יפ לע םינמרג לש טביהמ האושה
טכרביל / "םיתותה תדלי" רופיסה
/ "הגרדב היילעה" רופיסל ותאוושהו
קניפ .א לש

ינינפ הגנו (תורפסה תארוהל תיזוחמ הכירדמ) ילאירא הנליאלבוקמ תוחפהו רכומ אלה ינמרגה טביההמ האושה תסיפתב ןודל איה הדובעה תרטמ
רקיעב וחותינו 1 "םיתותה תדלי" טכרביל ןויבס לש הרופיסב איה תודקמתהה .ונתורפסב
רופיסה תא וניוושה אשונה לע תינמרגה טבמה תדוקנ תא רישעהל תנמ לע .יטמתה טביההמ
. 2 "הגרדב היילעה" קניפ הדיא לש הרופיסל ל"נה

:םינוש םינוויכב תובשחמ ןמזמ "םיתותה תדלי" רופיסב ןויעה
ןתמאתה תדימ תקידבו ארוקב תומייוסמ תויפיצ ררועמכ - רופיסה םש
.רופיסב שחרתמל
.1
תרבועש ךילהתה תנבהל ינבימו יתלילע יעצמאכ םיתותה תדלי םע תושיגפה
,ריקה לע השעמל הבותכ תבותכה רשאכ ,העידיל העידי-יאמ הרוביגה-תרפסמה
וז תרגסמב .ללכב םא ,ןרושאל תויושחרתהה תא ןיבת יתמ איה תלאשנה הלאשהו
תאו ,הילא הסחיב לחש יונישה ,הדליה יפלכ תרפסמה תובוגת תא ןוחבל שי
.ויביכר לכ תנבהלו רופיסה תוחתפתהל חתפמכ םרשפו תומולחה
ינמרגה- רטלו - םירבג לש תויומד :םינושה ויסופיט יפל ינמרגה םדאה ןוימ
םישעמ עציבש הרישהו חורה שיא-גנאגפלוו-םהיניבו ;בוטה ינמרגה-רטיד ;ערה
.הנחמב םימויא
השא - הנחמה דקפמ תשא-הנלה :םישנ תויומד יתש תועיפומ םירבגה דצל
תרפסמה התמועלו ,הירוגמ םוחתל ץוחמ שחרתמ המ תעדויה תיתואיצמ ,תחכופמ
םע םישנה לש םיסחיה תוכרעמב םג ןודנ .ינוימדה המלועב העוקשה - הרוביגה
.םהמ עמתשמהו ,רטלוו - תרפסמה יסחיב רקיעב ,ןהילעב
:רופיסב םיעצמאה חותינ
יזכרמ אוהש תימרתהו םינפה תדמעה ביטומ - םייזכרמ םיביטומ .1
.תרפסמה הרוביגה תומולחבו תואיצמב עיפומו רופיסב
.ותועמשמו םידרו-םיתות-םד לש ביטומה .2
ןיב ,תויומד ןיב תוידוגינ תויגולנא - רופיסב םידוגינה תוכרעמ .3
.'דכו םיבצמ
.םילמסו םירזיבא ,רופיסב הייוליגו םינפצה ןושל .4

תדלי" :םירופיסב םייתונמאו םיינבימ ,םייטמת םיביכר לש האוושה
.קניפ / "הגרדב היילעה"ו טכרביל/"םיתותה
.2


:הלילעה תיצמת
,הנחמה דקפמ ןגסכ שמשמ לעבה .ןילופב ינמרג הדמשה הנחמב הנבו הלעב םע היח תרפסמה
םינוציק םה ןהישארש ,תוחפשמ תורג ינמרגה םירוגמה רוזאב .םישדוח 8-כ םוקמב םירג םהו
םינבלה תמוחל רבעמ שחרתמה לע רבד תעדוי הניאו הלשמ םלוע הל הנוב תרפסמה .הנחמב
לעבב לופיט לש הרגישב םידקמתמ הייח .תשורחה תיב ןיבל םירוגמה רוזיא ןיב תצצוחה
.'דכו תוביסמ תכירע ,הנחמה דקפמ תשא םע םייתרבח םירשק םויק ,דליבו

,תרפסמה לש ולשה המלועב םיקדס תריציל תומרוג הידוהיה םיתותה תדלי םע תושיגפה
.הביבס יתואיצמה םלועה לע עדימ תופיט ףוטפטלו םסקה תריבשל

תוליעפ ןקלח ,הנחמב שחרתמה לע תועדויה תורחא תויומד תולעופ תרפסמה לש הדיצל
לש רשקל תופתוש ןלוכ ךא ,תולבוס וא ןהמ תומלעתמ תורחא ,ןתיא תומילשמו תויושחרתהב
.םינוש םיקומינמ תמאה תרתסהו הקיתש

םתוא הדיחפהש העידי) םיסורה לש םאוב לע העידיה םע תרפומ םינמרגה לש םהייח תוולש
העיסנה תעבו ,הבר תוליהבב הינמרגל תבכרב םיחלשנ םידליהו םישנה .(המ ןמז ךשמב דאמ
אלל תראשנה ,םידוהי תפירשל הביסה לע התייהת תראותמו תרפסמה ינפל הלוכ תמאה תפשחנ
.התיבה ,הינמרגל ןתעגה לע החמשב ףוסבלו ,היניינעב העוקשה ,הנלה דצמ הנעמ


"םיתותה תדלי" רופיסב ןויע
היצאיצוסא הלעמ םיתותל הדליה ןיבש תוכימסה .תויבויח תויצטונוק ררועמ רופיסה םש
םינוש תומוקמב םיתותה רואיתב אטבתמ הזש יפכ ,םייח תאלמ ,תינניח ,הפי ,עבט-תדלי לש
הלוד" .(62 'מע) "סיסע םייוור ,קומע םדוא םימודא ,רבג יפורגאכ םייקנע םיתות" :רופיסב
.(78) "םיחופת לש לדוגב םייקנע הדש יתות" .(62) "תיקנע ןח ןבא היה וליאכ תותה תא
הלוע וניא הדליה לש ארונה הארמ .הדליה לש הנושארה התעפוה םע תוצפנתמ וללה תויפיצה
איה ךיא" .םלודיג םוקמל סחיב תוקפס ררועמו תלדגמ איהש םיפיה םיתותה םע דחא הנקב
"?המדב םתוא הקשמ ?היתועבצאב וללה םיאירבה םיתותה תא הקיפמ
לע ולדג םיתותהש ררבתמ זאו ,ופוסב םיחנעפתמה םימירטמ םיזמר םנשי רופיסה ךרואל
ינש ןיב בוליש רצוי רופיסה םשש איה הינוריאה .(82 'מע) הנחמה ידוהי לש םרפא
הדלי י"ע ולדוגש םיתות .ןיילתו ןברוק ןיב הליפא תירב ןיעמ ,םיתותו םד - םידוגינ
תאז הטילבמה הניצסה .םמדב וגפסנו םינמרגה י"ע ולכאנ ,ופרשנש םידוהי רפא לע הידוהי
לוכאל הסנמ אוהו ,העסוש ותפשו םד בוז דע ויבא י"ע טושב הכוהש גיודול לש ורואית איה
.האנהמ תוקרוב ויניעו ,םודאה סיסעה יפטונ ,םיינרשבה םיתותה תא

