בהאמה
ןתייחת תא תושפחמ תושפנ שש :רופיכ םוי תמחלמ לש רבשה - בהאמה
.םימעה תרופיסבו תירבע תרופיסב האירקו ןויע :תרופיסה יליבשב .לארשי ,בונימינב
.45-60 'מע ,1994 ,לארשי טרוא :ביבא-לת

"בהאמה" - הירוטסיהל ךרד תורומכ ובאט תוצירפ
.65-78 'מע ,1981 ,וידחי :ביבא-לת .םדוחייב םירפסמ .ללה ,לזרב

ןאמורה לש יתונמאה בוציעה :בהאמה
.88-93 'מע ,1993 ,תור :הננער .עשוהי .ב .א תאמ בהאמה .תור ,ךילרק

יפאד
.74-77 'מע ,1993 ,תור :הננער .עשוהי .ב .א תאמ בהאמה .תור ,ךילרק

עשוהי .ב .אל "בהאמה" ןמורב ה'צודו לש הדיקפת לע - "בהאמה לש אתבסה"
.28-29 'מע ,1983 רבוטקוא ,'א תרבוח ,'י ,רעונו םידלי תורפס .לאירא ,דלפשריה

עשוהי ב"א תאמ "בהאמה" ןמורב גולונומה
.252-255 'מע ,1982 ,12-14 ,חיש-ילע .סומע ,למרכ

עשוהי .ב .א - "בהאמה"
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.146-148 'מע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©