפומ ,"ןגה" החיתפה קרפב ועיפוה רשא
המת ."ופעזב רהנ / יח לכ רהנ"ל ךפה רהנהו ,"אובמ לוענ" ןגה ירה ,"שאה עסמ" לש
,בוש אלל הדבא תינדע-ןגה הילידיאה ."לצ" קר ראשנ ןנעהמ ,היצטרופדה ינפלש הילידיאה
,דחפה - וחילש אלא ,ןגב ךלהתמ וניא בוש ,םורממ טיבמה ,לאה ףאו ,ןגה ךותמ ןשע הלע ןכש
וליאו ,ןגה לש ובל תא גציימה ףועהו ישונאה בלה םידכלתמ םויסה רישב .וב טטושמה אוה
,"שאה עסמ"ל דליה חקלנ ונממש ,יטרקנוקה ןגה ."רש עיקרה בלמ" ,היימוד אלמנש ומצע ןגה
ןיעמב םייקתהל הכישממה ,תיזיפאטמו תטשפומ תושייל ךפהו ,ןשעה ןורכזב ותושממ תא דביא
.לע-תריפס

"םלועה םוקאו" לש סותימה - "הינמרג לומ"
לש ועסמ רחאל) ב"משת תישארב בתכנ - רלטיה לש ופוג ביבס עסמה ריש - "הינמרג לומ"
ןופצב רשא ןזלב-ןגרב לא הירגנוהב רשא תודליה ריעמ ,היצטרופדה תובקעב ררושמה
תוארה-תדוקנ ."הינמרג לומ"ו "ןשעב ףונ" תומיאופה יתש ןיב תודירפמ הנש םירשע .(הינמרג
ורצונש תושוחתלו תוארמל סחייתמה ,"רגובמ ינא" לש איה רתוי תרחואמה המיאופב תטלשה
"ןשעב ףונ" המיאופל דוגינב ,תאז ;תודליה תיב םעו זוכירה הנחמ םע תשדוחמה השיגפה תעב
ריש"ב הטילש תייודיו "ינא" ןושל ,וזמ הרתי .רגובמ תייארו דלי לשכ היאר וידחי ורבח הב
וז העפות .ישילש ףוגב "דליה" לע בתכנ הב - "ןשעב ףונ" המיאופהמ לילכ תרדענו "עסמה
חקלנ 1944-ב" :רמאנ הנושארה המיאופל המדקהב .תואובמה יחוסינ תאוושהב םג תטלוב
יתאצי 1981 ץיקב" :בתכנ "הינמרג לומ" המיאופל אובמב וליאו "...הנחמל ולא תורוש בתוכ
1945-1944 םינשה ןיב רובעל יתצלאנ ןהבש תונחתה תא תינש תוארל ידכ הפוריאב עסמל
.רתוי תרחואמה המיאופל אובמב תטלוב ןושאר ףוג לש ותעפוה ."דלי ידועב

