גולותאפוכיספכ יקסביוטסוד
.םירמאמ רחבמ :יקסביוטסודו ושנועו אטחה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.91-98 'מע ,1983 ,רתכ :םילשורי

:ריצקת
ליכמ רבכ ומצע עשפהש םתרבסב להקהו םיררושמה םיקדוצ המכ דע הארה יקסביוטסוד
.ושפנב הלחנ ,אטח לע האכהה תעפשהב ,עשופה יכ דע ,רומח הכ שנוע וכותב
םלכש :דחא ףתושמ יפוא ות שי ("בוזאמאראק םיחאה") בוזאמאראק ןאוויאלו בוקינלוקסרל
.תיאמצע תרצוי הבשחמב ונחינ םהו תיניצר תינחור תוליעפב ךרוצ םהל שי .עצוממה לעמ
וז הנוכת .דבלב רצק ןמז ךשמל ןפודה תואצוי ויתופקשה תקדצב ןימאה בוקינלוקסר
תורז םהיתורות ,ול םיפיטמ םמצע םהש המב םינימאמ םניא םה :םיינלוח תוחומ תנייפאמ
.םהלש "ינא"ל
שוח תורסחה ,תונמאב תובצועמה תויומד יתש תוטלוב ,ראתמ יקסביוטסודש םיעשופה ןיב
ירסח םיללמוא םיטוס םהינש :("בונאמאארק םיחאה") בוקאידרמסו בוליאגירדיווס :ירסומ
םישח םניאו םהל םיבורקה לש םנוגיו םרשואל םישידא םה .םתחפשמל ישגר רשקו הבהא
.ןופצמ ירוסיי
,ליכשמ היה בוליאגירדיווס .ןמא השעמ יגולוכיספ חותינ הלא תויומד חתנמ יקסביוטסוד
השע ירסומה ונורוויע ךא ,םירשואמ םייחל יאכז היה אוה .ראות-הפיו רישע ,בטיה ךנוחמ
.תודבאתה ידיל ותוא איבהו ול םישק םתוא
.המוצע תויח ול םינקמ ,בוליאגירדיווס רואיתב תורזחה רדעהו יגולוכיספה חותינה תותימא


:חתפמ תולימ
תויומד בוציע ,שפנה ייח ,עשפ ,ןועגש
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©