ושנועו אטחה / יקסביוטסוד
.280-291 'מע ,ו"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי .תורפסה יכרדב .גיוודול הירא ,סוארטש

:ריצקת
לכשה ןיבו חרזמל תדחוימה תישגרה תוהמה ןיבש חתמה לע יונב יקסביוטסוד לש ומלוע
.בוקינלוקסר לש ויפוא תא םג תנייצמ וז תוחיתמ .ברעמב שבגתנש (עשופה) שביה
.ןירותסמ הטעמב ףוטע ומלוע .םירורב םירבד רמול יקסביוטסוד לש וכרד וז ןיא
רופיסב וז תא וז תופדור ,לכיבכ ינויגהה ןרבסה םע רתויב תורזומ תויושחרתה
.יאקסביוטסודה
לש תומותס תויגוס תורבתסמ ,יקסביוטסוד שמתשמ םהב םייזכרמ םילמסו םיביטומ ךרד
.תוומהו הייחתה ,בלצה ,דחפה ,הסוסה ביטומ :הריציב םייזכרמה םיביטומה ןיב .וירופיס


:חתפמ תולימ
ןירותסמ ,דחפה ביטומ ,בלצה ביטומ ,הסוסה ביטומ ,םיביטומ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©