הדליה םע םינפ לא םינפ תושיגפ יתש ןיב ןיחבהל שי - םיתותה תדלי םע תושיגפה
,תרפסמה תרבועש ימינפהו ינוציחה ךילהתל םירשקתמש המיע תושיגפ לע תומולח ינש ןיבל
דקפמ .אה לש ותיב תניג רעשל רבעמ" :רופיסה לש החיתפה טפשמב הדיעמ איה וילעשו
םולח ,הנושארל ,יתמלח הליל ותואבו ,םיתות תלדגמה הדליה תא הנושארל יתיאר הנחמה
.(61) "ינב גיוודול לע התעב
גנאגפלוו םע הלש תוחיש יתש תובקעב איה רופיסה ףוס תארקל תרפסמה העיגמ הילא העידיה
.הנלה םעו
המצע הב םילחה םייונישה תא ןיבנ ,הדליה יפלכ הרוביגה תרפסמה תובוגת רחא בוקענ םא
.הדליה לא הסחיבו
יתשערנ" .עוזעז איה הנלה לש התיב תניגב העיפומה הדליה הארמל הנושארה התבוגת
.(61) "התומכ הארמ-תער הדלי יתיאר אל םלועמ ...התוא יתיארשכ
םיטרפה .תרפסמה דצמ תטלחומ העיתר ררועמו יתצלפמ-יטסילאירוס אוה הדליה לש הרואית
שבי םינפ רוע ,םייפעפע ירסח םייניע ירוח ,דלש לש תלוגלוג :םה רואיתב רתויב םיטלובה
תא וזזגש םיירפסמה יבהל וריתוהש םיכורא םידלג תפקרקה לע ,םימתכ עקעוקמ ,קודסו
הצור יניא" :תרפסמה תרמוא הדליה הארמל .(61) תרפסמה תנייצמש יפכ ,תוירזכאב הרעש
.(62) "ויתומולחב ותוא ופדרי םה .הומכ םידלי םימייקש עדיי ינבש
הנלה לש יוזהה היניע טבמ לע התעפשה לשב ןוהמתו הדרח הדליה הב תררועמ ךשמהב
תעצהמ תעתרנ איה ךכ םושמ .(62) הנלה תא הדליה הפשיכ אמש ההמת תרפסמהו ,תישעמה
הארוה הדליל תנתונו הירבדל העוש הניא הנלה ךא ,התיבל םג םיתות איבת הדליהש הנלה
הלגמ איה .הירחא בוקעל תרפסמה הכישממ תכלל הנופ הדליה רשאכ .תרפסמל םיתות איבהל
תעדל שיש ,הרמואב ךכ לע התוא החיכומ הנלה ךא ,הדליה לש התליפנ הארמל ישונא שגר
.םירתוימ תושגר ייוליגמ ענמהלו הידוהי הדליהש
,יעשמל קרוסמ ,םירוחצ םישדח םידגב שובל ,הנב גיוודול לע תרפסמה תמלוח הליל ותואב
והז השעמלו ,וינרופצ תחת םד הלגמ אוה רשאכ תרפומ תילרוטספה הוולשה .ןגב ןגנמ אוהו
םיתותל םד ןיב יביטומה רושיקה בוש .הדליה םע ףטקש ןייצמ גיוודולש םיתותה סיסע
.(ינשה םולחב) םידרול םג ךשמהבו
אוהש םולחבש ירה ,תמייאמה הביבסה םע עגמ לכמ הנב לע ןנוגל התסינ תואיצמבש פ"עא
.םיתות םיפטוקו וידחי םיתותה תדליו גיוודול םיעיפומ הלש עדומ-תתב עדומ-תתה תופקתשה
לע תמייאמ איהו ,היתומולחל הרדחו רשוכה תעש תא הלצינש ,הדליה לע סעכ השח איה
.(64 'מע) ןגומה המלוע
הל ועדונ הב ,ןמלוא רטידל הדירפה תביסמ רחאל עריא םיתותה תדלי לע ינשה םולחה
תא הניבמ איה ןיא ןיידע ךא ,וב שחרתמה לעו הנחמל םיעיגמה םידוהיה לע םידחא םיטרפ
.םרושאל םירבדה
לדגל האילפהש רמוכה תשא לש תשופחת השבולב םיתותה תדלי הילע המירעה הז םולחב םג
תא האור תרפסמה .(תיתצלפמה הדליה תלדגמש םיאלפומה םיתותל המודב) םידחוימ םידרוו
לדגל ךיא הבוט הצע הנממ שקבל ידכ תברקתמ איה רשאכו ,םגאה דיל תבשוי רמוכה תשא
םיתות-םידרו ןיב רושיקה בוש .הדליה ינפ םה םינפהש הלגמ איה ,הנחמה רוזאב םיפי םידרו
.(םידרוהמ םעפ הרקדנש תרפסמה לש העבצא תרכזה) םדו
תשא ומכ הנחמב םידרו לדגל החילצמ הניאש לע המצעמ התבזכא תשוחת תעבומ הז םולחב
םיתות לדגל האילפמה הדליב איה תאנקתמ ילוא .םיתותה תדליכ םולחב הלגתמש ,רמוכה
תמדאמ תעבונ הדליה תחלצה יכ ,רבדה ינוריא המכ דע רבתסמ ,דבעידב .הארמ יפיו םיקצומ
.םיפורש םידוהי רפאב תירפומה לודיגה
התוא תבעתמ איה ,אסיג דחמ .םיבכרומ הדליה יפלכ היתושגר ינשה המולחמ התציקי םע
ךדיאמ ךא ,(70 'מע) הל הקיצמו התוא תפדור ,התחונמ תא הכירדמ איהש לע הילע תסעוכו
תוטורשה היתועבצא תאו לשוכה הפוג תא התוארב םימחר לש המינ היפלכ השח איה ,אסיג
.(חוחה ןמ הלש התורקדהל תויגולנאה)
,תימרתהו םינפה תדמעה ביטומ ומכ ,רופיסב םייזכרמ םיביטומ םיבלתשמ תומולחה ךותב
.(ךשמהב ןוידה בחרוי הלא לכ לע) דועו הוולשה תרפה ,םדה - םידרוה-םיתותה ביטומ
העוקש התויהב התוא העיתפה הדליה רשאכ ,תרפסמה תיבב איה הדליה םע הנורחאה השיגפה
לא תרדוחו תרפסמה לש התוולש תא הדליה הריפמ ןאכ םג .הנבל הלעב ןיב קחשמב
.הרצבמ-התיב
לע הב תפזונו התוא תפקות איה .הדליה ןיבל הניב חיש-וד להנתמ הב הדיחיה םעפה יהוז
שחרתמל סחיב התנבה רסוחו התורוב תא ךכב הלגמו 'וכו הידגבב ,הילגרב תואנ לופיט רדעה
שח ארוקהו ,תרפסמה לש התעידי יא ןיבל ארוקה תעידי ןיב ינוריא רעפ רצונ ןאכ .הנחמב
הניאו ,הל תורכומה תומכסומב הקבד טושפ תרפסמה הרוביגהו ,ריקה לע הבותכ תבותכהש
דצמש ךכב אטבתמ הזו ,בכרומ הדליה לא הסחי .הציחמל רבעמ הרוק המ ללכו ללכ הניבמ
ךא ,(72-73 'מע) תוצלפה ררועמ הארמו הדליה לש ערה החיר לשב הליחב השח איה דחא
ןיב רשקה רשקנ בושו - הנב לש םייברג תוגוז ינש הל תנתונ איהו הילע םירמכנ הימחר
.(םולחב ומכ) ינמרגה דליל הידוהיה
."םסקה תא הרבש"ו וולשה ילידיאה המלוע תא הצפינ הדליהש תרפסמה תנייצמ הנושארל הפ
םוי תביסמב - הינשהו ,רטידל הדירפה תביסמב - תחאה ,גנאגפלוו םע הלש תוחישה יתש
תומילשמ הינמרגל ןתוא הליבומה תבכרב הנלה םע הנורחאה החישהו ,הנלה לש תדלוהה
םש םילעבה-םירבגה ישעמ לע ,תשורחה תיב תוהמ לע ,הנחמב השענה לע עדימ יטרפ תרפסמל
.תירותסמה םיתותה תדלי לעו
תינוציק הרוצב העוקש התויה לעו התעידי יא לע תודיעמ תוחישה שולש לכב היתולאש
גולגל לש המינ שי התוא םיבבוסה לש םסחיב .תיתודלי תומימת ךותמ יתואיצמ אל םלועב
.תובקונה היתולאשמ קלח לע הנוע הניא הנלהו ,הל קחוצ גנאגפלוו .לוטיבו לוזלז לשו
המל" "התלאש ךא ,הנחמב הרקש המ לא תעדוותמ תרפסמה ןכאש ,ןיבהל ןתינ רופיסה םויסמ
ןיבהל תלגוסמ הניאש הריהבמו הנלהמ הנעמל הכוז הניא ,ללחב תרתונ ?"םידוהי ופרש
אל ,השעמל ,יכ ,הנבותל אל ךא העידיל העיגמ איה רופיסה לש ופוסב ךכ .התעידי תורמל
.הלשמ ןגומו ינוימד םלוע ךותב רשפאש המכ דע רצבתהל הפידעהו תעדל התצר

