הנוגיטנא
הנוגיטנא / סלקופוס
.157-168 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס
סלקופוסל הנוגיטנא
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.26-33 'מע
הנוגיטנא
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.154-157 'מע
תוניצסה יתש - רמושה :הנוגיטנא
,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .סדהו סרא ,סורא - הנוגיטנא :סלקופוס .יכדרמ ,יסחנפ
.72-85 'מע
ויעינמו שיאה :ןואירק / רתכה םואנ
,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .סדהו סרא ,סורא - הנוגיטנא :סלקופוס .יכדרמ ,יסחנפ
.59-71 'מע
סלקופוס תאמ הנוגיטנא
.7-23 'מע ,1960 ,הנבי :ביבא-לת .תיללכו תירבע תורפסב םירועיש .מ ,ינשבודלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©