בוקינלוקסר לש ואטח
.םירמאמ רחבמ :יקסביוטסודו ושנועו אטחה .םיכרוע ,ןיוטיל הנרו םחנמ ,רקנירב
.99-107 'מע ,1983 ,רתכ :םילשורי

:ריצקת
ירחא ףדור הז יאנק .םייעבט לע תוחוכ ילעב םילודג םינפגס הדילומ האדיאל הוואתה
םישנא לש םלבסב תובשחתה לכ אלל ,יטרואית לאדיא םייחב שממל - הגישהל ןיאש הרטמ
זוב אלמו אשנתמ ,םתומכ ,אוה םג .םיאנק לש הז סופיטל ךייש בוקינלוקסר .עשפמ םיפח
חוכו ינפגס טהל לעב אוה ,ריחמ לכב םיינויגה םישקיה שממל ןוכנ אוה .םדא-ינב יפלכ
-ינבל םימחרו הבהאו ךור םג וב שי .ויפוא לש דחא ןפ קר איה תואנקה ךא .הנומאו ןוצר
.ןודבא וילע םיאיבמ םהו ותשלוח הנומט הלאב .םדא
אצוי לעופ םהשמ רתוי ,בוקינלוקסר לש ועשפו ותודידב ,ותוריהיש ארוקל ריהבמ רבחמה
השק בוקינלוקסרל .םייחה תעידיו הבהא רדעהמ םיעבונ ,ותונוילע תשגרהו וחוכ לש
ועשפ תא רשקמ יקסביוטסוד .קדוצ אוה םא קפס ליטמ אוה ,ומצע לש היצזילאידיא תושעל
.19 -ה האמה לש 60 -ה תונש ,הפוקת התואב הרבחב וטלשש תונויערה םע בוקינלוקסר לש
,הטוואזיל תא םג חצר אוה .הנקזה חצר לש לרוגה תורה תואצותה תא הזח אל בוקינלוקסר
תומלו הינודב בוליאגירדיווס לש ותטילשל ,חצרב דשחנש רכיאה תודבאתהל ןיפיקעב םרג
םישנאל םיטוח יפלא םירושק ול קוקז וניא שיאש רוצי לש וייח תואיצמב יכ רבתסמ .ומיא
.ירמגל העט אל חוצרל אל בוקינלוקסרל ארקש ןופצמה לוקש אצוי .ןיטולחל ול םירזה
קידצמ יקסביוטסוד .תירסומ היעב ןורתפב ןויגהלו לכשל ןיטולחל רסמתהל רוסא ,רמולכ
.ריהיה לכשהמ האב ותלילשש בלבש יהולאה טקניטסניאה תא


:חתפמ תולימ
יתרבח עקר ,תואנק ,ימינפ חתמ ,תלוזל סחי ,תויומד בוציע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©