,תוירבגה תויומדל סחייתהל ונרחב - םנויפיא יכרדו םינושה םיינמרגה םיסופיטה
.םהיניב םיסחיה תוכרעמלו םישנה יתש תויומדל
תומולח ,תוגהנתה ,חיש-וד ,רואית - ףיקע ןויפיאו רישי ןויפיא ןה תויזכרמה ןויפיאה יכרד
.תוידוגינו תוליבקמ תויגולנאו 'וכו תויזהו
םישעמה תא תאשל היה לוכי אלו ,הנחמה דקפמכ שמיש - "בוטה" ןמלוא רטיד
לולע אוה םש ,תיסורה תיזחל חלשהל דמוע אוה .וכותב םישענה םייארונה
תופתתשהב הדירפ תביסמ ודובכל תכרענ .ותשא ירבדכ ,תישפנו תינפוג רבשהל
וסחייתהב םהמ דרפנו הביסמב דאמ ןשגר ומצע אוה .םהיתושנו םיניצקה רתי לכ
'מע) "ונלש הינמרגל ףוס ףוס רוזחנו םייתסת תאזה העווזה" לאכ הדמשהה לא
הז לבא - תיזחב תרשל - ול יופצש המל שממ םיסחייתמ םניא םיחכונה בור .(67
לע הנחמב ןאכ תורישה תא םיפידעמש ,םירבגה יבגל דוחייב ,םויא הווהמ
תעדל .(רופיסב תודחא םימעפ זמרנ ךא ,שרופמב רמאנ וניא הז) תיזחב המיחלה
ןכומ וניאש לייח" אוה יכ ,הביסמל יואר וניא רטיד תרפסמה לש הלעב ,רטלוו
ודובכל הביסמב ללחי וא הלהקמב רישי ונבש ברסמ אוהו ,"ויתובוח תא אלמל
.ותויכורכר תא חיכוהו ודיקפתב לעמ ,ותעדלש ימ לש
.1

לע םתולגל רוסאש םיטרפ הלגמו הקיתשה רשק תא רבושה ינמרגה - גנאגפלוו
- הנייה תריש רקיעב ,הריש בבוח ,רבעשל טנדוטס אוה ."תשורחה תיבב"ב השענה
.םהב תוללעתהל םגו תופרשמל םידוהיה תחילשל יארחא אוה ךא ,(?ןטסינמוה)
"ונתיאמ בוט רתוי םימעפל הז תא םישוע םיידוהיה ופאקהש רפסמ אוה הביסמב
.(68 'מע)
.2
תעשבו ,םילושיבב יקב ,תונייו םיגד ירחא ךורכ ,ןקיניצ ,קוור ומצע אוה
הנכמה ,רטלוו יניעב סואימ תמחמ הצקומ גנאגפלוו .תמאה תא רפסמ ותורכש
גהונ וניאש םושמ ,ךיירה תא תרשל יואר וניאש ןעוטו "םטמוטמ רוכיש" ותוא
תא רפמ וניאו םלועל הטילש דבאמ וניאש ,העידיה אהב ינמרגה תומרונ יפל
.הנחמב השענה לע רפסמו הקיתשה רשק
הניאש ,הנחמב ותוליעפמ אצוי לעופ איה גנאגפלוו לש ותוגהנתהש ,חינהל שי
תנגפה ךות וליפאו ,תומכסומה תומרונה יפל לעופ אוה ךא ,דחא דצמ וחורל
,ררושמ לש שפנ לעב ,שיגר שיאכ הארנ אוה ןכל .רחא דצמ ,הטעמ אל תוירזכא
םיצפחב שמתשת לבל תרפסמה תא חיכומ תדלוהה םוי תביסמבו ,הנלה ירבדכ
םיתותה תדלי לע ,םש שחרתמה לע עדימ הל רסומ ,"תשורחה תיב"מ הל םיאיבמש
יפכ ,ךא .(74) "רעשב םיסורה" - המחלמה ףוסב םינמרגל יופצה לרוגה לעו
לש רוביד ןושל טקונו םידוהיה תא םיכמש תוכמ לע זמור אוה ,ליעל ונייצש
תוליפכל בטיה תעדומ הנלה .םייארונה םישעמל אלמ ףתוש אוה ,רמולכ ,"ונחנא"
םש .שפנה ןידע ררושמה תא ךיינפל קחשמ" :תבכרב תרפסמל תרמואו ותוגהנתהבש
גציימ אוה .(81) "הנייה תא טטיצ אוה ךלו ,םימויא יכה םירבדה תא השע אוה
,םישנ רחא רוזיחה ינוניגב יקב ,הרישו תורפס עדויה ,תוברתה ןב ינמרגה תא
.םיעיוזמ םישעמ עצבמ דבב דב ךא ,םלועה תויווהב ,השיאה תכרעהב
זוכיר הנחמ דקפמ ,"לצה ידלי"ב טסינמוהה ינמרגה תא המ תדימב ריכזמ הז
תושונאה דיתע לע תוחישל ונימזמ היהש ,טנומגיז לש רעונמ ודידי היהש
םישנא ,שא ידבוע םתויה - םינמרגה לש יתימאה ינמרגה עבטה תא ושיגדהב
ידלי .ןויצ-ןב ,רמות) ךרעו לאידיא לכמ םלועה תא ןקורל ויה םילגוסמש
.(78 'מע ,1963 ,םקימע 'צוה .לצה
תונמאל םינמרגה לש הלודגה םתבהא םע דחא הנקב הלוע םג וז הדבוע
עירפה אל הזו ,םדאה ייחב יטסינמוה ןפ תגציימש ,'דכו הקיסומל ,תיטסלפה
.םידירחמ העווז ישעמ עצבל ללכ םהל

