ףסוי לאומש ,ןונגע

הימי ימדב
הימי ימדב - ןונגע י"ש
.63-94 'מע ,1995 ,לכשמ :ביבא-לת .דומיל יקרפ :ןונגע י"ש .הכלמ ,ינופ

ןונגע - הימי ימדב
.84-103 'מע ,1994 ,תור :הננער .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .תור ,ךילרק

הלבונכ - הימי ימדב
.16-41 'מע , 1994 , םע-רוא :ביבא-לת .הימי ימדב - ןונגע י"ש .רדמס , יול
הריציב םיביטומ :הימי ימדב
.44-56 'מע , 1994 , םע-רוא :ביבא-לת .הימי ימדב - ןונגע י"ש .רדמס , יול
הימי ימדב
.34-40 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

הימי ימדב
.50-58 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

טושפ רופיס
ןונגעל "טושפ רופיס"ב הרישל ףוריט ןיב - תועבצאהו ףכה
.103-122 'מע ,1992 ויתס ,31-32 ,חיש-ילע .הצינ ,בד-ןב

"טושפ רופיס"ב הלילעה לש תיטסילארולפ הייאר תארקל - ?עגושמ לשריה היה םאה
.132-147 'מע ,1982 ינוי ,32 'סמ ,תורפסה .הכלמ ,דקש

"טושפ רופיס" לע - םאה תדועסו ךלמה תב
.197-227 'מע ,1973 ,םילעופ תיירפס :היבחרמ .ןונגע לש רופיסה תונמא .ןושרג ,דקש

ץיברוה לשריה תא םזגנל ר"ד אפיר דציכ וא רפסמ לש ודרמ
.47-52 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

יטנאמורה םלוחה לש ותעינכ - טושפ רופיס
'מע ,1988 ,'ב ךרכ ,רתכ :םילשורי .1880-1980 תירבעה תרופיסה .ןושרג ,דקש
.201-204

טושפ רופיס
.41-46 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

"טושפ רופיס"ל תודחא תורעה
.58-80 'מע ,1996 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תוטשפל דעבמ .םירחאו תכרוע ,הויז ,רימש

טושפ רופיס
.105-119 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס

טושפ רופיס
.38-49 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

המולב לש המולח
,1993 ,סוריפפ :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ויתוריציב תומולחה רשפ .הרובד ,םיובירש
.133-150 'מע

הליהת
הליהת לע - ןונגע לש ומסיק
.244-248 'מע ,1987 ,םע-רוא :ביבא-לת .תורפסל תורגב ןיב .םהרבא ,ןירג-ינרוגה

הליהת - ןונגע י"ש
.117-144 'מע ,1995 ,לכשמ :ביבא-לת .דומיל יקרפ :ןונגע י"ש .הכלמ ,ינופ

"הליהת"ל יגולוכיספ חותינ
.31-33 'מע ,1995 רבמצד ,(91) 68 ןוילג ,ןויעו ארקמ .תימלוש ,םעונ

ןונגע - הליהת
.66-83 'מע ,1994 ,תור :הננער .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .תור ,ךילרק

הליהת
.120-127 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס

הליהת
.50-60 'מע ,1990 ,ריבד :ביבא-לת .הלבונהו רופיסה .הרש ,ןמש

הליהת
.91-100 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

הליהת
'מע ,1968 ,הדסמ דיל לארשיב םירפוסה תדוגא :ביבא-לת .ותריבשו םזילאיר .םולש ,רמרק
.143-148

הליהת
.186-191 'מע ,1989 ,םע-רוא :ביבא-לת .ונימי-תב תרופיס .םהרבא ,ןירג-ינרוגהלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©