הלילעה :ושנועו אטחה
:ביבא-לת .הרשע-עשתה האמב ןאמורה לש דוסי תומכסומ .יסורה לעיו ילינ ,טוגניד
.12-23 'מע , 1981 , 6 'חי ,החותפה הטיסרבינואה

:ריצקת
תודקמתה שיש ךכב אטבתמה ינוש שי ,תאז םעו ,ישלב רופיס לש םיבר םינממס שי הריציב
.שלבב םוקמב חצורב
לש תילכלכה םתקוצמ אוה חצרל עינמה יכ םשורה ררועתמ הריציה לש ןושארה הקלחב
ךכל בלה תמושת תא בסמ בוקינלוקסר לש ורמאמ לע עדימה ךא ,ותחפשמו בוקינלוקסר
ויודיוב ,בוקינלוקסר .בוקינלוקסר לש ומלוע תפקשהב רושק אלא ,ילכלכ וניא עינמהש
-דח הבושת תנתינ אל תאז תורמלו חצרל םיירשפא םיעינמ רפסמ הלעמ ,הינוס ינפב
וורקיס רעפל תמרוג חצרל עינמה לש וביט יבגל תוריהבה-יא .חצרל עינמה יבגל תיעמשמ
תודבוע לטבמ ,םעפ רחא םעפ ארוקל רסמנה ,שדחה עדימהש ךכמ ןה תעבונו ןמורב יזכרמ
תא ריהבמ וניא עדוי-לכה רפסמה ףא .ומצעב בוקינלקסר לש תואדווה רסוחמ ןהו ,תומדוק
רוריבב תרסמנ הניאש הלילעבש תויתביסה לע הרורב העפשה וז תוריהב-יאל .עינמה
-יא ,תימינפ תויתביס אוה חצרל עינמה רשקהב הב םינדש תויתביסהש ןויכמ ךא .ארוקל
.תישונאה שפנה תובכרומ לע תזמרמ הארנכ התוריהב
יגולונורכה ףצרה וז הריציב יכ ןועטל רשפא ,חצרל דימת םימדוק חצרל םיעינמש ןויכמ
הריציב תמייק .חצרה רחאל קר םילוע םיעינמהש םושמ תאז ,תוועמ טסקטה רושימב
םיעורא לש םתושחרתהל תויתביסהשכ ,הלילעב תויתביס לש דחוימ גוס תרצויה תוירקמ
חצרל ךומס לקתנ אוה םהבש םירקמה יפורצ תא שרפמ בוקינלוקסר .הרקמה די איה םינוש
.לרוגה דיכ
.ןמורה יקלח בורב רפסמה דומצ וילאש ,בוקינלוקסר ביבס בבוס ןמורב יזכרמה הלילעה וק
וק לעב ,ןמורב ינשמ יתלילע וק ןיעמ הווהמ הינודו בוליאגירדיווס ןיב םיסחיה תשרפ
.תיזכרמה הלילעל םירשק םע ךא ולשמ יאמצע


:חתפמ תולימ
תינשמ הלילע ,תיזכרמ הלילע ,תוירקמ ,תויתביס ,םירעפ ,ישלב רופיס
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©