"תודע"ו "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ"
סיגפ ןדל

ןיצ תירונ


רישה" ורפסב לזרב ללה עבטש ,חונימ יפ לע "חותפ" ריש אוה ונרוד ןב ינרדומה רישה
,םייתונמאה םיעצמאה תניחבמ ןהו וינכת תניחבמ ןה חותפ אוה ."תוחיתפו תוריגס - שדחה
ןושלב ,תרדוסמ הזירחב ,םיתבב ,תוינבתב "רוגס"ה יסאלקה רישל דוגינב תאז .טקונ אוהש
.םירדגומ םינכתבו ההובג

הרורב המגדה אוצמל ןתינ ,"תודע"ו םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" סיגפ ןד לש וירישב
.תינרדומה הרישה ינייפאמל

יכרדב ןגועמ הרקיעש ,הייעב ררועמ ומצע האושה אשונ .האושה אשונב םיקסוע םירישה ינש
,תינרדומה הרישה תועצמאב אקווד הנהו .םילמב הראתל השקש ,המוארט םע תודדומתה
תא עיבהל ןתינ ,המיחת יעצמא רדעיהו תורוש תריבש ,זמר ,קופיא לש ןמיסב תדמועה
.הז אשונל המיאתמ ינתמיאהו אלמה רואיתה ןמ טלמיהל תורשפאה אקווד .השקה המוארטה

לש תדחוימה היצאוטיסה לע ותרתוכב עיבצמ "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" רישה
.הרשה-תרבודה

ןורקה .םותחה ןורקב התויהב (קיחמ יעצמא) ןורפעב הירבד תבתוכ ,הוח איה רישב תרבודה
"חולשמ" הלמה תפרטצמ וילא) האושה תפוקתב תוומה תונורק לש היצאיצוסאה תא ומע אשונ
,1 "םינפצה ןושל" תא םיאצומ ,הז רישב ומכ ,ללכב האושה תרישב .(רישה לש הנושארה הרושב
,"ןורק" ,"ןשע" ומכ םילימ ;האושה תא ווחש ולאל תורכומה ,"ןפוצ" תוליממ תבכרומ וז ןושל
ידכ ,םייתש וא תחא הלמב ידש ,םלוע .םלש יתייוח םלוע זמרב תולעמה ,"םיספ תנותכ"
.ולש תיטמוארטה הייוחה לע ואולמב וררועל

הרישה .האושה אשונב תקסועה ,תינרדומה הרישה תא תנייפאמה ןושל איה "םינפצה ןושל"
לע תזמרמ רישה תרתוכב "םותח" הלמה ךכ ,ןתוא תטרפמ הניאו תוייוח לע תזמור תינרדומה
."םותח לרוג" חנומה תא תעדה לע הלעמו ,הנממ ץלחיהל רשפא יאש ,היצאוטיס

בותכ אוה ,ךורא ותויה ףא לעו .קוסיפ ינמיס אללו םויס רסח ךורא דחא טפשמב בותכ רישה
,הב תטלש תועיטקהש ,תינוטקטיכרא הרוצו קוסיפ ינמיס רדעיה ךכו .תעטוקמ הרוצב
.הרשה-תרבודה לש ישפנהו יסיפה הבצמ תא םישיגדמ

םותחה ןורקב ןורפעב בותכ
הזה חולשמב ןאכ
הוח ינא
ינב לבה םע
לודגה ינב תא וארת םא
םדא ןב ןיק
ינאש ול ודיגת

י"ע זמרנ יסיפה הבצמ .ןיק לודגה הנבל הלמ דוע התומ ינפל רמול הצור הרשה-תרבודה
,המילא דימ ,חוכ רסוחמ םיעטקנ םהש ,יאדוול בורק .הירבד תא תמייסמ איה ןיאש הדבועה
.םירבדה ךשמה תא הנממ ענמש ,תוומה ללגב וא בותכל ךישמהל הנממ תענומה