וליאו ,גוליפאו גולורפ ןהיתשל - תומיאופה יתש ןיב תמיוסמ תלובקת תמייק תינבמ הניחבמ
ריש"ב גולורפה .היצאוטיס ביבס בבוס םהמ דחא לכש ריש יקרפמ יונב המיאופה לש הפוג
לש םייתמוארטה םיפונה לא "רשה ינא"ה תא הכילוהש ,תינוציחהו תימינפה ךרדל זמרמ "עסמה
רשאכ - "םלועה תבקנ ביבס עבוש בורמ םימנמנמה ,םדא ילכוא םיחרפ חימצמ" ,תודליה
הניאש ,תרחאה הינמרגב אוהו "המדאל תחתמ ץווכמב חנה ,רלטיה לש ופוג" אוה קמועה-למס
ןושלהמ רבעמ לש - וז תילובמיס תיתשת לע הנבנ גוליפאה .הנשיה המיאה לש הינמרג אלא
תומד ינב ,ירשב יראש" לא ןווכמה ,היולג תויתרימא לעב רסמ לא תילרופאטמהו תירישה
ידכ דע ,"אילפהל רדוסמה" ריוואה לאו "תוכיאה תובוהז" תומדאה לא םיעגעגתמה ,"ירבע
ןמ הגרח אלש ,"ןשעב ףונ" המיאופל דוגינב "!םמד תא ריתמ ינא ,ריתמ ינא" - תיטתפ האירק
,סותאפ לש הדיממ תדלוס הניאש ,תשגדומ תויתרימאל הרורב היינפ ונינפל - ירילה קופיאה
דצב תבלשמ גוליפאה תינבת ,םלוא .רסמה תרבעה ךרוצל ירילה ןודיעהמ הגירח ידכ דע
םיקנע ףוג עורש המדאה יקמעמב" :גולורפה לש תיתשתה-תונומת לע הרזח - םיידגיה םיטפשמ
יעבצ ללשב םדא ילכוא םיחרפ חימצמו / ,לכל הארנ יתלבו לכה האור / ימחפ ינפ לעב
עצפ ביבסו / תרחאה הינמרגב םיחרפה לש תרתוכה ילע תא ןיזיש המ שי יכ / ;תשקה
ןושלל היינפ ךות ,תיזכרמה הנומתה תא תורייצמ ,"גוליפא"ב תועיפומה וללה תורושה ."םלועה
,גולורפב יוצמה ,"םלועה תבקנ"ל ליבקמ תמתוחה הרושב עיפומה "םלועה עצפ" ;תירופאטמ
הדמשהה ימיאלו הינמרגל סחיה תא הכותב תדכלמה ןושל-תנומת רוציל ןויסינ תניחבב
לא תילרופאטמ ןושל תועצמאב הנופ "ןשעב ףונ" המיאופה לש גוליפאה דועב ,םלוא .דחי-םג
קרפ ירה ,האוש-םורט לש םימיב תינדע-ןגה תודליה לש "הייתשה תוארמ" תמצעה ךות ;טשפומה
ןושלהו ,יטרקנוקה לא לילעב הנופ - "עסמה ריש" - רתוי תרחואמה המיאופה לש םויסה
ןושלל המוקמ תא הנפמ - "ןשעב ףונ" לש םויסה קרפב תזכורמ הכ התיהש תירופאטמה
תירופאטמה ןושלה .רסמה תא םיצעהל אוה תודדובה תורופאטמה לש ןדיקפת רשאכ ,תידגיה
תמצעהל שומיש הב השענ אלא ,המיאה תא תנדעמ הניא בוש "ןשעב ףונ"ל דוגינב "עסמה ריש"ב
.רסמה

