ידאוב הרצוצח
סכלא
.60-67 'מע , 1992 , םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא , רצלמ
תויברע תויחא יתש :ידאוב הרצוצח
.56-57 'מע ,1988 ,'ב ןוילג ,'בס ךרכ ,םינזאמ .בקעי ,בוט-ןמיס

ידאוב הרצוצח
.129-139 'מע ,1989 ,תשק :ביבא-לת .תורפסב 9 .תימלוש ,טדימש


אדוה-םוא
.54-59 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

ידאוב הרצוצח
.369-421 'מע ,1995 ,ירוקנא :ביבא-לת .תורפסב תורגב .יבא ,רבה
אדוה
.21-35 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

ירמ
.36-43 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©