רדגה ירוחאמ
םיירופטמ םיביטומ :רדגה ירוחאמ
,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םירשעה האמה תישארב ירבעה רופיסה .הנח ,גיצרה
.92-97 'מע ,3 'חי , 1992
ותועמשמו רופיסה םש :רדגה ירוחאמ
.9-12 'מע , 1988 , הרופ :ביבא-לת . רופיס םיחתנמ ךיא . ןבואר ,ץירק
ודוחיו רופיסה גוס :רדגה ירוחאמ
.12-15 'מע , 1988 , הרופ :ביבא-לת . רופיס םיחתנמ ךיא . ןבואר ,ץירק

ךופה םלוע - רדגה ירוחאמ
.19-24 'מע ,1985 ,9-10 ןוילג ,'חנ ךרכ ,םינזאמ .הויז ,רימש

רופיסה םויס :רדגה ירוחאמ
.122-128 'מע ,1988 ,הרופ :ביבא-לת .רופיס םיחתנמ ךיא .ןבואר ,ץירק

רואיתה תמינו םיירנא'ז םימגד :רדגה ירוחאמ
'חי ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םירשעה האמה תישארב ירבעה רופיסה .הנח ,גיצרה
.99-109 'מע ,1992 ,3

"רדגה ירוחאמ" לע
.104-116 'מע ,ט"ישת ,'ב ןוילג ,('בל) 'ט ךרכ ,םינזאמ .ידע ,חמצ

?יתרבח רופיס - היציזופסקאה :רדגה ירוחאמ
,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םירשעה האמה תישארב ירבעה רופיסה .הנח ,גיצרה
.67-72 'מע ,1992 ,3 'חי

רופיסה עקר :רדגה ירוחאמ
.53-58 'מע ,1988 ,הרופ :ביבא-לת .רופיס םיחתנמ ךיא .ןבואר ,ץירק

תורגבל תודלימ - רופיסה ףוג :רדגה ירוחאמ
'חי ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םירשעה האמה תישארב ירבעה רופיסה .הנח ,גיצרה
.73-91 'מע ,1992 ,3

חישה - רופיסבש "םוצמצה דוס" :רדגה ירוחאמ
.93-99 'מע ,1988 ,הרופ :ביבא-לת .רופיס םיחתנמ ךיא .ןבואר ,ץירק
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©