,(76) "ער שיא אוה" .תורפסב תובר ראותמה ,יסופיטה - ערה ינמרגה רטלוו
רודכה קחשמב סבוהש רחאל םד בוז דע ודי לע הכוהש ,גיוודול ונב וילע רמוא
.המרמ ויבאש ןעטו השעמה םע םילשה אלו
.3
רצמ ויפוי) ,הובג ,ראות הפי - יראה ינמרגה תא גציימ אוה תינוציח הניחבמ
ושאר לע חנומ עבוכה ,םיחצחוצמ ויפגמ ,םיצהוגמ וידמ ,(תרפסמה תמישנ תא
רשפ לע ותשאל ותבושת יהוז ,"םיבלכה ליבשב" :טוש זחוא אוה ודיבו ,תונדפקב
אל ךרוצה תעבו ,םידוהיב ףילצה טושב ,הארנכ .ודיב דימת יוצמה הזה רזיבאה
.ונב תא "ךנח"ל ידכ הז יעצמאב לחב
לע דיפקמ ץוח יפלכ .ותשא םע תורזב גהונו קחורמו רק ,רגוסמ ,השק שיא אוה
,רק ינוציח הטעמ הטוע תיבב ךא - 'דכו יבמופב תועורז בוליש - הבריק ינוניג
,לשמל) המלועב שחרתמה לע תעדל ןיינועמ וניא ,הביח תותוא הל קינעמ וניא
תיב םוחתב השענה לע רבד תולגל אלש דאמ דיפקמ .היתוקוצמו (היתומולח
םניא םהיאנתו ,םיריסא (םידוהיה) םהש אוה ותשאל רמול ןכומש המ לכ .תשורחה
.םילק
לעבו בוט בא לש םינפ דימעמ .תיבב רבד קשי ויפ לע .דאמ יתוכמס סופיט אוה
רתוול ןכומ וניא .דאמ ירזכא אוה השעמל ךא ,ותחפשמ ינב לע ןנוגמה ,רוסמ
לשב ,םד בוז דע ונב תא הקלמו םהיניב תורחתה תעב וחצנל ול חינהלו ונבל
ותשא .(ןיטולחל קדוצ ןבה יכ םא) המרמ אוהש וב ותחטהו ויפלכ "ותופצחתה"
םע וקחשמב ולש רופכה תפילק תא לישמ אוהש הרובסו וריכהל הביטימ הניא
.התעטש תעדל תחכונ איה םג ךא ,ונב
דמעמבש ןויוושה יאל ,םיקוחל תויצל ונב תא ךנחל ןוצרב וישעמ קידצמ רטלוו
םירבדה תא דליה דמליש בטומ ,ותעד יפלו ,םיתוחנו םינוילע ,םידליו םירגובמ
שיש םיסחי תכרעמכ ספות ןיאושינה ייח תא םג .(76 'מע) רשפאה לככ םדקומ
ןב ול הקינעהש לע ותשאל הדומ ןכ לעו ,תוירחאו תויצ ,תובוח יולימ הב
לע הלא וירבדב .ומצעל השרהש דיחיה "הבהאה יוליג" והזו ,(65 'מע) אירב
,ןוילעה יראה עזגל סחיב םינמרגה תסיפת תזמרנ אירבהו הפיה ןבה
קוחה תעידי ,ררהיפל תונתייצ ,תיזיפ תומלש ילעב םה וילא םיכייתשמהש
.תוריסמב םהידיקפת יולימו רדסהו
האורו ,(גנגפלוו ,רטיד) הנחמב םיגירח לש םמויק לבקמ וניא רטלוו ,ךכל יא
.ךיירה תא תרשל םייואר םניאש ,םיסואמ םירוצי םהינשב

רבד תעדוי הניאש וז ,רופיסב תחתפתמה תומדה איה הרוביגה תרפסמה
.ומויס תארקל רקיעב ,רופיסה ךלהמב םירבדה לא תעדוותמו
.4
אטבתמ ימינפה המלוע לכש ,יתואיצמ יתלב ,יטנמור סופיט איה תרפסמה
תיתחפשמ הנומת :תילידיא תואיצמ המצעל תניימדמ איה .היתויזהבו היתומולחב
המוסק הריואו םיחרפ תניג ,באה לש ותשפוח םויב רודכב םיקחשמ ןבו בא לש
.המחלמה רמג דע בצמה תא איפקהל - "ןמזה תא רוצעל" איה הנוצרו ,תפשוכמו
.תימרת לש הארמ ,אווש םסקמ והז ךא
חכונ לבא ,ויתובוגת תא תופצל הלוכיו הלעב תא הריכמ איהש הל המדנ
.הבזכאו תוחכפתה לש ךילהת הווח איהו ,ץפנתמ לכה ,ונב יפלכ ותוגהנתה
חינהלו ונבל רתוול ןכומ וניא אוהש ,קחשמ הז ןיא ולצאש הניבמ איה עתפל
לש ךילהת ותוא .ןבה תא חוצרל טעמכ לגוסמש ,רזכא שיא אוהש ,וחצנל ול
.התביבסבש "תשורחה תיב"ל ,הנחמל סחיב םג שחרתמ העידיל העידי-יאמ רבעמ
היתולאש יכ ,ינוריא רואב תראומ איה .םימיהדמ הלגמ איהש תורובהו תויביאנה
התוא םיבבוסה לכ דועב רבד תעדוי הניא איה .תוישפיטו תוכחוגמ תועמשנ
ןבה לע ןגהל הסנמ וב הרקמל טרפ ,הלעבל הפופכ ,תיאמצע הניא איה .םיעדוי
לע םג .םיתותה תדלי האיבהש םיתותהמ דליל התיתב ודגנ רשק תרשוקו
הדליה תא סינכהל הל ריתמ היהש ןימאהל השקו ,רבד עדוי הלעב ןיא הנורחאה
.םתיבל הארמה תער
תורזבו קוחירב השח ךא ,היוול תבכ ,םאכ ,היערכ היתובוח תא תאלממ איה
ותיא עגמ לכמ תענמנ ךא ,שפנ תברקל ,תוחישל תקקותשמ .רטלוו ןיבל הניבש
'מע) תעגל שקבמ וניאש ,םדא םע תויחל תמייוסמ תוחונ וליפא ךכב שיש תאצומו
תוירחא לע תססובמ איהש םושמ ,הבוטכ םהלש תויגוזה תא רידגמ הלעב .(66
לש יומיד לע רומשלו וזיגרהל אל ,ונוצרכ תושעל הדיפקמ איהו ,תובוח יולימו
תדרטומ ,תיביאנו דאמ השלח ,תינשגר איה ,השעמל .תינתייצו העונכ ,הנטק השא
הכישממ איה ,תמאה הל תעדונשכו ,הילע תמחרמו התוא תבעתמ ,םיתותה-תדלימ
,הנחמה דקפמ תשא ,הנלהמ הברהב השיגר איה .םר לוקב תוהתלו תולאש לואשל
ךא השיגר הינמרג השאכ הדוחיי תא הטילבמו תרפסמה תומד תא הריאמ התומדש
.תוישונא הב שי ךא ,רבד הניבמ הניאש ,הרוב

