וירוג אבא
יתרבחה עקרה :וירוג אבא
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טוגניד
.39-49 'מע , 1981, 3 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
וירוג אבא / קאזלב
.195-202 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס
הלילעה :וירוג אבא
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טיגניד
.14-20 'מע ,1981 , 2 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
רוגסה םויסה :וירוג אבא
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טוגניד
.50-54 'מע , 1981 , 3 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
וירוג אבא
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.138-141 'מע
וירוג אבא / קאזלב
.232-243 'מע ,ו"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי .תורפסה יכרדב .גיוודול הירא ,סוארטש
םיכרעה תכרעמ לש עונכשה תדימ
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טוגניד
.55-62 'מע , 1981 , 3 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
עדוי לכה רפסמה :וירוג אבא
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טוגניד
.1-13 'מע , 1981 , 2 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
תויומד ןויפא :וירוג אבא
:ביבא-לת .הרשע עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ןומרח תירונו ילינ ,טוגיד
, 21-38 'מע, 2 'חי, 1981 החותפה הטיסרבינואהלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©