ושנועו אטחה
ושנועו אטחה / יקסביוטסוד
.280-291 'מע ,ו"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי .תורפסה יכרדב .גיוודול הירא ,סוארטש
בוקינלוקסר
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.31-41 'מע ,1987
יתרבחה עקרה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.70-77 'מע , 1981 , 7 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
רוגסה םויסה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.61-69 'מע , 1981 , 7 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
ושנועו אטחה
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.129-135 'מע
עדוי-לכה רפסמה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.1-11 'מע , 1981 , 6 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
ושנועו אטחה / יקסביוטסוד רודויפ
.תורפסב תורגבה תניחבל םירמאמ טקל :תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס
.145-155 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת
הלילעה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.12-23 'מע , 1981 , 6 'חי ,החותפה הטיסרבינואה
גולותאפוכיספכ יקסביוטסוד
.םירמאמ רחבמ :יקסביוטסודו ושנועו אטחה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.91-98 'מע ,1983 ,רתכ :םילשורי
בוקינלוקסר לש ואטח
.םירמאמ רחבמ :יקסביוטסודו ושנועו אטחה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.99-107 'מע ,1983 ,רתכ :םילשורי
"ושנועו אטחה"ב הנשמה תויומד לש ןדיקפת
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.42-57 'מע ,1987
"ושנועו אטחה"ב תויומדה לש ןויפאה יעצמא
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.58-68 'מע ,1987
תויומדה ןויפא :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.25-60 'מע, 7 'חי, 1981, החותפה הטיסרבינואה
ושנועו אטחה
.82-94 'מע ,1966 ,דקע :ביבא-לת .ןמורה תרכהל םירמאמ רחבמ .תכרוע ,הנח ,זועי
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©