,תיתואיצמו תישעמ איה .הרוביגה תרפסמל תידוגינ תיגולנא תומד - הנלה
איבהל םיתותה תדליל הגישהש רתיהה ,לשמל ,הנוצרבש המ השועו לכה תעדוי
איה ,השעמל .הלעבל תתייצמש ,העונכ השאכ תרייטצמ איה ןיא .התיבל םיתות
הנחמב השענש הממ תלבוס הניא איה .רטידל הדירפה תביסמ תא תמזוי םג
םימחר לש ץמש הב ןיא .תבשוחמו הרק הרוצב םתוא האור ,םירבדהמ תמלעתמ
קר איהש תנעוט איה הליחתכלמ רבכו ,(תרפסמל דוגינב) םיתותה תדלי לע
הל איבת הדליהש ,התדידי רובע םג הטילחמו המזוי תלעב איה .השלח תיארנ
.התיבל םיתות
.5
הדליה השעמ תא ףוקתלמ הלדח הניאו דאמ תסעוכ איה תימרתה תא התולגב
הסעכ .םידוהי לש רפא לע ולדוגש םיתות הל הרכמו התוא התמירש הידוהיה
הדליה תא ושינעיש רבכ הגאד איהו ,ללוש הכלוהש ,התמורש לע םוצע אוה
.הומכ הינמרג השא הנות הידוהי הדליש ןכתי אל .םוירוטמרקל הוקרזיו יוארכ
.ןופצמ תופיקנ םוש הל ןיא
השאר תא תורטעמ תומצ ,תלכת יניע - תיסופיט הינמרג השאכ תרייטצמ איה
,תוביסמ ,םילכאמ) תינתנהנ הרבח תשא ,תויתוכמס הנירקמו דובכ תררועמ ,רתככ
םידגבלו לכואל הגאד) םירחא ןעמל דקפמה הלעב לע העיפשמ ,(ןילוח תוחיש
.םיבוט הלעב םע היסחיש רכינו ,התוגהנתהב תיניינע דאמ ,(הנחמבש םינמרגל
ןויצ י"ע דאמ טלבומ הזו ,הנחמב םינמרגה רתיכ ,ההובג םייח תמר לע היח איה
רבעמ השענש המל עוושמה דוגינב םיפיה הילכ ,רדוסמה התיב ,תחפוטמה התניג
תרשואמ איה ,םיזע הינמרגל היעוגעג .םוירוטמרק ,הדמשה הנחמ - המוחל
.תיבה תא חירהל רשפאו ,הינמרגל תברקתמ רבכ תבכרהש

יחה יסופיטה ינמרגה תא גצייל הדיקפתש ,רופיסב תילוש תומד - הנחמה דקפמ
תונמאנ ןיגפמ אוה .ותיבב תורתומ ייחמ הנהנו הנחמב השענש המ םע םולשב
תאז השועו ,הנחמב םתדובע לע הכרעההו חבשה בתכמ תא ארוק ,ךיירל הלודג
הדיחיה ישנא המכ דע שיגדהל הצור .רטיד רדשמש השוחתה תא שטשטל ידכ
בוזעל רטיד לש ונוצר י"ע רצונש םשורל דוגינב ררהיפל םתבוח תא םיאלממ
.םוקמה תא
.6
ןתונ ,ותשאמ םירבדה תא ריתסמ וניאש ,הארנ .םלוכ דצמ דובכל הכוז דקפמה
רשק תא רובשת אלו דעמת אלש הילע ךמוסש םושמ הארנכ ,תישפוח די הל
.הקיתשה

