טלמה
טלמה
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.157-160 'מע
טלמה לש ומלוע
,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :ריפסקשו טלמה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.174-193 'מע, 1983
היהשהה תלאשו טלמה לש ויפוא
,רתכ :םילשורי .םירמאמ רחבמ :ריפסקשו טלמה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.93-109 'מע ,1983למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©