תרבוג המעו ,המיאופה לש הפוגב תאש-רתיב םיוקמ תירופאטמה ןושלה לש דעיה יוניש
תינטוב-יטנא הייחמצ ףקומ / ?יתודלי לש דחפה רוזא והז יכו" :הרישי תויתרימאל הייטנה
הייחמצה איה ,"תינטוב-יטנא" הנוכמה הייחמצה ."?יתומ תורשפאו ימיא יתועיב היושע /
תולגנה וינפ לע רשאו ,קנע תורבק-תיב אוהש זוכיר הנחמ - "ןזלב-ןגרב קראפ"ב תבלבלמה
סחיתמ המיאופה לש םייזכרמה םיביטומה דחא ,ךכיפל .םירבק םוקמב םיחרפ תוגורע תויוצמ
םיחרפה .זוכירה הנחמב עקרקה ינפל תחתמ עפשב יוצמה ישונא ןשד לע הלדגש הייחמצה לא
םילע תויהל םיכפוה םיפוטקה םילעהשכ "היליפורקנה יחיש" וא ,"םדא ילכוא" ןאכ םינוכמ
:הינמרג לש רכיהה-ןמיסל תכפוה ,תוומה תייצאיצוסא ."רשה ינא"ה לש וידי ךותב "םיצירשמה"
הווג ךרואל םיחרפ לתושו / אילפהל דע שאר-ןכוממ םינג-לכירדא / טקשב ףפועמ םימשבו"
תישארש םיביטומ םימייק םלוא ,"ןשעב ףונ"ב רכז ול ןיא הז ביטומ ."תרחאה הינמרג לש
,"ןגה" ביטומ .השדחה המיאופב םימיוסמ םייוניש ךות םילגתמהו ,הנושארה המיאופב םתעפוה
ךפוה ןגה םלוא ,שדחמ עיפומ ,האוש-םורט לש תודליה תא "ןשעב ףונ" המיאופב גציימה
םלוע תא אלא - המודקה תודליה לש הילידיאה תא למסמ ןגה ןיא ,בוש ."ןזלב-ןגרב קראפ"ל
"רהנה" ביטומ .המחלמה רחאלש הינמרגב הפהפיו חפוטמ ךפהש ,זוכירה הנחמ לש םיעותעתה
ריעב רהנה-תרומש םא יכ ,ןדעה-ןג רהנ הז ןיא בוש - היצזיטרקנוק רתיבו אוה ףא עיפומ
."תוומ ינב םידלי לש תואובנ-תואובב םיטלופ / תיתכתמ ילא םיקתושה םימה" :רשאכ ,תודליה
ךסמ ,םיטייש ,ץיק :הילידיא וב הרוש ןיע תיארמל םנמא - הזופרומאטמ רבע תואלפה רהנ
רהנב ןנובתמ "רשה ינא"ה .םנוילכ לש תשרה תיימוד לא םיפפועמ םיגדה לבא - בלוד יצע
לש המצעהל הייטנ תמייק תומיאופה יתשב .תוומ ינב םידלי תואובב לש תופקתשה וב האורו
הייארב תמייתסמ המיאופה "ןשעב ףונ"ב םלוא ,רתוי ההובג הריפסל םתרבעהלו תודליה יפונ
ןיא רתוי תוהובג תוריפס לא הרבעהה ,עסמה רישב וליאו ,"רש עיקרה בלמ ןגה" - תילאידיא
אוה תומדא ילע רתונש לכו / םימשה תובורא לא םרוזו בש לכה / םרוז לכה" :םחנל ידכ הב
."םיירירבשה ץיקה יצעו םהיתואירקו םיטיישה ,רהנה-ספ / תמלוחה ןיעה ימוליצ ביטגנ

תשדוחמה השיגפב תודליה תיב .תיגרטו תימיספ הרקיעב איה הסיפתה "הינמרג לומ" המיאופב
לע תרגודה תוברוח סוככ ימא תללק תצבור וילע" תיב והז .תינדע-ןג הריפסב יוצמ וניא
הכנ" הנוכמ תיבהו ,"תוברוח סוכל" ךפה "לוקה-הפי ףועה" ."יחו םדא וב בשי לבל / היציב
הז ונניאש בוחרה רפעב" לבאכ בשוי "רשה ינא"ה ."רוחשה הנשמה רייד" וב ררוגתמו "םיילגר
- ףדינ הלעב ןנובתמש ימכ טבמ וב ץעונ / ויתועבצא תוצקב יתודלי תיב תא ענענמ / רבכ
הנשמ - הילידיאה תא "ןשעב ףונ" לש גולורפב גציימה לוחכה עבצה ףא ."דעל ותוא טמוש /
לש םהידי לעש םירפסמה לש לוחכה עבצכ ,"ףייע לוחכ"כ עיפומ אוהו "עסמה ריש"ב ועבט
דינאיצה תייבוק" עבצכ אוה םימשה עבצ וליאו ,"תוימוקאו תורפס" םהש - םילוצינה
."הלוחכה

