.
תוסח וירוג אבא
ידאוב הרצוצח סופידא
יראבוב םאדאמ הנוגיטנא
רדגה ירוחאמ הימי ימדב
עפצו םידוונ םיהו ןקזה
טושפ רופיס ושנועו אטחה
הליהת בהאמה
תורפכ לוגנרת טלמהלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©