הליהת
הליהת
.120-127 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס

הליהת
.50-60 'מע ,1990 ,ריבד :ביבא-לת .הלבונהו רופיסה .הרש ,ןמש

הליהת לע - ןונגע לש ומסיק
.244-248 'מע ,1987 ,םע-רוא :ביבא-לת .תורפסל תורגב ןיב .םהרבא ,ןירג-ינרוגה

הליהת - ןונגע י"ש
.117-144 'מע ,1995 ,לכשמ :ביבא-לת .דומיל יקרפ :ןונגע י"ש .הכלמ ,ינופ

"הליהת"ל יגולוכיספ חותינ
.31-33 'מע ,1995 רבמצד ,(91) 68 ןוילג ,ןויעו ארקמ .תימלוש ,םעונ

ןונגע - הליהת
.66-83 'מע ,1994 ,תור :הננער .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .תור ,ךילרק

הליהת
.91-100 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

הליהת
'מע ,1968 ,הדסמ דיל לארשיב םירפוסה תדוגא :ביבא-לת .ותריבשו םזילאיר .םולש ,רמרק
.143-148

הליהת
.186-191 'מע ,1989 ,םע-רוא :ביבא-לת .ונימי-תב תרופיס .םהרבא ,ןירג-ינרוגהלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©