סלקופוס ןמחנ םייח ,קילאיב
ףסוי לאומש ,ןונגע הד הרונוא ,קאזלב
סומע ,זוע רודויפ ,יקסביוטסוד
ילא ,רימע טסנרא ,יווגנימה
בטסוג ,רבולפ .ב .א ,עשוהי
םאיליוו ,ריפסקש ימס ,לאכימלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©