עדוי-לכה רפסמה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.1-11 'מע , 1981, 6 'חי ,החותפה הטיסרבינואה

:ריצקת
דחי ףרצל לוכי אוה ,עדוי לכ ותויה לשב .םיטוחב ךשומה עדוי לכ רפסמ אוה רפסמה
תודבוע תולגתמ ןמצע תויומדלש דועב ,דחא רשקהב רוסמל ןיינועמ אוה ןתואש תודבוע
.תונוש ןמז תודוקנב הלא
.המצע תא הניבמ איהשמ רתוי תומדה תא ןיבהל ביטימו לבגומ יתלב עדימ הנהנ רפסמה
תא טפושו התוגהנתה תא ריבסמ ,תומדה לש השפנב שחרתמה תא שרפמו חתנמ אוה
.ההובג תורידתב תאז השוע וניא יכ םא ;הישעמ
ןה ךא תוללכה השוע םנמא אוה .ותוחכונ תא שטשטמ רפסמה ,עדוי לכ ותויה תורמל
ךרד - עדימה תא רסומ אוה וב ןפואה י"ע םג תשטשטמ ותוחכונ .תוצופנ ןניאו תורצק
ךא ,תויומדה לש ןתלועפב לכ םדוק תאטבתמ איה .תורוצ המכ הריציב היארהל .היארהה
איה .הדמע טוקנל וא ברעתהלמ רפסמה ענמנ םהב ןהיניב חוכיו וא החיש ,גולאיד לכב םג
וא רשאי רפסמהש ילבמ בוקינלוקסר לש ותעדותב שחרתמהמ םיבר םיטוטיצב םג תאטבתמ
.וינועיט תא רותסי
בוקינלוקסר לש טבמה תדוקנל ותודמצה איה רפסמה תוחכונ תא העילבמה תפסונ העפות
םע בלתשמ רפסמה לוק רשאכ ,ישפוח ףיקע עבמב שומיש םג השענ .ןמורב םיבר םיעטקב
תא לילכ דבאל ילבמ עדוי לכ רפסמב שמתשהל ,יקסביוטסוד לוכי ךכ .תומדה לש הלוק
.יודיו וא ןמוי לש תויביטקייבוסה


:חתפמ תולימ
היארה ,המרטה ,בלושמ עבמ ,עדוי לכ רפסמ ,תיפצת תדוקנ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©