ושנועו אטחה
,1993 ,םודיק :םילשורי .תורפסב תורגבה תוניחבל הנכה .ןלפק תאילו לכימ ,רות-לברא
.129-135 'מע

:ריצקת
:םיאבה םיאשונב ןד רמאמה
תואיצמה "ושנועו אטחה" לש םלועב .שפנ יבצמ ןיבל ףוג יבצמ ןיב רפוסה רצויש רשקה .1
.ךפיהלו ,העדותה בצמל רושק היווהה בצמ רמולכ ,התוא ונתרכה תורשפאמ תעפשומ
בצמה לע העיפשמ תינפוג הלחמ .ישגרה םוחתהמ דרפנ ונניא ילאוטקלטניאה םוחתה
.ישממ יזיפ םויק שי ירסומה םוחתלו ,ישפנה
תישפנ הלוחה ,בוקינלוקסר ,ישארה רוביגה לצא יוטיב ידיל םיאב וליא ןילמוג יסחי
אוהש רחאל קר רפתשמ ובצמ .תיזיפ תוטטומתהל ול םרוג ,חצרה ,ירסומה אטחה .תינפוגו
.תישפנו תיזיפ ,אירבמ אוה זאו ובש ירסומה שגרל שחכתהל קיספמ
שפנה ייח ךא ,תינשמ תומד אוה בוליאגירדיווס - ןמורב תולוגע תויומדו תוחוטש תויומד .2
.העיתפמו הנתשמ ,תימעפ-דחו תידוחי תישונא תומד אוה .ןמורב םיראותמ ולש
דוגנב .תובכרומ תוחפ ולש ןויפאה יכרד ךא ,םינפמו ץוחמ אוה םג ןייפאתמ ןיחימוזאר
םיאטבתמ ,החוטש תומדכ ןיחימוזאר לש ודיקפת ,בוליאגירדיווס לש הלוגעה ותומדל
.בוקינלוקסר לש ותומד תטלבהו הריוואה ,עקרה בוציעל המורתב


:חתפמ תולימ
החוטש תומד ,הלוגע תומד ,תויומד בוציע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©