יתרבחה עקרה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.70-77 'מע , 1981 , 7 'חי ,החותפה הטיסרבינואה

:ריצקת
."ושנועו אטחה"ב ויוטיבו יתרבחה עקרב ןד רמאמה
םיאכלחה תבכשב קסוע יקסביוטסוד .הל הצוחמש םלועה ןיבו הריציב ראותמה ןיב רשק םייק
תניחבמו ,םיינעה תצובקל תילכלכ הניחבמ ךייש בוקינלוקסר .גרוברטפ ריעה לש םיאכדנהו
.םיעצמאה ילעבל תויתרבחה תורמויה
םיאשונה םילעומ "ושנועו אטחה"ב .םילאוטקא םייתרבח םיאשונב קוסעל הברה יקסביוטסוד
בחרנ ןפואב אטבתמה עשפה אשונ ,םזילאיצוס ןוגכ תונוש תויתרבח תויגולואידיא :םיאבה
.ינועה תייעבו תונזה תלאש ,תורכישה תייעב ,םינואילופנ תונויער ,בוקינלוקסר לש הירואיתב
אוה וישעמו וילוקישל סיסבה ךא ,טרפה לע הביבסהו הרבחה תעפשהמ םלעתמ וניא יקסביוטסוד
גרוח ךכיפלו ,טרפב דקמתמ ןמורה .םיינוציח םימרוג לש םתטילשל רבעמ תאצמנה שפנה
ןמורל עקר תשמשמה גרוברטפ ריעה םג .עקר ול תשמשמה תיפיצפסה הרבחהו ותפוקת תרגסממ
.תיטסילאירה התועמשמל רבעמ ,תילמס תועמשמ תלעב איה .וב זכרמה הניא


:חתפמ תולימ
בוהצה עבצה ביטומ ,םייתרבח םיאשונ ,הרבחו טרפ ,תונז ,תורכיש ,ינוע ,יתרבח עקר
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©