"ושנועו אטחה"ב הנשמה תויומד לש ןדיקפת
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.42-57 'מע ,1987

:ריצקת
ןה .בוקינלוקסר לש ישפנה הנבמה םע דואמ הקזח הרוצב תורושק ןמורב הנשמה תויומד
תומדל ידוגינ ןוזיאכ וא רבסהכ ,עקרכ אלא ,םייח םישנא לש םיטרטרופכ קר אל תומייק
.תישארה
הצוחמ אלו ותמשנ ךותב םיאצמנ םדאה לרוג תא םיבצעמה םימרוגה יכ ןימאה יקסביוטסוד
םינוויכל ותוא תוכשומה תוקזח תויטנ ןיב תוערקיה לש םיבצמב ראותמ בוקינלוקסר .ול
ינפב תודמועה תויורשפאה תא ןכרד פ"ע תומישגמ הנשמה תויומדמ קלח .םיכופה
שפנה תוחוכ יפלכ תובוגתכ שרפל ןתינ הנשמה תויומד יפלכ ויתובוגת תא .בוקינלוקסר
.וכותבש
ומכ שממ ,תוילרוג וא תוירקמ בורל ןה הנשמה תויומד םע בוקינלוקסר לש ויתושיגפ
,תוירותסמו תוינוציק ,תורזומכ תוגצומ הנשמה תויומדמ קלח םג ןכלו ,ומצע םע ויתושיגפ
ןה .תויתואיצמ יתלב אל לבא תורזומ יקסביוטסוד לש ויתויומד .בוקינלוקסר לש ושפנ ומכ
.תיגולוכיספ תונמיהמ לע תורמוש
הרטשמה ישנא ,הינוס ,םיבודאלאמראמה ,בוליאגירדיווס :חתנמ רמאמה ןתוא תויומדה
.ןיחימוזארו


:חתפמ תולימ
עשפ ,תורכיש ,ינוע ,תויומד בוציע ,תינשמ תומד ,תישאר תומד
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©