רופיסב םיעצמאה חותינ
.תומולחבו תואיצמב עיפומה תימרתהו םינפה תדמעה ביטומ - םייזכרמ םיביטומ
.1
.(תומולחה לע קרפב האר) תימרת תרזעב תרפסמה תומולחל תרדוח םיתותה תדלי
הכיח השעמל ךא ,חצנל ול חינמ וליאכ םינפ דימעה .קחשמב ונב תא המיר רטלו
.(רטלו תומד לש חותינב הבחרה) דיספהל לגוסמ וניא יכ ,ותוא סיבי וב עגרל
.(תויומדה חותינב הבחרה האר) .םינפ תדמעה - ותשאו רטלו יסחי
לש םרפא לע םיתות הלדיג איה .תיאמר התיה םיתותה תדלי ,הנלה ירבדל
.שנעת איה הזכ השעמ לעו ,םינמרגל םתוא האיבהו םידוהי
הדירפה תביסמב .הרוק וניא רבד וליאכ ,םלוכ לש םינפה תדמעהל - ןאכמו
רבודמ ןיא וליאכ ,םינהנו םילכוא ,םיתוש ,יגיגח שובלב םיעיפומ לכה רטידל
םיסנמ .םייארונה םישעמה לשב ודיקפתב ךישמהל לגוסמ וניא שיאהש ךכב
תרגסמב רחא םוקמל רבעומ וא ,סייגתמ וליאכ סחייתהל ,םלעתהל ,קיחדהל
לכו ,הניגנ ,הלהקמ תריש - הביסמב תיתונמא תינכות םג שי ןכל .ותוריש
.תמאה תא ריתסהל אב יגיגחה ינוציחה הטעמה
השעמל אוהש "תשורח תיב"ב רבודמ .הנחמב השענל סחיב םג םינפ םידימעמ לכה
תא ואיבהש ,םינמרגה לש הלודגה תימרתה םג יהוז .תופרשמ םע הדמשה הנחמ
הזכ הנחמ לכל הסינכב ,הדובע תונחמ םהל וארקו הדמשה תונחמל םידוהיה
תמאה תא ריתסהל תופחל ,עיגרהל הדעונש ,"תררחשמ הדובעה" :תבותכה התיה
וגרהו ללוש םתוא וכילוה ךכו ,תוחלקמל סנכהלו טשפתהל םהל ורמא .הארונה
,םינמרגה ישעמ לכב הטישו ןונכת שש הדבועה תא דדחמ רופיסה .זגב םתוא
.תויתימאה תונווכה תא ריתסהל רזע ינוציחה הטעמהו
.הוולשה תרפה - אוהו תימרתל רושקה ףסונ ביטומ םג ןייצל יאדכ ךכל רשקב
.הנלה לש הנגב םיתותה תדלי תעפוה םע תרפומ תוינמרגה יתש לש ןתוולש
תרדוחשכו ,וילש עוריאב ליחתמ םולחה ,תרפסמה לש היתומולחב תרפומ איה ןכ
.טויסל ךפוה םולחה ,תאז הניבמ תמלוחהו הדליה וכותל
הנחמל םיסורה תוברקתהל סחיב גנאגפלוו לש ויתורימא י"ע תרפומ הוולשה
רשאכ ,רופיסה םויסב הארונ המיאל תכפוה איהו ,(רטיד דובכל הביסמב לשמל)
ןכ ומכ .תוחפשמה ינב תא תוריהמב תונפל שיו ,תותמאתמ םיסורה לע תועומשה
הרגישהו הוולשה ייחו הנלה לש חפוטמה ןגה עקר לע רשאכ ,עיפומ הז ביטומ
ןשע דומע הארנו ,הנחמב םיבלכה תוחיבנ תועמשנ תוינמרגה תוחפשמה תולהנמש
רטלוו הב הנומתב תרפומ הוולשה יתחפשמה רושימב .הביבסה תא םהזמה חייופמ
תויומדה רואיתב הבחרה) תילידיא הנומת התישאר .רודכב םיקחשמ ונבו
.תוארונ טוש תוכמב המויסו ,(ןהיסחי תוכרעמו
םדל םירשקתמ םימודאהו םיפיה םיתותה .םד-םידרו-םיתות לש אוה רחא ביטומ
וינרפצו םיתות ףטוק גיודול תא המולחב האור תרפסמה רשאכ :תודחא םימעפ
םיפי הכ םיתות םיחמוצ ךיא ההות תרפסמה רחא הרקמב .(םיתות) םדמ תומודא
םידרול םירשקתמ םיתותה .(יפא זמר) ?המדב םתוא הקשמ הרענה םאה ?םילשבו
םיתות ןיב רושיק תפסונ םעפו ,(םולחה חותינב טוריפ האר) ינשה םולחב םדלו
- ויבא תוכממ םדה בז גיודול י"ע םיתותה תליכא תא תראתמה הנומתב םדל
ןיב רושיקה והזו - דליה לש תועוסשה ויתפש םע תותה עבצ לש תודכלתה
.םינמרגו םידוהי-םד-םיתות
.םיביטומה תנבהל םירזועו רופיסב םירזופמה םייפאה םיזמרל בל םישל יאדכ
יאמ רבעמהו אישה דע תיתגרדה תוחתפתה לע עיבצמ אוה םג רופיסה הנבמ
.העידיל העידי
םימרותה םייוסמ ןמז ףצרב םידחא םיעוריאמ יונב אלא יתלילע וניא רופיסה
.תרפסמה תוחכפתהל

רטלו-רטיד ,תרפסמה-הנלה) תויומד ןיב תוידוגינ תויגולנא - םידוגינה תוכרעמ
רשקהו םיתותה תדליל גיודול ןיב םידוגינה ,(גנאגפלוו הנחמה דקפמ םג ילואו
.(םד-םיתות) תואיצמל םג כ"חא לחלחמו םולחב רצונה םהיניב ירשפא יתלבה
ץוחל םינפ ןיב דוגינ שי .רסמה תאו הרוביגה תומד תא תודדחמ תויגולנאה
הנחמ תביבסב חרופ ,יטתסא ,יקנ םירוגמ רוזא - יפרגואיגה בחרמב אטבתמה
הדליה תגציימש החנזההו המהוזה לומ םינמרגה לש ןויקנו הקיטתסא ,הדמשה
,םהינימל םיעבצה ,תורפוסמה תועווזה לומ םיפיה םיוולשה םייחה ,הידוהיה
החיר לומ הידוהיה הדליה לש ארונה החיר ,(תופרשמה) הנחמה חיר - תוחירה
.תרפסמהו הנלה תולחיימ וילא תיבה חיר ,תדלומה ,הינמרג לש
.2
םידוהי רפאב הרוקמש םיתותה תניגל םיחרפהו םידרווה תניג ןיב דוגינה
.תופרשמב ודמשוהש
,םילכאמב ,תוחירב ,םיעבצב אטבתמ אוהו ,ןילופל הינמרג ןיב לודג דוגינ שי
ררועמו תיב לש חיר ,םיבוט םימי ריכזמ הינמרגב רושקש המ לכ .תויצאיצוסאב
.(82 'מעב לשמל) םיעוגעגו תומיענ
לש והארמ ללוכ ,םיעזעזמ תוארמה ,םימיענ אל תוחירה ,תונחמה םימייק ןילופב
,בערב הרושק ןילופ .לכוא שקבמו תינמרגה תבכרה ירחא ץרה ינלופה דליה
םתעיסנב םינמרגה לכל הנלה תכרועש הרישעה הדועסה) עבושב ,עפשב - הינמרגו
.(81) תבכרב

םג העיפומ האושה תפוקתמ תויתורפסה תוריציה לכב העיפומה םינפצה ןושל
תמאה דודיחב איה התמורת .'דכו ןשע ,תבכר ,םיבלכ ,(םינמרג) טוש ,םידמ "ןאכ
.הקיתשה רשקו המודמה הוולשה ירוחאמ תרתתסמה
.3


טכרביל/םיתותה תדלי" םירופיסב םייתונמאו םיינבמ ,םייטמת םיביכר לש האוושה
.קניפ .א/"הגרדב היילעה"ו
יפלכ םהיתובוגתו םינושה םיינמרגה םיסופיטה תא תוגיצמ תוריציה יתש תיטמת הניחבמ
.םידוהיה תדמשה

רוקמ ,תונייטצה השעמ לע תויבויח תויפיצ ררועמ "הגרדב היילעה" םשה - הריציה םש
לש הלועפ בקע הקנעוה הגרדב היילעהש ררבתמ רופיסה ךלהמב ךא .םנבב םירוהה לש הוואגל
.ינוריא ךפוה םשה ,רמולכ .טסנרא רוביגה לש שונא םלצ ןדבוא התליגש םידוהי תדמשה
םייוסמ ןמז קרפ הדמשה הנחמב דורשל החילצהש תוומ תדלי - "םיתותה תדלי" ךכל המודב
.תויפיצה תוצפנתה .םידוהי לש םרפא לע הלדיגש םידחוימה םיתותה תוכזב