ןכש ,התדחכהל אלא תילידיאה השוחתה תמצעהל ליבומ וניא תודליה יפונ םע שדוחמה שגפמה
םיחרפ" םהב תודליה ירוזאב טולשל הכישממ המיאהו - תודליה תוזוחמב ומתחנ אל תונומתה
.תודליה לש תומליאה תואובבה ןמ םיתושו הליל תעל תורהנה תפש לא םידרוי "םדא ילכוא
םיתמה תופוג עפשמ םינוזינ םתויהב םיחתפתמו םייחה םיחיש ,"היליפורקנ יחיש" םתוא
רבעה יכ ,השוחתה תא םיקזחמו המיאופה יקרפ לכב םיעיפומו םירזוח ,זוכירה הנחמבש
- "רשה ינא"ה יכ דע ,םירצמ אלל איה הווהה לע ותטילש יכו םייקתהל ךישממ יתמוארטה
תמחמ תיליל הירדנוכופיה לש לזרב-תופפכב / ומצע תא הכמו לאוש / בישמ ןיאו לאוש"
."הפרמ וניאש תודמשיהה דחפ

בתוכ" :6הלחמ ןיעמכ "רשה ינא"ה ידי לע תספתנ - האושה אשונו זוכירה הנחמ לע הביתכה
ןמ דלוס ךא / .ןשי ףרוח לש ודי-ףכ לע / ההוש ימסוקה ןמזה וב לפרע-הנחמ תודוא-לע
הלוח ונדועש ימכו / ;םלועה םוקאו לש ולער תא ירוע תויבובקנ לכב שירפמו / םילמה
קיבדמו / ןיעה תיארמלש םיטיהרה תוולשב יח םג ולו / םיקדייח ץיפמ - תורהבה סופיטב
."םידלי קיבדמו השא

,"ןשעב ףונ" המיאופב האושה אשונ לע טסק-זועי לש ותביתכב ורצונש ,תויזכרמה תורופאטמה
תונומת הב םיעיפומו םירזוח רקיעב ,םלוא ;"הינמרג לומ" המיאופב תועיפומו תורזוח
חול ןיעכ יתחתמ" :עטקה ןוגכ ."ןשעב ףונ" המיאופב תיתשתכו םלג ירמוחכ ושמישש ,םיבצמו
/ (תוחולש סקיאב וילגר) / ףיקזו .רדגו / ףירצ רחא ףירצ הב םיקמ ןוימדה ךא / קלח
,רדגה ,םיפירצה ."תילולפאב / תטרש ומכ יתחפשמ םש אשונה ריק עקר לע / דליו םולחו
תואיצמ ירמוחכ ושמישש םה - דליהו םולחה ,"תוחולש סקיאב וילגר" חוסינה דחוימבו ףיקזה
,םלוא ."הינמרג לומ" המיאופב םיעיפומו םירזוח םה התעו ,"ןשעב ףונ" המיאופה תיינבל
הנחמ ףא ,המלענו הגומנ תינדע-ןגה תודליה קר אל יכ ,הלעמ רתוי תרחואמה תוננובתהה
תוגורע לעב קראפל זוכירה הנחמ ךפה ,המחלמה רחאלש הווהב .ותרוצ לע רמש אל זוכירה
תבצינה הלאשהו .ףשוכמ ןגל ומצעב ךפה תודליה-ןג תא קחמש הנחמה .תוינוגסס םיחרפ
.םיטהל השעמבכ ענ לכה ?תואיצמה יהמ ?תושממה יהמ - רישה תורוש ירוחאמ

