יראבוב םאדאמ
יתרבחה עקרה :יראבוב םאדאמ
הטיסרבינואה :ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ילינ ,טוגניד
.1-7 'מע , 1981, 12-13 'חי ,החותפה
יראבוב םאדאמ
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.43-47 'מע
רוגסה םויסה :יראבוב םאדאמ
הטיסרבינואה :ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ילינ ,טוגניד
.57-58 'מע , 1981 , 13 'חי ,החותפה
הלילעה :יראבוב םאדאמ
הטיסרבינואה :ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ילינ ,טוגניד
.8-18 'מע , 1981 , 12 'חי ,החותפה
עדוי לכה רפסמה :יראבוב םאדאמ
הטיסרבינואה :ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ילינ ,טוגניד
.31-56 'מע ,1981 , 13 'חי ,החותפה
תויומדה ןויפא :יראבוב םאדאמ
,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .ילינ ,טוגניד
.19-30 'מע, 12 'חי, 1981למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©