"םיתותה תדלי"ב .םינפה תדמעה ביטומ אוה םירופיסה ינשב יזכרמה ביטומה - םיביטומ
.םיביטומה ףיעסב טוריפ האר
ליבקמב ךא ,הוואגלו רשואל רוקמו חלצומ ,רוסמ בוטכ רייטצמ ןבה "הגרדב היילעה"ב םג
.םינפה תוליפכ השעמל יהוזו ,ויבאל ןבומ וניאו תוארוה אלממ ,שגר לכ רסח ,ירזכא אוה

הקוחרה) ןילופב איה תוליעפה םירופיסה ינשב - יפרגואיגה בחרמה תועמשמ
.ס.ס תוגולפ לש רוהיט תולועפ - םידוהיב םיירזכאה םישעמה םישענ םש .(היצזיליויצהמ
תדלי"ב תופרשמ למסמש "תשורחה תיב"ו ("הילעה") ,לשמל ראי יבאב - תודשבו םירפכב
."םיתותה
םימיענה תוחירה םנשי הבש ,יקנ הריואש ,תפסכנה תדלומכ הינמרג תרייטצמ םירופיסה ינשב
.םלוכ םיעגעגתמ וילא חוטבה םוקמה ,תיבה לש

םירוגמה רוזא - "םיתותה תדלי"ב .בחרמה רואית ונשי היציזופסכאב - הריציה הנבמ
הלרוטספ ןיעמ - ןילוח תחישו הניסרח ילפסב הת תייתש ,הניגב החונינ הבישיו ,הנחמב
תוצרפתה .'וכו םיחותמ לית יטוח השארל ,המוחל לעמ תחמוצה ,הדליה עתפל תסנכנ הילא
.םינמרגה לש הרגישה תוולש ךותל תינומדה תצלפמה
,הדשב ריצקה רואית ,םיילידיא עבט ירואית היציזופסכאב ."הגרדב היילעה" רופיסה םג ךכ
קיחב הבישיה ןמ ,םתדובעמ ןבהו באה לש האנהה תוודח ,תולגעה לע תומולאה רודיס
ןיבמו ונב השעמל עדוותמ באה רשאכ רפומ לכה רשא דע ,חוטבהו ינחירה ,םיענה החפשמה
הרענה יפלכ ישונא שגר לכ ול ןיאו ,הדוקפ אלמלו םידוהי גורהל ששה .ס.ס לייח אוהש
לש ה/ותביבס - דחאה :םירושימ ינש םנשי םירופיסה ינשב .הייח לע תננחתמה הידוהיה
ףוסב העידילו תוחיש ךרד עיתפמה יוליגל תואיבמה תויושחרתההו יווהה ,הרבחה ,ה/רוביגה
לע ותעפשהו הידוהיה הדליה םע שגפמה - ימעפ-דחה יזכרמה עוריאה - ינשה רושימה .רופיסה
.רוביגה ןבה לש הריירקה תמדקמכ הידוהיה הריעצה לש התעפשהו ,הרוביגה תרפסמה
.(הרענהו הדליה) הידוהיה םע שגפמה תעב םירופיסה ינשב רצונ ךוביסה
הנשי םאה :הלאשה תלאשנו ,םירופיסה ינשבש ןורחאה חיש-ודב אוה אישה םירופיסה ינשב
טסנרא לש שפנה תוולש חכונל עזעוזמ ארוקה תא ריאשמ םירופיסה םויס ?םהינשב הרתה
םוש השח הניאש ,הנלה לש רוכינהו המלשהה לעו ,טלחומ שפנ ןויוושב הידוהיה תא גרוהה
.התוא התמירש םיתותה תדלי לע בר סעכל טרפ ,ודמשוהש םידוהיה יפלכ שגר
ופרש המל" - תלאושה "םיתותה תדלי"ב תרפסמה לש תורותפ יתלב תולאש תולוע רחא דצמ
"הגרדב היילעה" רופיסבו ,הייעבב תקמעתמ הניא םג ילואו ,הבושת תלבקמ הניאו ?"םידוהי
.ןיבמ וניאו ספות וניא ,ונב לש ורופיסמ םומה סנה באה

חושקה לייחה ,יסופיטה - ערה ינמרגה .המוד םינמרגה יסופיט ןוימ םירופיסה ינשב
,"םיתותה תדלי"ב רטלו הארנ ךכ - ודיב זחואש טושבו םיחצחוצמה םייפגמב ,םיצהוגמה םידמב
םהינש .תושגר יוליג וא סוסיה אלל הדוקפ אלממה ןתייצה לייחה ,המוקה הבג טסנרא וא
סחיב הקיתש לע םירמוש םהינש .ךיירה תא םתוריש לע הוואג לש השוחת םירודח
ךירצ אלש םירבד שיש ,ויבאל רמוא טסנרא ,ותיב ינב לע ןגהל וליאכ רטלו ,םהיתולועפל
.םהילע רבדל
רטלו .הניגנו הריש ,דוקיר ,תוביסמ ,החמש יבהוא ,ןוזמ יבהוא ,םיינתנהנ םיסופיט םהינש
.ןוידרוקאב ןגנמו רש טסנרא ,תוביסמב דקור
.בוטח ירירש ףוג ,תולוכת םייניע ,ריהב רעיש - םיקהבומ םיירא םיסופיט םהינש
לח רטלו לצאו ,םולחב תוריחשמ גיודול יניע ,ההכתמ טסנרא לש רעישה - יוניש לח רשאכ
.טבמ תפלצהל תאז המדמ ותשא .ויניעמ תפקשנש תושקונב ,עורב יונישה
ומכ) הדמשה תלועפ עצבל ,הדוקפ אלמל םיברסמש םינמרג םע םימילשמ םניא טסנראו רטלוו
לע דאמ םיסעוכו "הגרדב היילעה"ב הנקפפ רטלוו וא "םיתותה תדלי"ב ןמלוא רטיד
.םתוגהנתה
רופיסב רטלוו "םיתותה תדלי"ב רטיד אוה תושלוחה לעב ,רתוי ישונאה - בוטה ינמרגה
המכסהה תא םירפמו (יכב) תונשגר ,השלוח םילגמ ,גורהל השק םהינשל ."הגרדב היילעה"
.תינמרגה הרבחה ןמ םהינש םיעקומ ןכל .םינמרגה תלועפ םע הקיתשבש
תדלי"ב הרוביגה תרפסמהו "הגרדב היילעה" רופיסב באה - סנה םג ךייש וז הירוגטקל
רוערע ,תוחכפתה לש ךילהת םירבועו םיעדוי םניא ,םימורמ ,םייביאנכ םיגצומ םה ."םיתותה
לע תוכלשהה ןהמ םיעדוי ונניא .רופיסה ףוסב תמאה יוליגמ עוזעזו וולשה םמלוע לש
תופצל ןתינש יפכ ,רבד השעת אל תרפסמה .העידיה םע ושעי המ ,ונייהד ,ךשמהב םתוגהנתה
הסני וא ונבל ףיטי אל ךא ,עזעוזמ ראשיי סנה םגו ,רופיסב התומד פ"ע התוגהנתה תא
.םירבדה ינפ תא תונשל
- הביבס שחרתמב תברעתמ הניאש תומד איה םירופיסה ינשב תרייטצמה הינמרגה השאה
תעדוי הניאו התיבל השוע ,תיתחפשמה תרגסמה לע תדקפומ איה .םאה - הילימאו תרפסמה
.ןבה וא לעבה םישוע תמאב המ ,ץוחב הרוק המ ("םיתותה תדלי")
רשאכ ,רטלוו גיודול ןיב תומיעה "םיתותה תדלי"ב .ןבו בא ןיב תומיע שי םירופיסה ינשב
יתלבה ינמרגה לש אגהו ריהיה ,חושקה יומידה תא רובשל ןכומ וניאו ונב תא המרמ באה
.חצונמ
יומידה תא ץפנמ כ"עו ,תוצלפ וב ררועמו ויבא תא בזכאמ ןבה "הגרדב היילעה" רופיסב
.םחור יניעב םירוהה ורציש ילאידיאה

