תוסח
הלוש
.45-49 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .תוסח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

יחתפ
.64-75 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .תוסח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

לאכימ ימס - תוסח
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.149-152 'מע

"תוסח" ןמורב תויומדה
,1991 ,םע-רוא :ביבא-לת .םילקדה ןיב הפוס ,תוסח :לאכימ ימס .םקימע ,רועסי
.42-52 'מע
"תוסח" ןמורה לש הלילעה חותינ
,1991 ,םע-רוא :ביבא-לת .םילקדה ןיב הפוס , תוסח :לאכימ ימס .םקימע ,רועסי
.14-18 'מע

תוסח
.113-128 'מע ,1989 ,תשק :ביבא-לת .תורפסב 9 .תימלוש ,טדימש

ךודרמ
.50-63 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .תוסח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

("'גדירבמייק רטסימ") דאופ
.86-97 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .תוסח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

יפצו
.79-85 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .תוסח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

תילאנויצקנופ הביתכ ,תבכרומ תואיצמ :תוסח
.414-417 'מע ,1978 לירפא ,8 ,האירק ןמיס .תירוד ,'ץיבוריאמ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©