בוקינלוקסר
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.31-41 'מע ,1987

:ריצקת
ומצע תרגסהלו חצרל ויעינמ .בוקינלוקסר לש תיתדיחה ותומד בוציעב קסוע רמאמה
שולש י"ע ןייפאתמה ויפוא תא ריבסהל ילב םריבסהל רשפא-יאו םירורב םניא הרטשמל
.םדאה תבהאו הוואג ,תונתלכש :תוירקיע תונוכת
ףחדנ אוה ,רתוי ינויגה אוהש לככ .תרקבמו תחתנמ ,תינויגה הבישחל הייטנ בוקינלוקסרל
ךרוצו םיקוחל ענכהל בוריסב תאטבתמה הוואג לעב םג אוה .רתוי םיפרוטמ םישעמל
.תוריח ךותמ לועפל
עדומ אל רושימב םילעופו םימייק ,ובש םדאה תבהא ,בוקינלוקסר לש םיישונאה םיפחדה
.הבשחמ וא רובידב אלו תוינטנופס תובוגתב םיאטבתמ םה ןכלו
שגר רסחו רק ותוא תושועה הוואגו תונתלכש ןיב חתמה לש האצות אוה ותוישיאב דוגינה
.וללה םידדצה ינש ןיב קבאמה ראותמ ןמורה ךואל .בל בוטו תובידנ ןיבל ישונא


:חתפמ תולימ
יגולוכיספ ןמור ,ימינפ חתמ ,םדאה תבהא ,תונתלכש ,הוואג ,תויומד בוציע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©