,הפיקע ךרדב םירמאנ םה םירבדה תא רמול ילב םג ,ינרדומה רישה לש ותוכיא יהוז ךא
.הקיתשה ךרדב

וא ?"הזה חולשמב ןאכ" תאצמנ איהש ,ול רמול התצר קר םאה ?הנבל רוסמל םאה התצר המ
,הדוקנב םייסמ וניאש ,ינרדומה רישהש ,הארנ ?רסומ תפטהו סעכ תולימ ףיסוהל התצר אמש
קופיאה תא רצוי אוה ךכ .הרורב הנווכ ךותמ תודחא תויונשרפל חותפ ףוסה תא ריאשמ
.םייטמוארטה המיאהו סעכה תא ליכהמ תונטק הנייהת ןה םגש ,תוטוב םילמ תולעהלמ ענומו

דעו ותליחתמ רישה תא אורקל ןתינ .תוילגעמ לש בצמ רצוי טפשמה ףוסב הדוקנה רדעיה
איהש ,הנבל םאה ירבד ןכות לע תזמרמ וז תוילגעמ .המשנה תולכ דע הלילח רזוחו ופוס
."הזה חולשמב ןאכ"

,המיאה תייוהל תזמרמ איה .הרמאנ אלש ,הרימאה םצע תא קר תתרשמ הניא "תוילגעמה ךא
.יארקמה זמראה תנבה תרזעב ,הלעמ רישהש

ךא .תיסאלקה הרישב םג םייוצמ םהש יפכ ,םייארקמ םיזמרא םייוצמ תינרדומה הרישב
,ויחא תא גורהל םקה חא ונאצמ ארקמב .הנתשמ תירוקמה היצאוטיסה תינרדומה הרישב
.ויחא םע דחי ומא תא םעפה גרוה יארקמה ןיק יכ ,זמרנ תירישה היצאוטיסבו

.יארקמה זמראה םע תמצעתמו תקזחתמ ,המיחתה יעצמא רדעיה ללגב תלבקתמה ,תוילגעמה
תא ןיק חצר ,םירערעתמ תושונאה תוישוא ,תינטש המצועב ךא ,המצע לע תרזוח הירוטסהה
.דחי םג הוח תאו לבה תא ןיק חצר ,יחכונה חצרל האוושהב דמגתמ לבה

תועמשמה-ודב תעמתשמ הינוריאהו ,םדא-ןב ןיק לודגה הנב ידי לע תדגבנ השח ,הוח םאה
הקוחר התייה ותוגהנתה ךא ,םדא לש יגולויבה ונב היה ןיק ןכא ,"םדא-ןב" םילמבש
.(שונא-ןב) םדא-ןב לש הייופש תוגהנתהמ

תורושה ךרוא :תינרדומה הרישה לש םייתונמא םיעצמא תרזעב ןייפאתמ רישב קופיאה
ולא לכ ,השדח ךרדב רישב רוזשה ,יארקמה זמראה ,הקיתשה ,המיחתה יעצמא רדעיה ,הנתשמה
.ארוקה תא דיערהל ידכ וב ידש ,"עוריא לש סיסר" םילעמ

תרכומ היצאוטיסב ןייפואמ אוה .םימוד םיעצמא אוה ףא טקונ סיגפ ןד לש "תודע" רישה
ןיבש תולובגב ריכמ וניא ינרדומה רישה .יחה-תמה תיצאוטיס תארקנש ,תינרדומה הרישב
.ותומ תוביסנ רבדב תודע תאשל תמל רשפאמו ,תוומל םייחה

