טושפ רופיס
יטנאמורה םלוחה לש ותעינכ - טושפ רופיס
'מע ,1988 ,'ב ךרכ ,רתכ :םילשורי .1880-1980 תירבעה תרופיסה .ןושרג ,דקש
.201-204

טושפ רופיס
.41-46 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

"טושפ רופיס"ל תודחא תורעה
.58-80 'מע ,1996 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תוטשפל דעבמ .םירחאו תכרוע ,הויז ,רימש

ןונגעל "טושפ רופיס"ב הרישל ףוריט ןיב - תועבצאהו ףכה
.103-122 'מע ,1992 ויתס ,31-32 ,חיש-ילע .הצינ ,בד-ןב

"טושפ רופיס"ב הלילעה לש תיטסילארולפ הייאר תארקל - ?עגושמ לשריה היה םאה
.132-147 'מע ,1982 ינוי ,32 'סמ ,תורפסה .הכלמ ,דקש

"טושפ רופיס" לע - םאה תדועסו ךלמה תב
.197-227 'מע ,1973 ,םילעופ תיירפס :היבחרמ .ןונגע לש רופיסה תונמא .ןושרג ,דקש

ץיברוה לשריה תא םזגנל ר"ד אפיר דציכ וא רפסמ לש ודרמ
.47-52 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

טושפ רופיס
.105-119 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס

טושפ רופיס
.38-49 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

המולב לש המולח
,1993 ,סוריפפ :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ויתוריציב תומולחה רשפ .הרובד ,םיובירש
.133-150 'מעלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©