("םיתותה תדלי") תבכר ןשע ,תונחמ - הגירה איג - םילבוקמ םינפצ - םייתורפס םיעצמא
.("הגרדב היילעה") גרה לש היצטונוקכ ריצק תעשב תומולא הדש וא
לייחה תובוח יולימ .רטלוו טסנרא .ימינפה רועיכה לומ ינוציחה יפויה תטלבה - ץוחו םינפ
.המויא תיוהקל ,תושגרה תונבאתהל איבמ אבצב
לע תננחתמה הידוהיה לומ יראמ הינמרגה הרענה (תוידוגינ תויגולנא) - םידוגינב שומיש
.("הגרדב היילעה") הייח
לומ תספרתמ ,תברוא ,תכלכולמ ,תימומרע הדליה .גיודול וא הילימא לומ םיתותה תדלי
.תומימת לומ תוחקפ .םימימת תודלי יקחשמ קחשמה חצחוצמה ,קנופמה ,ןטקה דליה גיודול
יתש לש תופוקתב םינמאנ םילייח םהינש ."הגרדב היילעה" רופיסב באל ןבה ןיב דוגינה
וזמ היינשה תימלועה המחלמה ידעי לש הנושה הסיפתה דאמ תטלוב ןכלו ,תונוש תומחלמ
ינשב תוחירהו םיעבצה ןיב יגולנאה דוגינה .ינמרגה אבצב באה תוריש 'קתב התיהש
רטלוו גיודול ידגב-רוחצ ןבל (טסנרא-י'גני'ג) בוהז-דנולב ,רוחש-תלכת ,םד-םודאה .םירופיסה
.'וכו ןשעה ,חיפה ,רופאה לומ ןגב םקחשב
תונוליוה ,הידוהיה הדליה לש םייארונה םידגבה לומ "תשורחה תיב"מ תולמשה תוינועבצ
."ר"חהיב"מ הלועה ןשעה לומ םירוחצה
הינמרגב יקנה ריואה ,תיב ,הקשמ ,ןוזמ לש םיבוטה תוחירה לומ הדליה ןמ הלועה ערה חירה
תיבה חיר ,תופאנה תויגועה ,ריצקה ,הדשה תוחיר "הגרדב היילעה"ב םגו ,("םיתותה תדלי")
.גרוהל האצוהה תעב הייריה חיר לומ
םיחוחה ;תמייאמהו תרדוקה הביבסה לומ ,הנחמבש םירוגמה רוזאב תוחפוטמה תוניגה - עבטה
םדו רפאה תוכזב םיגשגשמו םילדגה םילשבהו םיפיה םיתותה לומ םיטרושהו םירקודה
.םידוהיה
הדש לומ תומולא םימלאמו םירצוק ,ןבהו באה םידבוע ובש הדשה - "הגרדב היילעה" רופיסב
.תויריב ותמוהו רפכהמ םידוהיה ולבוה וילא הגירהה
לש תונושה תוסיפתה תא תוארל ןיינעמו ,תינמרג איה תיפצתה 'קנ םירופיסה ינשב ,םוכיסל
האושל תוסחייתהל תויורשפאה לש הבחרה תשקה תא תוארל ,םידוהיה יפלכ םסחיב םינמרגה
.םינמרג י"ע
לכ תא רייצל םיטונה ,םיידוהיה םיארוקה ברקב תמייקה המגיטסה רוערעל תמרות וז הדבוע
."הגרדב היילעה" רופיסב טסנרא וא "םיתותה תדלי"ב רטלוו םירייטצמש יפכ ,םינמרגה
,םיטבלתמ - םירחא םינמרג םג שיש ,תוסחייתה לש תונוש תורוצ שיש םיחיכומ םירופיסה
דאמ יוצר ,ונתעדל .תואיצמה ינפ תא םינשמ אל ,תוחפל םירופיסב ךא ,םיעזעוזמ ,םימהדנ
תויוז תא רישעהל ידכ ינמרגה טביההמ אשונב םינדה םיינש וא דחא רופיס תארוה בלשל
.תידמימ-דחו תיחטיש הסיפת עונמלו הייארה

:הארוהה תרשעהל תופסונ תועצה
:אשונב םיקסועה םיריש
.1
"תודע" - סיגפ
םיחרפל םד םילדג םיחרפש העווזה ןיבש רשק) "ץיושואל הרזחב" - ןיניירט
.(הלא תומוקמב
"יתיאר םש" - רנביר
הנירטק - דלפלפא
.2
.םיקחרמל גילפמה ןגה - קניפ הדיא
.טנומגיז לש ינמרגה ודידי - לצה ידלי - רמות ןויצ ןב
.3
.גרבליפש .ס "רלדניש תמישר" לשמל ,אשונב םיטרס תנרקה
.4
תויודע ,םילוצינ לש תויומד ,תידוהי תיפצת תדוקנמ תובותכה תוריציל האוושה
.ןועשה ,הרדנמלס - קינטצ .ק ,לשמל .'דכו
.5
.ולוכ רמשמה לכ רובעיש דע - יניא האל

:היפרגוילביב
.ךילא תרבדמ ינא תיניס" ךותמ טכרביל / "םיתותה תדלי"
.1
.דבוע םע 'צוה ,םייח תורוקל םימושיר ךותמ ,קניפ / "הגרדה היילעה"
.2
ד"פרמב םירומ תומלתשה) ו"נשת - האוש ירופיס לע רפש הילד 'בג לש התאצרה
.(א"תב בלושמה
.3
,א"תב בלושמה ד"פרמב םירומ תומלתשה - טכרביל ןויבס תרפוסה םע השיגפ
.ו"נשת
.4