:רשה-רבודה רמוא ןושארה תיבבו ,תועיטקהו קופיאה ןמיסב דמוע הז ריש םג

טלחהב םה :אל אל"
.םיפגמ ,םידמ :םדא-ינב ויה
."םלצב וארבנ םה .ריבסהל ךיא

םירצקה םיטפשמה ןיבש תוקספהה תא םישיגדמ םה .םיבורמ קוסיפ ינמיס ןאכ םייוצמ םעפה
הנושארה הרושה ןיב השילגה .ויחצור תא רידגהל רשה-רבודה לש תלוכיה רסוח תאו
ךיא" וא ,"אל אל" ומכ תוימוימוי םילמ .םדא ינבכ םרידגהל ישוקה תא הריהבמ היינשל
םידמ" לש טוריפהו .ויחצור תרדגהל םילמ שפחמה ,רשה-רבודה תרזעל תוסייגתמ "ריבסהל
תאז לכב הסנמ ןורחאה טפשמה .םהלש תמייאמה תוינוציחה תסיפתבו םתרדגהב רזוע ,"םיפגמו
תוחוקלה ,םילמ ןכש ,הינוריאה תרצונ בר קופיאב ךכ ידי לעו "םלצב וארבנ םה" :ריבסהל
ומכ תוימוימוי םילמ דיל תונכוש ,םדאה תאירב םצעב קסועה ,הובג יארקמ דבורמ
.םלצב םיאורב םתוא לש תוהמל תוזמרמו םיפגמו םידמ

,בחרתמו ךלוה ,לדגו ךלוה אוה תינוטקטיכרא הניחבמו ,םינמרגה רואיתל שדקומה ,תיבה והז
.םהלש חצרה ידמימ תא וביחרהו םתמיא ושרפ םהש םשכ

,וכרוא תניחבמ ןה רישה יתבב רתויב ןטקה אוה ,רשה-רבודל שדקומה ,ינשה תיבה ,הז תמועל
:תורצקה ויתורוש תניחבמ ןהו ,תורוש יתש

.לצ יתייה ינא"
."רחא ארוב היה יל

ריבסמ ,"םלצב וארבנ םה" .ומדוקל תוחיפ לש רשקבו דוגינ לש רשקב רשקתמ הז תיב
,יתוהמה לדבהה והזו ,לצל םלצ ןיב תחא תוא לש לדבה שי ."לצ" יתייה ינאו ,רשה-רבודה
היה רשה-רבודלש ,הדבועב הארנכ ,הצוענ ךכל הביסה .ויחצור ןיבל וניב רשה-רבודה גיצמש
קיסמ ,הרקש המ חכונלו ,וזכ תויבטוקב וגהני ארוב ותוא יאורבש ,ןכתיי אל .רחא ארוב
.הרקש המ ול הרק ןכלו ,לצ קר היה אוה ,םלצב ארבנ אל הארנכ אוהש ,רשה-רבודה

,לצל םלצ ןיבש הדגנהה תרזעב .םירבדה ויה ךכ ןכאש ,החכוה ןיעמ הווהמ "תודע" תרתוכה
ויה םש ,םלוע יללכ וכפהתה םש "תרחאה הטנלפה"מ רחא םלועמ תודע רשה-רבודה איבמ
םלצמ םה םיקוחר יכ ,החיכוה םתוגהנתהש ,ולא אקוודו .םיללצו םדא ינב ,םינוש םיאורב
.הינוריאה תרצונ ןבומכ ךכו ,"םדא ינב" לש ראותה תא רישב םילבקמ ולא אקווד ,שונא

וב שיו ,רתויב ךוראה תיבה םג אוה ,תוומה עגר תא ראתמה ,תיבה אוה ישילשה תיבה
היה יל" רמואה ינשה תיבה לש הנורחאה ותרושל רשקתמ אוה .םיהולאל תינוריא תוסחייתה
."תומיש המ יב ריאשה אל ודסחב אוהו" :םילמב חתופו ,"רחא ארוב

םושמ ,םלצב אלו לצ וארובב דסח ול הטנ ולש ארובה ,ךפיהל .סעכ עיבמ וניא רשה-רבודה
הינוריא יוטיב ידיל האב וז הרושבש ,רורב .תומיש המ רבכ ראשנ אל יכ ,לק היה תוומהש
ירחא וייחב תישפנ רבכ תמש ימל ןורתפ היה תוומהש ךכ לע ,זמרו ,תורירמ תרודח ,המוצע
.םיבר םייוניע

