רוגסה םויסה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.61-69 'מע , 1981, 7 'חי ,החותפה הטיסרבינואה

:ריצקת
תושממתמ ןכא וליא תויפיצו ,חצורה תסיפתל תויפיצ תררועמ ישלבה רופיסה תינבת
ןפואב בוקינלוקסר לש טקילפנוקה תא תרתופ הניא האדוהה םנמא .בוקינלוקסר תאדוהב
לשו בוקינלוקסר לש הברה ותובכרומ םע דחא הנקב הלוע היפוא ךא ,יעמשמ דח
.וב ןותנ אוהש טקילפנוקה
רוגס םויס שמשל השעמל הלוכי איה ,ארוקה תויפיצ לע הנוע הרטשמב האדוההש ןוויכ
דוע ונל ררבתנש תא דדחמו שיגדמ אוה ןכש רגוסמו רוגס םויס קפסמ גוליפאה .ןמורל
עיגמו הראהל וכלהמב הכוז בוקינלוקסרש ךכב אוה גוליפאה לש תירקיעה ותובישח .וינפל
.קהבומ רוגס םויס הווהמ גוליפאה .שדח עדימ ארוקל ףסוותמ רמולכ ,הנומאלו הטרחל
.רפסמה ירבדב אטבתמה ,קהבומ יטקדיד רסמו הערכהוו ןורתפ וב שי ןכש
תבלתשמה הייאר ,לרוג תרזג הב האור בוקינלוקסר .ןמורה ךרואל תרזוח תוירקמה תעפות
לזלזמ אוהש ךכ י"ע תאזו ,הנוש הנקסמל ארוקה תא החנמ רפסמה ךא .ולש הירואיתה םע
לש הירואיתהש זמור אוה ךכב .הטושפו הליגר העפות איהש שיגדמו תוירקמה תסיפתב
אוב םע קר ולש הירואיתה תלילש לש בלשל עיגמ בוקינלוקסר .היוגש הלוכ בוקינלוקסר
ותסיפת תא הנשמ ,ומולחב אבש ולש תולגתהה עגר .גוליפאה ךשמהב ,הנומאהו הראהה
.הריציה ךלהמב ראותש ךילהתה םויס הווהמו
אוהש םינעוט םיבר םירקבמ .הריציב תקסועה תרוקיבב חוכיול דקומ הווהמ גוליפאה
וז תרוקיב לע תוקלוח רמאמה תובתוכ .הריציהמ ילרגטניא קלח הווהמ וניאו ץלואמ
,ןכ-ומכ .גוליפאב בוקינלוקסרב ללוחתמה יונישה תוריהמ תא קידצהל ןתינש תונעוטו
.תיטמית תועמשמ גוליפאה לש דחוימה ויפואל ,ןתעדל


:חתפמ תולימ
ןשומימו תויפיצ ,רפסמה תדמע ,תוירקמ ,המרטה ,גוליפא ,רוגס םויס
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©