ךשמהב הרכהה איה תושממה - עיקרה בלמ רשה ,תודליה ןג לא ההימכה הניא תושממה
בבוס לכהשכ ,הינמרג תמדאל תחתמ טשפתמו ךלוהה ,"רלטיה לש ופוג" לש הליערמה תוחכונה
תולמ תורמל ,"םלועה עצפ" תויהל הכישממ "תרחאה הינמרג" .ונממ ןוזינו ,וילעו וביבס ענו
יבולצ" םה םיראותמה םישנהו םירבגה ."רוחשה רירה ןיעכ םייתפשה ןמ תופטונה" תובידאה
תלעב איה - זוכירה הנחמל הכומסה תבכרה-תנחתב לספס לע תבשויה ,תימוקמה השאהו ,"סרכ
תומולחו תויאליטרע תומשנ האור "רשה ינא"הש תורמל ,תאזו ;םשא שגר ןהב ןיאש םייניע
.התוש איהש םימה תוסוכב ועבטו ,ךומסה זוכירה הנחממ השאה לש הירדחל ובנגתהש

דוגינב תאזו ,החכותו םעז ריש הרקיעב איה ,"הינמרג לומ" המיאופה יכ ,רמול ןתינ
ףא אלמה ויוטיב אצומ הז יוניש ."ןשעב ףונ" המיאופב המיאה ןודיע לש םיקהבומה תונויסנל
הטונ חוסינה ,תוכורא ןה תורושה - רתוי תרחואמה המיאופב ונושלבו ירישה קוספה תוינבתב
תודיחי תריציל לילעב התטנש ,תיטמרהה השיגה תטלוב "ןשעב ףונ" ירישב וליאו ,םזיאזורפל
.סחיה-תולמו רוביחה-תולמב טעומה שומישה תועצמאב רקיעב הרצונ תויטמרה .תונטק ריש
.הריבשו החיספ תועצמאב תוקסורמ ןהו ,תורוגסו תונטק ןה רישה תודיחי הנושארה המיאופב
טועימלו אלמ חוסינל םיטונ םיירישה םיטפשמה - רתוי תרחואמה המיאופב תאז תמועל
.הנתשה סומתירה ףאו תוריבשו תוחיספ

לש תומיאופה יתשב טלוב היצזיטרקנוקב ךרוצה ןיבל היצזיתימל הייטנה ןיבש חתמה ,ןכאו
םיעוריאהו תודבועה םלועל תיטרקנוקה תוסחייתהה ןיב קהבומ חתמ םייק ןהיתשב .טסק-זועי
ןויסינ הרקיעש היצזיתימ ןיעמל הנופה ,בוציעה ךרד ןיבל - תוומהו זוכירה תונחמ לש
ימי לע םיתתשומ וילמסש סותימל - האושב תודלי לש תויווחהו תויושחרתהה תא ךופהל
הנועבו תעב רתסנהו הלגנה ,יפוריאה ףונב ורתונ םהיתובקע קרו ,ורבעו ופלחש המיאה
.תחא

םיילוש תורעה
.1961 ,דקע ,"ןזלב-ןגרב יקרפ ,ןשעב ףונ" ,טסק-זועי .א 
.1
.1982 ,דקע ,"הינמרג לומ" ,טסק-זועי
לירפא ,"םיינזאמ" ,"הריעצה הרישב היצזיטרקנוקו היצזיתימכ האושה" ,זועי .ח 
.1983
.2
.1975 ,דקע ,"האושב תודלי" ,יתונמואה בוציעה תייעבו ינומה חבט ,רוצ .ר 
.3
,"ותארוה יכרדו הריעצה תילארשיה הרישב האושה אשונ" ,זועי .ח 
.1984 ,הפיח 'ינוא ,10 'סמ ,"האירק-ילגעמ"
.4
.79 'מע ,"ונתרישב האושה אשונל" ,ןירג-ינרגה .א 
.5
.164 'מע ,"תירוטסיה-סנרטו תירוטסיה תרופיסכ האושה תרופיס" ,זועי .ח 
.6

.29-36 'מע ,1984 ,דקע :ביבא-לת .הנידמה רוד תרישב האושה :ךותמ