הימי ימדב
הלבונכ - הימי ימדב
.16-41 'מע , 1994 , םע-רוא :ביבא-לת .הימי ימדב - ןונגע י"ש .רדמס , יול
הריציב םיביטומ :הימי ימדב
.44-56 'מע , 1994 , םע-רוא :ביבא-לת .הימי ימדב - ןונגע י"ש .רדמס , יול
הימי ימדב
.34-40 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ
הימי ימדב - ןונגע י"ש
.63-94 'מע ,1995 ,לכשמ :ביבא-לת .דומיל יקרפ :ןונגע י"ש .הכלמ ,ינופ

ןונגע - הימי ימדב
.84-103 'מע ,1994 ,תור :הננער .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .תור ,ךילרק

הימי ימדב
.50-58 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-השלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©