וירוג אבא / קאזלב
.232-243 'מע ,ו"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי .תורפסה יכרדב .גיוודול הירא ,סוארטש

:ריצקת
:םיאבה םיאשונב ןד רמאמה
.הקיטנמורה ךותמ םזילאירה תחימצ .1
.ראקוו 'בג לש ןויסנפה - הלילעה תשחרתמ הב הביבסה .2
תוהבאה םלוע תוטטומתה תא תלמסמ וירוג אבא לש וייח תוטטומתה - ןמורה אשונ .3
יתרבח רטשמ דגנ אצוי קאזלב .ילכראירטפ - ילדואיפה םלועה סרה קאזלב יניעב אוהש
.ןוממה אוה טלושה חוכה וב רטשמ ,הלודגה הנוכמב גרובל םדאה תא ךפוהה
.ויתונב םע ויסחיו סגהו טושפה ועבט ראותמ .תיגארט תומד אוה וירוג אבא - הריציב תויומדה .4
לעופ אוהשמ רתוי .טילשה דמעמל ךייתשהל הצורו ןתפאש אוה ,תיפא תומד אוה קאיניטסר
.הרבחה יקוחל ענכנ וניאש לודגה ןדרמה אוה ןארטוו .םהב לכתסמ אוה ,םיעוראה תא לבוסו
.וירוג אבא לש הידגרטה תא תולעהל האבה תיטמרד הרוצב יונב ןמורה - ןמורה הנבמ .5
ןמור ןימ ןמורה הווהמ וז הניחבמו ,קאיניטסר לש ותוחתפתה רואית תא איבמ אוה ןכ-ומכ
.תוכנחתה


:חתפמ תולימ
,היגולנא ,םינב םירוה יסחי ,יטמרד דוסי ,יפא דוסי ,תיפא תומד ,תיגארט תומד ,םזילאיר
םזיציסאלק ,הקיטנמור ,תויומד ןיב םיסחי ,תוכנחתה ןמור ,תוהבא
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©