תורפכ לוגנרת
רפסה םשל וניב רשקהו גהנמה - תורפכ לוגנרת
.11-13 'מע , 1993 , םע-רוא :ביבא-לת .תורפכ לוגנרת :רימע ילא .ןולא ,רצלמ
תורפכ לוגנרת
.141-152 'מע ,1989 ,תשק :ביבא-לת .תורפסב 9 .תימלוש ,טדימש

רימע ילא - תורפכ לוגנרת
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.136-140 'מע

ירונ
.48-56 'מע ,1989 ,םע-רוא :ביבא-לת .רימע ילא תאמ תורפכ לוגנרת .םקימע ,רועסי

הלילעה חותינ :תורפכ לוגנרת
.21-47 'מע ,1989 ,םע-רוא :ביבא-לת .רימע ילא תאמ תורפכ לוגנרת .םקימע ,רועסי

ירונ
.77-105 'מע ,1993 ,םע-רוא :ביבא-לת .תורפכ לוגנרת :רימע ילא .ןולא ,רצלמ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©