םיהו ןקזה
הלילעה :םיהו ןקזה
,1987 ,בלשימ :ביבא-לת .תורגבה תוניחבל ךירדת :םיהו ןקזה .ההלב ,ןייטשניבור
.5-15 מע
םיה :םיהו ןקזה
,1987 ,בלשימ :ביבא-לת .תורגבה תוניחבל ךירדת :םיהו ןקזה .ההלב ,ןייטשניבור
.35-44 מע
הביתכה ןונגס :םיהו ןקזה
,1987 ,בלשימ :ביבא-לת .תורגבה תוניחבל ךירדת :םיהו ןקזה .ההלב ,ןייטשניבור
.45-49 מע
ויחתנמו ןקזה-יווגנימה טסנרא
.250-252 'מע , 1987 , םע-רוא :ביבא-לת . תורפסל תורגב ןיב .םהרבא , ןירג-ינרוגה
תויומדה :םיהו ןקזה
,1987 ,בלשימ :ביבא-לת .תורגבה תוניחבל ךירדת :םיהו ןקזה .ההלב ,ןייטשניבור
.16-34 'מע

םיהו ןקזה
.37-51 'מע ,ו"כשת ,ינפג :ביבא-לת ."םיהו ןקזה"ו יווגנימה .ב.א ,הפי

"םיהו ןקזה" לע - רחא יווגנימה
.88-102 'מע ,1969 ,הדסמ :ןג-תמר .הבושק האירקב .הקבר ,ןייפרוג

יווגנימה .א - "םיהו ןקזה"
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.62-68 'מע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©