עפצו םידוונ
עפצו םידוונ :זוע סומע ירופיסל אובמ
ףותישב תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .םירפסמ השש .תואובמו הכירע ,ללה ,לזרב
.200-215 'מע , 1972 , וידחי
ןעמנהו ארוקה :עפצו םידוונ
,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םיששה תונשב תילארשיה תרופיסה .תירונ ,ץרג
.53-57 'מע ,1982 ,2 'חי

רפסמה לש ותוכמס תורערעתה :עפצו םידוונ
,2 'חי ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םיששה תונשב תילארשיה תרופיסה .תירונ ,ץרג
.40-46 'מע ,1982
הרוביגה לש תלבגומה התועדומ :עפצו םידוונ
,2 'חי ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םיששה תונשב תילארשיה תרופיסה .תירונ ,ץרג
.35-38 'מע ,1982
הלילעה :עפצו םידוונ
,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םיששה תונשב תילארשיה תרופיסה .תירונ ,ץרג
.48-52 'מע ,1982 ,2 'חי

"עפצו םידוונ" - זוע סומע
.156-162 'מע ,1975 ,רבמבונ ,2 ,חיש-ילע .יסוי ,ריפוא
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©