,בחרתמו ךלוה ןושארה תיבה .ןושארה תיבל ינוטקטיכרא דוגינב דמוע ישילשה תיבה
:טעמתמו ךלוה ןורחאה תיבה

.תומיש המ יב ריאשה אל ודסחב אוהו"
,לחכ ,לילק יתילע ,וילא יתחרבו
לכי לע ןשע לא ןשע
."תומדו ףוג ול ןיאש

הביסה תאז .רשה-רבודה לש תוומה רואיתב ינשה תיבהו ,םיצאנה רואיתב קסוע ןושארה תיבה
.הנבמב ינושל

תידוהיה תרוסמב םיעובק םיחנומ שוביש .לאה יפלכ תינפומה ,הינוריא הייוצמ ןאכ םג
יכ" תוומה םע המלשה העיבמה ,תלבוקמה הרימאה םוקמב .םלועה ינפ שוביש לע דמלמ
תכיישה ,"ןשע" הלמה ."לוכי לכ ןשע לא ןשע" רשה-רבודה רמוא ,"בושת רפע לאו התא רפע
"לוכי לכה ןשע" לא ןשעה תופרטצהו ,תופרשמב תוומה תוביסנ תא הריהבמ ,םינפצה ןושלל
ךותמו הארי ךותמ "תומדו ףוג ול ןיא"ש ,ונאצמ ארקמב .יהולאה "לוכי לכה" תא תדמגמ
ול ןיאש לוכי לכ ןשע"כ ןאכ שפתנ "רחאה ארובה" ,הינוריאו הדמגה ךותמ ןאכ וליאו ,הלודג
.ותולעב לצנתמ וילא הלועה לצהו ,"תומדו ףוג

ונא ,לילק יתילע הלמה לילצב .ארקמל תויצאיצוסא תוררועמ "לחכ"ו "לילק יתילע" םילמה
השוחת שי ןאכ הנהו ,הנומא ךותמ םיהולאל תילעומ התייהש ,"לילכ הלועה" ידה תא םיעמוש
,הווש לילצה ,בל םיש) .ןברקכ הלוע םג ךא ,לצ ותויה ללגב תולילקב הלוע רשה-רבודהש
(!אל ביתכה

ויאצאצ תא הבריש ,םהרבאל םיהולא תחטבה תדהדהמ ,ןשעה עבצ תא תראתמה "לחכ" הלמבו
.(תילילצ הנחבה ,בוש) .המדאה ינפ לע רשא לוחכ

.הינוריא םירצויו םרשקהמ םיאצומ םייארקמ םיזמרא ,םדוקה רישב ומכ בוש

תקבוח ,א-ב-ג-ב-א איהו ישילשה תיבב העיפומ ,םימדוקה םיתבה ינשב התיה אלש ,הזירחה
תא הריכזמו ינשה תיבה ןמ לצה תא הבוחב תנמוטה "לצנתמ" הלמה תא הזכרמב תקנוחו
."םלצ"ל "לצ" ןיבש דוגינה

תא שטשטמו בר קופיאב ,םיזמרב םינכה ויתושגר תא עיבמ ,םרוז ,חותפ ,ינרדומה רישה
תא עיבמ וטרופש םינושה םינייפאמה תרזעבו ,רישה זכרמ אוה ירישה-ינאה .הטובה הרימאה
.התומלשב העפותה לע דמלמה ,טרפב ,זמרב האושה תיווח

םיילוש תרעה
.האושה אשונב םיברה הירקחמבו היתודובעב זועי הנח ר"ד י"ע עבטנ הז חנומ
.1

.299-303 'מע ,1987 ,סכר :הדוהי-ןבא .תורגבה תניחבל ךלש חתפמה :ךותמ