ושנועו אטחה / יקסביוטסוד רודויפ
.תורפסב תורגבה תניחבל םירמאמ טקל :תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס
.145-155 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת

:ריצקת
.יטסילאיר ןמורכ "ושנועו אטחה" ינייפאמב קסוע רמאמה
,דועו רסומ תוריבע ,היסורב תורכישה תייעב ןוגכ ,הפוקתה יעורא - יתרבחה עקרה .1
םייתבשחמה םימרזה יוטיב ידיל םיאב ,ןכ-ומכ .ןמורב םיאטבתמו רבחמה לע ועיפשה
תיירואת ,םזילאיצוסה :םהו הרשע-עשתה האמה תיצחמב תיראצה היסורב וטלשש םינושה
.םיטסילטיפק תונויערו םיטסיליהינ תונויער ,ןוילעה םדאה
המו רפסל המ טילחמ אוה .ברעתמ עדוי לכ רפסמ אוה הריציב רפסמה - רפסמה .2
אוה התוא ,ישארה רוביגה תומדל דמצנ אוהש םושמ תטלוב הניא ותוחכונ .טימשהל
םירטמ עדימ רסומ ,תויומדה תושגר תא חתנמו שרפמ אוה .ףיקעו רישי ןויפאב ןייפאמ
.תוללכהב שמתשמו
ךא תולילעה ןיב םירשק שי .הנשמ תולילע םג שי ךא ,תחא תיזכרמ הלילע שי - הלילעה .3
םיתוויע הב שי ךא ,תיגולונורכ איה הלילעה .תיאמצע הלילעכ ןהמ תחא לכ רפסל ןתינ
.יארקאב םירוקה םיעורא לש ךרדב תרשוקמ איה .םעפ ידמ
רוביג אוה .תבכרומו ,תחתפתמ רמולכ ,הלוגע איה בוקינלוקסר לש ותומד - תויומדה .4
.ותוא םינייפאמ םידוגינהש םדא אוה .ונוסא תא ומצע לע איבמו סירביהב הקולה יגארט
םינוש םידדצ ריאהל ,הינוסו בודאלאמראמ תחפשמ ,בוליאגירדיווס - הנשמה תויומד דיקפת
.עקרה תא תובעלו רישעהלו הלילעה תא םדקל ,תיזכרמה תומדה לש התוישיאב
הלילע הב שי :םינמור יגוס המכ לש םינממס הב שי ,תינופילופ הריצי יהוז - ןמורה גוס .5
.רתויב המיאתמה הרדגהה אוה יגולוכיספ ןמור ךא .הבהא ירופיסו ירצונ רסמ ,תישלב
.הלילעה תודחאו ןמזה תודחא ,םוקמה תודחא לע רמושה ןמור והז


:חתפמ תולימ
,בלושמ רוביד ,תינשמ תומד ,יתרבח עקר ,תישאר תומד ,ברעתמ רפסמ ,עדוי לכ רפסמ
ןמור ,היגולנא ,סירביה ,יגארט רוביג ,תיזכרמ הלילע ,בוהצה עבצה ביטומ ,תינשמ הלילע
יתרבח עקר ,יטסילאיר ןמור ,יגולוכיספ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©