סופידא
סלקופוס לש ךלמה סופידאב םיעקושמה םייומידה
,1985 ,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :סלקופוסו ךלמה סופידא .תכרוע ,הרובד ,הלוליג
.61-72 'מע
ךלמה סופידא
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.151-153 'מע
"ךלמה סופידא"ב הלהקמה לש יטאמארדה בולישה
,1985 ,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :סלקופוסו ךלמה סופידא .תכרוע ,הרובד ,הלוליג
.80-98 'מע
ויפואו רוביגה
,1985 ,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :סלקופוסו ךלמה סופידא .תכרוע ,הרובד ,הלוליג
.108-125 'מע
סלקופוס תאמ ךלמה סופידא
.11-20 'מע , 1972 , 'ב ךרכ , הנבי :ביבא-לת .תיללכו תירבע תורפסב םירועש .מ , ינשבוד
טילש לש ותומד
,1985 ,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :סלקופוסו ךלמה סופידא .תכרוע ,הרובד ,הלוליג
.101-107 'מעלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©